ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pavattivaro
   [833]   Yassa  dukkhasaccam  uppajjati  tassa  samudayasaccam
uppajjatiti:  sabbesam  upapajjantanam  pavatte  tanhavippayuttacittassa
uppadakkhane  tesam  dukkhasaccam  uppajjati  no ca tesam samudayasaccam
uppajjati  tanhaya  uppadakkhane  tesam  dukkhasaccanca  uppajjati
samudayasaccanca  uppajjati  .  yassa  va  pana samudayasaccam uppajjati
tassa dukkhasaccam uppajjatiti: amanta.
   [834]  Yassa  dukkhasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjatiti:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page282.

Sabbesam upapajjantanam pavatte maggavippayuttacittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccam uppajjati no ca tesam maggasaccam uppajjati pancavokare maggassa uppadakkhane tesam dukkhasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjati . yassa va pana maggasaccam uppajjati tassa dukkhasaccam uppajjatiti: arupe maggassa uppadakkhane tesam maggasaccam uppajjati no ca tesam dukkhasaccam uppajjati pancavokare maggassa uppadakkhane tesam maggasaccanca uppajjati dukkhasaccanca uppajjati. [835] Yassa samudayasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjatiti: no . yassa va pana maggasaccam uppajjati tassa samudayasaccam uppajjatiti: no. [836] Yattha dukkhasaccam uppajjati tattha samudayasaccam uppajjatiti: asannasatte tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tattha samudayasaccam uppajjati catuvokare pancavokare tattha dukkhasaccanca uppajjati samudayasaccanca uppajjati . yattha va pana samudayasaccam uppajjati tattha dukkhasaccam uppajjatiti: amanta. [837] Yattha dukkhasaccam uppajjati tattha maggasaccam uppajjatiti: apaye asannasatte tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tattha maggasaccam uppajjati avasese catuvokare pancavokare tattha dukkhasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjati . yattha va pana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page283.

Maggasaccam uppajjati tattha dukkhasaccam uppajjatiti: amanta. [838] Yattha samudayasaccam uppajjati tattha maggasaccam uppajjatiti: apaye tattha samudayasaccam uppajjati no ca tattha maggasaccam uppajjati avasese catuvokare pancavokare tattha samudayasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjati . yattha va pana maggasaccam uppajjati tattha samudayasaccam uppajjatiti: amanta. [839] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha samudayasaccam uppajjatiti: yassakampi yassayatthakampi sadisam vittharetabbam. [840] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjatiti: amanta . yassa va pana samudayasaccam nuppajjati tassa dukkhasaccam nuppajjatiti: sabbesam upapajjantanam pavatte tanhavippayuttacittassa uppadakkhane tesam samudayasaccam nuppajjati no ca tesam dukkhasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam samudayasaccanca nuppajjati dukkhasaccanca nuppajjati. [841] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjatiti: arupe maggassa uppadakkhane tesam dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam maggasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe phalassa uppadakkhane tesam dukkhasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjati . yassa va pana maggasaccam nuppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page284.

Tassa dukkhasaccam nuppajjatiti: sabbesam upapajjantanam pavatte maggavippayuttacittassa uppadakkhane tesam maggasaccam nuppajjati no ca tesam dukkhasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe phalassa uppadakkhane tesam maggasaccanca nuppajjati dukkhasaccanca nuppajjati. [842] Yassa samudayasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjatiti: maggassa uppadakkhane tesam samudayasaccam nuppajjati no ca tesam maggasaccam nuppajjati sabbesam cittassa bhangakkhane tanhavippayuttamagga- vippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam samudayasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjati . Yassa va pana maggasaccam nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjatiti: tanhaya uppadakkhane tesam maggasaccam nuppajjati no ca tesam samudayasaccam nuppajjati sabbesam cittassa bhangakkhane maggavippayuttatanha- vippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam maggasaccanca nuppajjati samudayasaccanca nuppajjati. [843] Yattha dukkhasaccam nuppajjati tattha samudayasaccam nuppajjatiti: natthi . yattha va pana samudayasaccam nuppajjati tattha dukkhasaccam nuppajjatiti: uppajjati. [844] Yattha dukkhasaccam nuppajjati tattha maggasaccam nuppajjatiti: natthi . yattha va pana maggasaccam nuppajjati tattha dukkhasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page285.

Nuppajjatiti: uppajjati. [845] Yattha samudayasaccam nuppajjati tattha maggasaccam nuppajjatiti: amanta . yattha va pana maggasaccam nuppajjati tattha samudayasaccam nuppajjatiti: apaye tattha maggasaccam nuppajjati no ca tattha samudayasaccam nuppajjati asannasatte tattha maggasaccanca nuppajjati samudayasaccanca nuppajjati. [846] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha samudayasaccam nuppajjatiti: amanta . yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjatiti: sabbesam upapajjantanam pavatte tanhavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam nuppajjati no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha samudayasaccanca nuppajjati dukkhasaccanca nuppajjati. [847] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam nuppajjatiti: arupe maggassa uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe phalassa uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjati . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjatiti: sabbesam upapajjantanam pavatte maggavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page286.

Maggasaccam nuppajjati no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe phalassa uppadakkhane tesam tattha maggasaccanca nuppajjati dukkhasaccanca nuppajjati. [848] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam nuppajjatiti: maggassa uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam nuppajjati no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjati sabbesam cittassa bhangakkhane tanhavippayuttamaggavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjati . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjati tassa tattha samudayasaccam nuppajjatiti: tanhaya uppadakkhane tesam tattha maggasaccam nuppajjati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjati sabbesam cittassa bhangakkhane maggavippayuttatanhavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjati samudayasaccanca nuppajjati. -------- [849] Yassa dukkhasaccam uppajjittha tassa samudayasaccam uppajjitthati: amanta . yassa va pana samudayasaccam uppajjittha tassa dukkhasaccam uppajjitthati: amanta. [850] Yassa dukkhasaccam uppajjittha tassa maggasaccam uppajjitthati: anabhisametavinam tesam dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam maggasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page287.

Uppajjittha abhisametavinam tesam dukkhasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjittha. Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta. [851] Yassa samudayasaccam uppajjittha tassa maggasaccam uppajjitthati: anabhisametavinam tesam samudayasaccam uppajjittha no ca tesam maggasaccam uppajjittha abhisametavinam tesam samudayasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjittha. Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta. [852] Yattha dukkhasaccam uppajjittha .pe. yatthakampi sabbattha sadisam tantinanakaranam hetthayatthakasadisam. [853] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha samudayasaccam uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane asannasattanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha dukkhasaccanca uppajjittha samudayasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha samudayasaccam .pe. Amanta. [854] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane anabhisametavinam asannasattanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam tattha maggasaccam uppajjittha abhisametavinam tesam tattha dukkhasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam .pe. Amanta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page288.

[855] Yassa yattha samudayasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam uppajjitthati: suddhavasanam dutiye akusale citte vattamane anabhisametavinam tesam tattha samudayasaccam uppajjittha no ca tesam tattha maggasaccam uppajjittha abhisametavinam tesam tattha samudayasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam .pe. Amanta. [856] Yassa dukkhasaccam nuppajjittha tassa samudayasaccam nuppajjitthati: natthi. Yassa va pana samudayasaccam .pe. Natthi. [857] Yassa dukkhasaccam nuppajjittha tassa maggasaccam nuppajjitthati: natthi . yassa va pana maggasaccam nuppajjittha tassa dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha. [858] Yassa samudayasaccam nuppajjittha tassa maggasaccam nuppajjitthati: natthi . yassa va pana maggasaccam nuppajjittha tassa samudayasaccam nuppajjitthati: uppajjittha. [859] Yattha dukkhasaccam nuppajjittha .pe. [860] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjittha tassa tattha samudayasaccam nuppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccam nuppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane asannasattanam tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjittha suddhavasam upapajjantanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page289.

Tesam tattha samudayasaccanca nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjittha. [861] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam nuppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccam nuppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane anabhisametavinam asannasattanam tesam tattha maggasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjittha. [862] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam nuppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjittha tassa tattha samudayasaccam nuppajjitthati: suddhavasanam dutiye akusale citte vattamane anabhisametavinam tesam tattha maggasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha suddhavasanam dutiye citte vattamane asannasattanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjittha samudayasaccanca nuppajjittha. [863] Yassa dukkhasaccam uppajjissati tassa samudayasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam dukkhasaccam uppajjissati no ca tesam samudayasaccam uppajjissati itaresam tesam dukkhasaccanca uppajjissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page290.

Samudayasaccanca uppajjissati . yassa va pana samudayasaccam .pe. Amanta. [864] Yassa dukkhasaccam uppajjissati tassa maggasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam dukkhasaccam uppajjissati no ca tesam maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti ye canne maggam patilabhissanti tesam dukkhasaccanca uppajjissati maggasaccanca uppajjissati. Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta. [865] Yassa samudayasaccam uppajjissati tassa maggasaccam uppajjissatiti: ye puthujjana maggam na patilabhissanti tesam samudayasaccam uppajjissati no ca tesam maggasaccam uppajjissati ye maggam patilabhissanti tesam samudayasaccanca uppajjissati maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana maggasaccam uppajjissati tassa samudayasaccam uppajjissatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam maggasaccam uppajjissati no ca tesam samudayasaccam uppajjissati ye canne maggam patilabhissanti tesam maggasaccanca uppajjissati samudayasaccanca uppajjissati. [866] Yassa dukkhasaccam uppajjissati .pe. [867] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjissati tassa tattha samudayasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara

--------------------------------------------------------------------------------------------- page291.

Aggamaggam patilabhissanti asannasattanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjissati itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha dukkhasaccanca uppajjissati samudayasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha samudayasaccam .pe. Amanta. [868] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjissati tassa tattha maggasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti apayikanam asannasattanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjissati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti ye canne maggam patilabhissanti tesam tattha dukkhasaccanca uppajjissati maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjissati tassa tattha dukkhasaccam uppajjissatiti: amanta. [869] Yassa yattha samudayasaccam uppajjissati tassa tattha maggasaccam uppajjissatiti: apayikanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tattha samudayasaccam uppajjissati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjissati ye maggam patilabhissanti tesam tattha samudayasaccanca uppajjissati maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjissati tassa tattha samudayasaccam uppajjissatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha maggasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page292.

Uppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjissati ye canne maggam patilabhissanti tesam tattha maggasaccanca uppajjissati samudayasaccanca uppajjissati. [870] Yassa dukkhasaccam nuppajjissati tassa samudayasaccam nuppajjissatiti: amanta . yassa va pana samudayasaccam nuppajjissati tassa dukkhasaccam nuppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam samudayasaccam nuppajjissati no ca tesam dukkhasaccam nuppajjissati pacchimacittasamanginam tesam samudayasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati. [871] Yassa dukkhasaccam nuppajjissati tassa maggasaccam nuppajjissatiti: amanta . yassa va pana maggasaccam nuppajjissati tassa dukkhasaccam nuppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam maggasaccam nuppajjissati no ca tesam dukkhasaccam nuppajjissati pacchimacittasamanginam tesam maggasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati. [872] Yassa samudayasaccam nuppajjissati tassa maggasaccam nuppajjissatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam samudayasaccam nuppajjissati no ca tesam maggasaccam nuppajjissati aggamaggasamanginam arahantanam tesam samudayasaccanca nuppajjissati maggasaccanca nuppajjissati . yassa va pana maggasaccam nuppajjissati tassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

Samudayasaccam nuppajjissatiti: ye puthujjana maggam na patilabhissanti tesam maggasaccam nuppajjissati no ca tesam samudayasaccam nuppajjissati aggamaggasamanginam arahantanam tesam maggasaccanca nuppajjissati samudayasaccanca nuppajjissati. [873] Yattha dukkhasaccam nuppajjissati .pe. [874] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjissati tassa tattha samudayasaccam nuppajjissatiti: amanta . yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti asannasattanam tesam tattha samudayasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjissati pacchimacittasamanginam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati. [875] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjissati tassa tattha maggasaccam nuppajjissatiti: amanta . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti apayikanam asannasattanam tesam tattha maggasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjissati pacchimacittasamanginam tesam tattha maggasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjissati. [876] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjissati tassa tattha maggasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Nuppajjissatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha samudayasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjissati aggamaggasamanginam arahantanam asannasattanam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjissati maggasaccanca nuppajjissati . Yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjissati tassa tattha samudayasaccam nuppajjissatiti: apayikanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tattha maggasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjissati aggamaggasamanginam arahantanam asannasattanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjissati samudayasaccanca nuppajjissati. -------- [877] Yassa dukkhasaccam uppajjati tassa samudayasaccam uppajjitthati: amanta . yassa va pana samudayasaccam uppajjittha tassa dukkhasaccam uppajjatiti: sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam samudayasaccam uppajjittha no ca tesam dukkhasaccam uppajjati sabbesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam samudayasaccanca uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati. [878] Yassa dukkhasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjitthati: anabhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccam uppajjati no ca tesam maggasaccam uppajjittha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

Abhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana maggasaccam uppajjittha tassa dukkhasaccam uppajjatiti: abhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam maggasaccam uppajjittha no ca tesam dukkhasaccam uppajjati abhisametavinam upapajjantanam patte cittassa uppadakkhane tesam maggasaccanca uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati. [879] Yassa samudayasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjitthati: anabhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam samudayasaccam uppajjati no ca tesam maggasaccam uppajjittha abhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam samudayasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana maggasaccam uppajjittha tassa samudayasaccam uppajjatiti: abhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam tesam maggasaccam uppajjittha no ca tesam samudayasaccam uppajjati abhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam maggasaccanca uppajjittha samudayasaccanca uppajjati. [880] Yattha dukkhasaccam uppajjati .pe. Yatthaka sadisa sabbe. [881] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha samudayasaccam uppajjitthati: suddhavasanam uppatticittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page296.

Tattha samudayasaccam uppajjittha itaresam catuvokaram pancavokaram upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccanca uppajjati samudayasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha samudayasaccam uppajjittha tassa tattha dukkhasaccam uppajjatiti: catuvokara pancavokara cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam uppajjittha no ca tesam tattha dukkhasaccam uppajjati catuvokaram pancavokaram upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha samudayasaccanca uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati. [882] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam uppajjitthati: suddhavasanam uppatticittassa uppadakkhane anabhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjittha abhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjittha tassa tattha dukkhasaccam uppajjatiti: abhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha maggasaccam uppajjittha no ca tesam tattha dukkhasaccam uppajjati abhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page297.

Tesam tattha maggasaccanca uppajjittha dukkhasaccanca uppajjati. [883] Yassa yattha samudayasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam uppajjitthati: anabhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam uppajjati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjittha abhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam tattha samudayasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjittha tassa tattha samudayasaccam uppajjatiti: abhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane tesam tattha maggasaccam uppajjittha no ca tesam tattha maggasaccam uppajjati abhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam tattha maggasaccanca uppajjittha samudayasaccanca uppajjati. [884] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana samudayasaccam nuppajjittha tassa dukkhasaccam nuppajjatiti: natthi. [885] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjitthati: abhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam maggasaccam nuppajjittha anabhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane tesam dukkhasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjittha . yassa va pana maggasaccam nuppajjittha tassa dukkhasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Nuppajjatiti: anabhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam maggasaccam nuppajjittha no ca tesam dukkhasaccam nuppajjati anabhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane tesam maggasaccanca nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjati. [886] Yassa samudayasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjitthati: anabhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam tesam samudayasaccam nuppajjati no ca tesam maggasaccam nuppajjittha anabhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane asannasattanam tesam samudayasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjittha . yassa va pana maggasaccam nuppajjittha tassa samudayasaccam nuppajjatiti: anabhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam maggasaccam nuppajjittha no ca tesam samudayasaccam nuppajjati anabhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane asannasattanam tesam maggasaccanca nuppajjittha samudayasaccanca nuppajjati. [887] Yattha dukkhasaccam nuppajjati .pe. [888] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha samudayasaccam nuppajjitthati: catuvokara pancavokara cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Suddhavasanam uppatticittassa bhangakkhane asannasatta cavantanam tesam tattha dukkhasaccanca nuppajjati samudayasaccanca nuppajjittha . Yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccam nuppajjatiti: suddhavasanam uppatticittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati suddhavasanam uppatticittassa bhangakkhane asannasatta cavantanam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjati. [889] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam nuppajjitthati: abhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjittha suddhavasanam uppatticittassa bhangakkhane anabhisametavinam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane asannasatta cavantanam tesam tattha dukkhasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjittha . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccam nuppajjatiti: suddhavasanam uppatticittassa uppadakkhane anabhisametavinam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha maggasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati suddhavasanam uppatticittassa bhangakkhane anabhisametavinam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

Cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane asannasatta cavantanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjittha dukkhasaccanca nuppajjati. [890] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam nuppajjitthati: abhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane tesam tattha samudayasaccam nuppajjati no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjittha suddhavasanam dutiye citte vattamane anabhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane asannasattanam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjittha . Yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjittha tassa tattha samudayasaccam nuppajjatiti: anabhisametavinam tanhaya uppadakkhane tesam tattha maggasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjati suddhavasanam dutiye citte vattamane anabhisametavinam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane asannasattanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjittha samudayasaccanca nuppajjati. --------- [891] Yassa dukkhasaccam uppajjati tassa samudayasaccam uppajjissatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccam uppajjati no ca tesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Samudayasaccam uppajjissati itaresam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccanca uppajjati samudayasaccanca uppajjissati. Yassa va pana samudayasaccam uppajjissati tassa dukkhasaccam uppajjatiti: sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam samudayasaccam uppajjissati no ca tesam dukkhasaccam uppajjati sabbesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam samudayasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjati. [892] Yassa dukkhasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjissatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccam uppajjati no ca tesam maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam dukkhasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana maggasaccam uppajjissati tassa dukkhasaccam uppajjatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Maggasaccam uppajjissati no ca tesam dukkhasaccam uppajjati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam maggasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjati. [893] Yassa samudayasaccam uppajjati tassa maggasaccam uppajjissatiti: ye puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam samudayasaccam uppajjati no ca tesam maggasaccam uppajjissati ye maggam patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam samudayasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana maggasaccam uppajjissati tassa samudayasaccam uppajjatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam maggasaccam uppajjissati no ca tesam samudayasaccam uppajjati ye maggam patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam maggasaccanca uppajjissati samudayasaccanca uppajjati. [894] Yattha dukkhasaccam uppajjati .pe. yatthakampi yassayatthakasadisam katabbam. [895] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha samudayasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

Uppajjissatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjissati itaresam catuvokaram pancavokaram upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccanca uppajjati samudayasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha samudayasaccam uppajjissati tassa tattha dukkhasaccam uppajjatiti: catuvokara panca vokara cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam uppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam uppajjati catuvokaram pancavokaram upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha samudayasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjati. [896] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam uppajjissatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane apayam asannasattam upapajjantanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

Patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjissati . Yassa va pana yattha maggasaccam uppajjissati tassa tattha dukkhasaccam uppajjatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha maggasaccam uppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam uppajjati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam tattha maggasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjati. [897] Yassa yattha samudayasaccam uppajjati tassa tattha maggasaccam uppajjissatiti: apayikanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam tattha samudayasaccam uppajjati no ca tesam tattha maggasaccam uppajjissati ye maggam patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam tattha samudayasaccanca uppajjati maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjissati tassa tattha samudayasaccam uppajjatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tanhaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane tesam tattha maggasaccam uppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjati ye maggam patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam tattha maggasaccanca uppajjissati samudayasaccanca uppajjati. [898] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa samudayasaccam nuppajjissatiti: sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam samudayasaccam nuppajjissati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam dukkhasaccanca nuppajjati samudayasaccanca nuppajjissati . yassa va pana samudayasaccam nuppajjissati tassa dukkhasaccam nuppajjatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane tesam samudayasaccam nuppajjissati no ca tesam dukkhasaccam nuppajjati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam samudayasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati. [899] Yassa dukkhasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjissatiti:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam maggasaccam nuppajjissati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam dukkhasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjissati . yassa va pana maggasaccam nuppajjissati tassa dukkhasaccam nuppajjatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane tesam maggasaccam nuppajjissati no ca tesam dukkhasaccam nuppajjati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam maggasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati. [900] Yassa samudayasaccam nuppajjati tassa maggasaccam nuppajjissatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page307.

Asannasattanam tesam samudayasaccam nuppajjati no ca tesam maggasaccam nuppajjissati aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam samudayasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjissati . yassa va pana maggasaccam nuppajjissati tassa samudayasaccam nuppajjatiti: ye puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane tesam maggasaccam nuppajjissati no ca tesam samudayasaccam nuppajjati aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam maggasaccanca nuppajjissati samudayasaccanca nuppajjati. [901] Yattha dukkhasaccam nuppajjati .pe. [902] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha samudayasaccam nuppajjissatiti: catuvokara pancavokara cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjissati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane asannasatta cavantanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page308.

Tesam tattha dukkhasaccanca nuppajjati samudayasaccanca nuppajjissati . Yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha samudayasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane asannasatta cavantanam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati. [903] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam nuppajjissatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjissati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane asannasatta cavantanam tesam tattha dukkhasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page309.

Nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjatiti: aggamaggassa uppadakkhane arahantanam cittassa uppadakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam upapajjantanam pavatte cittassa uppadakkhane asannasattam upapajjantanam tesam tattha maggasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam nuppajjati aggamaggassa bhangakkhane arahantanam cittassa bhangakkhane ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe maggassa ca phalassa ca uppadakkhane asannasatta cavantanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjissati dukkhasaccanca nuppajjati. [904] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjati tassa tattha maggasaccam nuppajjissatiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane tesam tattha samudayasaccam nuppajjati no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjissati aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane asannasattanam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjati maggasaccanca nuppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjissati tassa tattha samudayasaccam nuppajjatiti: apayikanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya uppadakkhane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page310.

Tesam tattha maggasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjati aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam tanhaya bhangakkhane tanhavippayuttacitte vattamane asannasattanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjissati samudayasaccanca nuppajjati. --------- [905] Yassa dukkhasaccam uppajjittha tassa samudayasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam samudayasaccam uppajjissati itaresam tesam dukkhasaccanca uppajjittha samudayasaccanca uppajjissati . yassa va pana samudayasaccam uppajjissati tassa dukkhasaccam uppajjitthati: amanta. [906] Yassa dukkhasaccam uppajjittha tassa maggasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam dukkhasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta. [907] Yassa samudayasaccam uppajjittha tassa maggasaccam uppajjissatiti:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page311.

Aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti tesam samudayasaccam uppajjittha no ca tesam maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti ye canne maggam patilabhissanti tesam samudayasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjissati . Yassa va pana maggasaccam .pe. Amanta. [908] Yattha dukkhasaccam uppajjittha .pe. [909] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha samudayasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti asannasattanam tesam tattha dukkhasaccam uppajjittha no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjissati itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha dukkhasaccanca uppajjittha samudayasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha samudayasaccam uppajjissati tassa tattha dukkhasaccam uppajjitthati: suddhavasam upapajjantanam tesam tattha samudayasaccam uppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha samudayasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjittha. [910] Yassa yattha dukkhasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti apayikanam asannasattanam tesam tattha dukkhasaccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page312.

Uppajjittha no ca tesam tattha maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tattha dukkhasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjissati tassa tattha dukkhasaccam uppajjitthati: suddhavasam upapajjantanam tesam tattha maggasaccam uppajjissati no ca tesam tattha dukkhasaccam uppajjittha yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tattha maggasaccanca uppajjissati dukkhasaccanca uppajjittha. [911] Yassa yattha samudayasaccam uppajjittha tassa tattha maggasaccam uppajjissatiti: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti apayikanam tesam tattha samudayasaccam uppajjittha no ca tesam tattha maggasaccam uppajjissati yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tattha samudayasaccanca uppajjittha maggasaccanca uppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam uppajjissati tassa tattha samudayasaccam uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane tesam tattha maggasaccam uppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam uppajjittha yassa cittassa anantara

--------------------------------------------------------------------------------------------- page313.

Aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane ye canne maggam patilabhissanti tesam tattha maggasaccanca uppajjissati samudayasaccanca uppajjittha. [912] Yassa dukkhasaccam nuppajjittha tassa samudayasaccam nuppajjissatiti: natthi . yassa va pana samudayasaccam nuppajjissati tassa dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha. [913] Yassa dukkhasaccam nuppajjittha tassa maggasaccam nuppajjissatiti: natthi . yassa va pana maggasaccam nuppajjissati tassa dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha. [914] Yassa samudayasaccam nuppajjittha tassa maggasaccam nuppajjissatiti: natthi . yassa va pana maggasaccam nuppajjissati tassa samudayasaccam nuppajjitthati: uppajjittha. [915] Yattha dukkhasaccam nuppajjittha .pe. [916] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjittha tassa tattha samudayasaccam nuppajjissatiti: uppajjissati . yassa va pana yattha samudayasaccam nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha. [917] Yassa yattha dukkhasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam nuppajjissatiti: uppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccam nuppajjitthati: uppajjittha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page314.

[918] Yassa yattha samudayasaccam nuppajjittha tassa tattha maggasaccam nuppajjissatiti: suddhavasanam dutiye citte vattamane tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha no ca tesam tattha maggasaccam nuppajjissati asannasattanam tesam tattha samudayasaccanca nuppajjittha maggasaccanca nuppajjissati . yassa va pana yattha maggasaccam nuppajjissati tassa tattha samudayasaccam nuppajjitthati: aggamaggasamanginam arahantanam ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti apayikanam tesam tattha maggasaccam nuppajjissati no ca tesam tattha samudayasaccam nuppajjittha asannasattanam tesam tattha maggasaccanca nuppajjissati samudayasaccanca nuppajjittha. Uppadavaram nitthitam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 281-314. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5606&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5606&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=833&items=86              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=833              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]