ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            pavattivāro
   [1036]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
uppajjatīti:  vinā  vitakkavicārehi  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ  kāyasaṅkhāro  uppajjati  no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro uppajjati
paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ assāsapassāsānaṃ uppādakkhaṇe
tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca  uppajjati  vacīsaṅkhāro  ca  uppajjati .
Yassa vā pana vacīsaṅkhāro uppajjati tassa kāyasaṅkhāro uppajjatīti:
vinā assāsapassāsehi vitakkavicārānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ vacīsaṅkhāro
uppajjati  no  ca  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  uppajjati  paṭhamajjhānaṃ
Samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ
vacīsaṅkhāro ca uppajjati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1037]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa cittasaṅkhāro
uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana cittasaṅkhāro uppajjati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  vinā  assāsapassāsehi  cittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ cittasaṅkhāro uppajjati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca
uppajjati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1038]  Yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana cittasaṅkhāro uppajjati
tassa  vacīsaṅkhāro  uppajjatīti:  vinā  vitakkavicārehi  cittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ cittasaṅkhāro uppajjati no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro
uppajjati  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca
uppajjati vacīsaṅkhāro ca uppajjati.
   [1039]  Yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tattha  vacīsaṅkhāro
uppajjatīti:  dutiyajjhāne  tatiyajjhāne  tattha kāyasaṅkhāro uppajjati
no  ca  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjati  paṭhamajjhāne  kāmāvacare
tattha  kāyasaṅkhāro  ca  uppajjati  vacīsaṅkhāro  ca  uppajjati .
Yattha vā pana vacīsaṅkhāro uppajjati tattha kāyasaṅkhāro uppajjatīti:
rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  vacīsaṅkhāro uppajjati no ca tattha
Kāyasaṅkhāro uppajjati paṭhamajjhāne kāmāvacare tattha vacīsaṅkhāro ca
uppajjati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1040]  Yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tattha cittasaṅkhāro
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana cittasaṅkhāro uppajjati
tattha  kāyasaṅkhāro uppajjatīti: catutthajjhāne rūpāvacare arūpāvacare
tattha  cittasaṅkhāro  uppajjati  no  ca  tattha  kāyasaṅkhāro
uppajjati   paṭhamajjhāne  dutiyajjhāne  tatiyajjhāne  kāmāvacare
tattha cittasaṅkhāro ca uppajjati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1041]  Yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjati  tattha  cittasaṅkhāro
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana cittasaṅkhāro uppajjati
tattha  vacīsaṅkhāro uppajjatīti: dutiyajjhāne tatiyajjhāne catutthajjhāne
tattha  cittasaṅkhāro  uppajjati  no  ca  tattha  vacīsaṅkhāro
uppajjati  paṭhamajjhāne  kāmāvacare  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha
cittasaṅkhāro ca uppajjati vacīsaṅkhāro ca uppajjati.
   [1042]  Yassa yattha kāyasaṅkhāro uppajjati .pe. yassakampi
yassayatthakampi sadisaṃ.
   [1043]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
nuppajjatīti:  vinā  assāsapassāsehi  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro nuppajjati
sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe vinā assāsapassāsehi avitakkaavicāracittassa
Uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ    asaññasattānaṃ    tesaṃ
kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjati  vacīsaṅkhāro  ca  nuppajjati  . yassa
vā  pana  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  tassa  kāyasaṅkhāro nuppajjatīti:
vinā vitakkavicārehi assāsapassāsānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ vacīsaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  kāyasaṅkhāro nuppajjati sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  vinā assāsapassāsehi avitakkaavicāracittassa uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   vacīsaṅkhāro   ca
nuppajjati kāyasaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1044]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa cittasaṅkhāro
nuppajjatīti:  vinā  assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
kāyasaṅkhāro nuppajjati no ca tesaṃ cittasaṅkhāro nuppajjati sabbesaṃ
cittassa bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ kāyasaṅkhāro
ca  nuppajjati  cittasaṅkhāro  ca  nuppajjati  .  yassa  vā  pana
cittasaṅkhāro nuppajjati tassa kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1045] Yassa vacīsaṅkhāro nuppajjati tassa cittasaṅkhāro nuppajjatīti:
vinā  vitakkavicārehi  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro nuppajjati sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
nuppajjati cittasaṅkhāro ca nuppajjati . yassa vā pana cittasaṅkhāro
nuppajjati tassa vacīsaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1046]  Yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tattha  vacīsaṅkhāro
nuppajjatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  kāyasaṅkhāro nuppajjati
no  ca  tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  catutthajjhāne  asaññasatte
tattha  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjati  vacīsaṅkhāro  ca  nuppajjati .
Yattha vā pana vacīsaṅkhāro nuppajjati tattha kāyasaṅkhāro nuppajjatīti:
dutiyajjhāne  tatiyajjhāne  tattha vacīsaṅkhāro nuppajjati no ca tattha
kāyasaṅkhāro nuppajjati catutthajjhāne asaññasatte tattha vacīsaṅkhāro ca
nuppajjati kāyasaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1047]  Yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tattha cittasaṅkhāro
nuppajjatīti:  catutthajjhāne rūpāvacare arūpāvacare tattha kāyasaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tattha  cittasaṅkhāro  nuppajjati  asaññasatte
tattha  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjati  cittasaṅkhāro  ca nuppajjati .
Yattha vā pana cittasaṅkhāro nuppajjati tattha kāyasaṅkhāro nuppajjatīti:
āmantā.
   [1048]  Yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  tattha  cittasaṅkhāro
nuppajjatīti:  dutiyajjhāne tatiyajjhāne catutthajjhāne tattha vacīsaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tattha cittasaṅkhāro nuppajjati asaññasatte tattha
vacīsaṅkhāro ca nuppajjati cittasaṅkhāro ca nuppajjati . yattha vā pana
cittasaṅkhāro nuppajjati tattha vacīsaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1049]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa tattha
Vacīsaṅkhāro  nuppajjatīti:  vinā  assāsapassāsehi  vitakkavicārānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  no ca tesaṃ
tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā
assāsapassāsehi     avitakkaavicāracittassa     uppādakkhaṇe
asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca nuppajjati vacīsaṅkhāro ca
nuppajjati . yassa vā pana vacīsaṅkhāro .pe. Yassakampi yassayatthakampi
sadisaṃ   vitthāretabbaṃ   .   yassayatthake   nirodhasamāpannānanti
na labbhati.
            --------
   [1050]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  tassa vacīsaṅkhāro
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana vacīsaṅkhāro .pe.
Āmantā  .  yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  tassa cittasaṅkhāro
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana cittasaṅkhāro .pe.
Āmantā  .  yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjittha  tassa  cittasaṅkhāro
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana cittasaṅkhāro .pe.
Āmantā.
   [1051]  Yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  .pe.  yatthakampi
sabbattha ekasadisaṃ.
   [1052]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjittha tassa tattha
vacīsaṅkhāro  uppajjitthāti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
Tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
uppajjittha  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
kāyasaṅkhāro  ca  uppajjittha  vacīsaṅkhāro  ca uppajjittha . yassa
vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjittha tassa tattha kāyasaṅkhāro
uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha vacīsaṅkhāro
uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjittha paṭhamajjhānaṃ
samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro ca uppajjittha
kāyasaṅkhāro ca uppajjittha.
   [1053]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjittha tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
cittasaṅkhāro  uppajjittha  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro uppajjitthāti:
catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjittha
paṭhamajjhānaṃ  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha cittasaṅkhāro ca uppajjittha kāyasaṅkhāro ca uppajjittha.
   [1054]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjittha  tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
cittasaṅkhāro  uppajjittha  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjitthāti:
dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  suddhāvāsānaṃ
dutiye citte vattamāne tesaṃ tattha cittasaṅkhāro uppajjittha no ca
Tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjittha  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ itaresaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
ca uppajjittha vacīsaṅkhāro ca uppajjittha.
   [1055]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha  tassa vacīsaṅkhāro
nuppajjitthāti:  natthi  .  yassa  vā  pana vacīsaṅkhāro nuppajjittha
tassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  natthi  .  yassa kāyasaṅkhāro
nuppajjittha  tassa  cittasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  natthi  .  yassa
vā  pana cittasaṅkhāro nuppajjittha tassa kāyasaṅkhāro nuppajjitthāti:
natthi  .  yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjittha  tassa  cittasaṅkhāro
nuppajjitthāti:  natthi  .  yassa  vā pana cittasaṅkhāro nuppajjittha
tassa vacīsaṅkhāro nuppajjitthāti: natthi.
   [1056] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjittha .pe.
   [1057]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha tassa tattha
vacīsaṅkhāro  nuppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro  nuppajjittha no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjittha
catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne
asaññasattānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca nuppajjittha vacīsaṅkhāro ca
nuppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjittha
tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ
samāpannānaṃ  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjittha no ca tesaṃ tattha
Kāyasaṅkhāro  nuppajjittha  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  suddhāvāsānaṃ
dutiye  citte  vattamāne asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca
nuppajjittha kāyasaṅkhāro ca nuppajjittha.
   [1058]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha tassa tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha  no  ca
tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nuppajjittha  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro ca nuppajjittha cittasaṅkhāro
ca  nuppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  cittasaṅkhāro
nuppajjittha tassa tattha kāyasaṅkhāro nuppajjitthāti: āmantā.
   [1059]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjittha  tassa tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  tesaṃ tattha
vacīsaṅkhāro  nuppajjittha no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nuppajjittha
suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca
nuppajjittha  cittasaṅkhāro  ca  nuppajjittha  . yassa vā pana yattha
cittasaṅkhāro  nuppajjittha  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjitthāti:
āmantā.
            --------
   [1060]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjissati tassa vacīsaṅkhāro
Uppajjissatīti:  āmantā . yassa vā pana vacīsaṅkhāro uppajjissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā
kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjissati  itaresaṃ  vacīsaṅkhāro  ca uppajjissati kāyasaṅkhāro ca
uppajjissati.
   [1061]  Yassa  kāyasaṅkhāro uppajjissati tassa cittasaṅkhāro
uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana cittasaṅkhāro uppajjissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā
kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cittasaṅkhāro  uppajjissati  no  ca tesaṃ
kāyasaṅkhāro  uppajjissati  itaresaṃ  cittasaṅkhāro  ca  uppajjissati
kāyasaṅkhāro ca uppajjissati.
   [1062]  Yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjissati tassa cittasaṅkhāro
uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana cittasaṅkhāro uppajjissati
tassa  vacīsaṅkhāro  uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā
avitakkaavicāraṃ   pacchimacittaṃ   uppajjissati  tesaṃ  cittasaṅkhāro
uppajjissati no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro uppajjissati itaresaṃ cittasaṅkhāro
Ca uppajjissati vacīsaṅkhāro ca uppajjissati.
   [1063] Yattha kāyasaṅkhāro uppajjissati .pe.
   [1064]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro uppajjissati tassa tattha
vacīsaṅkhāro  uppajjissatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
uppajjissati   paṭhamajjhānaṃ   samāpannānaṃ   kāmāvacarānaṃ   tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro  ca uppajjissati vacīsaṅkhāro ca uppajjissati .
Yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro uppajjissati tassa tattha kāyasaṅkhāro
uppajjissatīti:   yassa   cittassa   anantarā   kāmāvacarānaṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjissati
paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro ca uppajjissati kāyasaṅkhāro ca uppajjissati.
   [1065]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro uppajjissati tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
cittasaṅkhāro  uppajjissati  tassa  tattha kāyasaṅkhāro uppajjissatīti:
yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjissati
paṭhamajjhānaṃ   dutiyajjhānaṃ   tatiyajjhānaṃ   samāpannānaṃ   itaresaṃ
Kāmāvacarānaṃ  tesaṃ tattha cittasaṅkhāro ca uppajjissati kāyasaṅkhāro
ca uppajjissati.
   [1066]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjissati tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
cittasaṅkhāro  uppajjissati  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro uppajjissatīti:
yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjissati
paṭhamajjhānaṃ   samāpannānaṃ   kāmāvacarānaṃ  itaresaṃ  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha cittasaṅkhāro ca uppajjissati vacīsaṅkhāro ca
uppajjissati.
   [1067]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati tassa vacīsaṅkhāro
nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ
uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
kāyasaṅkhāro  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ vacīsaṅkhāro nuppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ pacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjissati  vacīsaṅkhāro ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati tassa
kāyasaṅkhāro nuppajjissatīti: āmantā.
   [1068]  Yassa  kāyasaṅkhāro nuppajjissati tassa cittasaṅkhāro
nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ
uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
kāyasaṅkhāro  nuppajjissati  no  ca tesaṃ cittasaṅkhāro nuppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ kāyasaṅkhāro ca nuppajjissati cittasaṅkhāro ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  cittasaṅkhāro nuppajjissati tassa
kāyasaṅkhāro nuppajjissatīti: āmantā.
   [1069]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati tassa cittasaṅkhāro
nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ pacchimacittaṃ
uppajjissati tesaṃ vacīsaṅkhāro nuppajjissati no ca tesaṃ cittasaṅkhāro
nuppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca  nuppajjissati
cittasaṅkhāro  ca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana cittasaṅkhāro
nuppajjissati tassa vacīsaṅkhāro nuppajjissatīti: āmantā.
   [1070] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjissati .pe.
   [1071]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro nuppajjissati tassa tattha
vacīsaṅkhāro  nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā kāmāvacarānaṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
kāyasaṅkhāro nuppajjissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa   anantarā  avitakkaavicāraṃ
Pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjissati  vacīsaṅkhāro  ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro nuppajjissati
tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjissatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ
samāpannānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati  no ca tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa
anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha vacīsaṅkhāro ca nuppajjissati
kāyasaṅkhāro ca nuppajjissati.
   [1072]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro nuppajjissati tassa tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjissatīti:  yassa  cittassa anantarā kāmāvacarānaṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro nuppajjissati no ca tesaṃ
tattha  cittasaṅkhāro  nuppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjissati  cittasaṅkhāro  ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha cittasaṅkhāro nuppajjissati
tassa tattha kāyasaṅkhāro nuppajjissatīti: āmantā.
   [1073]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati tassa tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjissatīti:  yassa cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ   uppajjissati   dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ
Samāpannānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati  no ca tesaṃ
tattha  cittasaṅkhāro  nuppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  ca  nuppajjissati  cittasaṅkhāro  ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha cittasaṅkhāro nuppajjissati
tassa tattha vacīsaṅkhāro nuppajjissatīti: āmantā.
            --------
   [1074]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
uppajjitthāti:  āsantā  . yassa vā pana vacīsaṅkhāro uppajjittha
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
vinā  assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
uppajjittha kāyasaṅkhāro ca uppajjata.
   [1075]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa cittasaṅkhāro
uppajjitthāti:  āmantā . yassa vā pana cittasaṅkhāro uppajjittha
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe vinā
assāsapassāsehi   cittassa   uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ cittasaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca
uppajjittha kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1076]  Yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
uppajjitthāti:  āmantā . yassa vā pana cittasaṅkhāro uppajjittha
tassa  vacīsaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
vinā  vitakkavicārehi  cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ cittasaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro
uppajjati  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca
uppajjittha vacīsaṅkhāro ca uppajjati.
   [1077] Yattha kāyasaṅkhāro uppajjati .pe.
   [1078]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa tattha
vacīsaṅkhāro  uppajjitthāti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro uppajjati
no  ca  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjittha paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ assāsapassāsānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro
ca  uppajjati  vacīsaṅkhāro  ca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana
yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjittha tassa tattha kāyasaṅkhāro uppajjatīti:
paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi cittassa uppādakkhaṇe rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro  uppajjati  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ
assāsapassāsānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca uppajjittha
Kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1079]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
cittasaṅkhāro uppajjittha tassa tattha kāyasaṅkhāro uppajjatīti: sabbesaṃ
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  assāsapassāsehi  cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha cittasaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
ca uppajjittha kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1080]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
cittasaṅkhāro  uppajjittha  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjati  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha cittasaṅkhāro ca uppajjittha vacīsaṅkhāro ca uppajjati.
   [1081]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
nuppajjitthāti:  uppajjittha . yassa vā pana vacīsaṅkhāro nuppajjittha
tassa kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: natthi.
   [1082]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa cittasaṅkhāro
nuppajjitthāti: uppajjittha . yassa vā pana cittasaṅkhāro nuppajjittha
Tassa kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: natthi.
   [1083]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
nuppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  cittasaṅkhāro
nuppajjittha tassa vacīsaṅkhāro nuppajjatīti: natthi.
   [1084] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjati .pe.
   [1085]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa tattha
vacīsaṅkhāro  nuppajjitthāti:  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ
assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi
cittassa  uppādakkhaṇe  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
kāyasaṅkhāro  nuppajjati  no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjittha
dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi cittassa uppādakkhaṇe catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca nuppajjati vacīsaṅkhāro ca nuppajjittha .
Yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro nuppajjittha tassa tattha kāyasaṅkhāro
nuppajjatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjittha no ca tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro   nuppajjati   dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi
cittassa  uppādakkhaṇe  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  suddhāvāsānaṃ
Dutiye  citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha vacīsaṅkhāro
ca nuppajjittha kāyasaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1086]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā
assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nuppajjittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro ca nuppajjati
cittasaṅkhāro  ca  nuppajjittha . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro
nuppajjittha tassa tattha kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1087]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā
vitakkavicārehi  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nuppajjittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro ca nuppajjati
cittasaṅkhāro  ca  uppajjittha . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro
nuppajjittha tassa tattha vacīsaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
            ---------
   [1088]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
uppajjissatīti:  āmantā . yassa vā pana vacīsaṅkhāro uppajjissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe vinā
Assāsapassāsehi   cittassa   uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
uppajjissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1089]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa cittasaṅkhāro
uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana cittasaṅkhāro uppajjissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
vinā  assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittasaṅkhāro  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
kāyasaṅkhāro    uppajjati   assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe
tesaṃ cittasaṅkhāro ca uppajjissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1090]  Yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
uppajjissatīti:     savitakkasavicārapacchimacittassa    uppādakkhaṇe
tesaṃ  vacīsaṅkhāro uppajjati no ca tesaṃ cittasaṅkhāro uppajjissati
itaresaṃ  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
uppajjati  cittasaṅkhāro  ca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
cittasaṅkhāro   uppajjissati   tassa   vacīsaṅkhāro  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi  cittassa
uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ    asaññasattānaṃ    tesaṃ
cittasaṅkhāro  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  uppajjati
vitakkavicārānaṃ    uppādakkhaṇe    tesaṃ    cittasaṅkhāro
Ca uppajjissati vacīsaṅkhāro ca uppajjati.
   [1091] Yattha kāyasaṅkhāro uppajjati .pe.
   [1092]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa tattha
vacīsaṅkhāro  uppajjissatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro uppajjati
no  ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjissati paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ   assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha
kāyasaṅkhāro  ca  uppajjati  vacīsaṅkhāro  ca uppajjissati . yassa
vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro uppajjissati tassa tattha kāyasaṅkhāro
uppajjatīti:  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi cittassa uppādakkhaṇe
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjissati
no  ca  tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjati paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ    assāsapassāsānaṃ    uppādakkhaṇe    tesaṃ
tattha vacīsaṅkhāro ca uppajjissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1093]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
cittasaṅkhāro  uppajjissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  assāsapassāsehi  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ
Tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha cittasaṅkhāro ca uppajjissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1094]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro     uppajjissatīti:    savitakkasavicārapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjati no ca tesaṃ tattha
cittasaṅkhāro  uppajjissati  itaresaṃ  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca uppajjati cittasaṅkhāro ca uppajjissati.
Yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro uppajjissati tassa tattha vacīsaṅkhāro
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjati  vitakkavicārānaṃ
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha cittasaṅkhāro ca uppajjissati vacīsaṅkhāro ca
uppajjati.
   [1095]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe vinā assāsapassāsehi
cittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
kāyasaṅkhāro  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ pacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjati  vacīsaṅkhāro  ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati tassa
Kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1096]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa cittasaṅkhāro
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe vinā assāsapassāsehi
cittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
kāyasaṅkhāro  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro nuppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  kāyasaṅkhāro ca nuppajjati cittasaṅkhāro ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  cittasaṅkhāro nuppajjissati tassa
kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1097]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi
cittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
vacīsaṅkhāro  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro  nuppajjissati
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca  nuppajjati  cittasaṅkhāro ca nuppajjissati .
Yassa vā pana cittasaṅkhāro nuppajjissati tassa vacīsaṅkhāro nuppajjatīti:
savitakkasavicārapacchimacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   cittasaṅkhāro
nuppajjissati no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro nuppajjati savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ  cittasaṅkhāro
ca nuppajjissati vacīsaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1098] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjati .pe.
   [1099]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa tattha
vacīsaṅkhāro  nuppajjissatīti:  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ
assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi
cittassa  uppādakkhaṇe  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
kāyasaṅkhāro  nuppajjati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ pacchimacittaṃ
uppajjissati  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe   tesaṃyeva   vinā   assāsapassāsehi   cittassa
uppādakkhaṇe  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjati  vacīsaṅkhāro  ca nuppajjissati . yassa
vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro nuppajjissati tassa tattha kāyasaṅkhāro
nuppajjatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati no ca tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa
anantarā   avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  dutiyajjhānaṃ
tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃyeva
vinā   assāsapassāsehi   cittassa  uppādakkhaṇe  catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha vacīsaṅkhāro ca nuppajjissati
kāyasaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1100]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa tattha
Cittasaṅkhāro  nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā
assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nuppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca
nuppajjati  cittasaṅkhāro  ca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha  cittasaṅkhāro  nuppajjissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro
nuppajjatīti: āmantā.
   [1101]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā
vitakkavicārehi  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nuppajjissati
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca nuppajjati cittasaṅkhāro ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha cittasaṅkhāro nuppajjissati
tassa  tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjatīti:  savitakkasavicārapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro nuppajjissati no ca tesaṃ
tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha
cittasaṅkhāro ca nuppajjissati vacīsaṅkhāro ca nuppajjati.
            --------
   [1102]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  tassa vacīsaṅkhāro
Uppajjissatīti:   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa  anantarā
avitakkaavicāraṃ   pacchimacittaṃ   uppajjissati  tesaṃ  kāyasaṅkhāro
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  vacīsaṅkhāro uppajjissati itaresaṃ tesaṃ
kāyasaṅkhāro  ca  uppajjittha  vacīsaṅkhāro  ca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  vacīsaṅkhāro  uppajjissati  tassa  kāyasaṅkhāro
uppajjitthāti: āmantā.
   [1103]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjittha tassa cittasaṅkhāro
uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro uppajjissati itaresaṃ kāyasaṅkhāro ca
uppajjittha cittasaṅkhāro ca uppajjissati . yassa vā pana cittasaṅkhāro
.pe. Āmantā.
   [1104]  Yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjittha  tassa cittasaṅkhāro
uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro  uppajjissati itaresaṃ vacīsaṅkhāro ca
uppajjittha cittasaṅkhāro ca uppajjissati . yassa vā pana cittasaṅkhāro
.pe. Āmantā.
   [1105] Yattha kāyasaṅkhāro uppajjittha .pe.
   [1106]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjittha tassa tattha
vacīsaṅkhāro  uppajjissatīti:  kāmāvacare pacchimacittasamaṅgīnaṃ dutiyajjhānaṃ
tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjittha
no  ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjissati paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
Itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca  uppajjittha
vacīsaṅkhāro  ca  uppajjissati  . yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro
uppajjissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjitthāti: rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro  uppajjittha  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ
tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca uppajjissati kāyasaṅkhāro ca uppajjittha.
   [1107]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjittha tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
uppajjissati   paṭhamajjhānaṃ   dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca  uppajjittha
cittasaṅkhāro  ca uppajjissati . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro
uppajjissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjitthāti: catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro
uppajjissati  no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjittha paṭhamajjhānaṃ
dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro ca uppajjissati kāyasaṅkhāro ca uppajjittha.
   [1108]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjittha  tassa tattha
cittasaṅkhāro  uppajjissatīti:  savitakkasavicārabhūmiyaṃ  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro uppajjittha no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
Uppajjissati  itaresaṃ  savitakkasavicārabhūmiyaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca
uppajjittha  cittasaṅkhāro  ca  uppajjissati . yassa vā pana yattha
cittasaṅkhāro  uppajjissati  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro uppajjitthāti:
avitakkaavicārabhūmiyaṃ  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjittha savitakkasavicārabhūmiyaṃ tesaṃ tattha
cittasaṅkhāro ca uppajjissati vacīsaṅkhāro ca uppajjittha.
   [1109]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha  tassa  vacīsaṅkhāro
nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa  vā pana vacīsaṅkhāro nuppajjissati
tassa kāyasaṅkhāro nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [1110]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha  tassa cittasaṅkhāro
nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa vā pana cittasaṅkhāro nuppajjissati
tassa kāyasaṅkhāro nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [1111]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjittha  tassa  cittasaṅkhāro
nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa vā pana cittasaṅkhāro nuppajjissati
tassa vacīsaṅkhāro nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [1112] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjittha .pe.
   [1113]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha  tassa tattha
vacīsaṅkhāro  nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro nuppajjittha no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjissati
rūpāvacare   arūpāvacare   savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
Avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjittha  vacīsaṅkhāro  ca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro nuppajjissati
tassa tattha kāyasaṅkhāro nuppajjitthāti: kāmāvacare pacchimacittasamaṅgīnaṃ
dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha
rūpāvacare   arūpāvacare   savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ samāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha vacīsaṅkhāro ca nuppajjissati kāyasaṅkhāro ca nuppajjittha.
   [1114]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjittha  tassa tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjissatīti:  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nuppajjittha no ca tesaṃ tattha
cittasaṅkhāro  nuppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimacittasamaṅgīnaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca nuppajjittha cittasaṅkhāro ca
nuppajjissati . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro nuppajjissati tassa
tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjitthāti:  kāmāvacare  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nuppajjissati no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro
nuppajjittha    rūpāvacare    arūpāvacare    pacchimacittasamaṅgīnaṃ
Asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  cittasaṅkhāro  ca  nuppajjissati
kāyasaṅkhāro ca nuppajjittha.
   [1115]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjittha  tassa  tattha
cittasaṅkhāro   nuppajjissatīti:  avitakkaavicārabhūmiyaṃ  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro nuppajjittha no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nuppajjissati
avitakkaavicārabhūmiyaṃ  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro ca nuppajjittha cittasaṅkhāro ca nuppajjissati . Yassa vā
pana  yattha  cittasaṅkhāro  nuppajjissati  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro
nuppajjitthāti:  savitakkasavicārabhūmiyaṃ  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro nuppajjissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nuppajjittha
avitakkaavicārabhūmiyaṃ  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro ca nuppajjissati vacīsaṅkhāro ca nuppajjittha.
          Uppādavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 364-393. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7264              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7264              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1036&items=80              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1036              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]