ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Dhatuvaro
   [1564]  Kamadhatuya  cutassa  kamadhatum  upapajjantassa kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Kamadhatuya  cutassa  rupadhatum  upapajjantassa  kati anusaya anusenti
kati  anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . kamadhatuya cutassa
arupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya
nanusenti  kati  anusaya  bhanga . kamadhatuya cutassa nakamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya  bhanga . kamadhatuya cutassa narupadhatum upapajjantassa
Kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya
bhanga  . kamadhatuya cutassa naarupadhatum upapajjantassa kati anusaya
anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . Kamadhatuya
cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa kati anusaya anusenti
kati  anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . kamadhatuya cutassa
narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  . kamadhatuya cutassa
nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1565] Rupadhatuya cutassa rupadhatum upapajjantassa kati anusaya
anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . rupadhatuya
cutassa  kamadhatum  upapajjantassa kati anusaya anusenti kati anusaya
nanusenti  kati  anusaya  bhanga  .  rupadhatuya cutassa arupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya  bhanga . rupadhatuya cutassa nakamadhatum upapajjantassa
kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya
bhanga  .  rupadhatuya  cutassa narupadhatum upapajjantassa kati anusaya
anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . rupadhatuya
cutassa  naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  .  rupadhatuya cutassa
Nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati
anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  .  rupadhatuya cutassa
narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya  nanusenti  kati  anusaya bhanga . rupadhatuya cutassa na
kamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1566]  Arupadhatuya  cutassa  arupadhatum upapajjantassa kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Arupadhatuya  cutassa  kamadhatum  upapajjantassa kati anusaya anusenti
kati  anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . arupadhatuya cutassa
rupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya
nanusenti  kati  anusaya  bhanga . arupadhatuya cutassa nakamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya  bhanga . arupadhatuya cutassa narupadhatum upapajjantassa
kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya
bhanga  .  arupadhatuya  cutassa  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Arupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Arupadhatuya  cutassa  narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
Anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Arupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1567]  Nakamadhatuya  cutassa  kamadhatum upapajjantassa kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Nakamadhatuya  cutassa  rupadhatum  upapajjantassa kati anusaya anusenti
kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  . nakamadhatuya
cutassa  arupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga . nakamadhatuya cutassa
nakamadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya
nanusenti  kati  anusaya  bhanga . nakamadhatuya cutassa narupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya bhanga . nakamadhatuya cutassa naarupadhatum upapajjantassa kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Nakamadhatuya  cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Nakamadhatuya  cutassa  narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Nakamadhatuya  cutassa  nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1568]  Narupadhatuya  cutassa  kamadhatum  upapajjantassa kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Narupadhatuya  cutassa  rupadhatum  upapajjantassa  kati anusaya anusenti
kati  anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . narupadhatuya cutassa
arupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya
nanusenti  kati  anusaya  bhanga . narupadhatuya cutassa nakamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya  bhanga  . narupadhatuya cutassa narupadhatum upapajjantassa kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Narupadhatuya  cutassa  naarupadhatum upapajjantassa kati anusaya anusenti
kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  .  narupadhatuya
cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa kati anusaya anusenti
kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  .  narupadhatuya
cutassa  narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati anusaya anusenti
kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  .  narupadhatuya
cutassa   nakamadhatum   narupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya
anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1569]  Naarupadhatuya  cutassa  kamadhatum  upapajjantassa kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Naarupadhatuya  cutassa  rupadhatum  upapajjantassa kati anusaya anusenti
Kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  . naarupadhatuya
cutassa  arupadhatum  upapajjantassa kati anusaya anusenti kati anusaya
nanusenti  kati  anusaya bhanga . naarupadhatuya cutassa nakamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . naarupadhatuya cutassa narupadhatum upapajjantassa
kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya
bhanga  .  naarupadhatuya  cutassa  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Naarupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Naarupadhatuya  cutassa  narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya  anusenti  kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga .
Naarupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1570]  Nakamadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  kamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya  bhanga  .  nakamadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  rupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati anusaya bhanga . nakamadhatuya  naarupadhatuya cutassa arupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
Kati anusaya bhanga . nakamadhatuya naarupadhatuya cutassa nakamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . nakamadhatuya naarupadhatuya cutassa narupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati anusaya bhanga . nakamadhatuya naarupadhatuya cutassa naarupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya  bhanga  .  nakamadhatuya  naarupadhatuya cutassa nakamadhatum
naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya
nanusenti  kati  anusaya  bhanga  .  nakamadhatuya  naarupadhatuya
cutassa  narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati anusaya anusenti
kati  anusaya  nanusenti  kati  anusaya  bhanga  . nakamadhatuya
naarupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kati
anusaya anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1571]  Narupadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  kamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya  bhanga  .  narupadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  rupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya  bhanga  .  narupadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  arupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . narupadhatuya naarupadhatuya cutassa nakamadhatum
Upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya  bhanga . narupadhatuya naarupadhatuya cutassa narupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . narupadhatuya naarupadhatuya cutassa naarupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . narupadhatuya naarupadhatuya cutassa nakamadhatum
naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya
nanusenti  kati anusaya bhanga . narupadhatuya naarupadhatuya cutassa
narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . narupadhatuya naarupadhatuya
cutassa  nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kati anusaya anusenti
kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1572]  Nakamadhatuya  narupadhatuya  cutassa  kamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya  bhanga  .  nakamadhatuya  narupadhatuya  cutassa  rupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti kati anusaya nanusenti kati
anusaya  bhanga  .  nakamadhatuya  narupadhatuya  cutassa  arupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . nakamadhatuya narupadhatuya cutassa nakamadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
Kati  anusaya  bhanga . nakamadhatuya narupadhatuya cutassa narupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . nakamadhatuya narupadhatuya cutassa naarupadhatum
upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya  nanusenti
kati  anusaya bhanga . nakamadhatuya narupadhatuya cutassa nakamadhatum
naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati  anusaya
nanusenti  kati anusaya bhanga . nakamadhatuya narupadhatuya cutassa
narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya  anusenti  kati
anusaya nanusenti kati anusaya bhanga . nakamadhatuya narupadhatuya
cutassa   nakamadhatum   narupadhatum  upapajjantassa  kati  anusaya
anusenti kati anusaya nanusenti kati anusaya bhanga.
   [1573]  Kamadhatuya  cutassa kamadhatum upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi  .  kamadhatuya cutassa rupadhatum upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . kamadhatuya cutassa
arupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci
panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi . kamadhatuya cutassa nakamadhatum upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
Tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . kamadhatuya cutassa
narupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci
panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi  .  kamadhatuya  cutassa  naarupadhatum  upapajjantassa
kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti
kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . kamadhatuya
cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci satta anusaya
anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci tayo anusaya
anusenti  anusaya  bhanga  natthi  . kamadhatuya cutassa narupadhatum
naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti kassaci
panca anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . kamadhatuya cutassa
nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kassaci satta anusaya anusenti
kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti
anusaya bhanga natthi.
   [1574]  Rupadhatuya  cutassa  rupadhatum  upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
tayo  anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . rupadhatuya cutassa
kamadhatum  upapajjantassa  satteva  anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  rupadhatuya  cutassa  arupadhatum upapajjantassa kassaci satta
anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti kassaci tayo
Anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . Rupadhatuya cutassa nakamadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca
anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  rupadhatuya  cutassa  narupadhatum upapajjantassa kassaci satta
anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti kassaci tayo
anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . Rupadhatuya cutassa naarupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca
anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  rupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum upapajjantassa
kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti
kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . rupadhatuya
cutassa  narupadhatum naarupadhatum upapajjantassa satteva anusaya anusenti
anusaya  bhanga  natthi  .  rupadhatuya cutassa nakamadhatum narupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta anusaya anusenti kassaci panca anusaya
anusenti kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi.
   [1575]  Arupadhatuya  cutassa arupadhatum upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . arupadhatuya cutassa
kamadhatum  upapajjantassa  satteva  anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi . arupadhatuya cutassa rupadhatuya upapatti nama natthi. Hettha
Upapajjamano  kamadhatumyeva  upapajjati,  satteva anusaya anusenti,
anusaya bhanga natthi.
   Arupadhatuya cutassa na kamadhatum upapajjantassa kassaci satta anusaya
anusenti, kassaci panca anusaya anusenti, kassaci tayo anusaya anusenti,
anusaya bhanga natthi. arupadhatuya cutassa na rupadhatum upapajjantassa kassaci
satta anusaya anusenti, kassaci panca anusaya anusenti, kassaci tayo
anusaya anusenti, anusaya bhanga natthi. Arupadhatuya cutassa na arupadhatum
upapajjantassa satteva anusaya anusenti, anusaya bhanga natthi.
   Arupadhatuya cutassa na kamadhatuya na arupadhatuya upapatti nama
natthi, hettha upapajjamano kamadhatumyeva upapajjati, satteva anusaya
anusenti, anusaya bhanga natthi. Arupadhatuya cutassa na rupadhatum na arupadhatum
upapajjantassa  satteva  anusaya  anusenti,  anusaya bhanga natthi.
Arupadhatuya cutassa na kamadhatum na rupadhatum upapajjantassa kassaci satta
anusaya  anusenti,  kassaci  panca anusaya anusenti, kassaci tayo
anusaya anusenti, anusaya bhanga natthi.
   [1576] Na kamadhatuya cutassa kamadhatum upapajjantassa satteva
anusaya  anusenti,  anusaya  bhanga natthi. na kamadhatuya cutassa
rupadhatum  upapajjantassa kassaci satta anusaya anusenti, kassaci panca
anusaya  anusenti,  kassaci  tayo  anusaya  anusenti,  anusaya
bhanga  natthi.  na  kamadhatuya  cutassa  arupadhatum  upapajjantassa
Kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti
kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . Nakamadhatuya
cutassa   nakamadhatum   upapajjantassa   kassaci  satta  anusaya
anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci tayo anusaya
anusenti  anusaya  bhanga  natthi . nakamadhatuya cutassa narupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca
anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  nakamadhatuya  cutassa  naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
tayo  anusaya  anusenti  anusaya  bhanga  natthi . nakamadhatuya
cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci satta anusaya
anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci tayo anusaya
anusenti  anusaya  bhanga  natthi . nakamadhatuya cutassa narupadhatum
naarupadhatum  upapajjantassa  satteva anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  nakamadhatuya  cutassa  nakamadhatum narupadhatum upapajjantassa
kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti
kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi.
   [1577]  Narupadhatuya  cutassa kamadhatum upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi  .  narupadhatuya  cutassa  rupadhatum  upapajjantassa
Kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti
kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . narupadhatuya
cutassa  arupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti
kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti
anusaya bhanga natthi . narupadhatuya cutassa nakamadhatum upapajjantassa
kassaci   satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya
anusenti kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi.
   {1577.1} Narupadhatuya cutassa narupadhatum upapajjantassa kassaci satta
anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti kassaci tayo
anusaya  anusenti  anusaya  bhanga  natthi  . narupadhatuya cutassa
naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti kassaci
panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi  .  narupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca
anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  narupadhatuya  cutassa  narupadhatum  naarupadhatum upapajjantassa
kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti
anusaya  bhanga  natthi  . narupadhatuya cutassa nakamadhatum narupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta anusaya anusenti kassaci panca anusaya
anusenti kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi.
   [1578]  Naarupadhatuya cutassa kamadhatum upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi  . naarupadhatuya cutassa rupadhatum upapajjantassa kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti kassaci
tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . naarupadhatuya cutassa
arupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci
panca  anusaya  anusenti  kassaci tayo anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi  .  naarupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  upapajjantassa
kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti
kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . Naarupadhatuya
cutassa  narupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti
kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti
anusaya  bhanga  natthi  .  naarupadhatuya  cutassa  naarupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta anusaya anusenti kassaci panca anusaya
anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi .
Naarupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
tayo  anusaya  anusenti  anusaya  bhanga  natthi . naarupadhatuya
cutassa  narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta anusaya
anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti anusaya bhanga natthi .
Naarupadhatuya  cutassa  nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi.
   [1579]  Nakamadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  kamadhatum
upapajjantassa  satteva  anusaya  anusenti anusaya bhanga natthi .
Nakamadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  rupadhatum  upapajjantassa  kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
tayo  anusaya  anusenti  anusaya  bhanga  natthi . nakamadhatuya
naarupadhatuya  cutassa  arupadhatum  upapajjantassa kassaci satta anusaya
anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci tayo anusaya
anusenti  anusaya  bhanga  natthi  .  nakamadhatuya  naarupadhatuya
cutassa  nakamadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya anusenti
kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti
anusaya bhanga natthi . nakamadhatuya naarupadhatuya cutassa narupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca
anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi   .   nakamadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  naarupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta anusaya anusenti kassaci panca anusaya
anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi .
Nakamadhatuya naarupadhatuya cutassa nakamadhatum naarupadhatum upapajjantassa
Kassaci   satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya
anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi .
Nakamadhatuya   naarupadhatuya   cutassa   narupadhatum   naarupadhatum
upapajjantassa  satteva  anusaya  anusenti anusaya bhanga natthi .
Nakamadhatuya   naarupadhatuya   cutassa   nakamadhatum   narupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta anusaya anusenti kassaci panca anusaya
anusenti kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi.
   [1580]  Narupadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  kamadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta anusaya anusenti kassaci panca anusaya
anusenti  anusaya  bhanga  natthi  .  narupadhatuya  naarupadhatuya
cutassa  rupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti
kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti
anusaya  bhanga natthi . narupadhatuya naarupadhatuya cutassa arupadhatum
upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca
anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  narupadhatuya naarupadhatuya cutassa nakamadhatum upapajjantassa
kassaci   satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya
anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi .
Narupadhatuya  naarupadhatuya  cutassa  narupadhatum  upapajjantassa  kassaci
satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya anusenti kassaci
Tayo  anusaya  anusenti  anusaya  bhanga  natthi  . narupadhatuya
naarupadhatuya  cutassa  naarupadhatum upapajjantassa kassaci satta anusaya
anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci tayo anusaya
anusenti  anusaya  bhanga  natthi  .  narupadhatuya  naarupadhatuya
cutassa  nakamadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci satta anusaya
anusenti  kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci tayo anusaya
anusenti  anusaya  bhanga  natthi  .  narupadhatuya  naarupadhatuya
cutassa  narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta anusaya
anusenti  kassaci  panca anusaya anusenti anusaya bhanga natthi .
Narupadhatuya  naarupadhatuya  cutassa nakamadhatum narupadhatum upapajjantassa
kassaci   satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya
anusenti kassaci tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi.
   [1581]   Nakamadhatuya  narupadhatuya  cutassa  kamadhatum
upapajjantassa satteva anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . na
kamadhatuya  narupadhatuya  cutassa rupadhatuya upapatti nama natthi .
Hettha  upapajjamano  kamadhatumyeva  upapajjati  satteva  anusaya
anusenti  anusaya bhanga natthi . nakamadhatuya narupadhatuya cutassa
arupadhatum  upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci
panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya
bhanga  natthi  .  nakamadhatuya  narupadhatuya  cutassa  nakamadhatum
Upapajjantassa  kassaci  satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca
anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga
natthi  .  nakamadhatuya  narupadhatuya cutassa narupadhatum upapajjantassa
kassaci   satta  anusaya  anusenti  kassaci  panca  anusaya
anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti anusaya bhanga natthi .
Nakamadhatuya  narupadhatuya  cutassa  naarupadhatum upapajjantassa satteva
anusaya anusenti anusaya bhanga natthi . nakamadhatuya narupadhatuya
cutassa  nakamadhatuya  naarupadhatuya  upapatti  nama  natthi .
Hettha  upapajjamano  kamadhatumyeva  upapajjati  satteva  anusaya
anusenti  anusaya bhanga natthi . nakamadhatuya narupadhatuya cutassa
narupadhatum  naarupadhatum  upapajjantassa  satteva  anusaya  anusenti
anusaya  bhanga  natthi  .  nakamadhatuya  narupadhatuya  cutassa
nakamadhatum  narupadhatum  upapajjantassa  kassaci satta anusaya anusenti
kassaci  panca  anusaya  anusenti  kassaci  tayo anusaya anusenti
anusaya bhanga natthi.
           Dhatuvaram nitthitam.
           Anusayayamakam sattamam
             nitthitam
           yamakappakaranam purimam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 735-753. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=14743&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=14743&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1564&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1564              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]