ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavaro
   [825]  Dukkham  dukkhasaccanti:  amanta . dukkhasaccam dukkhanti:
kayikam  dukkham  cetasikam  dukkham thapetva avasesam dukkhasaccam dukkhasaccam
na  dukkham  kayikam  dukkham  cetasikam dukkham dukkhanceva dukkhasaccanca .
Samudayo  samudayasaccanti:  samudayasaccam  thapetva  avaseso  samudayo
samudayo  na  samudayasaccam  samudayasaccam samudayo ceva samudayasaccanca .
Samudayasaccam samudayoti: amanta . nirodho nirodhasaccanti: nirodhasaccam
thapetva  avaseso  nirodho  nirodho  na  nirodhasaccam  nirodhasaccam
Nirodho  ceva  nirodhasaccanca . nirodhasaccam nirodhoti: amanta .
Maggo  maggasaccanti:  maggasaccam  thapetva  avaseso maggo maggo
na  maggasaccam  maggasaccam  maggo  ceva  maggasaccanca  . maggasaccam
maggoti: amanta.
   [826]  Na dukkham na dukkhasaccanti: kayikam dukkham cetasikam dukkham
thapetva  avasesam dukkhasaccam na dukkham dukkhasaccam dukkhanca dukkhasaccanca
thapetva  avasesam  na  ceva  dukkham  na  ca  dukkhasaccam .
Na dukkhasaccam na dukkhanti: amanta . na samudayo na samudayasaccanti:
amanta  .  na  samudayasaccam  na  samudayoti: samudayasaccam thapetva
avaseso  samudayo  na  samudayasaccam  samudayo samudayanca samudayasaccanca
thapetva avaseso na ceva samudayo na ca samudayasaccam . Na nirodho
na nirodhasaccanti: amanta . na nirodhasaccam na nirodhoti: nirodhasaccam
thapetva  avaseso  nirodho  na  nirodhasaccam  nirodho  nirodhanca
nirodhasaccanca thapetva avaseso na ceva nirodho na ca nirodhasaccam.
Na  maggo na maggasaccanti: amanta . na maggasaccam na maggoti:
maggasaccam  thapetva  avaseso  maggo na maggasaccam maggo magganca
maggasaccanca thapetva avaseso na ceva maggo na ca maggasaccam.
            --------
   [827]  Dukkham dukkhasaccanti: amanta . sacca samudayasaccanti:
samudayasaccam  saccanceva  samudayasaccanca  avasesa  sacca  sacca
Na  samudayasaccam  .  dukkham  dukkhasaccanti:  amanta  .  sacca
nirodhasaccanti:  .pe.  sacca  maggasaccanti:  maggasaccam  saccanceva
maggasaccanca  avasesa  sacca  sacca  na  maggasaccam  . samudayo
samudayasaccanti:  samudayasaccam  thapetva  avaseso samudayo samudayo na
samudayasaccam  samudayasaccam  samudayo  ceva  samudayasaccanca  .  sacca
dukkhasaccanti:  .pe.  sacca  nirodhasaccanti:  .pe.  sacca
maggasaccanti:  maggasaccam  saccanceva  maggasaccanca  avasesa  sacca
sacca  na maggasaccam . nirodho nirodhasaccanti: nirodhasaccam thapetva
avaseso  nirodho  nirodho na nirodhasaccam nirodhasaccam nirodho ceva
nirodhasaccanca  .  sacca dukkhasaccanti: .pe. sacca samudayasaccanti:
.pe.  sacca  maggasaccanti:  maggasaccam  saccanceva  maggasaccanca
avasesa sacca sacca na maggasaccam . maggo maggasaccanti: maggasaccam
thapetva  avaseso  maggo  maggo  na  maggasaccam  maggasaccam
maggo  ceva  maggasaccanca  .  sacca dukkhasaccanti: .pe. sacca
samudayasaccanti:  .pe.  sacca  nirodhasaccanti: nirodhasaccam saccanceva
nirodhasaccanca avasesa sacca sacca na nirodhasaccam.
   [828]  Na dukkham na dukkhasaccanti: kayikam dukkham cetasikam dukkham
thapetva  avasesam dukkhasaccam na dukkham dukkhasaccam dukkhanca dukkhasaccanca
thapetva  avasesa  na  ceva  dukkham  na  ca  dukkhasaccam .
Na sacca na samudayasaccanti: amanta . na dukkham na dukkhasaccanti:
Kayikam  dukkham  cetasikam  dukkham thapetva avasesam dukkhasaccam na dukkham
dukkhasaccam  dukkhanca  dukkhasaccanca  thapetva  avasesa  na  ceva
dukkham na ca dukkhasaccam . na sacca na nirodhasaccanti: .pe. Na sacca
na maggasaccanti: amanta . na samudayo na samudayasaccanti: amanta.
Na sacca na dukkhasaccanti: amanta . na samudayo na samudayasaccanti:
amanta . na sacca na nirodhasaccanti: .pe. Na sacca na maggasaccanti:
amanta  .  na  nirodho  na  nirodhasaccanti:  amanta .
Na sacca na dukkhasaccanti: .pe. na sacca na samudayasaccanti: .pe.
Na sacca na maggasaccanti: amanta . na maggo na maggasaccanti:
amanta  .  na  sacca na dukkhasaccanti: amanta . na maggo
na  maggasaccanti:  amanta . na sacca na samudayasaccanti: .pe.
Na sacca na nirodhasaccanti: amanta.
            --------
   [829]  Dukkham  saccanti:  amanta  .  sacca dukkhasaccanti:
dukkhasaccam saccanceva dukkhasaccanca avasesa sacca sacca na dukkhasaccam.
Samudayo  saccanti:  amanta  .pe.  nirodho  saccanti: amanta
.pe.  maggo saccanti: amanta . sacca maggasaccanti: maggasaccam
saccanceva maggasaccanca avasesa sacca sacca na maggasaccam.
   [830] Na dukkham na saccanti: dukkham thapetva avasesa sacca
na dukkham sacca dukkhanca saccanca thapetva avasesa na ceva dukkham
Na ca sacca . na sacca na dukkhasaccanti: amanta . Na samudayo
na saccanti: samudayam thapetva .pe. na nirodho na saccanti: nirodham
thapetva  .pe.  na maggo na saccanti: maggam thapetva avasesa
sacca  na  maggo  sacca magganca saccanca thapetva avasesa na
ceva maggo na ca sacca. Na sacca na maggasaccanti: amanta.
            ---------
   [831]  Dukkham  saccanti:  amanta  . sacca samudayasaccanti:
samudayasaccam  saccanceva  samudayasaccanca  avasesa  sacca  sacca na
samudayasaccam  .  dukkham  saccanti: amanta . sacca nirodhasaccanti:
.pe.  sacca  maggasaccanti:  maggasaccam  saccanceva  maggasaccanca
avasesa sacca sacca na maggasaccam . samudayo saccanti: amanta
.pe.  nirodho  saccanti:  amanta  .pe.  maggo  saccanti:
amanta . sacca dukkhasaccanti: .pe. sacca samudayasaccanti: .pe.
Sacca  nirodhasaccanti:  nirodhasaccam saccanceva nirodhasaccanca avasesa
sacca sacca na nirodhasaccam.
   [832] Na dukkham na saccanti: dukkham thapetva avasesa sacca
na dukkham sacca dukkhanca saccanca thapetva avasesa na ceva dukkham
na ca sacca . na sacca na samudayasaccanti: amanta . na dukkham
na saccanti: dukkham thapetva avasesa sacca na dukkham sacca dukkhanca
saccanca thapetva avasesa na ceva dukkham na ca sacca. Na sacca
Nanirodhasaccanti:  .pe.  nasacca  namaggasaccanti:  amanta .
Nasamudayo  nasaccanti:  samudayam  thapetva  avasesa sacca nasamudayo
sacca  samudayanca  saccanca  thapetva  avasesa  na ceva samudayo
na  ca  sacca .pe. nanirodho nasaccanti: nirodham thapetva .pe.
Namaggo  nasaccanti:  maggam  thapetva  avasesa  sacca  namaggo
sacca  magganca  saccanca  thapetva  avasesa  na  ceva  maggo
na ca sacca . nasacca nadukkhasaccanti: amanta. Namaggo nasaccanti:
maggam  thapetva  avasesa  sacca  namaggo  sacca  magganca
saccanca thapetva avasesa na ceva maggo na ca sacca. Nasacca
nasamudayasaccanti: .pe. Nasacca nanirodhasaccanti: amanta.
           Pannattivaro.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 276-281. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5506&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5506&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=825&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=825              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]