ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavāro
   [825]  Dukkhaṃ  dukkhasaccanti:  āmantā . dukkhasaccaṃ dukkhanti:
kāyikaṃ  dukkhaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ ṭhapetvā avasesaṃ dukkhasaccaṃ dukkhasaccaṃ
na  dukkhaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ  cetasikaṃ dukkhaṃ dukkhañceva dukkhasaccañca .
Samudayo  samudayasaccanti:  samudayasaccaṃ  ṭhapetvā  avaseso  samudayo
samudayo  na  samudayasaccaṃ  samudayasaccaṃ samudayo ceva samudayasaccañca .
Samudayasaccaṃ samudayoti: āmantā . nirodho nirodhasaccanti: nirodhasaccaṃ
ṭhapetvā  avaseso  nirodho  nirodho  na  nirodhasaccaṃ  nirodhasaccaṃ
Nirodho  ceva  nirodhasaccañca . nirodhasaccaṃ nirodhoti: āmantā .
Maggo  maggasaccanti:  maggasaccaṃ  ṭhapetvā  avaseso maggo maggo
na  maggasaccaṃ  maggasaccaṃ  maggo  ceva  maggasaccañca  . maggasaccaṃ
maggoti: āmantā.
   [826]  Na dukkhaṃ na dukkhasaccanti: kāyikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ
ṭhapetvā  avasesaṃ dukkhasaccaṃ na dukkhaṃ dukkhasaccaṃ dukkhañca dukkhasaccañca
ṭhapetvā  avasesaṃ  na  ceva  dukkhaṃ  na  ca  dukkhasaccaṃ .
Na dukkhasaccaṃ na dukkhanti: āmantā . na samudayo na samudayasaccanti:
āmantā  .  na  samudayasaccaṃ  na  samudayoti: samudayasaccaṃ ṭhapetvā
avaseso  samudayo  na  samudayasaccaṃ  samudayo samudayañca samudayasaccañca
ṭhapetvā avaseso na ceva samudayo na ca samudayasaccaṃ . Na nirodho
na nirodhasaccanti: āmantā . na nirodhasaccaṃ na nirodhoti: nirodhasaccaṃ
ṭhapetvā  avaseso  nirodho  na  nirodhasaccaṃ  nirodho  nirodhañca
nirodhasaccañca ṭhapetvā avaseso na ceva nirodho na ca nirodhasaccaṃ.
Na  maggo na maggasaccanti: āmantā . na maggasaccaṃ na maggoti:
maggasaccaṃ  ṭhapetvā  avaseso  maggo na maggasaccaṃ maggo maggañca
maggasaccañca ṭhapetvā avaseso na ceva maggo na ca maggasaccaṃ.
            --------
   [827]  Dukkhaṃ dukkhasaccanti: āmantā . saccā samudayasaccanti:
samudayasaccaṃ  saccañceva  samudayasaccañca  avasesā  saccā  saccā
Na  samudayasaccaṃ  .  dukkhaṃ  dukkhasaccanti:  āmantā  .  saccā
nirodhasaccanti:  .pe.  saccā  maggasaccanti:  maggasaccaṃ  saccañceva
maggasaccañca  avasesā  saccā  saccā  na  maggasaccaṃ  . samudayo
samudayasaccanti:  samudayasaccaṃ  ṭhapetvā  avaseso samudayo samudayo na
samudayasaccaṃ  samudayasaccaṃ  samudayo  ceva  samudayasaccañca  .  saccā
dukkhasaccanti:  .pe.  saccā  nirodhasaccanti:  .pe.  saccā
maggasaccanti:  maggasaccaṃ  saccañceva  maggasaccañca  avasesā  saccā
saccā  na maggasaccaṃ . nirodho nirodhasaccanti: nirodhasaccaṃ ṭhapetvā
avaseso  nirodho  nirodho na nirodhasaccaṃ nirodhasaccaṃ nirodho ceva
nirodhasaccañca  .  saccā dukkhasaccanti: .pe. saccā samudayasaccanti:
.pe.  saccā  maggasaccanti:  maggasaccaṃ  saccañceva  maggasaccañca
avasesā saccā saccā na maggasaccaṃ . maggo maggasaccanti: maggasaccaṃ
ṭhapetvā  avaseso  maggo  maggo  na  maggasaccaṃ  maggasaccaṃ
maggo  ceva  maggasaccañca  .  saccā dukkhasaccanti: .pe. saccā
samudayasaccanti:  .pe.  saccā  nirodhasaccanti: nirodhasaccaṃ saccañceva
nirodhasaccañca avasesā saccā saccā na nirodhasaccaṃ.
   [828]  Na dukkhaṃ na dukkhasaccanti: kāyikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ
ṭhapetvā  avasesaṃ dukkhasaccaṃ na dukkhaṃ dukkhasaccaṃ dukkhañca dukkhasaccañca
ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  dukkhaṃ  na  ca  dukkhasaccaṃ .
Na saccā na samudayasaccanti: āmantā . na dukkhaṃ na dukkhasaccanti:
Kāyikaṃ  dukkhaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ ṭhapetvā avasesaṃ dukkhasaccaṃ na dukkhaṃ
dukkhasaccaṃ  dukkhañca  dukkhasaccañca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva
dukkhaṃ na ca dukkhasaccaṃ . na saccā na nirodhasaccanti: .pe. Na saccā
na maggasaccanti: āmantā . na samudayo na samudayasaccanti: āmantā.
Na saccā na dukkhasaccanti: āmantā . na samudayo na samudayasaccanti:
āmantā . na saccā na nirodhasaccanti: .pe. Na saccā na maggasaccanti:
āmantā  .  na  nirodho  na  nirodhasaccanti:  āmantā .
Na saccā na dukkhasaccanti: .pe. na saccā na samudayasaccanti: .pe.
Na saccā na maggasaccanti: āmantā . na maggo na maggasaccanti:
āmantā  .  na  saccā na dukkhasaccanti: āmantā . na maggo
na  maggasaccanti:  āmantā . na saccā na samudayasaccanti: .pe.
Na saccā na nirodhasaccanti: āmantā.
            --------
   [829]  Dukkhaṃ  saccanti:  āmantā  .  saccā dukkhasaccanti:
dukkhasaccaṃ saccañceva dukkhasaccañca avasesā saccā saccā na dukkhasaccaṃ.
Samudayo  saccanti:  āmantā  .pe.  nirodho  saccanti: āmantā
.pe.  maggo saccanti: āmantā . saccā maggasaccanti: maggasaccaṃ
saccañceva maggasaccañca avasesā saccā saccā na maggasaccaṃ.
   [830] Na dukkhaṃ na saccanti: dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā saccā
na dukkhaṃ saccā dukkhañca saccañca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ
Na ca saccā . na saccā na dukkhasaccanti: āmantā . Na samudayo
na saccanti: samudayaṃ ṭhapetvā .pe. na nirodho na saccanti: nirodhaṃ
ṭhapetvā  .pe.  na maggo na saccanti: maggaṃ ṭhapetvā avasesā
saccā  na  maggo  saccā maggañca saccañca ṭhapetvā avasesā na
ceva maggo na ca saccā. Na saccā na maggasaccanti: āmantā.
            ---------
   [831]  Dukkhaṃ  saccanti:  āmantā  . saccā samudayasaccanti:
samudayasaccaṃ  saccañceva  samudayasaccañca  avasesā  saccā  saccā na
samudayasaccaṃ  .  dukkhaṃ  saccanti: āmantā . saccā nirodhasaccanti:
.pe.  saccā  maggasaccanti:  maggasaccaṃ  saccañceva  maggasaccañca
avasesā saccā saccā na maggasaccaṃ . samudayo saccanti: āmantā
.pe.  nirodho  saccanti:  āmantā  .pe.  maggo  saccanti:
āmantā . saccā dukkhasaccanti: .pe. saccā samudayasaccanti: .pe.
Saccā  nirodhasaccanti:  nirodhasaccaṃ saccañceva nirodhasaccañca avasesā
saccā saccā na nirodhasaccaṃ.
   [832] Na dukkhaṃ na saccanti: dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā saccā
na dukkhaṃ saccā dukkhañca saccañca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ
na ca saccā . na saccā na samudayasaccanti: āmantā . na dukkhaṃ
na saccanti: dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā saccā na dukkhaṃ saccā dukkhañca
saccañca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca saccā. Na saccā
Nanirodhasaccanti:  .pe.  nasaccā  namaggasaccanti:  āmantā .
Nasamudayo  nasaccanti:  samudayaṃ  ṭhapetvā  avasesā saccā nasamudayo
saccā  samudayañca  saccañca  ṭhapetvā  avasesā  na ceva samudayo
na  ca  saccā .pe. nanirodho nasaccanti: nirodhaṃ ṭhapetvā .pe.
Namaggo  nasaccanti:  maggaṃ  ṭhapetvā  avasesā  saccā  namaggo
saccā  maggañca  saccañca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  maggo
na ca saccā . nasaccā nadukkhasaccanti: āmantā. Namaggo nasaccanti:
maggaṃ  ṭhapetvā  avasesā  saccā  namaggo  saccā  maggañca
saccañca ṭhapetvā avasesā na ceva maggo na ca saccā. Nasaccā
nasamudayasaccanti: .pe. Nasaccā nanirodhasaccanti: āmantā.
           Paṇṇattivāro.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 276-281. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5506              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5506              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=825&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=825              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]