ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [687]  Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa sotāyatanaṃ nirujjhatīti:
no  .  yassa  vā  pana  sotāyatanaṃ  nirujjhati  tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti: no.
   [688]  Yassa  cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa ghānāyatanaṃ rūpāyatanaṃ
manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhatīti: no . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjatīti: no .pe.
   [689]  Yassa  manāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ nirujjhatīti:
no  .  yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  nirujjhati  tassa  manāyatanaṃ
uppajjatīti: no.
   [690]  Yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  .pe.  (yatthakaṃ  noti
na  kātabbaṃ  .  yatthakaṃ  itaresaṃ  yatthakānaṃ sadisaṃ kātabbaṃ yatthakaṃ
tīsupi vāresu sadisaṃ).
   [691] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
nirujjhatīti:  no  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ nirujjhati
tassa tattha cakkhāyatanaṃ uppajjatīti: no .pe.
   [692]  Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhatīti:  no  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ nirujjhati
tassa tattha manāyatanaṃ uppajjatīti: no.
   [693]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  sotāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  sasotakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  sotāyatanaṃ  na  nirujjhati  acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
asotakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjati  sotāyatanañca
na nirujjhati . yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ sotāyatanaṃ na nirujjhati
no  ca  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati asotakānaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanañca  na  nirujjhati  cakkhāyatanañca
nuppajjati.
   [694] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa ghānāyatanaṃ na nirujjhatīti:
saghānakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ
na  nirujjhati  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  aghānakānaṃ  cavantānaṃ tesaṃ
cakkhāyatanañca   nuppajjati   ghānāyatanañca   na   nirujjhati  .
Yassa  vā pana ghānāyatanaṃ na nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti:
Sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  aghānakānaṃ  cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ ghānāyatanañca na nirujjhati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [695] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ na nirujjhatīti:
sarūpakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ
rūpāyatanaṃ   na  nirujjhati  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  arūpakānaṃ
cavantānaṃ   tesaṃ   cakkhāyatanañca   nuppajjati   rūpāyatanañca
na  nirujjhati  .  yassa  vā  pana  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati tassa
cakkhāyatanaṃ   nuppajjatīti:   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati arūpakānaṃ
cavantānaṃ   acakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   rūpāyatanañca
na nirujjhati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [696]   Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  manāyatanaṃ
na  nirujjhatīti:  sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  na  nirujjhati  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
acittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjati  manāyatanañca
na nirujjhati . yassa vā pana manāyatanaṃ na nirujjhati tassa cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ na nirujjhati
no  ca  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati acittakānaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanañca  na  nirujjhati  cakkhāyatanañca
nuppajjati.
   [697] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhatīti:
Sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na  nirujjhati  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca nuppajjati
dhammāyatanañca na nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhati tassa
cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ dhammāyatanaṃ
na nirujjhati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca na nirujjhati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [698] Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ na nirujjhatīti:
sarūpakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ
na  nirujjhati  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  arūpakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
ghānāyatanañca  nuppajjati  rūpāyatanañca na nirujjhati . yassa vā pana
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjatīti:  saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ
nuppajjati  arūpakānaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
rūpāyatanañca na nirujjhati ghānāyatanañca nuppajjati.
   [699] Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti:
sacittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca tesaṃ
manāyatanaṃ  na  nirujjhati  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  acittakānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca nuppajjati manāyatanañca na nirujjhati .
Yassa  vā  pana manāyatanaṃ na nirujjhati tassa ghānāyatanaṃ nuppajjatīti:
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ manāyatanaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ
Ghānāyatanaṃ  nuppajjati  acittakānaṃ  cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manāyatanañca na nirujjhati ghānāyatanañca nuppajjati.
   [700] Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhatīti:
sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na  nirujjhati  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ ghānāyatanañca nuppajjati
dhammāyatanañca  na nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhati
tassa ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ dhammāyatanaṃ
na nirujjhati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ nuppajjati aghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca na nirujjhati ghānāyatanañca nuppajjati.
   [701] Yassa rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa manāyatanaṃ na nirujjhatīti:
sacittakānaṃ cavantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ manāyatanaṃ
na  nirujjhati  arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  acittakānaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
rūpāyatanañca  nuppapajjati  manāyatanañca na nirujjhati . yassa vā pana
manāyatanaṃ  na  nirujjhati  tassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjatīti:  sarūpakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ  na nirujjhati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ
nuppajjati  acittakānaṃ  cavantānaṃ  arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
manāyatanañca na nirujjhati rūpāyatanañca nuppajjati.
   [702] Yassa rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhatīti:
sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
na   nirujjhati   arūpakānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanañca
Nuppajjati  dhammāyatanañca  na  nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
na  nirujjhati  tassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjatīti:  sarūpakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhati  no  ca tesaṃ rūpāyatanaṃ nuppajjati
arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ dhammāyatanañca na nirujjhati rūpāyatanañca
nuppajjati.
   [703]  Yassa  manāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  dhammāyatanaṃ  na
nirujjhatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ manāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhati  acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manāyatanañca
nuppajjati  dhammāyatanañca  na  nirujjhati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
na  nirujjhati  tassa  manāyatanaṃ  nuppajjatīti: sacittakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhati  no  ca tesaṃ manāyatanaṃ nuppajjati
acittakānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca  na  nirujjhati
manāyatanañca nuppajjati.
   [704] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati .pe.
   [705] Yassa tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati .pe.
         Yassakampi yassayatthakampi sadisaṃ.
                --------
   [706]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  sotāyatanaṃ
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana sotāyatanaṃ nirujjhittha
tassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  (atītā  pucchā
Uppādepi nirodhepi uppādanirodhepi anulomampi paccaniyampi sadisaṃ).
              ---------
   [707]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana sotāyatanaṃ nirujjhissati
tassa   cakkhāyatanaṃ   uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ  sotāyatanañca  nirujjhissati cakkhāyatanañca
uppajjissati.
   [708]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  ghānāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  uppajjissati ghānāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  ghānāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa
cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  ghānāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati itaresaṃ tesaṃ
ghānāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [709]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana rūpāyatanaṃ nirujjhissati
Tassa   cakkhāyatanaṃ   uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ  rūpāyatanañca  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
uppajjissati.
   [710]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhissati   tassa   cakkhāyatanaṃ   uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ
upapajjantānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati
itaresaṃ tesaṃ dhammāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [711]  Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana rūpāyatanaṃ nirujjhissati
tassa   ghānāyatanaṃ   uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ   ye   ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  uppajjissati itaresaṃ tesaṃ rūpāyatanañca
nirujjhissati ghānāyatanañca uppajjissati.
   [712]  Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
Nirujjhissati tassa ghānāyatanaṃ uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca nirujjhissati ghānāyatanañca uppajjissati.
   [713]  Yassa  rūpāyatanaṃ  uppajjissati  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa rūpāyatanaṃ uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  uppajjissati  itaresaṃ tesaṃ
dhammāyatanañca nirujjhissati rūpāyatanañca uppajjissati.
   [714]  Yassa  manāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  manāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no ca tesaṃ manāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca nirujjhissati manāyatanañca uppajjissati.
   [715] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjissati .pe.
   [716]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
sotāyatanaṃ nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ  nirujjhissati
No  ca  tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha sotāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [717]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
ghānāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjissati  no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nirujjhissati kāmāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhāyatanañca   uppajjissati   ghānāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha ghānāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha   cakkhāyatanaṃ   uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanañca
nirujjhissati cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [718]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ  nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
uppajjissati.
   [719]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
manāyatanaṃ  nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ
Nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
uppajjissati.
   [720] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  nirujjhissati
cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [721]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ  nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhissati  ghānāyatanañca
uppajjissati.
   [722] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
.pe.  Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha
dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ    kāmāvacaraṃ    upapajjantānaṃ    rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca tesaṃ
tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ tattha
dhammāyatanañca nirujjhissati ghānāyatanañca uppajjissati.
   [723] Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissati
no  ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nirujjhissati pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
rūpāyatanañca   uppajjissati   manāyatanañca   nirujjhissati  .
Yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ nirujjhissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
nirujjhissati rūpāyatanañca uppajjissati.
   [724] Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ   arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha rūpāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ pañcavokārānaṃ
Asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   dhammāyatanañca   nirujjhissati
rūpāyatanañca uppajjissati.
   [725] Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  nirujjhissati  manāyatanañca
uppajjissati.
   [726]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  sotāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ sotāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjissati
sotāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [727]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  ghānāyatanaṃ na
nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ
Nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ na nirujjhissati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca
nuppajjissati ghānāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanaṃ na
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca arūpaṃ
uppajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca
na nirujjhissati cakkhāyatanañca nuppajjissati.
   [728]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ  na
nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  uppajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjissati
rūpāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana rūpāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [729]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  ye ca
Arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanañca  nuppajjissati dhammāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā
pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [730]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ  na
nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
rūpāvacaraṃ   arūpāvacaraṃ   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na
nirujjhissati   pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  uppajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
ghānāyatanañca   nuppajjissati  rūpāyatanañca  na  nirujjhissati  .
Yassa vā pana rūpāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [731]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  ye ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ ghānāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ
tesaṃ  ghānāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati .
Yassa vā pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [732]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  ye ca
Arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati
no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ rūpāyatanañca
nuppajjissati  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā
pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [733]  Yassa  manāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  dhammāyatanaṃ  na
nirujjhissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  manāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ
tesaṃ  manāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati .
Yassa vā pana dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa manāyatanaṃ nuppajjissatīti:
āmantā.
   [734] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati .pe.
   [735]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
sotāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti: pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha sotāyatanaṃ
na  nirujjhissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nuppajjissati sotāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [736]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
Na  nirujjhissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjissati
ghānāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ
tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  na  nirujjhissati
cakkhāyatanañca nuppajjissati.
   [737] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na   nirujjhissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha cakkhāyatanañca nuppajjissati rūpāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [738] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na
nirujjhissati  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
nuppajjissati   manāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā
pana yattha manāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [739] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na   nirujjhissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ
tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [740]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ
tattha  ghānāyatanañca  nuppajjissati  rūpāyatanañca  na  nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [741] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha ghānāyatanañca nuppajjissati manāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha manāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [742] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na   nirujjhissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ
Rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati
no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ tattha
ghānāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  . yassa
vā pana yattha dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [743] Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha rūpāyatanañca nuppajjissati
manāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ nuppajjissatīti: asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca na nirujjhissati
rūpāyatanañca nuppajjissati.
   [744] Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na   nirujjhissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no ca tesaṃ tattha
dhammāyatanaṃ  na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha rūpāyatanañca
nuppajjissati  dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana
yattha dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [745] Yassa yattha manāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
Na   nirujjhissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha manāyatanañca nuppajjissati
dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha manāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
            --------
   [746]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  tassa  sotāyatanaṃ
nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana sotāyatanaṃ nirujjhittha tassa
cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  sotāyatanaṃ  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ sotāyatanañca nirujjhittha cakkhāyatanañca
uppajjati  .  yathā  uppādavāre  paccupannenātītā  pucchā
vibhattā  evaṃ  uppādanirodhepi paccuppannenātītā pucchā anulomampi
paccaniyampi vibhajitabbaṃ.
            ---------
   [747]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  tassa  sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana sotāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanañca nirujjhissati
Cakkhāyatanañca uppajjati.
   [748] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa ghānāyatanaṃ nirujjhissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ nirujjhissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhāyatanañca  uppajjati  ghānāyatanañca  nirujjhissati  .
Yassa  vā  pana  ghānāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [749] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa rūpāyatanaṃ nirujjhissatīti:
āmantā  .  yassa vā pana rūpāyatanaṃ nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:   sabbesaṃ   cavantānaṃ   acakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   rūpāyatanañca   nirujjhissati
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [750]   Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  tassa  manāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana manāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
Uppajjati   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   manāyatanañca
nirujjhissati cakkhāyatanañca uppajjati .
   [751]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  tassa  dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:   sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ   uppajjati   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
dhammāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [752]  Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjati  tassa  rūpāyatanaṃ .pe.
Manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana
dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  tassa  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca nirujjhissati ghānāyatanañca uppajjati.
   [753]  Yassa  rūpāyatanaṃ  uppajjati  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  rūpāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ
rūpāyatanaṃ  uppajjati  sarūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca
nirujjhissati rūpāyatanañca uppajjati.
   [754]   Yassa  manāyatanaṃ  uppajjati  tassa  dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  manāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ manāyatanaṃ
uppajjati  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca nirujjhissati
manāyatanañca uppajjati.
   [755] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati .pe.
   [756] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanañca  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [757] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ nirujjhissati sacakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati
ghānāyatanañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā
Cavantānaṃ  acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nirujjhissati
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [758]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhissati
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [759]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nirujjhissati  cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [760] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
Nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca nirujjhissati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [761] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati  tassa tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ
aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nirujjhissati  ghānāyatanañca
uppajjati.
   [762]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nirujjhissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ nirujjhissati
tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ
aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ
tattha  manāyatanaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ uppajjati
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nirujjhissati
ghānāyatanañca uppajjati.
   [763] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
Nirujjhissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha dhammāyatanañca nirujjhissati ghānāyatanañca uppajjati.
   [764]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjati tassa tattha  manāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ nirujjhissati pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjati  manāyatanañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha manāyatanaṃ nirujjhissati tassa
tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nirujjhissati  no  ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
uppajjati  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
nirujjhissati rūpāyatanañca uppajjati.
   [765]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ
arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nirujjhissati  no
ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati  sarūpakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca nirujjhissati rūpāyatanañca uppajjati.
   [766]  Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
Nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjati  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha dhammāyatanañca nirujjhissati manāyatanañca uppajjati.
   [767]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  sotāyatanaṃ  na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ sotāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjati
sotāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana sotāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [768]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  ghānāyatanaṃ  na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanañca  nuppajjati  ghānāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa
vā  pana  ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti:
pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ na nirujjhissati
No  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanañca na nirujjhissati
cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [769]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  rūpāyatanaṃ  na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca
na nirujjhissati. Yassa vā pana rūpāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [770]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ na nirujjhissatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ   cakkhāyatanaṃ   nuppajjati  no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca nuppajjati dhammāyatanañca
na nirujjhissati. Yassa vā pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [771] Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ na nirujjhissatīti:
sabbesaṃ    cavantānaṃ   aghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ ghānāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca
Na nirujjhissati. Yassa vā pana rūpāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [772]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ na nirujjhissatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
parinibbantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca   nuppajjati  dhammāyatanañca
na nirujjhissati. Yassa vā pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [773]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ na nirujjhissatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ arūpakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
parinibbantānaṃ   tesaṃ   rūpāyatanañca   nuppajjati   dhammāyatanañca
na nirujjhissati. Yassa vā pana dhammāyatanaṃ .pe. Āmantā.
   [774] Yassa manāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ na nirujjhissatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ
nuppajjati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ tesaṃ
manāyatanañca nuppajjati dhammāyatanañca na nirujjhissati . yassa vā pana
dhammāyatanaṃ na nirujjhissati tassa manāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [775] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati .pe.
   [776] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha
Sotāyatanaṃ  na  nirujjhissati  pañcavokāre parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  sotāyatanañca
na nirujjhissati . yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ na nirujjhissati tassa
tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [777] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  na  nirujjhissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarā
cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nuppajjati
ghānāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha ghānāyatanaṃ
na  nirujjhissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  rūpāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ
tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarā
cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca
na nirujjhissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [778]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati pañcavokāre parinibbantānaṃ
arūpānaṃ   tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  rūpāyatanañca
Na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha rūpāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [779]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati no ca
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati manāyatanañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
   [780] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha dhammāyatanaṃ na
nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati
dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [781]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  pañcavokāre parinibbantānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca na nirujjhissati.
Yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha
ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [782]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjati  no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati  manāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa tattha ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [783] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca nuppajjati
dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [784]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati
parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca
nuppajjati  manāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha
Manāyatanaṃ na nirujjhissati tassa tattha rūpāyatanaṃ nuppajjatīti: asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  nuppajjati  parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha manāyatanañca na nirujjhissati rūpāyatanañca nuppajjati.
   [785]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  arūpakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha rūpāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nuppajjati  dhammāyatanañca
na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ na nirujjhissati
tassa tattha rūpāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [786]  Yassa yattha manāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
na  nirujjhissati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjati
dhammāyatanañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ
na nirujjhissati tassa tattha manāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
            --------
   [787]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  sotāyatanaṃ
nirujjhissatīti:  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe pacchimabhavikānaṃ ye
Ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  sotāyatanaṃ  nirujjhissati .
Itaresaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca uppajjittha sotāyatanañca nirujjhissati .
Yassa vā pana sotāyatanaṃ nirujjhissati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti:
āmantā  .  yathā  nirodhavāre  atītenānāgatā pucchā yassakampi
yatthakampi  yassayatthakampi  anulomampi  paccaniyampi  vibhattaṃ  evaṃ
uppādanirodhepi atītenānāgatā pucchā vibhajitabbā.
          Uppādanirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.
             Pavattivāro.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 228-261. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=4545              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=4545              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=687&items=101              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=687              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]