ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [919]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nirujjhati tassa samudayasaccaṃ nirujjhatīti:
sabbesaṃ   cavantānaṃ  pavatte  taṇhāvippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nirujjhati no ca tesaṃ samudayasaccaṃ nirujjhati taṇhāya
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca  nirujjhati  samudayasaccañca  nirujjhati .
Yassa vā pana samudayasaccaṃ nirujjhati tassa dukkhasaccaṃ nirujjhatīti: āmantā.
   [920]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nirujjhati  tassa maggasaccaṃ nirujjhatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  maggavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
dukkhasaccaṃ  nirujjhati  no  ca  tesaṃ maggasaccaṃ nirujjhati pañcavokāre
maggassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca  nirujjhati  maggasaccañca
Nirujjhati  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nirujjhati tassa dukkhasaccaṃ
nirujjhatīti:  arūpe  maggassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhati
no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ nirujjhati pañcavokāre maggassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca nirujjhati dukkhasaccañca nirujjhati.
   [921]  Yassa  samudayasaccaṃ nirujjhati tassa maggasaccaṃ nirujjhatīti:
no  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nirujjhati  tassa  samudayasaccaṃ
nirujjhatīti: no.
   [922]  Yattha  dukkhasaccaṃ nirujjhati tattha samudayasaccaṃ nirujjhatīti:
asaññasatte  tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhati  .pe.  yatthakaṃ  uppādepi
nirodhepi uppādanirodhepi sadisaṃ. Natthi nānākaraṇaṃ.
   [923]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ nirujjhati .pe. yassayatthakampi
sadisaṃ vitthāretabbaṃ.
   [924] Yassa dukkhasaccaṃ na nirujjhati tassa samudayasaccaṃ na nirujjhatīti:
āmantā  . yassa vā pana samudayasaccaṃ na nirujjhati tassa dukkhasaccaṃ
na  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  taṇhāvippayuttassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ  na  nirujjhati no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ
na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte cittassa uppādakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca  phalassa  ca  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccañca
na nirujjhati dukkhasaccañca na nirujjhati.
   [925] Yassa dukkhasaccaṃ na nirujjhati tassa maggasaccaṃ na nirujjhatīti:
Arūpe maggassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ
maggasaccaṃ  na  nirujjhati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  arūpe  phalassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca
na  nirujjhati  maggasaccañca  na nirujjhati . yassa vā pana maggasaccaṃ
na nirujjhati tassa dukkhasaccaṃ na nirujjhatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte
maggavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhati no ca
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  na nirujjhati sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa
uppādakkhaṇe arūpe phalassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccañca na nirujjhati
dukkhasaccañca na nirujjhati.
   [926]  Yassa  samudayasaccaṃ  na  nirujjhati  tassa  maggasaccaṃ
na  nirujjhatīti:  maggassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ na nirujjhati
no  ca  tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhati sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe
taṇhāvippayuttamaggavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  samudayasaccañca  na  nirujjhati  maggasaccañca
na nirujjhati . yassa vā pana maggasaccaṃ na nirujjhati tassa samudayasaccaṃ
na nirujjhatīti: taṇhāya bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhati no ca
tesaṃ  samudayasaccaṃ  na  nirujjhati  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
maggavippayuttataṇhāvippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  maggasaccañca  na  nirujjhati  samudayasaccañca
na nirujjhati.
   [927] Yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati .pe.
   [928]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ  na nirujjhati .pe. yassakampi
yatthakampi  yassayatthakampi  sadisaṃ  . yassayatthakepi nirodhasamāpannānanti
cetaṃ nakātabbaṃ.
            --------
   [929] Yassa dukkhasaccaṃ nirujjhittha tassa samudayasaccaṃ nirujjhitthāti:
āmantā . yathā uppādavāre atītā pucchā anulomampi paccaniyampi
vibhattaṃ evaṃ nirodhepi vibhajitabbaṃ. Natthi nānākaraṇaṃ.
            --------
   [930] Yassa dukkhasaccaṃ nirujjhissati tassa samudayasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti   tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  samudayasaccaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ tesaṃ
dukkhasaccañca  nirujjhissati  samudayasaccañca  nirujjhissati  .  yassa
vā pana samudayasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [931] Yassa dukkhasaccaṃ nirujjhissati tassa maggasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ
na  paṭilabhissanti  tesaṃ dukkhasaccaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ maggasaccaṃ
nirujjhissati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ
dukkhasaccañca  nirujjhissati  maggasaccañca  nirujjhissati . yassa vā pana
Maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [932] Yassa samudayasaccaṃ nirujjhissati tassa maggasaccaṃ nirujjhissatīti:
ye  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti tesaṃ samudayasaccaṃ nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhissati ye maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ
samudayasaccañca  nirujjhissati  maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa
vā  pana  maggasaccaṃ  nirujjhissati  tassa  samudayasaccaṃ  nirujjhissatīti:
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhissati  no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nirujjhissati  ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  maggasaccañca nirujjhissati
samudayasaccañca nirujjhissati.
   [933] Yattha dukkhasaccaṃ nirujjhissati .pe.
   [934] Yassa yattha dukkhasaccaṃ nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaṃ
nirujjhissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhissati itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  nirujjhissati
samudayasaccañca  nirujjhissati  .  yassakampi  yatthakampi  yassayatthakampi
sadisaṃ.
   [935]  Yassa  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhissati tassa samudayasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana samudayasaccaṃ na nirujjhissati
tassa  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhissatīti: aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ yassa
Cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  samudayasaccaṃ  na
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  na nirujjhissati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccañca  na  nirujjhissati  dukkhasaccañca
na nirujjhissati.
   [936]  Yassa  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa maggasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana maggasaccaṃ na nirujjhissati
tassa  dukkhasaccaṃ  na nirujjhissatīti: aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ
ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhissati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca na nirujjhissati.
   [937]  Yassa  samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati tassa maggasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tesaṃ samudayasaccaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ
maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ tesaṃ
samudayasaccañca na nirujjhissati maggasaccañca na nirujjhissati . yassa vā
pana  maggasaccaṃ na nirujjhissati tassa samudayasaccaṃ na nirujjhissatīti: ye
puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhissati no ca
tesaṃ  samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ
tesaṃ maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca na nirujjhissati.
   [938] Yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhissati .pe.
   [939]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa tattha
samudayasaccaṃ  na  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha dukkhasaccaṃ na nirujjhissatīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  na nirujjhissati
no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ na nirujjhissati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ tattha samudayasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca na nirujjhissati.
   [940] Yassa yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhissati tassa tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ na
nirujjhissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhissatīti:  aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na paṭilabhissanti
āpāyikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  na  nirujjhissati
no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ na nirujjhissati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ tattha maggasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca na nirujjhissati.
   [941] Yassa yattha samudayasaccaṃ na nirujjhissati tassa tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā   aggamaggaṃ   paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ
na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ na nirujjhissati aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca
na  nirujjhissati  maggasaccañca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
Maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha samudayasaccaṃ na nirujjhissatīti:
āpāyikānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ tattha
maggasaccaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ na nirujjhissati
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca na nirujjhissati.
            --------
   [942]  Yassa dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa samudayasaccaṃ nirujjhitthāti:
āmantā  .  yassa  vā pana samudayasaccaṃ nirujjhittha tassa dukkhasaccaṃ
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
arūpe  maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ samudayasaccaṃ nirujjhittha
no  ca tesaṃ dukkhasaccaṃ nirujjhati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ samudayasaccañca nirujjhittha dukkhasaccañca nirujjhati.
   [943]  Yassa  dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa maggasaccaṃ nirujjhitthāti:
anabhisametāvīnaṃ  cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ
nirujjhati  no  ca  tesaṃ maggasaccaṃ nirujjhittha abhisametāvīnaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccañca nirujjhati maggasaccañca
nirujjhittha  .  yassa  vā  pana maggasaccaṃ nirujjhittha tassa dukkhasaccaṃ
nirujjhatīti:   abhisametāvīnaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   cittassa
uppādakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ dukkhasaccaṃ nirujjhati abhisametāvīnaṃ cavantānaṃ
Pavatte  cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccañca nirujjhittha dukkhasaccañca
nirujjhati.
   [944]  Yassa samudayasaccaṃ nirujjhati tassa maggasaccaṃ nirujjhitthāti:
anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ nirujjhati no
ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhittha  abhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  samudayasaccañca  nirujjhati  maggasaccañca  nirujjhittha . yassa vā
pana  maggasaccaṃ  nirujjhittha  tassa samudayasaccaṃ nirujjhatīti: abhisametāvīnaṃ
taṇhāya    uppādakkhaṇe    taṇhāvippayuttacitte   vattamāne
nirodhasamāpannānaṃ  tesaṃ maggasaccaṃ nirujjhittha no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nirujjhati  abhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccañca
nirujjhittha samudayasaccañca nirujjhati.
   [945] Yattha dukkhasaccaṃ nirujjhati .pe.
   [946]  Yassa  yattha dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa tattha samudayasaccaṃ
nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā
cavantānaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nirujjhati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
nirujjhittha  itaresaṃ  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha dukkhasaccañca nirujjhati samudayasaccañca
nirujjhittha  .  yassa  vā  pana  yattha samudayasaccaṃ nirujjhittha tassa
tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhatīti:  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
pavatte    cittassa    uppādakkhaṇe    arūpe   maggassa
Ca  phalassa  ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nirujjhittha no ca
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhati catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca nirujjhittha
dukkhasaccañca nirujjhati.
   [947]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhitthāti:    suddhāvāsānaṃ    uppatticittassa   bhaṅgakkhaṇe
anabhisametāvīnaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe asaññasattā
cavantānaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nirujjhati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ
nirujjhittha  abhisametāvīnaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  nirujjhati  maggasaccañca nirujjhittha . yassa
vā  pana yattha maggasaccaṃ nirujjhittha tassa tattha dukkhasaccaṃ nirujjhatīti:
abhisametāvīnaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe arūpe
maggassa  ca  phalassa  ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha maggasaccaṃ nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhati  abhisametāvīnaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  maggasaccañca  nirujjhittha
dukkhasaccañca nirujjhati.
   [948]  Yassa  yattha samudayasaccaṃ nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhitthāti:  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
samudayasaccaṃ  nirujjhati  no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  nirujjhittha
abhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha samudayasaccañca nirujjhati
Maggasaccañca  nirujjhittha  . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ nirujjhittha
tassa   tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhatīti:  abhisametāvīnaṃ  taṇhāya
uppādakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   tesaṃ  tattha
maggasaccaṃ  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhati
abhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  maggasaccañca
nirujjhittha samudayasaccañca nirujjhati.
   [949]  Yassa  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhati  tassa samudayasaccaṃ na
nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yassa vā pana samudayasaccaṃ na nirujjhittha
tassa dukkhasaccaṃ na nirujjhatīti: natthi.
   [950] Yassa dukkhasaccaṃ na nirujjhati tassa maggasaccaṃ na nirujjhitthāti:
abhisametāvīnaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
arūpe maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ na nirujjhati
no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ na nirujjhittha anabhisametāvīnaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca  na  nirujjhati
maggasaccañca  na nirujjhittha . yassa vā pana maggasaccaṃ na nirujjhittha
tassa  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhatīti:  anabhisametāvīnaṃ  cavantānaṃ pavatte
cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhittha no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ
na  nirujjhati  anabhisametāvīnaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccañca  na  nirujjhittha  dukkhasaccañca
na nirujjhati.
   [951]  Yassa  samudayasaccaṃ  na  nirujjhati  tassa  maggasaccaṃ
na   nirujjhitthāti:   abhisametāvīnaṃ   taṇhāya   uppādakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte    vattamāne   nirodhasamāpannānaṃ   tesaṃ
samudayasaccaṃ  na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  na nirujjhittha
anabhisametāvīnaṃ   taṇhāya   uppādakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte
vattamāne   asaññasattānaṃ  tesaṃ  samudayasaccañca  na  nirujjhati
maggasaccañca  na nirujjhittha . yassa vā pana maggasaccaṃ na nirujjhittha
tassa  samudayasaccaṃ  na  nirujjhatīti: anabhisametāvīnaṃ taṇhāya bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  maggasaccaṃ  na nirujjhittha no ca tesaṃ samudayasaccaṃ na nirujjhati
abhisametāvīnaṃ   taṇhāya   uppādakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte
vattamāne   asaññasattānaṃ  tesaṃ  maggasaccañca  na  nirujjhittha
samudayasaccañca na nirujjhati.
   [952] Yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati .pe.
   [953] Yassa yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati tassa tattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhitthāti:  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  na nirujjhati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhittha  suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  na  nirujjhati samudayasaccañca
na  nirujjhittha  .  yassa  vā  pana yattha samudayasaccaṃ na nirujjhittha
tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhatīti: suddhāvāsānaṃ uppatticittassa
Bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  na
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati suddhāvāsānaṃ
uppatticittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
samudayasaccañca na nirujjhittha dukkhasaccañca na nirujjhati.
   [954] Yassa yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhitthāti:  abhisametāvīnaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha
dukkhasaccaṃ  na  nirujjhati  no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ na nirujjhittha
suddhāvāsānaṃ   uppatticittassa   uppādakkhaṇe   anabhisametāvīnaṃ
upapajjantānaṃ   pavatte   cittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  na  nirujjhati  maggasaccañca
na  nirujjhittha . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ na nirujjhittha tassa
tattha  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhatīti:  suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa
bhaṅgakkhaṇe  anabhisametāvīnaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha maggasaccaṃ na nirujjhittha no ca
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhati  suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa
uppādakkhaṇe   anabhisametāvīnaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccañca
na nirujjhittha dukkhasaccañca na nirujjhati.
   [955] Yassa yattha samudayasaccaṃ na nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
Na   nirujjhitthāti:   abhisametāvīnaṃ   taṇhāya   uppādakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   tesaṃ   tattha   samudayasaccaṃ
na nirujjhati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ na nirujjhittha suddhāvāsānaṃ
dutiye  citte  vattamāne  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha
samudayasaccañca  na  nirujjhati  maggasaccañca  na  nirujjhittha  .
Yassa  vā pana yattha maggasaccaṃ na nirujjhittha tassa tattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhatīti:  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
maggasaccaṃ  na  nirujjhittha no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ na nirujjhati
suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya
uppādakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha maggasaccañca na nirujjhittha samudayasaccañca na nirujjhati.
            -------
   [956]  Yassa dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa samudayasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nirujjhati  no  ca  tesaṃ  samudayasaccaṃ  nirujjhissati
itaresaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccañca
nirujjhati   samudayasaccañca   nirujjhissati  .  yassa  vā  pana
samudayasaccaṃ  nirujjhissati  tassa  dukkhasaccaṃ  nirujjhatīti:  sabbesaṃ
Upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa ca
phalassa  ca  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ
dukkhasaccaṃ  nirujjhati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ samudayasaccañca nirujjhissati dukkhasaccañca nirujjhati.
   [957]  Yassa  dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa maggasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ nirujjhati no ca tesaṃ maggasaccaṃ nirujjhissati
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca  nirujjhati  maggasaccañca
nirujjhissati  .  yassa vā pana maggasaccaṃ nirujjhissati tassa dukkhasaccaṃ
nirujjhatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe
maggaṃ  paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe
arūpe  maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccaṃ nirujjhissati
no  ca  tesaṃ dukkhasaccaṃ nirujjhati yassa cittassa anantarā aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
maggasaccañca nirujjhissati dukkhasaccañca nirujjhati.
   [958]  Yassa samudayasaccaṃ nirujjhati tassa maggasaccaṃ nirujjhissatīti:
ye  puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
samudayasaccaṃ  nirujjhati  no  ca tesaṃ maggasaccaṃ nirujjhissati ye maggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ samudayasaccañca nirujjhati
maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana maggasaccaṃ nirujjhissati
tassa  samudayasaccaṃ  nirujjhatīti:  aggamaggassa  cittassa  uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya
uppādakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nirujjhati  ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
maggasaccañca nirujjhissati samudayasaccañca nirujjhati.
   [959] Yattha dukkhasaccaṃ nirujjhati .pe.
   [960]  Yassa  yattha dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa tattha samudayasaccaṃ
nirujjhissatīti:   aggamaggassa   bhaṅgakkhaṇe   arahantānaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nirujjhissati itaresaṃ catuvokārā
pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha
dukkhasaccañca  nirujjhati  samudayasaccañca  nirujjhissati  . yassa vā pana
Yattha  samudayasaccaṃ  nirujjhissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhatīti:
catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca  phalassa  ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhati catuvokārā
pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha
samudayasaccañca nirujjhissati dukkhasaccañca nirujjhati.
   [961]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  apāyā  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ
nirujjhati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ nirujjhissati pañcavokāre maggassa
bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissati  tassa
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  nirujjhati
maggasaccañca nirujjhissati . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ nirujjhissati
tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhatīti: aggamaggassa uppādakkhaṇe yassa cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa uppādakkhaṇe ye
caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha maggasaccaṃ
Nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ nirujjhati pañcavokāre
maggassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti
tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ  cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha maggasaccañca
nirujjhissati dukkhasaccañca nirujjhati.
   [962]  Yassa  yattha samudayasaccaṃ nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  āpāyikānaṃ  ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhati
no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ nirujjhissati ye maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca  nirujjhati
maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhatīti:  aggamaggassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe  paṭilabhissanti  tesaṃ
taṇhāya  uppādakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  tesaṃ tattha
maggasaccaṃ  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhati
ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
maggasaccañca nirujjhissati samudayasaccañca nirujjhati.
   [963]  Yassa  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhati  tassa  samudayasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte cittassa uppādakkhaṇe
Arūpe maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ na nirujjhati
no  ca  tesaṃ  samudayasaccaṃ na nirujjhissati aggamaggassa uppādakkhaṇe
arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā aggamaggaṃ
paṭilabhissanti tassa cittassa uppādakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccañca na nirujjhati samudayasaccañca na nirujjhissati.
Yassa  vā  pana  samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa  dukkhasaccaṃ na
nirujjhatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ
na  nirujjhati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa cittassa uppādakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ samudayasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca nirujjhati.
   [964]  Yassa  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhati  tassa  maggasaccaṃ  na
nirujjhissatīti:   aggamaggassa   uppādakkhaṇe   yassa   cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe
ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  na nirujjhati no ca tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhissati
arahantānaṃ cittassa uppādakkhaṇe ye ca puthujjanā maggaṃ paṭilabhissanti
Tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe arūpe maggassa ca
phalassa  ca  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca na nirujjhati maggasaccañca
na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana maggasaccaṃ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaṃ  na  nirujjhatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ
cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhissati
no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ na nirujjhati arahantānaṃ cittassa uppādakkhaṇe
ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte cittassa uppādakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca na nirujjhati.
   [965]  Yassa  samudayasaccaṃ  na  nirujjhati  tassa  maggasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissati  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe
maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya uppādakkhaṇe taṇhāvippayuttacitte
vattamāne   nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  samudayasaccaṃ
na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ na nirujjhissati aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na paṭilabhissanti
tesaṃ   taṇhāya  uppādakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte  vattamāne
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  samudayasaccañca  na  nirujjhati
maggasaccañca na nirujjhissati . yassa vā pana maggasaccaṃ na nirujjhissati
Tassa  samudayasaccaṃ na nirujjhatīti: ye puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ na nirujjhissati no ca
tesaṃ  samudayasaccaṃ  na  nirujjhati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ
ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya uppādakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte   vattamāne  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca na nirujjhati.
   [966] Yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati .pe.
   [967] Yassa yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati tassa tattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  na nirujjhati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhissati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa cittassa uppādakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  na  nirujjhati
samudayasaccañca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  na nirujjhatīti: aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati  no ca tesaṃ
Tattha  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhati  aggamaggassa uppādakkhaṇe arahantānaṃ
cittassa   uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca
phalassa  ca  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
samudayasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca na nirujjhati.
   [968] Yassa yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
na   nirujjhissatīti:   pañcavokāre   aggamaggassa  uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa  ca
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ tattha
maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
apāyaṃ   asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca
na  nirujjhati  maggasaccañca  na  nirujjhissati . yassa vā pana yattha
maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  na  nirujjhatīti:
aggamaggassa   bhaṅgakkhaṇe   arahantānaṃ   cittassa   bhaṅgakkhaṇe
ye  ca  puthujjanā  maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa   bhaṅgakkhaṇe  apāyā  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha   maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha
Dukkhasaccaṃ  na  nirujjhati  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe ye ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca bhaṅgakkhaṇe
apāyaṃ   asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccañca
na nirujjhissati dukkhasaccañca na nirujjhati.
   [969] Yassa yattha samudayasaccaṃ na nirujjhati tassa tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe
ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  tesaṃ  tattha samudayasaccaṃ na nirujjhati
no  ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ na nirujjhissati aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya
uppādakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha samudayasaccañca na nirujjhati maggasaccañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha maggasaccaṃ na nirujjhissati tassa tattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhatīti:  āpāyikānaṃ ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ tattha samudayasaccaṃ na nirujjhati aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ taṇhāya
uppādakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ
Tattha maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca na nirujjhati.
            --------
   [970] Yassa dukkhasaccaṃ nirujjhittha tassa samudayasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nirujjhittha  no  ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  dukkhasaccañca  nirujjhittha  samudayasaccañca
nirujjhissati. Yassa vā pana samudayasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [971]  Yassa dukkhasaccaṃ nirujjhittha tassa maggasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ na
paṭilabhissanti  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ maggasaccaṃ
nirujjhissati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ
dukkhasaccañca  nirujjhittha  maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa  vā
pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [972]   Yassa  samudayasaccaṃ  nirujjhittha  tassa  maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ ye ca puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  samudayasaccaṃ  nirujjhittha no ca tesaṃ
maggasaccaṃ  nirujjhissati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ  samudayasaccañca  nirujjhittha  maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa
Vā pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [973] Yattha dukkhasaccaṃ nirujjhittha .pe.
   [974]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ nirujjhittha tassa tattha samudayasaccaṃ
nirujjhissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ nirujjhissati itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  nirujjhittha  samudayasaccañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha samudayasaccaṃ nirujjhissati tassa
tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  samudayasaccaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nirujjhittha
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca
nirujjhissati dukkhasaccañca nirujjhittha.
   [975]  Yassa  yattha dukkhasaccaṃ nirujjhittha tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ ye ca puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  āpāyikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
dukkhasaccaṃ  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  nirujjhissati
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  ye  caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha dukkhasaccañca
nirujjhittha  maggasaccañca nirujjhissati . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nirujjhitthāti:  suddhāvāsaṃ
Upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha maggasaccaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
dukkhasaccaṃ  nirujjhittha  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ tattha maggasaccañca nirujjhissati dukkhasaccañca nirujjhittha.
   [976] Yassa yattha samudayasaccaṃ nirujjhittha tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ ye ca puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti āpāyikānaṃ tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nirujjhittha
no  ca  tesaṃ tattha maggasaccaṃ nirujjhissati aggamaggassa uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  ye  caññe
maggaṃ   paṭilabhissanti   tesaṃ   tattha  samudayasaccañca  nirujjhittha
maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ
dutiye citte vattamāne tesaṃ tattha maggasaccaṃ nirujjhissati no ca tesaṃ
tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhittha aggamaggassa uppādakkhaṇe yassa cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ tattha maggasaccañca nirujjhissati samudayasaccañca nirujjhittha.
   [977] Yassa dukkhasaccaṃ na nirujjhittha tassa samudayasaccaṃ na nirujjhissatīti:
nirujjhissatīti:  natthi  .  yassa  vā pana samudayasaccaṃ na nirujjhissati
tassa dukkhasaccaṃ na nirujjhitthāti nirujjhittha.
   [978] Yassa dukkhasaccaṃ na nirujjhittha tassa maggasaccaṃ na nirujjhissatīti:
Natthi  .  yassa  vā  maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa dukkhasaccaṃ
na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [979]  Yassa  samudayasaccaṃ  na  nirujjhittha  tassa maggasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  natthi  .  yassa  vā  pana maggasaccaṃ na nirujjhissati
tassa samudayasaccaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [980] Yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhittha .pe.
   [981] Yassa yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhittha tassa tattha samudayasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha samudayasaccaṃ
na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [982] Yassa yattha dukkhasaccaṃ na nirujjhittha tassa tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha maggasaccaṃ
na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [983]  Yassa  yattha  samudayasaccaṃ  na  nirujjhittha  tassa tattha
maggasaccaṃ  na  nirujjhissatīti:  suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne
tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissati  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha samudayasaccañca na nirujjhittha
maggasaccañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana yattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissati  tassa tattha samudayasaccaṃ na nirujjhitthāti: aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na paṭilabhissanti
āpāyikānaṃ tesaṃ tattha maggasaccaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
Samudayasaccaṃ  na  nirujjhittha  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccañca
na nirujjhissati samudayasaccañca na nirujjhittha.
          Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 314-341. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=6261              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=6261              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=919&items=65              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=919              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]