ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavaro
   [288]  Cakkhu  cakkhayatananti:  dibbacakkhu  pannacakkhu  cakkhu
na  cakkhayatanam  cakkhayatanam  cakkhu ceva cakkhayatananca . cakkhayatanam
cakkhuti:  amanta  .  sotam  sotayatananti:  dibbasotam tanhasotam
sotam na sotayatanam sotayatanam sotanceva sotayatananca . Sotayatanam
sotanti:  amanta  .  ghanam  ghanayatananti:  amanta .
Ghanayatanam ghananti: amanta . jivha jivhayatananti: amanta .
Jivhayatanam  jivhati:  amanta . kayo kayayatananti: kayayatanam
thapetva avaseso kayo kayo na kayayatanam kayayatanam kayo ceva
kayayatananca . kayayatanam kayoti: amanta . rupam rupayatananti:
rupayatanam  thapetva  avasesam  rupam  rupam  na  rupayatanam  rupayatanam
Rupanceva  rupayatananca  .  rupayatanam  rupanti: amanta . saddo
saddayatananti:  amanta  .  saddayatanam  saddoti:  amanta .
Gandho  gandhayatananti:  silagandho  samadhigandho  pannagandho  gandho
na  gandhayatanam  gandhayatanam gandho ceva gandhayatananca . gandhayatanam
gandhoti:  amanta  .  raso  rasayatananti:  attharaso  dhammaraso
vimuttiraso  raso na rasayatanam rasayatanam raso ceva rasayatananca .
Rasayatanam  rasoti:  amanta  .  photthabbo  photthabbayatananti:
amanta  .  photthabbayatanam  photthabboti:  amanta  .  mano
manayatananti:  amanta  .  manayatanam manoti: amanta . dhammo
dhammayatananti:  dhammayatanam  thapetva  avaseso  dhammo  dhammo na
dhammayatanam  dhammayatanam  dhammo  ceva  dhammayatananca  . dhammayatanam
dhammoti: amanta.
   [289] Na cakkhu na cakkhayatananti: amanta . na cakkhayatanam
na  cakkhuti:  dibbacakkhu  pannacakkhu  na  cakkhayatanam  cakkhu cakkhunca
cakkhayatananca thapetva avasesa na ceva cakkhu na ca cakkhayatanam.
Na sotam na sotayatananti: amanta . na sotayatanam na sotanti:
dibbasotam  tanhasotam  na  sotayatanam  sotam  sotanca sotayatananca
thapetva  avasesa  na ceva sotam na ca sotayatanam . na ghanam
na ghanayatananti: amanta . na ghanayatanam na ghananti: amanta.
Na jivha na jivhayatananti: amanta . na jivhayatanam na jivhati:
Amanta . na kayo na kayayatananti: amanta . na kayayatanam
na  kayoti:  kayayatanam  thapetva avaseso kayo na kayayatanam
kayo  kayanca  kayayatananca  thapetva avaseso na ceva kayo
na ca kayayatanam . na rupam na rupayatananti: amanta. Na rupayatanam
na rupanti: rupayatanam thapetva avasesam rupam na rupayatanam rupam rupanca
rupayatananca thapetva avasesam na ceva rupam na ca rupayatanam.
   {289.1} Na saddo na saddayatananti: amanta. Na saddayatanam
na saddoti: amanta . na gandho na gandhayatananti: amanta .
Na  gandhayatanam  na  gandhoti:  silagandho  samadhigandho  pannagandho
na  gandhayatanam  gandho  gandhanca  gandhayatananca  thapetva avasesa
na ceva gandho na ca gandhayatanam. Na raso na rasayatananti: amanta.
Na rasayatanam na rasoti: attharaso dhammaraso vimuttiraso na rasayatanam
raso rasanca rasayatananca thapetva avasesa na ceva raso na ca rasayatanam.
Na  photthabbo na photthabbayatananti: amanta . na photthabbayatanam
na photthabboti: amanta . na mano na manayatananti: amanta.
Na manayatanam na manoti: amanta. Na dhammo na dhammayatananti: amanta.
Na  dhammayatanam  na  dhammoti: dhammayatanam thapetva avaseso dhammo
na  dhammayatanam  dhammo  dhammanca  dhammayatananca  thapetva avaseso
na ceva dhammo na ca dhammayatanam.
            ---------
   [290]  Cakkhu  cakkhayatananti:  dibbacakkhu  pannacakkhu  cakkhu
na  cakkhayatanam  cakkhayatanam  cakkhu  ceva cakkhayatananca . ayatana
sotayatananti:  sotayatanam  ayatananceva  sotayatananca  avasesa
ayatana  ayatana na sotayatanam . cakkhu cakkhayatananti: dibbacakkhu
pannacakkhu cakkhu na cakkhayatanam cakkhayatanam cakkhu ceva cakkhayatananca.
Ayatana  ghanayatananti:  .pe. ayatana dhammayatananti: dhammayatanam
ayatananceva  dhammayatananca  avasesa  ayatana  ayatana  na
dhammayatanam . sotam .pe. ghanam .pe. Dhammo dhammayatananti: dhammayatanam
thapetva avaseso dhammo dhammo na dhammayatanam dhammayatanam dhammo ceva
dhammayatananca  .  ayatana  cakkhayatananti  cakkhayatanam ayatananceva
cakkhayatananca  avasesa ayatana ayatana na cakkhayatanam . dhammo
dhammayatananti:  dhammayatanam  thapetva avaseso dhammo na dhammayatanam
dhammayatanam dhammo ceva dhammayatananca . Ayatana sotayatananti: .pe.
Ayatana manayatananti: manayatanam ayatananceva manayatananca  avasesa
ayatana     ayatana     na     manayatanam    .
(ekekapadamulakam cakkam bandhitabbam asammohantena).
   [291]  Na cakkhu na cakkhayatananti: amanta . nayatana na
sotayatananti: amanta . na cakkhu na cakkhayatananti: amanta .
Nayatana na ghanayatananti: amanta .pe. Nayatana na dhammayatananti:
amanta  .  na  sotam  na sotayatananti: amanta . nayatana
Na cakkhayatanam .pe. nayatana na dhammayatananti: amanta. Na ghanam
na ghanayatanam .pe. na dhammo na dhammayatananti: amanta. Nayatana
na  cakkhayatananti:  amanta  .  na  dhammo  na  dhammayatananti:
amanta . nayatana na sotayatanam .pe. nayatana na manayatananti:
amanta. (cakkam bandhantena sabbattha amantati katabbam).
            ---------
   [292] Cakkhu ayatananti: amanta. Ayatana cakkhayatananti: 1-
cakkhayatanam  ayatananceva  cakkhayatananca avasesa ayatana ayatana
na cakkhayatanam . sotam ayatananti: amanta .pe. Ghanam .. Jivha ..
Kayo .. rupam .. saddo .. Gandho .. Raso .. Photthabbo .. Mano
.. . dhammo ayatananti: amanta. Ayatana dhammayatananti: dhammayatanam
ayatananceva   dhammayatananca   avasesa   ayatana  ayatana
na dhammayatanam.
   [293] Na cakkhu nayatananti: cakkhum thapetva avasesa ayatana
na  cakkhu ayatana cakkhunca ayatananca thapetva avasesa na ceva
cakkhu na ca ayatana . Nayatana na cakkhayatananti: amanta. Na sotam
nayatananti:  sotam  thapetva .pe. ghanam thapetva jivham thapetva
.pe. na ca ayatana . na kayo nayatananti: amanta. Nayatana
@Footnote: 1 idhapi niddeso uddesena na sameti tatthadhippayo khandhayamakavannanayam
@vuttanayeneva veditabbo.
Na  kayayatananti:  amanta . na rupam nayatananti: rupam thapetva
.pe.  saddam  thapetva  gandham  thapetva  rasam thapetva photthabbam
thapetva .pe. na ca ayatana . na mano nayatananti: manam thapetva
avasesa  ayatana  na mano ayatana mananca ayatananca thapetva
avasesa na ceva mano na ca ayatana . Nayatana na manayatananti:
amanta . na dhammo nayatananti: amanta. Nayatana na dhammayatananti:
amanta.
            ---------
   [294] Cakkhu ayatananti: amanta. Ayatana sotayatananti: 1-
sotayatanam  ayatananceva  sotayatananca avasesa ayatana ayatana
na sotayatanam . cakkhu ayatananti: amanta . ayatana ghanayatanam
.pe. ayatana dhammayatananti: dhammayatanam ayatananceva dhammayatananca
avasesa ayatana ayatana na dhammayatanam. Sotam ayatananti: amanta.
Ayatana  cakkhayatananti:  .pe.  na  cakkhayatanam  .pe. ayatana
dhammayatananti:  .pe.  na  dhammayatanam  ghanam jivha .pe. dhammo
ayatananti:  amanta  .  ayatana  cakkhayatanam  .pe. ayatana
manayatananti:   manayatanam  ayatananceva  manayatananca  avasesa
ayatana ayatana na manayatanam. (cakkam bandhitabbam).
   [295] Na cakkhu nayatananti: cakkhum thapetva avasesa ayatana
@Footnote: 1 idhapi pubbe vuttanayena veditabbam.
Na  cakkhu ayatana cakkhunca ayatananca thapetva avasesa na ceva
cakkhu  na  ca  ayatana  . nayatana na sotayatananti: amanta
.pe.  na  cakkhu  nayatananti:  cakkhum thapetva avasesa ayatana
na  cakkhu ayatana cakkhunca ayatananca thapetva avasesa na ceva
cakkhu  na ca ayatana . nayatana na ghanayatanam .pe. nayatana
na dhammayatananti: amanta . na sotam nayatananti: sotam thapetva
.pe.  ghanam  thapetva jivham thapetva .pe. na ca ayatana .
Na  kayo  nayatananti:  amanta  . nayatana na cakkhayatananti:
amanta  .pe.  nayatana  na  dhammayatananti:  amanta  .pe.
Na  dhammo  nayatananti:  amanta  . nayatana na cakkhayatananti:
amanta  .  na  dhammo  nayatananti:  amanta . nayatana na
sotayatananti: amanta .pe. nayatana na manayatananti: amanta.
(cakkam bandhitabbam).
           Pannattivaro.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 91-97. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1804&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1804&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=288&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=288              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]