ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [77]  Rūpaṃ  khandhoti:  āmantā  . khandhā vedanākkhandhoti:
vedanākkhandho  khandho  ceva  vedanākkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na vedanākkhandho.
   [78]  Rūpaṃ  khandhoti:  āmantā  .  khandhā saññākkhandhoti:
saññākkhandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca  avasesā  khandhā
khandhā na saññākkhandho.
   [79]  Rūpaṃ  khandhoti:  āmantā  . khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho  khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [80]  Rūpaṃ  khandhoti:  āmantā  . khandhā viññāṇakkhandhoti:
viññāṇakkhandho  khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na viññāṇakkhandho.
   [81]  Vedanā  khandhoti:  āmantā  . khandhā rūpakkhandhoti:
rūpakkhandho  khandho  ceva  rūpakkhandho  ca  avasesā khandhā khandhā
na rūpakkhandho.
   [82]  Vedanā  khandhoti: āmantā . khandhā saññākkhandhoti:
saññākkhandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca  avasesā  khandhā
khandhā na saññākkhandho.
   [83]  Vedanā khandhoti: āmantā . khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho  khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [84]  Vedanā khandhoti: āmantā . khandhā viññāṇakkhandhoti:
viññāṇakkhandho  khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na viññāṇakkhandho.
   [85]  Saññā  khandhoti:  āmantā  .  khandhā rūpakkhandhoti:
rūpakkhandho  khandho  ceva  rūpakkhandho  ca  avasesā khandhā khandhā
na rūpakkhandho.
   [86]  Saññā  khandhoti: āmantā . khandhā vedanākkhandhoti:
vedanākkhandho  khandho  ceva  vedanākkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na vedanākkhandho.
   [87]  Saññā  khandhoti: āmantā . khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho  khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca  avasesā khandhā
Khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [88]  Saññā  khandhoti: āmantā . khandhā viññāṇakkhandhoti:
viññāṇakkhandho  khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na viññāṇakkhandho.
   [89]  Saṅkhārā  khandhoti:  āmantā . khandhā rūpakkhandhoti:
rūpakkhandho  khandho  ceva  rūpakkhandho  ca  avasesā khandhā khandhā
na rūpakkhandho.
   [90] Saṅkhārā khandhoti: āmantā . khandhā vedanākkhandhoti:
vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca avasesā khandhā khandhā
na vedanākkhandho.
   [91]  Saṅkhārā khandhoti: āmantā . khandhā saññākkhandhoti:
saññākkhandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca  avasesā  khandhā
khandhā na saññākkhandho.
   [92] Saṅkhārā khandhoti: āmantā . khandhā viññāṇakkhandhoti.
Viññāṇakkhandho  khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na viññāṇakkhandho.
   [93]  Viññāṇaṃ  khandhoti:  āmantā  . khandhā rūpakkhandhoti:
rūpakkhandho  khandho  ceva  rūpakkhandho  ca  avasesā khandhā khandhā
na rūpakkhandho.
   [94]  Viññāṇaṃ khandhoti: āmantā . khandhā vedanākkhandhoti:
Vedanākkhandho  khandho  ceva  vedanākkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na vedanākkhandho.
   [95]  Viññāṇaṃ  khandhoti: āmantā . khandhā saññākkhandhoti:
saññākkhandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca  avasesā  khandhā
khandhā na saññākkhandho.
   [96]  Viññāṇaṃ khandhoti: āmantā . khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho  khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [97]  Na  rūpaṃ  na khandhoti: rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  rūpaṃ khandhā rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ
na ca khandhā. Na khandhā na vedanākkhandhoti: āmantā.
   [98] Na rūpaṃ na khandhoti: rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ
khandhā  rūpañca  khandhe  ca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  rūpaṃ
na ca khandhā. Na khandhā na saññākkhandhoti: āmantā.
   [99] Na rūpaṃ na khandhoti: rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ
khandhā  rūpañca  khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca
khandhā. Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā.
   [100]  Na  rūpaṃ na khandhoti: rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  rūpaṃ  khandhā  rūpañca  khandhe  ca ṭhapetvā avasesā na ceva
rūpaṃ na ca khandhā. Na khandhā na viññāṇakkhandhoti: āmantā.
   [101] Na vedanā na khandhoti: vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na vedanā khandhā vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
vedanā na ca khandhā. Na khandhā na rūpakkhandhoti: āmantā.
   [102] Na vedanā na khandhoti: vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na vedanā khandhā vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
vedanā na ca khandhā. Na khandhā na saññākkhandhoti: āmantā.
   [103] Na vedanā na khandhoti: vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na vedanā khandhā vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
vedanā na ca khandhā. Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā.
   [104] Na vedanā na khandhoti: vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na vedanā khandhā vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
vedanā na ca khandhā. Na khandhā na viññāṇakkhandhoti: āmantā.
   [105] Na saññā na khandhoti: saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  saññā  khandhā saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
saññā na ca khandhā. Na khandhā na rūpakkhandhoti: āmantā.
   [106] Na saññā na khandhoti: saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  saññā  khandhā saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
saññā na ca khandhā. Na khandhā na vedanākkhandhoti: āmantā.
   [107] Na saññā na khandhoti: saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  saññā  khandhā saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
Saññā na ca khandhā. Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā.
   [108] Na saññā na khandhoti: saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  saññā  khandhā saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
saññā na ca khandhā. Na khandhā na viññāṇakkhandhoti: āmantā.
   [109]  Na saṅkhārā na khandhoti: āmantā . na khandhā na
rūpakkhandhoti: āmantā.
   [110]  Na saṅkhārā na khandhoti: āmantā . na khandhā na
vedanākkhandhoti: āmantā.
   [111]  Na saṅkhārā na khandhoti: āmantā . na khandhā na
saññākkhandhoti: āmantā.
   [112]  Na saṅkhārā na khandhoti: āmantā . na khandhā na
viññāṇakkhandhoti: āmantā.
   [113]  Na  viññāṇaṃ  na khandhoti viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā
khandhā  na  viññāṇaṃ  khandhā  viññāṇañca  khandhe  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā. Na khandhā na rūpakkhandhoti:
āmantā.
   [114]  Na  viññāṇaṃ na khandhoti: viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā
khandhā  na  viññāṇaṃ  khandhā  viññāṇañca  khandhe  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā. Na khandhā na vedanākkhandhoti:
āmantā.
   [115]  Na  viññāṇaṃ na khandhoti: viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā
khandhā  na  viññāṇaṃ  khandhā  viññāṇañca  khandhe  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā. Na khandhā na saññākkhandhoti:
āmantā.
   [116]  Na  viññāṇaṃ na khandhoti: viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā
khandhā  na  viññāṇaṃ  khandhā  viññāṇañca  khandhe  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā. Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti:
āmantā.
           Paṇṇattivāro.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 30-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=588              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=588              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=77&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=77              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7583              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7583              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]