ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pavattivāro
   [117]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjati  tassa  vedanākkhandho
uppajjatīti:  asaññasattaṃ  uppajjantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  uppajjati
no  ca  tesaṃ  vedanākkhandho  uppajjati pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  rūpakkhandho  ca  uppajjati  vedanākkhandho  ca  uppajjati .
Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjati tassa rūpakkhandho uppajjatīti:
arūpaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  uppajjati no ca tesaṃ
rūpakkhandho  uppajjati  pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho
ca uppajjati rūpakkhandho ca uppajjati.
   [118]  Yattha  rūpakkhandho  uppajjati  tattha  vedanākkhandho
Uppajjatīti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho uppajjati no ca tattha
vedanākkhandho  uppajjati pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjati
vedanākkhandho  ca  uppajjati  .  yattha  vā  pana vedanākkhandho
uppajjati  tattha  rūpakkhandho uppajjatīti: arūpe tattha vedanākkhandho
uppajjati  no  ca  tattha  rūpakkhandho  uppajjati  pañcavokāre
tattha vedanākkhandho ca uppajjati rūpakkhandho ca uppajjati.
   [119] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho
uppajjatīti:  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho
uppajjati  no  ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  ca uppajjati vedanākkhandho
ca  uppajjati  .  yassa  vā  pana yattha vedanākkhandho uppajjati
tassa  tattha  rūpakkhandho  uppajjatīti:  arūpaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha rūpakkhandho
uppajjati  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho ca
uppajjati rūpakkhandho ca uppajjati.
   [120]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjati  tassa  vedanākkhandho
nuppajjatīti:  arūpaṃ  uppajjantānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  vedanākkhandho  nuppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
rūpakkhandho  ca  nuppajjati vedanākkhandho ca nuppajjati . yassa vā
pana vedanākkhandho nuppajjati tassa rūpakkhandho nuppajjatīti: asaññasattaṃ
Upapajjantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  nuppajjati  no  ca  tesaṃ
rūpakkhandho  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho ca
nuppajjati rūpakkhandho ca nuppajjati.
   [121]  Yattha  rūpakkhandho  nuppajjati  tattha  vedanākkhandho
nuppajjatīti:  uppajjati  .  yattha  vā  pana  vedanākkhandho
nuppajjati tattha rūpakkhandho nuppajjatīti: uppajjati.
   [122]  Yassa  yattha  rūpakkhandho  nuppajjati:  tassa  tattha
vedanākkhandho  nuppajjatīti:  arūpaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho  nuppajjati  no  ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjati
sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nuppajjati vedanākkhandho
ca  nuppajjati  .  yassa  vā  pana yattha vedanākkhandho nuppajjati
tassa  tattha  rūpakkhandho  nuppajjatīti:  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha vedanākkhandho nuppajjati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  ca
nuppajjati rūpakkhandho ca nuppajjati.
           ----------
   [123]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjittha  tassa  vedanākkhandho
uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho uppajjittha
tassa rūpakkhandho uppajjitthāti: āmantā.
   [124]  Yattha  rūpakkhandho  uppajjittha  tattha  vedanākkhandho
Uppajjitthāti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho  uppajjittha  no
ca  tattha  vedanākkhandho  uppajjittha pañcavokāre tattha rūpakkhandho
ca  uppajjittha  vedanākkhandho  ca  uppajjittha  . yattha vā pana
vedanākkhandho  uppajjittha  tattha  rūpakkhandho  uppajjitthāti: arūpe
tattha  vedanākkhandho uppajjittha no ca tattha rūpakkhandho uppajjittha
pañcavokāre  tattha  vedanākkhandho  ca  uppajjittha  rūpakkhandho ca
uppajjittha.
   [125] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho
uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  uppajjittha  pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjittha.
Yassa  vā  pana  yattha  vedanākkhandho  uppajjittha  tassa  tattha
rūpakkhandho  uppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho
uppajjittha  no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha pañcavokārānaṃ
tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  ca  uppajjittha  rūpakkhandho  ca
uppajjittha.
   [126]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjittha  tassa  vedanākkhandho
nuppajjitthāti:  natthi  .  yassa vā pana vedanākkhandho nuppajjittha
tassa rūpakkhandho nuppajjitthāti: natthi.
   [127]  Yattha  rūpakkhandho  nuppajjittha  tattha  vedanākkhandho
Nuppajjitthāti:  uppajjittha  .  yattha  vā  pana  vedanākkhandho
nuppajjittha tattha rūpakkhandho nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [128] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjittha tassa tattha vedanākkhandho
nuppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  nuppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha vedanākkhandho nuppajjittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ
tattha  rūpakkhandho  ca  nuppajjittha  vedanākkhandho ca nuppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha  vedanākkhandho  nuppajjittha  tassa  tattha
rūpakkhandho  nuppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho
nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  ca  nuppajjittha  rūpakkhandho  ca
nuppajjittha.
            -------
   [129]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjissati  tassa  vedanākkhandho
uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho uppajjissati
tassa   rūpakkhandho   uppajjissatīti:  ye  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  vedanākkhandho  uppajjissati  no  ca tesaṃ
rūpakkhandho  uppajjissati itaresaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjissati
rūpakkhandho ca uppajjissati.
   [130]  Yattha  rūpakkhandho  uppajjissati  tattha  vedanākkhandho
uppajjissatīti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho  uppajjissati  no
Ca  tattha  vedanākkhandho uppajjissati pañcavokāre tattha rūpakkhandho
ca  uppajjissati  vedanākkhandho  ca uppajjissati . yattha vā pana
vedanākkhandho  uppajjissati  tattha  rūpakkhandho uppajjissatīti: arūpe
tattha  vedanākkhandho  uppajjissati  no  ca  tattha  rūpakkhandho
uppajjissati  pañcavokāre  tattha  vedanākkhandho  ca  uppajjissati
rūpakkhandho ca uppajjissati.
   [131] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjissati tassa tattha vedanākkhandho
uppajjissatīti:   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   rūpakkhandho
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  uppajjissati
pañcavokārānaṃ  tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho
ca  uppajjissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjissati
tassa  tattha  rūpakkhandho  uppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
vedanākkhandho uppajjissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjissati
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  ca  uppajjissati
rūpakkhandho ca uppajjissati.
   [132]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjissati  tassa  vedanākkhandho
nuppajjissatīti:  ye  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
rūpakkhandho  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ vedanākkhandho nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  ca  nuppajjissati vedanākkhandho ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana vedanākkhandho nuppajjissati tassa
Rūpakkhandho nuppajjissatīti: āmantā.
   [133]  Yattha  rūpakkhandho  nuppajjissati  tattha  vedanākkhandho
nuppajjissatīti:  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  vedanākkhandho
nuppajjissati tattha rūpakkhandho nuppajjissatīti: uppajjissati.
   [134]  Yassa  yattha  rūpakkhandho  nuppajjissati  tassa  tattha
vedanākkhandho  nuppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha rūpakkhandho ca nuppajjissati vedanākkhandho
ca  nuppajjissati . yassa vā pana yattha vedanākkhandho nuppajjissati
tassa  tattha  rūpakkhandho  nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  nuppajjissati  no  ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
nuppajjissati  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nuppajjissati
rūpakkhandho ca nuppajjissati.
            --------
   [135] Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho uppajjitthāti:
āmantā . yassa vā pana vedanākkhandho uppajjittha tassa rūpakkhandho
uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho
uppajjittha no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjittha rūpakkhandho ca
uppajjati.
   [136]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  saññākkhandho
uppajjitthāti:  āmantā . yassa vā pana saññākkhandho uppajjittha
tassa  vedanākkhandho  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  saññākkhandho  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
vedanākkhandho  uppajjati  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ saññākkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjati.
   [137]  Yattha  rūpakkhandho  uppajjati  tattha  vedanākkhandho
uppajjitthāti:  asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjati no ca tattha
vedanākkhandho  uppajjittha  pañcavokāre  tattha  rūpakkhandho  ca
uppajjati vedanākkhandho ca uppajjittha . yattha vā pana vedanākkhandho
uppajjittha  tattha rūpakkhandho uppajjatīti: arūpe tattha vedanākkhandho
uppajjittha  no  ca  tattha rūpakkhandho uppajjati pañcavokāre tattha
vedanākkhandho ca uppajjittha rūpakkhandho ca uppajjati.
   [138]  Yattha  vedanākkhandho  uppajjati  tattha  saññākkhandho
uppajjitthāti:  āmantā . yattha vā pana saññākkhandho uppajjittha
tattha vedanākkhandho uppajjatīti: āmantā.
   [139] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha rūpakkhandho uppajjati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
uppajjittha  itaresaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
Rūpakkhandho  ca  uppajjati  vedanākkhandho  ca  uppajjittha . yassa
vā  pana  yattha  vedanākkhandho  uppajjittha tassa tattha rūpakkhandho
uppajjatīti:   pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
vedanākkhandho  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjittha
rūpakkhandho ca uppajjati.
   [140]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  tattha
saññākkhandho   uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha saññākkhandho
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  ca  uppajjati saññākkhandho ca uppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha  saññākkhandho  uppajjittha  tassa  tattha
vedanākkhandho  uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ
tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
uppajjati  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
saññākkhandho ca uppajjittha vedanākkhandho ca uppajjati.
   [141]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjati  tassa  vedanākkhandho
nuppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  vedanākkhandho
nuppajjittha tassa rūpakkhandho nuppajjatīti: natthi.
   [142]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjati  tassa  saññākkhandho
Nuppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  saññākkhandho
nuppajjittha tassa vedanākkhandho nuppajjatīti: natthi.
   [143]  Yattha  rūpakkhandho  nuppajjati  tattha  vedanākkhandho
nuppajjitthāti:  uppajjittha  .  yattha  vā  pana  vedanākkhandho
nuppajjittha tattha rūpakkhandho nuppajjatīti: uppajjati.
   [144]  Yattha  vedanākkhandho  nuppajjati  tattha  saññākkhandho
nuppajjitthāti:  āmantā . yattha vā pana saññākkhandho nuppajjittha
tattha vedanākkhandho nuppajjatīti: āmantā.
   [145] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanākkhandho
nuppajjitthāti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho  nuppajjati  no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjittha
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho  ca  nuppajjati  vedanākkhandho  ca  nuppajjittha . yassa
vā  pana  yattha  vedanākkhandho  nuppajjittha tassa tattha rūpakkhandho
nuppajjatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjittha no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
nuppajjati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha vedanākkhandho ca nuppajjittha rūpakkhandho ca nuppajjati.
   [146]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nuppajjati  tassa  tattha
saññākkhandho  nuppajjitthāti:  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ
Tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
nuppajjittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
vedanākkhandho  ca  nuppajjati  saññākkhandho ca nuppajjittha . yassa
vā  pana  yattha saññākkhandho nuppajjittha tassa tattha vedanākkhandho
nuppajjatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho
nuppajjittha  no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjati suddhāvāse
parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha saññākkhandho ca nuppajjittha
vedanākkhandho ca nuppajjati.
            --------
   [147]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjati  tassa  vedanākkhandho
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
rūpakkhandho  uppajjati  no  ca  tesaṃ  vedanākkhandho  uppajjissati
itaresaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
rūpakkhandho  ca  uppajjati  vedanākkhandho  ca uppajjissati . yassa
vā  pana  vedanākkhandho  uppajjissati tassa rūpakkhandho uppajjatīti:
sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati
no  ca  tesaṃ  rūpakkhandho  uppajjati  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  ca  uppajjissati
rūpakkhandho ca uppajjati.
   [148]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  saññākkhandho
Uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho
uppajjati  no  ca  tesaṃ  saññākkhandho  uppajjissati  itaresaṃ
catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  ca
uppajjati  saññākkhandho  ca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
saññākkhandho   uppajjissati  tassa  vedanākkhandho  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  saññākkhandho
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  vedanākkhandho  uppajjati  catuvokāraṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  saññākkhandho  ca  uppajjissati
vedanākkhandho ca uppajjati.
   [149]  Yattha  rūpakkhandho  uppajjati  tattha  vedanākkhandho
uppajjissatīti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho  uppajjati  no  ca
tattha  vedanākkhandho  uppajjissati pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca
uppajjati  vedanākkhandho  ca  uppajjissati  .  yattha  vā  pana
vedanākkhandho uppajjissati tattha rūpakkhandho uppajjatīti: arūpe tattha
vedanākkhandho uppajjissati no ca tattha rūpakkhandho uppajjati pañcavokāre
tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjati.
   [150]  Yattha  vedanākkhandho  uppajjati  tattha  saññākkhandho
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  saññākkhandho
uppajjissati tattha vedanākkhandho uppajjatīti: āmantā.
   [151] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho
Uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ
asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha rūpakkhandho uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha vedanākkhandho uppajjissati
tassa  tattha  rūpakkhandho uppajjatīti: pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho
uppajjati  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho ca
uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjati.
   [152]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjati  tassa  tattha
saññākkhandho  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha saññākkhandho
uppajjissati  itaresaṃ  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  ca uppajjati saññākkhandho ca uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  saññākkhandho  uppajjissati  tassa  tattha
vedanākkhandho  uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ
tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjissati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
uppajjati  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  uppajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
saññākkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjati.
   [153]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjati  tassa  vedanākkhandho
Nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  arūpaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
rūpakkhandho  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  vedanākkhandho  nuppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ rūpakkhandho
ca  nuppajjati  vedanākkhandho  ca  nuppajjissati . yassa vā pana
vedanākkhandho nuppajjissati tassa rūpakkhandho nuppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ  rūpakkhandho  nuppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nuppajjissati rūpakkhandho
ca nuppajjati.
   [154]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjati  tassa  saññākkhandho
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
vedanākkhandho  nuppajjati  no  ca  tesaṃ saññākkhandho nuppajjissati
parinibbantānaṃ  tesaṃ  vedanākkhandho  ca  nuppajjati saññākkhandho ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  saññākkhandho nuppajjissati tassa
vedanākkhandho  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  saññākkhandho  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  vedanākkhandho
nuppajjati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  saññākkhandho  ca  nuppajjissati
vedanākkhandho ca nuppajjati.
   [155]  Yattha  rūpakkhandho  nuppajjati  tattha  vedanākkhandho
nuppajjissatīti:  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  vedanākkhandho
Nuppajjissati tattha rūpakkhandho nuppajjatīti: uppajjati.
   [156]  Yattha  vedanākkhandho  nuppajjati  tattha  saññākkhandho
nuppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  saññākkhandho
nuppajjissati tattha vedanākkhandho nuppajjatīti: āmantā.
   [157] Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjati tassa tattha vedanākkhandho
nuppajjissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpakkhandho  nuppajjati no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattā
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  ca nuppajjati vedanākkhandho ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha vedanākkhandho nuppajjissati
tassa  tattha  rūpakkhandho  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha vedanākkhandho
nuppajjissati  no  ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha vedanākkhandho ca nuppajjissati rūpakkhandho ca nuppajjati.
   [158]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nuppajjati  tassa tattha
saññākkhandho  nuppajjissatīti:  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjati no ca tesaṃ tattha saññākkhandho
nuppajjissati  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho
ca  nuppajjati  saññākkhandho  ca  nuppajjissati  .  yassa  vā
Pana  yattha  saññākkhandho  nuppajjissati  tassa  tattha vedanākkhandho
nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha saññākkhandho
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  vedanākkhandho  nuppajjati
parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nuppajjissati
vedanākkhandho ca nuppajjati.
            --------
   [159]  Yassa  rūpakkhandho  uppajjittha  tassa  vedanākkhandho
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  rūpakkhandho  uppajjittha  no
ca  tesaṃ  vedanākkhandho  uppajjissati itaresaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca
uppajjittha  vedanākkhandho  ca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
vedanākkhandho   uppajjissati  tassa  rūpakkhandho  uppajjitthāti:
āmantā.
   [160]  Yassa  vedanākkhandho  uppajjittha  tassa saññākkhandho
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjittha no ca
tesaṃ  saññākkhandho  uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ vedanākkhandho ca
uppajjittha saññākkhandho ca uppajjissati . yassa vā pana saññākkhandho
uppajjissati tassa vedanākkhandho uppajjitthāti: āmantā.
   [161]  Yattha  rūpakkhandho  uppajjittha  tattha  vedanākkhandho
uppajjissatīti:  asaññasatte  tattha  rūpakkhandho  uppajjittha  no
ca  tattha  vedanākkhandho uppajjissati pañcavokāre tattha rūpakkhandho
ca  uppajjittha  vedanākkhandho  ca  uppajjissati  .  yattha  vā
Pana  vedanākkhandho  uppajjissati  tattha  rūpakkhandho  uppajjitthāti:
arūpe  tattha  vedanākkhandho  uppajjissati no ca tattha rūpakkhandho
uppajjittha  pañcavokāre  tattha  vedanākkhandho  ca  uppajjissati
rūpakkhandho ca uppajjittha.
   [162]  Yattha  vedanākkhandho  uppajjittha  tattha saññākkhandho
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  saññākkhandho
uppajjissati tattha vedanākkhandho uppajjitthāti: āmantā.
   [163] Yassa yattha rūpakkhandho uppajjittha tassa tattha vedanākkhandho
uppajjissatīti:   pañcavokāre   pacchimabhavikānaṃ   asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjittha no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpakkhandho  ca
uppajjittha  vedanākkhandho  ca uppajjissati . yassa vā pana yattha
vedanākkhandho  uppajjissati  tassa  tattha rūpakkhandho uppajjitthāti:
arūpānaṃ  tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati no ca tesaṃ tattha
rūpakkhandho  uppajjittha  pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca
uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjittha.
   [164]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  uppajjittha  tassa tattha
saññākkhandho  uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saññākkhandho  uppajjissati
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca
Uppajjittha  saññākkhandho  ca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha  saññākkhandho  uppajjissati  tassa  tattha  vedanākkhandho
uppajjitthāti: āmantā.
   [165]  Yassa  rūpakkhandho  nuppajjittha  tassa  vedanākkhandho
nuppajjissatīti:  natthi  . yassa vā pana vedanākkhandho nuppajjissati
tassa rūpakkhandho nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [166]  Yassa  vedanākkhandho  nuppajjittha  tassa saññākkhandho
nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa vā pana saññākkhandho nuppajjissati
tassa vedanākkhandho nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [167]  Yattha  rūpakkhandho  nuppajjittha  tattha  vedanākkhandho
nuppajjissatīti:  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  vedanākkhandho
nuppajjissati tattha rūpakkhandho nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [168]  Yattha  vedanākkhandho  nuppajjittha  tattha saññākkhandho
nuppajjissatīti:  āmantā  .   yattha  vā  pana  saññākkhandho
nuppajjissati tattha vedanākkhandho nuppajjitthāti: āmantā.
   [169]  Yassa  yattha  rūpakkhandho  nuppajjittha  tassa  tattha
vedanākkhandho nuppajjissatīti: arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nuppajjittha
no  ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nuppajjissati suddhāvāsānaṃ arūpe
pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nuppajjittha vedanākkhandho ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha vedanākkhandho nuppajjissati
Tassa  tattha  rūpakkhandho  nuppajjitthāti:  pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha vedanākkhandho nuppajjissati no ca tesaṃ
tattha  rūpakkhandho  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nuppajjissati rūpakkhandho ca nuppajjittha.
   [170]  Yassa  yattha  vedanākkhandho  nuppajjittha  tassa tattha
saññākkhandho  nuppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
saññākkhandho  nuppajjissati  tassa tattha vedanākkhandho nuppajjitthāti:
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  saññākkhandho nuppajjissati no ca tesaṃ
tattha  vedanākkhandho  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha saññākkhandho ca nuppajjissati vedanākkhandho ca nuppajjittha.
          Uppādavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 36-54. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=710              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=710              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=117&items=54              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=117              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7588              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7588              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]