ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pavattivaro
   [833]   Yassa  dukkhasaccam  uppajjati  tassa  samudayasaccam
uppajjatiti:  sabbesam  upapajjantanam  pavatte  tanhavippayuttacittassa
uppadakkhane  tesam  dukkhasaccam  uppajjati  no ca tesam samudayasaccam
uppajjati  tanhaya  uppadakkhane  tesam  dukkhasaccanca  uppajjati
samudayasaccanca  uppajjati  .  yassa  va  pana samudayasaccam uppajjati
tassa dukkhasaccam uppajjatiti: amanta.
   [834]  Yassa  dukkhasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjatiti:
Sabbesam  upapajjantanam  pavatte  maggavippayuttacittassa  uppadakkhane
tesam  dukkhasaccam  uppajjati  no  ca  tesam  maggasaccam  uppajjati
pancavokare  maggassa  uppadakkhane  tesam  dukkhasaccanca  uppajjati
maggasaccanca  uppajjati  .  yassa  va  pana  maggasaccam  uppajjati
tassa  dukkhasaccam  uppajjatiti:  arupe  maggassa  uppadakkhane tesam
maggasaccam  uppajjati  no ca tesam dukkhasaccam uppajjati pancavokare
maggassa  uppadakkhane  tesam  maggasaccanca  uppajjati  dukkhasaccanca
uppajjati.
   [835]  Yassa samudayasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjatiti:
no  .  yassa  va  pana  maggasaccam  uppajjati  tassa samudayasaccam
uppajjatiti: no.
   [836]  Yattha dukkhasaccam uppajjati tattha samudayasaccam uppajjatiti:
asannasatte  tattha  dukkhasaccam  uppajjati  no  ca tattha samudayasaccam
uppajjati  catuvokare  pancavokare  tattha  dukkhasaccanca  uppajjati
samudayasaccanca  uppajjati  .  yattha  va  pana samudayasaccam uppajjati
tattha dukkhasaccam uppajjatiti: amanta.
   [837]  Yattha  dukkhasaccam uppajjati tattha maggasaccam uppajjatiti:
apaye  asannasatte  tattha  dukkhasaccam  uppajjati  no  ca  tattha
maggasaccam  uppajjati  avasese  catuvokare  pancavokare  tattha
dukkhasaccanca  uppajjati  maggasaccanca  uppajjati  .  yattha va pana
Maggasaccam uppajjati tattha dukkhasaccam uppajjatiti: amanta.
   [838]  Yattha samudayasaccam uppajjati tattha maggasaccam uppajjatiti:
apaye tattha samudayasaccam uppajjati no ca tattha maggasaccam uppajjati
avasese  catuvokare  pancavokare  tattha  samudayasaccanca uppajjati
maggasaccanca  uppajjati  . yattha va pana maggasaccam uppajjati tattha
samudayasaccam uppajjatiti: amanta.
   [839]  Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha samudayasaccam
uppajjatiti: yassakampi yassayatthakampi sadisam vittharetabbam.
   [840]  Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjatiti:
amanta  .  yassa  va  pana  samudayasaccam  nuppajjati  tassa
dukkhasaccam   nuppajjatiti:   sabbesam   upapajjantanam   pavatte
tanhavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam  samudayasaccam  nuppajjati
no ca tesam dukkhasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam pavatte cittassa
bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam samudayasaccanca
nuppajjati dukkhasaccanca nuppajjati.
   [841]  Yassa  dukkhasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjatiti:
arupe  maggassa  uppadakkhane  tesam  dukkhasaccam  nuppajjati no ca
tesam  maggasaccam  nuppajjati  sabbesam  cavantanam  pavatte  cittassa
bhangakkhane  arupe  phalassa uppadakkhane tesam dukkhasaccanca nuppajjati
maggasaccanca  nuppajjati  .  yassa  va  pana  maggasaccam  nuppajjati
Tassa  dukkhasaccam  nuppajjatiti:  sabbesam  upapajjantanam  pavatte
maggavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam maggasaccam nuppajjati no ca
tesam  dukkhasaccam  nuppajjati  sabbesam  cavantanam  pavatte  cittassa
bhangakkhane  arupe  phalassa uppadakkhane tesam maggasaccanca nuppajjati
dukkhasaccanca nuppajjati.
   [842]  Yassa samudayasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjatiti:
maggassa  uppadakkhane  tesam  samudayasaccam  nuppajjati  no ca tesam
maggasaccam  nuppajjati  sabbesam cittassa bhangakkhane tanhavippayuttamagga-
vippayuttacittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam
tesam   samudayasaccanca   nuppajjati  maggasaccanca  nuppajjati  .
Yassa  va  pana  maggasaccam  nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjatiti:
tanhaya uppadakkhane tesam maggasaccam nuppajjati no ca tesam samudayasaccam
nuppajjati   sabbesam   cittassa  bhangakkhane  maggavippayuttatanha-
vippayuttacittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam
tesam maggasaccanca nuppajjati samudayasaccanca nuppajjati.
   [843]  Yattha dukkhasaccam nuppajjati tattha samudayasaccam nuppajjatiti:
natthi  .  yattha  va  pana  samudayasaccam  nuppajjati tattha dukkhasaccam
nuppajjatiti: uppajjati.
   [844]  Yattha  dukkhasaccam nuppajjati tattha maggasaccam nuppajjatiti:
natthi  .  yattha  va  pana  maggasaccam  nuppajjati  tattha dukkhasaccam
Nuppajjatiti: uppajjati.
   [845]  Yattha samudayasaccam nuppajjati tattha maggasaccam nuppajjatiti:
amanta  .  yattha  va pana maggasaccam nuppajjati tattha samudayasaccam
nuppajjatiti:  apaye  tattha  maggasaccam  nuppajjati  no  ca  tattha
samudayasaccam  nuppajjati  asannasatte  tattha  maggasaccanca  nuppajjati
samudayasaccanca nuppajjati.
   [846]  Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha samudayasaccam
nuppajjatiti:  amanta . yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjati
tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjatiti:  sabbesam upapajjantanam pavatte
tanhavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam tattha samudayasaccam nuppajjati
no  ca  tesam  tattha  dukkhasaccam  nuppajjati  sabbesam  cavantanam
pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane
tesam tattha samudayasaccanca nuppajjati dukkhasaccanca nuppajjati.
   [847]  Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam
nuppajjatiti:  arupe  maggassa  uppadakkhane  tesam  tattha dukkhasaccam
nuppajjati  no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam
pavatte  cittassa bhangakkhane arupe phalassa uppadakkhane tesam tattha
dukkhasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjati . yassa va pana yattha
maggasaccam  nuppajjati  tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjatiti:  sabbesam
upapajjantanam  pavatte  maggavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha
Maggasaccam  nuppajjati no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati sabbesam
cavantanam  pavatte  cittassa  bhangakkhane arupe phalassa uppadakkhane
tesam tattha maggasaccanca nuppajjati dukkhasaccanca nuppajjati.
   [848]  Yassa yattha samudayasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam
nuppajjatiti:  maggassa  uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam nuppajjati
no  ca tesam tattha maggasaccam nuppajjati sabbesam cittassa bhangakkhane
tanhavippayuttamaggavippayuttacittassa   uppadakkhane   nirodhasamapannanam
asannasattanam    tesam   tattha   samudayasaccanca   nuppajjati
maggasaccanca  nuppajjati  . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjati
tassa  tattha  samudayasaccam  nuppajjatiti:  tanhaya  uppadakkhane tesam
tattha  maggasaccam  nuppajjati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjati
sabbesam   cittassa   bhangakkhane  maggavippayuttatanhavippayuttacittassa
uppadakkhane  nirodhasamapannanam asannasattanam tesam tattha maggasaccanca
nuppajjati samudayasaccanca nuppajjati.
            --------
   [849] Yassa dukkhasaccam uppajjittha tassa samudayasaccam uppajjitthati:
amanta  .  yassa  va  pana  samudayasaccam  uppajjittha  tassa
dukkhasaccam uppajjitthati: amanta.
   [850] Yassa dukkhasaccam uppajjittha tassa maggasaccam uppajjitthati:
anabhisametavinam  tesam  dukkhasaccam  uppajjittha no ca tesam maggasaccam
Uppajjittha  abhisametavinam  tesam  dukkhasaccanca uppajjittha maggasaccanca
uppajjittha. Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta.
   [851] Yassa samudayasaccam uppajjittha tassa maggasaccam uppajjitthati:
anabhisametavinam  tesam  samudayasaccam  uppajjittha  no  ca  tesam
maggasaccam  uppajjittha  abhisametavinam  tesam  samudayasaccanca uppajjittha
maggasaccanca uppajjittha. Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta.
   [852]  Yattha  dukkhasaccam  uppajjittha .pe. yatthakampi sabbattha
sadisam tantinanakaranam hetthayatthakasadisam.
   [853] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha samudayasaccam
uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye citte vattamane asannasattanam
tesam  tattha  dukkhasaccam  uppajjittha  no ca tesam tattha samudayasaccam
uppajjittha  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha
dukkhasaccanca  uppajjittha  samudayasaccanca uppajjittha . yassa va pana
yattha samudayasaccam .pe. Amanta.
   [854]  Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam
uppajjitthati:  suddhavasanam dutiye citte vattamane anabhisametavinam
asannasattanam  tesam  tattha dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam tattha
maggasaccam uppajjittha abhisametavinam tesam tattha dukkhasaccanca uppajjittha
maggasaccanca  uppajjittha  .  yassa  va  pana  yattha  maggasaccam
.pe. Amanta.
   [855] Yassa yattha samudayasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam
uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye  akusale  citte  vattamane
anabhisametavinam tesam tattha samudayasaccam uppajjittha no ca tesam tattha
maggasaccam  uppajjittha  abhisametavinam  tesam  tattha  samudayasaccanca
uppajjittha maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam
.pe. Amanta.
   [856] Yassa dukkhasaccam nuppajjittha tassa samudayasaccam nuppajjitthati:
natthi. Yassa va pana samudayasaccam .pe. Natthi.
   [857] Yassa dukkhasaccam nuppajjittha tassa maggasaccam nuppajjitthati:
natthi . yassa va pana maggasaccam nuppajjittha tassa dukkhasaccam nuppajjitthati:
uppajjittha.
   [858]  Yassa  samudayasaccam  nuppajjittha  tassa  maggasaccam
nuppajjitthati:  natthi  . yassa va pana maggasaccam nuppajjittha tassa
samudayasaccam nuppajjitthati: uppajjittha.
   [859] Yattha dukkhasaccam nuppajjittha .pe.
   [860] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjittha tassa tattha samudayasaccam
nuppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjittha
tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye
citte  vattamane  asannasattanam  tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha
no  ca  tesam  tattha dukkhasaccam nuppajjittha suddhavasam upapajjantanam
Tesam tattha samudayasaccanca nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjittha.
   [861]  Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam
nuppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  yattha  maggasaccam
nuppajjittha  tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjitthati:  suddhavasanam
dutiye  citte  vattamane  anabhisametavinam asannasattanam tesam tattha
maggasaccam  nuppajjittha  no  ca  tesam  tattha  dukkhasaccam nuppajjittha
suddhavasam  upapajjantanam  tesam  tattha  maggasaccanca  nuppajjittha
dukkhasaccanca nuppajjittha.
   [862] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam
nuppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  yattha  maggasaccam
nuppajjittha  tassa  tattha  samudayasaccam  nuppajjitthati:  suddhavasanam
dutiye akusale citte vattamane anabhisametavinam tesam tattha maggasaccam
nuppajjittha  no  ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha suddhavasanam
dutiye  citte  vattamane  asannasattanam  tesam  tattha maggasaccanca
nuppajjittha samudayasaccanca nuppajjittha.
   [863]  Yassa  dukkhasaccam  uppajjissati  tassa  samudayasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa cittassa anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tesam  dukkhasaccam  uppajjissati no ca tesam
samudayasaccam  uppajjissati  itaresam  tesam  dukkhasaccanca  uppajjissati
Samudayasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va  pana samudayasaccam .pe.
Amanta.
   [864]  Yassa  dukkhasaccam  uppajjissati  tassa  maggasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye ca puthujjana maggam
na  patilabhissanti tesam dukkhasaccam uppajjissati no ca tesam maggasaccam
uppajjissati  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti ye
canne  maggam patilabhissanti tesam dukkhasaccanca uppajjissati maggasaccanca
uppajjissati. Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta.
   [865]  Yassa  samudayasaccam  uppajjissati  tassa  maggasaccam
uppajjissatiti:  ye puthujjana maggam na patilabhissanti tesam samudayasaccam
uppajjissati  no  ca  tesam  maggasaccam  uppajjissati  ye  maggam
patilabhissanti   tesam   samudayasaccanca   uppajjissati  maggasaccanca
uppajjissati . yassa va pana maggasaccam uppajjissati tassa samudayasaccam
uppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tesam  maggasaccam  uppajjissati  no ca tesam samudayasaccam uppajjissati
ye  canne  maggam  patilabhissanti  tesam  maggasaccanca  uppajjissati
samudayasaccanca uppajjissati.
   [866] Yassa dukkhasaccam uppajjissati .pe.
   [867] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjissati tassa tattha samudayasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa cittassa anantara
Aggamaggam patilabhissanti asannasattanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjissati
no  ca  tesam  tattha samudayasaccam uppajjissati itaresam catuvokaranam
pancavokaranam   tesam   tattha   dukkhasaccanca   uppajjissati
samudayasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha samudayasaccam
.pe. Amanta.
   [868] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjissati tassa tattha maggasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye ca puthujjana maggam
na  patilabhissanti  apayikanam  asannasattanam  tesam  tattha dukkhasaccam
uppajjissati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjissati yassa cittassa
anantara  aggamaggam patilabhissanti ye canne maggam patilabhissanti tesam
tattha  dukkhasaccanca  uppajjissati  maggasaccanca  uppajjissati . yassa
va  pana  yattha  maggasaccam  uppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccam
uppajjissatiti: amanta.
   [869] Yassa yattha samudayasaccam uppajjissati tassa tattha maggasaccam
uppajjissatiti:  apayikanam  ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti
tesam  tattha  samudayasaccam  uppajjissati no ca tesam tattha maggasaccam
uppajjissati  ye  maggam  patilabhissanti  tesam  tattha  samudayasaccanca
uppajjissati  maggasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va  pana yattha
maggasaccam  uppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccam  uppajjissatiti:
yassa  cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha maggasaccam
Uppajjissati  no  ca  tesam  tattha  samudayasaccam  uppajjissati  ye
canne  maggam  patilabhissanti  tesam  tattha  maggasaccanca  uppajjissati
samudayasaccanca uppajjissati.
   [870]  Yassa  dukkhasaccam  nuppajjissati  tassa  samudayasaccam
nuppajjissatiti: amanta . yassa va pana samudayasaccam nuppajjissati tassa
dukkhasaccam  nuppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam yassa cittassa
anantara aggamaggam patilabhissanti  tesam samudayasaccam nuppajjissati no ca
tesam  dukkhasaccam  nuppajjissati  pacchimacittasamanginam  tesam samudayasaccanca
nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati.
   [871] Yassa dukkhasaccam nuppajjissati tassa maggasaccam nuppajjissatiti:
amanta  .  yassa  va  pana  maggasaccam  nuppajjissati  tassa
dukkhasaccam  nuppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye  ca
puthujjana  maggam  na  patilabhissanti  tesam maggasaccam nuppajjissati no
ca  tesam  dukkhasaccam nuppajjissati pacchimacittasamanginam tesam maggasaccanca
nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati.
   [872]  Yassa  samudayasaccam  nuppajjissati  tassa  maggasaccam
nuppajjissatiti:  yassa  cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam
samudayasaccam  nuppajjissati  no  ca  tesam  maggasaccam  nuppajjissati
aggamaggasamanginam arahantanam tesam samudayasaccanca nuppajjissati maggasaccanca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  maggasaccam  nuppajjissati  tassa
Samudayasaccam  nuppajjissatiti:  ye  puthujjana  maggam  na  patilabhissanti
tesam  maggasaccam  nuppajjissati  no ca tesam samudayasaccam nuppajjissati
aggamaggasamanginam arahantanam tesam maggasaccanca nuppajjissati samudayasaccanca
nuppajjissati.
   [873] Yattha dukkhasaccam nuppajjissati .pe.
   [874] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjissati tassa tattha samudayasaccam
nuppajjissatiti:  amanta  .  yassa  va  pana  yattha  samudayasaccam
nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjissatiti: aggamaggasamanginam
arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti asannasattanam
tesam  tattha  samudayasaccam  nuppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam
nuppajjissati   pacchimacittasamanginam   tesam   tattha   samudayasaccanca
nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati.
   [875] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjissati tassa tattha maggasaccam
nuppajjissatiti:  amanta  .  yassa  va  pana  yattha  maggasaccam
nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjissatiti: aggamaggasamanginam
arahantanam  ye  ca  puthujjana  maggam  na patilabhissanti apayikanam
asannasattanam  tesam tattha maggasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha
dukkhasaccam  nuppajjissati  pacchimacittasamanginam  tesam  tattha  maggasaccanca
nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati.
   [876] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjissati tassa tattha maggasaccam
Nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tesam  tattha  samudayasaccam  nuppajjissati no ca tesam tattha maggasaccam
nuppajjissati   aggamaggasamanginam  arahantanam  asannasattanam  tesam
tattha  samudayasaccanca  nuppajjissati  maggasaccanca  nuppajjissati .
Yassa  va  pana yattha maggasaccam nuppajjissati tassa tattha samudayasaccam
nuppajjissatiti:  apayikanam  ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti
tesam  tattha  maggasaccam  nuppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam
nuppajjissati   aggamaggasamanginam  arahantanam  asannasattanam  tesam
tattha maggasaccanca nuppajjissati samudayasaccanca nuppajjissati.
            --------
   [877]   Yassa  dukkhasaccam  uppajjati  tassa  samudayasaccam
uppajjitthati:  amanta  .  yassa va pana samudayasaccam uppajjittha
tassa  dukkhasaccam  uppajjatiti:  sabbesam  cavantanam  pavatte cittassa
bhangakkhane  arupe  maggassa  ca  phalassa  ca  uppadakkhane  tesam
samudayasaccam  uppajjittha  no  ca  tesam dukkhasaccam uppajjati sabbesam
upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  tesam  samudayasaccanca
uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati.
   [878] Yassa dukkhasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjitthati:
anabhisametavinam   upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane
tesam  dukkhasaccam  uppajjati  no  ca  tesam  maggasaccam  uppajjittha
Abhisametavinam  upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  tesam
dukkhasaccanca  uppajjati  maggasaccanca  uppajjittha  .  yassa  va
pana  maggasaccam  uppajjittha tassa dukkhasaccam uppajjatiti: abhisametavinam
cavantanam  pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca
uppadakkhane  tesam  maggasaccam  uppajjittha  no ca tesam dukkhasaccam
uppajjati  abhisametavinam  upapajjantanam  patte cittassa uppadakkhane
tesam maggasaccanca uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati.
   [879] Yassa samudayasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjitthati:
anabhisametavinam  tanhaya  uppadakkhane  tesam  samudayasaccam  uppajjati
no ca tesam maggasaccam uppajjittha abhisametavinam tanhaya uppadakkhane
tesam samudayasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana
maggasaccam  uppajjittha  tassa  samudayasaccam  uppajjatiti:  abhisametavinam
tanhaya  bhangakkhane  tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam
tesam maggasaccam uppajjittha no ca tesam samudayasaccam uppajjati abhisametavinam
tanhaya  uppadakkhane  tesam  maggasaccanca  uppajjittha samudayasaccanca
uppajjati.
   [880] Yattha dukkhasaccam uppajjati .pe. Yatthaka sadisa sabbe.
   [881]  Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha samudayasaccam
uppajjitthati:   suddhavasanam   uppatticittassa   uppadakkhane
asannasattam upapajjantanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tesam
Tattha  samudayasaccam  uppajjittha  itaresam  catuvokaram  pancavokaram
upapajjantanam  pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccanca
uppajjati   samudayasaccanca  uppajjittha  .  yassa  va  pana
yattha  samudayasaccam  uppajjittha  tassa  tattha  dukkhasaccam  uppajjatiti:
catuvokara  pancavokara  cavantanam  pavatte  cittassa  bhangakkhane
arupe  maggassa  ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam
uppajjittha  no  ca  tesam  tattha  dukkhasaccam  uppajjati catuvokaram
pancavokaram  upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  tesam
tattha samudayasaccanca uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati.
   [882]  Yassa  yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam
uppajjitthati:   suddhavasanam   uppatticittassa   uppadakkhane
anabhisametavinam   upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane
asannasattam  upapajjantanam  tesam  tattha  dukkhasaccam uppajjati no ca
tesam  tattha  maggasaccam  uppajjittha  abhisametavinam  upapajjantanam
pavatte  cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha dukkhasaccanca uppajjati
maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjittha
tassa  tattha  dukkhasaccam  uppajjatiti: abhisametavinam cavantanam pavatte
cittassa  bhangakkhane  arupe  maggassa  ca  phalassa ca uppadakkhane
tesam tattha maggasaccam uppajjittha no ca tesam tattha dukkhasaccam uppajjati
abhisametavinam   upapajjantanam   pavatte  cittassa  uppadakkhane
Tesam tattha maggasaccanca uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati.
   [883]  Yassa yattha samudayasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam
uppajjitthati:   anabhisametavinam   tanhaya  uppadakkhane  tesam
tattha  samudayasaccam uppajjati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjittha
abhisametavinam  tanhaya  uppadakkhane  tesam  tattha  samudayasaccanca
uppajjati  maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam
uppajjittha  tassa  tattha  samudayasaccam  uppajjatiti:  abhisametavinam
tanhaya  bhangakkhane  tanhavippayuttacitte  vattamane  tesam  tattha
maggasaccam  uppajjittha  no  ca  tesam  tattha  maggasaccam  uppajjati
abhisametavinam  tanhaya  uppadakkhane  tesam  tattha  maggasaccanca
uppajjittha samudayasaccanca uppajjati.
   [884] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjitthati:
uppajjittha   .   yassa  va  pana  samudayasaccam  nuppajjittha
tassa dukkhasaccam nuppajjatiti: natthi.
   [885] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjitthati:
abhisametavinam   cavantanam   pavatte   cittassa   bhangakkhane
arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam dukkhasaccam nuppajjati
no  ca tesam maggasaccam nuppajjittha anabhisametavinam cavantanam pavatte
cittassa  bhangakkhane  tesam  dukkhasaccanca  nuppajjati  maggasaccanca
nuppajjittha  .  yassa va pana maggasaccam nuppajjittha tassa dukkhasaccam
Nuppajjatiti: anabhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane
tesam  maggasaccam  nuppajjittha  no  ca  tesam  dukkhasaccam  nuppajjati
anabhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane tesam maggasaccanca
nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjati.
   [886] Yassa samudayasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjitthati:
anabhisametavinam    tanhaya   bhangakkhane   tanhavippayuttacitte
vattamane  nirodhasamapannanam  tesam  samudayasaccam  nuppajjati  no ca
tesam  maggasaccam  nuppajjittha  anabhisametavinam  tanhaya  bhangakkhane
tanhavippayuttacitte  vattamane  asannasattanam  tesam  samudayasaccanca
nuppajjati  maggasaccanca  nuppajjittha  .  yassa  va  pana maggasaccam
nuppajjittha  tassa  samudayasaccam  nuppajjatiti:  anabhisametavinam  tanhaya
uppadakkhane  tesam  maggasaccam  nuppajjittha no ca tesam samudayasaccam
nuppajjati  anabhisametavinam  tanhaya  bhangakkhane  tanhavippayuttacitte
vattamane   asannasattanam   tesam   maggasaccanca   nuppajjittha
samudayasaccanca nuppajjati.
   [887] Yattha dukkhasaccam nuppajjati .pe.
   [888]  Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha samudayasaccam
nuppajjitthati:  catuvokara  pancavokara cavantanam pavatte cittassa
bhangakkhane  arupe  maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha
dukkhasaccam  nuppajjati  no  ca  tesam  tattha  samudayasaccam nuppajjittha
Suddhavasanam  uppatticittassa  bhangakkhane  asannasatta  cavantanam
tesam  tattha  dukkhasaccanca  nuppajjati  samudayasaccanca  nuppajjittha .
Yassa  va  pana  yattha samudayasaccam nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccam
nuppajjatiti:  suddhavasanam  uppatticittassa  uppadakkhane  asannasattam
upapajjantanam  tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha
dukkhasaccam   nuppajjati  suddhavasanam  uppatticittassa  bhangakkhane
asannasatta  cavantanam  tesam  tattha  samudayasaccanca  nuppajjittha
dukkhasaccanca nuppajjati.
   [889]  Yassa  yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam
nuppajjitthati:  abhisametavinam  cavantanam  pavatte cittassa bhangakkhane
arupe  maggassa  ca  phalassa ca uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccam
nuppajjati  no  ca  tesam  tattha maggasaccam nuppajjittha suddhavasanam
uppatticittassa   bhangakkhane  anabhisametavinam  cavantanam  pavatte
cittassa  bhangakkhane  asannasatta  cavantanam tesam tattha dukkhasaccanca
nuppajjati  maggasaccanca nuppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam
nuppajjittha  tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjatiti:  suddhavasanam
uppatticittassa   uppadakkhane   anabhisametavinam   upapajjantanam
pavatte   cittassa   uppadakkhane   asannasattam   upapajjantanam
tesam  tattha  maggasaccam  nuppajjittha  no  ca tesam tattha dukkhasaccam
nuppajjati  suddhavasanam  uppatticittassa  bhangakkhane  anabhisametavinam
Cavantanam  pavatte  cittassa  bhangakkhane  asannasatta  cavantanam
tesam tattha maggasaccanca nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjati.
   [890]  Yassa yattha samudayasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam
nuppajjitthati:  abhisametavinam  tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte
vattamane tesam tattha samudayasaccam nuppajjati no ca tesam tattha maggasaccam
nuppajjittha  suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane anabhisametavinam
tanhaya  bhangakkhane  tanhavippayuttacitte  vattamane  asannasattanam
tesam  tattha  samudayasaccanca  nuppajjati  maggasaccanca  nuppajjittha .
Yassa  va  pana  yattha maggasaccam nuppajjittha tassa tattha samudayasaccam
nuppajjatiti:  anabhisametavinam  tanhaya  uppadakkhane  tesam  tattha
maggasaccam  nuppajjittha  no  ca  tesam  tattha  samudayasaccam nuppajjati
suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane  anabhisametavinam  tanhaya
bhangakkhane  tanhavippayuttacitte  vattamane  asannasattanam  tesam
tattha maggasaccanca nuppajjittha samudayasaccanca nuppajjati.
            ---------
   [891] Yassa dukkhasaccam uppajjati tassa samudayasaccam uppajjissatiti:
aggamaggassa   uppadakkhane  arahantanam  cittassa  uppadakkhane
yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa
uppadakkhane   tesam  dukkhasaccam  uppajjati  no  ca  tesam
Samudayasaccam  uppajjissati  itaresam  upapajjantanam  pavatte  cittassa
uppadakkhane tesam dukkhasaccanca uppajjati samudayasaccanca uppajjissati.
Yassa  va  pana samudayasaccam uppajjissati tassa dukkhasaccam uppajjatiti:
sabbesam  cavantanam  pavatte  cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca
phalassa  ca uppadakkhane tesam samudayasaccam uppajjissati no ca tesam
dukkhasaccam  uppajjati  sabbesam  upapajjantanam  pavatte  cittassa
uppadakkhane   tesam   samudayasaccanca  uppajjissati  dukkhasaccanca
uppajjati.
   [892] Yassa dukkhasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjissatiti:
aggamaggassa   uppadakkhane  arahantanam  cittassa  uppadakkhane
ye  ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte
cittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccam uppajjati no ca tesam maggasaccam
uppajjissati  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  uppadakkhane  ye  canne maggam patilabhissanti tesam
upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  tesam  dukkhasaccanca
uppajjati  maggasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va pana maggasaccam
uppajjissati  tassa  dukkhasaccam  uppajjatiti:  yassa cittassa anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  bhangakkhane  ye  canne
maggam  patilabhissanti  tesam  cavantanam  pavatte  cittassa  bhangakkhane
arupe   maggassa   ca   phalassa   ca  uppadakkhane  tesam
Maggasaccam  uppajjissati  no  ca  tesam  dukkhasaccam  uppajjati yassa
cittassa  anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane
ye  canne  maggam patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa
uppadakkhane tesam maggasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjati.
   [893] Yassa samudayasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjissatiti:
ye  puthujjana  maggam  na  patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane
tesam samudayasaccam uppajjati no ca tesam maggasaccam uppajjissati ye maggam
patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam samudayasaccanca uppajjati
maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana maggasaccam uppajjissati tassa
samudayasaccam uppajjatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti
tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tanhaya
bhangakkhane   tanhavippayuttacitte   vattamane   nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  maggasaccam uppajjissati no ca tesam samudayasaccam
uppajjati  ye  maggam  patilabhissanti  tesam  tanhaya  uppadakkhane
tesam maggasaccanca uppajjissati samudayasaccanca uppajjati.
   [894]   Yattha  dukkhasaccam  uppajjati  .pe.  yatthakampi
yassayatthakasadisam katabbam.
   [895]  Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha samudayasaccam
Uppajjissatiti:  aggamaggassa  uppadakkhane  arahantanam  cittassa
uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  uppadakkhane  asannasattam  upapajjantanam  tesam
tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjissati
itaresam  catuvokaram  pancavokaram  upapajjantanam  pavatte  cittassa
uppadakkhane  tesam  tattha  dukkhasaccanca  uppajjati  samudayasaccanca
uppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha  samudayasaccam  uppajjissati
tassa tattha dukkhasaccam uppajjatiti: catuvokara panca vokara cavantanam
pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane
tesam  tattha  samudayasaccam  uppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam
uppajjati  catuvokaram  pancavokaram  upapajjantanam  pavatte  cittassa
uppadakkhane  tesam  tattha  samudayasaccanca  uppajjissati  dukkhasaccanca
uppajjati.
   [896]  Yassa  yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggassa  uppadakkhane  arahantanam  cittassa
uppadakkhane  ye  ca  puthujjana  maggam  na  patilabhissanti  tesam
upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  apayam  asannasattam
upapajjantanam  tesam  tattha  dukkhasaccam uppajjati no ca tesam tattha
maggasaccam   uppajjissati  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane  ye  canne  maggam
Patilabhissanti  tesam  upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane
tesam  tattha  dukkhasaccanca  uppajjati  maggasaccanca  uppajjissati .
Yassa  va  pana  yattha maggasaccam uppajjissati tassa tattha dukkhasaccam
uppajjatiti:  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  bhangakkhane  ye  canne  maggam  patilabhissanti tesam
cavantanam  pavatte  cittassa  bhangakkhane  arupe maggassa ca phalassa
ca  uppadakkhane  tesam  tattha maggasaccam uppajjissati no ca tesam
tattha  dukkhasaccam  uppajjati  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane  ye  canne  maggam
patilabhissanti  tesam  upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane
tesam tattha maggasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjati.
   [897]  Yassa yattha samudayasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam
uppajjissatiti:  apayikanam  ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti
tesam  tanhaya  uppadakkhane  tesam  tattha  samudayasaccam  uppajjati
no  ca  tesam  tattha maggasaccam uppajjissati ye maggam patilabhissanti
tesam   tanhaya   uppadakkhane   tesam  tattha  samudayasaccanca
uppajjati  maggasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha
maggasaccam  uppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccam  uppajjatiti:
yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa
uppadakkhane  ye  canne  maggam  patilabhissanti  tesam  tanhaya
Bhangakkhane  tanhavippayuttacitte  vattamane  tesam  tattha  maggasaccam
uppajjissati  no  ca  tesam  tattha samudayasaccam uppajjati ye maggam
patilabhissanti  tesam  tanhaya  uppadakkhane  tesam tattha maggasaccanca
uppajjissati samudayasaccanca uppajjati.
   [898] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjissatiti:
sabbesam  cavantanam  pavatte  cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca
phalassa  ca  uppadakkhane  tesam  dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam
samudayasaccam   nuppajjissati   aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam
cittassa   bhangakkhane   yassa   cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti  tassa cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca
uppadakkhane   tesam   dukkhasaccanca   nuppajjati   samudayasaccanca
nuppajjissati . yassa va pana samudayasaccam nuppajjissati tassa dukkhasaccam
nuppajjatiti:   aggamaggassa   uppadakkhane  arahantanam  cittassa
uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara aggamaggam patilabhissanti tassa
cittassa  uppadakkhane  tesam  samudayasaccam nuppajjissati no ca tesam
dukkhasaccam  nuppajjati  aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  cittassa
bhangakkhane  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti tassa
cittassa  bhangakkhane  arupe  maggassa  ca  phalassa ca uppadakkhane
tesam samudayasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati.
   [899] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjissatiti:
Yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa
bhangakkhane  ye  canne  maggam patilabhissanti tesam cavantanam pavatte
cittassa  bhangakkhane  arupe  maggassa  ca  phalassa ca uppadakkhane
tesam  dukkhasaccam  nuppajjati  no  ca  tesam  maggasaccam nuppajjissati
aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  cittassa  bhangakkhane  ye  ca
puthujjana  maggam  na  patilabhissanti  tesam cavantanam pavatte cittassa
bhangakkhane  arupe  maggassa  ca  phalassa  ca  uppadakkhane  tesam
dukkhasaccanca  nuppajjati  maggasaccanca  nuppajjissati . yassa va pana
maggasaccam  nuppajjissati  tassa  dukkhasaccam  nuppajjatiti:  aggamaggassa
uppadakkhane   arahantanam   cittassa  uppadakkhane  ye  ca
puthujjana  maggam na patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa
uppadakkhane  tesam  maggasaccam  nuppajjissati no ca tesam dukkhasaccam
nuppajjati  aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  cittassa  bhangakkhane
ye  ca  puthujjana  maggam  na patilabhissanti tesam cavantanam pavatte
cittassa  bhangakkhane  arupe  maggassa  ca  phalassa ca uppadakkhane
tesam maggasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati.
   [900]   Yassa  samudayasaccam  nuppajjati  tassa  maggasaccam
nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  uppadakkhane  ye  canne maggam patilabhissanti tesam
tanhaya  bhangakkhane  tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam
Asannasattanam  tesam  samudayasaccam  nuppajjati  no  ca  tesam
maggasaccam  nuppajjissati  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye  ca
puthujjana  maggam  na  patilabhissanti  tesam  tanhaya  bhangakkhane
tanhavippayuttacitte      vattamane      nirodhasamapannanam
asannasattanam   tesam   samudayasaccanca   nuppajjati   maggasaccanca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  maggasaccam  nuppajjissati  tassa
samudayasaccam  nuppajjatiti:  ye  puthujjana  maggam  na  patilabhissanti
tesam  tanhaya  uppadakkhane  tesam  maggasaccam nuppajjissati no ca
tesam  samudayasaccam  nuppajjati  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye  ca
puthujjana  maggam  na  patilabhissanti  tesam  tanhaya  bhangakkhane
tanhavippayuttacitte      vattamane      nirodhasamapannanam
asannasattanam   tesam   maggasaccanca  nuppajjissati  samudayasaccanca
nuppajjati.
   [901] Yattha dukkhasaccam nuppajjati .pe.
   [902]  Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha samudayasaccam
nuppajjissatiti:   catuvokara  pancavokara  cavantanam  pavatte
cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam
tattha dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjissati
aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  cittassa  bhangakkhane  yassa
cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane
arupe  maggassa  ca  phalassa ca uppadakkhane asannasatta cavantanam
Tesam  tattha  dukkhasaccanca  nuppajjati  samudayasaccanca  nuppajjissati .
Yassa  va  pana yattha samudayasaccam nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam
nuppajjatiti:   aggamaggassa   uppadakkhane  arahantanam  cittassa
uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara aggamaggam patilabhissanti tassa
cittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha samudayasaccam
nuppajjissati  no  ca  tesam  tattha dukkhasaccam nuppajjati aggamaggassa
bhangakkhane   arahantanam  cittassa  bhangakkhane  yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa bhangakkhane arupe
maggassa  ca  phalassa  ca  uppadakkhane asannasatta cavantanam tesam
tattha samudayasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati.
   [903]  Yassa  yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam
nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  bhangakkhane  ye  canne  maggam  patilabhissanti tesam
cavantanam  pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca
uppadakkhane  tesam  tattha  dukkhasaccam  nuppajjati  no  ca  tesam
tattha  maggasaccam  nuppajjissati  aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam
cittassa  bhangakkhane  ye  ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam
cavantanam  pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca
uppadakkhane  asannasatta  cavantanam  tesam  tattha  dukkhasaccanca
nuppajjati maggasaccanca nuppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam
Nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjatiti:  aggamaggassa
uppadakkhane  arahantanam  cittassa  uppadakkhane  ye ca puthujjana
maggam  na  patilabhissanti  tesam  upapajjantanam  pavatte  cittassa
uppadakkhane  asannasattam  upapajjantanam  tesam  tattha  maggasaccam
nuppajjissati  no  ca  tesam  tattha dukkhasaccam nuppajjati aggamaggassa
bhangakkhane  arahantanam  cittassa  bhangakkhane  ye  ca  puthujjana
maggam  na  patilabhissanti  tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane
arupe  maggassa  ca  phalassa ca uppadakkhane asannasatta cavantanam
tesam tattha maggasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati.
   [904]  Yassa yattha samudayasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam
nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  uppadakkhane  ye  canne  maggam  patilabhissanti
tesam   tanhaya   bhangakkhane   tanhavippayuttacitte  vattamane
tesam  tattha  samudayasaccam  nuppajjati  no  ca tesam tattha maggasaccam
nuppajjissati  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye  ca  puthujjana
maggam  na  patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte
vattamane  asannasattanam  tesam  tattha  samudayasaccanca  nuppajjati
maggasaccanca  nuppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha  maggasaccam
nuppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccam  nuppajjatiti:  apayikanam
ye  ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane
Tesam  tattha  maggasaccam  nuppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam
nuppajjati  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye  ca  puthujjana  maggam
na  patilabhissanti  tesam  tanhaya  bhangakkhane  tanhavippayuttacitte
vattamane  asannasattanam  tesam  tattha  maggasaccanca  nuppajjissati
samudayasaccanca nuppajjati.
            ---------
   [905]  Yassa  dukkhasaccam  uppajjittha  tassa  samudayasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa cittassa anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tesam  dukkhasaccam  uppajjittha  no ca tesam
samudayasaccam  uppajjissati  itaresam  tesam  dukkhasaccanca  uppajjittha
samudayasaccanca  uppajjissati . yassa va pana samudayasaccam uppajjissati
tassa dukkhasaccam uppajjitthati: amanta.
   [906]   Yassa  dukkhasaccam  uppajjittha  tassa  maggasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye ca puthujjana maggam
na  patilabhissanti  tesam dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam maggasaccam
uppajjissati  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  uppadakkhane  ye  canne maggam patilabhissanti tesam
dukkhasaccanca  uppajjittha  maggasaccanca  uppajjissati  .  yassa
va pana maggasaccam .pe. Amanta.
   [907] Yassa samudayasaccam uppajjittha tassa maggasaccam uppajjissatiti:
Aggamaggasamanginam  arahantanam  ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti
tesam samudayasaccam uppajjittha no ca tesam maggasaccam uppajjissati yassa
cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti ye canne maggam patilabhissanti
tesam  samudayasaccanca  uppajjittha  maggasaccanca  uppajjissati .
Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta.
   [908] Yattha dukkhasaccam uppajjittha .pe.
   [909] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha samudayasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa cittassa anantara
aggamaggam  patilabhissanti  asannasattanam  tesam  tattha  dukkhasaccam
uppajjittha  no  ca  tesam  tattha  samudayasaccam uppajjissati itaresam
catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha  dukkhasaccanca  uppajjittha
samudayasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha samudayasaccam
uppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccam  uppajjitthati:  suddhavasam
upapajjantanam  tesam  tattha  samudayasaccam  uppajjissati  no ca tesam
tattha  dukkhasaccam  uppajjittha  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam
tesam tattha samudayasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjittha.
   [910]  Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye ca puthujjana maggam
na  patilabhissanti  apayikanam  asannasattanam  tesam  tattha dukkhasaccam
Uppajjittha   no  ca  tesam  tattha  maggasaccam  uppajjissati
yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa
uppadakkhane  ye canne maggam patilabhissanti tesam tattha dukkhasaccanca
uppajjittha  maggasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha
maggasaccam  uppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccam  uppajjitthati:
suddhavasam  upapajjantanam  tesam tattha maggasaccam uppajjissati no ca
tesam  tattha  dukkhasaccam  uppajjittha  yassa  cittassa  anantara
aggamaggam   patilabhissanti   tassa  cittassa  uppadakkhane  ye
canne  maggam  patilabhissanti  tesam  tattha  maggasaccanca  uppajjissati
dukkhasaccanca uppajjittha.
   [911] Yassa yattha samudayasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam
uppajjissatiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  ye  ca  puthujjana
maggam  na patilabhissanti apayikanam tesam tattha samudayasaccam uppajjittha
no  ca  tesam  tattha  maggasaccam  uppajjissati  yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane
ye  canne  maggam patilabhissanti tesam tattha samudayasaccanca uppajjittha
maggasaccanca  uppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha  maggasaccam
uppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccam  uppajjitthati:  suddhavasanam
dutiye  citte vattamane tesam tattha maggasaccam uppajjissati no ca
tesam  tattha  samudayasaccam  uppajjittha  yassa  cittassa  anantara
Aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane  ye  canne
maggam   patilabhissanti   tesam  tattha  maggasaccanca  uppajjissati
samudayasaccanca uppajjittha.
   [912]  Yassa  dukkhasaccam  nuppajjittha  tassa  samudayasaccam
nuppajjissatiti:  natthi  .  yassa  va  pana samudayasaccam nuppajjissati
tassa dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha.
   [913]   Yassa  dukkhasaccam  nuppajjittha  tassa  maggasaccam
nuppajjissatiti:  natthi  .  yassa  va  pana  maggasaccam nuppajjissati
tassa dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha.
   [914]  Yassa  samudayasaccam  nuppajjittha  tassa  maggasaccam
nuppajjissatiti:  natthi  .  yassa  va  pana  maggasaccam nuppajjissati
tassa samudayasaccam nuppajjitthati: uppajjittha.
   [915] Yattha dukkhasaccam nuppajjittha .pe.
   [916]  Yassa  yattha  dukkhasaccam  nuppajjittha  tassa  tattha
samudayasaccam  nuppajjissatiti:  uppajjissati  .  yassa  va pana yattha
samudayasaccam  nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccam  nuppajjitthati:
uppajjittha.
   [917]  Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam
nuppajjissatiti:  uppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha maggasaccam
nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha.
   [918] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam
nuppajjissatiti:  suddhavasanam  dutiye  citte vattamane tesam tattha
samudayasaccam  nuppajjittha  no  ca  tesam tattha maggasaccam nuppajjissati
asannasattanam  tesam  tattha  samudayasaccanca  nuppajjittha  maggasaccanca
nuppajjissati  .  yassa  va pana yattha maggasaccam nuppajjissati tassa
tattha   samudayasaccam  nuppajjitthati:  aggamaggasamanginam  arahantanam
ye  ca  puthujjana  maggam  na patilabhissanti apayikanam tesam tattha
maggasaccam  nuppajjissati  no  ca  tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha
asannasattanam  tesam  tattha  maggasaccanca  nuppajjissati  samudayasaccanca
nuppajjittha.
           Uppadavaram nitthitam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 281-314. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5606&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5606&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=833&items=86              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=833              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]