ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [984]  Yassa  dukkhasaccaṃ uppajjati tassa samudayasaccaṃ nirujjhatīti:
no . yassa vā pana samudayasaccaṃ nirujjhati tassa dukkhasaccaṃ uppajjatīti:
no  .  yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjati  tassa  maggasaccaṃ  nirujjhatīti:
no . yassa vā pana maggasaccaṃ nirujjhati tassa dukkhasaccaṃ uppajjatīti:
no  .  yassa  samudayasaccaṃ  uppajjati  tassa  maggasaccaṃ nirujjhatīti:
no . yassa vā pana maggasaccaṃ nirujjhati tassa samudayasaccaṃ uppajjatīti:
no  .  yattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  tattha  samudayasaccaṃ nirujjhatīti:
asaññasatte  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca tattha samudayasaccaṃ
nirujjhati  .  yatthakaṃ uppādavārepi nirodhavārepi uppādanirodhavārepi
sadisaṃ  . natthi nānākaraṇaṃ . yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa
tattha samudayasaccaṃ nirujjhatīti: no. Yassakampi yassayatthakampi sadisaṃ.
   [985]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  tassa  samudayasaccaṃ  na
nirujjhatīti:  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ nuppajjati no ca
tesaṃ  samudayasaccaṃ  na  nirujjhati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte
taṇhāvippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa  ca
uppādakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccañca nuppajjati samudayasaccañca na nirujjhati.
Yassa  vā  pana samudayasaccaṃ na nirujjhati tassa dukkhasaccaṃ nuppajjatīti:
Sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ samudayasaccaṃ
na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ dukkhasaccaṃ nuppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
pavatte  taṇhāvippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca
phalassa  ca uppādakkhaṇe tesaṃ samudayasaccañca na nirujjhati dukkhasaccañca
nuppajjati.
   [986] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa maggasaccaṃ na nirujjhatīti:
maggassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ nuppajjati no ca tesaṃ maggasaccaṃ
na nirujjhati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte maggavippayuttacittassa bhaṅgakkhaṇe
arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccañca nuppajjati
maggasaccañca  na  nirujjhati  . yassa vā pana maggasaccaṃ na nirujjhati
tassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ  na nirujjhati no ca tesaṃ
dukkhasaccaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ pavatte maggavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ maggasaccañca
na nirujjhati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [987] Yassa samudayasaccaṃ nuppajjati tassa maggasaccaṃ na nirujjhatīti:
maggassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ samudayasaccaṃ nuppajjati no ca tesaṃ maggasaccaṃ
na     nirujjhati    taṇhāvippayuttacittassa    uppādakkhaṇe
maggavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  samudayasaccañca  nuppajjati  maggasaccañca  na  nirujjhati . yassa
Vā pana maggasaccaṃ na nirujjhati tassa samudayasaccaṃ nuppajjatīti: taṇhāya
uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nuppajjati  taṇhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  maggavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  maggasaccañca
na nirujjhati samudayasaccañca nuppajjati.
   [988] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati .pe.
   [989]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  .pe.  yassakampi
yassayatthakampi   sadisaṃ   .   yassayatthakepi  nirodhasamāpannānanti
na kātabbaṃ.
            --------
   [990] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjittha tassa samudayasaccaṃ nirujjhitthāti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  samudayasaccaṃ  .pe.  āmantā .
Atītā  pucchā  yathā  uppādavāre  vibhattā evaṃ uppādanirodhepi
anulomampi paccaniyampi vibhajitabbaṃ.
            ---------
   [991] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjissati tassa samudayasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  dukkhasaccañca  uppajjissati  samudayasaccañca
nirujjhissati. Yassa vā pana samudayasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [992]  Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjissati  tassa  maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ ye ca puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  dukkhasaccaṃ uppajjissati no ca tesaṃ
maggasaccaṃ  nirujjhissati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ  dukkhasaccañca  uppajjissati  maggasaccañca  nirujjhissati  . yassa
vā pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [993]  Yassa  samudayasaccaṃ  uppajjissati  tassa  maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  ye  puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ samudayasaccaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ maggasaccaṃ nirujjhissati ye maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ  samudayasaccañca  uppajjissati  maggasaccañca  nirujjhissati .
Yassa  vā pana maggasaccaṃ nirujjhissati tassa samudayasaccaṃ uppajjissatīti:
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhissati  no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
uppajjissati   ye   maggaṃ   paṭilabhissanti  tesaṃ  maggasaccañca
nirujjhissati samudayasaccañca uppajjissati.
   [994] Yattha dukkhasaccaṃ uppajjissati .pe.
   [995]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
samudayasaccaṃ   nirujjhissatīti:   aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ
Tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
dukkhasaccañca  uppajjissati  samudayasaccañca  nirujjhissati  .  yassakampi
yassayatthakampi sadisaṃ.
   [996]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjissati  tassa  samudayasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  āmantā . yassa vā pana samudayasaccaṃ na nirujjhissati
tassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  samudayasaccaṃ  na
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ nuppajjissati pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ samudayasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca nuppajjissati.
   [997]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjissati  tassa  maggasaccaṃ  na
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana maggasaccaṃ na nirujjhissati
tassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjissatīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ
ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nuppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ
maggasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca nuppajjissati.
   [998]  Yassa  samudayasaccaṃ  nuppajjissati  tassa  maggasaccaṃ na
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  samudayasaccaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ
maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ tesaṃ
Samudayasaccañca  nuppajjissati  maggasaccañca  na  nirujjhissati  .  yassa
vā  pana  maggasaccaṃ  na nirujjhissati tassa samudayasaccaṃ nuppajjissatīti:
ye puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhissati no ca
tesaṃ  samudayasaccaṃ  nuppajjissati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ
tesaṃ maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca nuppajjissati.
   [999] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjissati .pe.
   [1000]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjissati  . yassakampi
yassayatthakampi  sadisaṃ  .pe.  samudayasaccaṃ  maggasaccaṃ  . nānākaraṇaṃ:
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca nuppajjissati.
            --------
   [1001]  Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjati  tassa  samudayasaccaṃ
nirujjhitthāti:  āmantā . yassa vā pana .pe. paccuppannenātītā
pucchā  uppādavārepi  uppādanirodhavārepi  yassakampi  yatthakampi
yassayatthakampi anulomampi paccaniyampi sadisaṃ. Asammohantena vibhajitabbaṃ.
            --------
   [1002] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjati tassa samudayasaccaṃ nirujjhissatīti:
aggamaggassa   uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
yassa   cittassa   anantarā   aggamaggaṃ   paṭilabhissanti  tassa
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ
Samudayasaccaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   dukkhasaccañca   uppajjati   samudayasaccañca
nirujjhissati  . yassa vā pana samudayasaccaṃ nirujjhissati tassa dukkhasaccaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe
maggassa  ca  phalassa  ca  uppādakkhaṇe tesaṃ samudayasaccaṃ nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccañca  nirujjhissati dukkhasaccañca
uppajjati.
   [1003]  Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjati  tassa  maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  ye ca puthujjanā
maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhissati
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ   dukkhasaccañca   uppajjati  maggasaccañca  nirujjhissati  .
Yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nirujjhissati tassa dukkhasaccaṃ uppajjatīti:
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe ye caññe maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
Uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ  nirujjhissati  no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ
uppajjati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe
maggaṃ  paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca nirujjhissati dukkhasaccañca uppajjati.
   [1004]  Yassa  samudayasaccaṃ  uppajjati  tassa  maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  ye  puthujjanā  maggaṃ  na paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya
uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ maggasaccaṃ
nirujjhissati  ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe
tesaṃ  samudayasaccañca  uppajjati  maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa
vā  pana  maggasaccaṃ  nirujjhissati  tassa  samudayasaccaṃ  uppajjatīti:
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ
paṭilabhissanti   tesaṃ   taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte
vattamāne   nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ  maggasaccaṃ
nirujjhissati no ca tesaṃ samudayasaccaṃ uppajjati ye maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccañca  nirujjhissati
samudayasaccañca uppajjati.
   [1005] Yattha dukkhasaccaṃ uppajjati .pe.
   [1006] Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
Nirujjhissatīti:   aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa   cittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
nirujjhissati  itaresaṃ  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ pavatte
cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha dukkhasaccañca uppajjati samudayasaccañca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  samudayasaccaṃ  nirujjhissati
tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā
cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nirujjhissati  no  ca tesaṃ
tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe tesaṃ tattha samudayasaccañca nirujjhissati
dukkhasaccañca uppajjati.
   [1007] Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  ye ca puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  apāyaṃ  asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ nirujjhissati aggamaggassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ
Upapajjantānaṃ   pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
dukkhasaccañca  uppajjati  maggasaccañca  nirujjhissati  . yassa vā pana
yattha  maggasaccaṃ  nirujjhissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjatīti:
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe ye caññe maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe maggassa ca
phalassa  ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha maggasaccaṃ nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  aggamaggassa  uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha maggasaccañca nirujjhissati
dukkhasaccañca uppajjati.
   [1008] Yassa yattha samudayasaccaṃ uppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nirujjhissatīti:  āpāyikānaṃ  ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ nirujjhissati ye maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe tesaṃ tattha samudayasaccañca uppajjati ca
maggasaccañca  nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
nirujjhissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjatīti:  aggamaggassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
Tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ   taṇhāya   bhaṅgakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte  vattamāne
tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  nirujjhissati  no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
uppajjati  ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha maggasaccañca nirujjhissati samudayasaccañca uppajjati.
   [1009]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  tassa  samudayasaccaṃ  na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe
maggassa  ca  phalassa  ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ nuppajjati
no  ca  tesaṃ  samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa anantarā aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
uppādakkhaṇe   tesaṃ   dukkhasaccañca   nuppajjati   samudayasaccañca
na  nirujjhissati  .  yassa vā pana samudayasaccaṃ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaṃ   nuppajjatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ
cittassa  uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa anantarā aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccañca  na  nirujjhissati  dukkhasaccañca
Nuppajjati.
   [1010]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  tassa  maggasaccaṃ  na
nirujjhissatīti:  maggassa  bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa anantarā aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe arūpe
maggassa  ca  phalassa  ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ nuppajjati
no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe maggassa ca
phalassa  ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca nuppajjati maggasaccañca
na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana maggasaccaṃ na nirujjhissati tassa
dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  ye ca
puthujjanā  maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  na nirujjhissati no ca tesaṃ
dukkhasaccaṃ  nuppajjati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ cavantānaṃ
pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [1011]  Yassa  samudayasaccaṃ  nuppajjati  tassa  maggasaccaṃ  na
nirujjhissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
Aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe
maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte
vattamāne  nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ samudayasaccaṃ nuppajjati
no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya
bhaṅgakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   samudayasaccañca   nuppajjati   maggasaccañca
na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana maggasaccaṃ na nirujjhissati tassa
samudayasaccaṃ  nuppajjatīti:  ye  puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ
taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ maggasaccaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ
samudayasaccaṃ  nuppajjati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  ye
ca  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte   vattamāne  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca nuppajjati.
   [1012] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati .pe.
   [1013] Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
na nirujjhissatīti: catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
dukkhasaccaṃ  nuppajjati  no  ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ na nirujjhissati
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa
Cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  nuppajjati samudayasaccañca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha samudayasaccaṃ na nirujjhissati tassa tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjatīti:   aggamaggassa   uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tassa
cittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
samudayasaccaṃ  na  nirujjhissati  no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nuppajjati
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ
tesaṃ tattha samudayasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [1014] Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  maggassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa bhaṅgakkhaṇe ye caññe maggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe arūpe
maggassa  ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nuppajjati
no  ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ na nirujjhissati aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe maggassa ca
Phalassa  ca  uppādakkhaṇe  apāyā  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha  dukkhasaccañca  nuppajjati  maggasaccañca  na nirujjhissati . yassa
vā  pana  yattha  maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjatīti:  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  ca puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  apāyaṃ  asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissati  no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nuppajjati aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  tesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe
maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe apāyā asaññasattā cavantānaṃ
tesaṃ tattha maggasaccañca na nirujjhissati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [1015] Yassa yattha samudayasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
na  nirujjhissatīti:  aggamaggassa uppādakkhaṇe yassa cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe
maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte
vattamāne  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjati no ca tesaṃ tattha
maggasaccaṃ  na  nirujjhissati aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ ye ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte vattamāne asaññasattānaṃ tesaṃ tattha samudayasaccañca
nuppajjati  maggasaccañca  na  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha
Maggasaccaṃ  na  nirujjhissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjatīti:
āpāyikānaṃ  ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha maggasaccaṃ na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
samudayasaccaṃ  nuppajjati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ ye ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha
maggasaccañca na nirujjhissati samudayasaccañca nuppajjati.
            ---------
   [1016] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjittha tassa samudayasaccaṃ nirujjhissatīti:
yathā  nirodhavāre  atītenānāgatā  pucchā  anulomampi  paccaniyampi
vibhattaṃ evaṃ uppādanirodhavārepi asammohante na vibhajitabbaṃ.
         Uppādanirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.
           Pavattivāro.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 341-356. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=6796              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=6796              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=984&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=984              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]