ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            pavattivaro
   [1036]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa  vacisankharo
uppajjatiti:  vina  vitakkavicarehi  assasapassasanam  uppadakkhane
tesam  kayasankharo  uppajjati  no ca tesam vacisankharo uppajjati
pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam assasapassasanam uppadakkhane
tesam  kayasankharo  ca  uppajjati  vacisankharo  ca  uppajjati .
Yassa va pana vacisankharo uppajjati tassa kayasankharo uppajjatiti:
vina assasapassasehi vitakkavicaranam uppadakkhane tesam vacisankharo
uppajjati  no  ca  tesam  kayasankharo  uppajjati  pathamajjhanam
Samapannanam  kamavacaranam  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam
vacisankharo ca uppajjati kayasankharo ca uppajjati.
   [1037]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa cittasankharo
uppajjatiti:  amanta  .  yassa  va pana cittasankharo uppajjati
tassa  kayasankharo  uppajjatiti:  vina  assasapassasehi  cittassa
uppadakkhane tesam cittasankharo uppajjati no ca tesam kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  cittasankharo  ca
uppajjati kayasankharo ca uppajjati.
   [1038]  Yassa  vacisankharo  uppajjati  tassa  cittasankharo
uppajjatiti:  amanta  .  yassa  va pana cittasankharo uppajjati
tassa  vacisankharo  uppajjatiti:  vina  vitakkavicarehi  cittassa
uppadakkhane tesam cittasankharo uppajjati no ca tesam vacisankharo
uppajjati  vitakkavicaranam  uppadakkhane  tesam  cittasankharo  ca
uppajjati vacisankharo ca uppajjati.
   [1039]  Yattha  kayasankharo  uppajjati  tattha  vacisankharo
uppajjatiti:  dutiyajjhane  tatiyajjhane  tattha kayasankharo uppajjati
no  ca  tattha  vacisankharo  uppajjati  pathamajjhane  kamavacare
tattha  kayasankharo  ca  uppajjati  vacisankharo  ca  uppajjati .
Yattha va pana vacisankharo uppajjati tattha kayasankharo uppajjatiti:
rupavacare  arupavacare  tattha  vacisankharo uppajjati no ca tattha
Kayasankharo uppajjati pathamajjhane kamavacare tattha vacisankharo ca
uppajjati kayasankharo ca uppajjati.
   [1040]  Yattha  kayasankharo  uppajjati  tattha cittasankharo
uppajjatiti:  amanta  .  yattha  va pana cittasankharo uppajjati
tattha  kayasankharo uppajjatiti: catutthajjhane rupavacare arupavacare
tattha  cittasankharo  uppajjati  no  ca  tattha  kayasankharo
uppajjati   pathamajjhane  dutiyajjhane  tatiyajjhane  kamavacare
tattha cittasankharo ca uppajjati kayasankharo ca uppajjati.
   [1041]  Yattha  vacisankharo  uppajjati  tattha  cittasankharo
uppajjatiti:  amanta  .  yattha  va pana cittasankharo uppajjati
tattha  vacisankharo uppajjatiti: dutiyajjhane tatiyajjhane catutthajjhane
tattha  cittasankharo  uppajjati  no  ca  tattha  vacisankharo
uppajjati  pathamajjhane  kamavacare  rupavacare  arupavacare  tattha
cittasankharo ca uppajjati vacisankharo ca uppajjati.
   [1042]  Yassa yattha kayasankharo uppajjati .pe. yassakampi
yassayatthakampi sadisam.
   [1043]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati  tassa  vacisankharo
nuppajjatiti:  vina  assasapassasehi  vitakkavicaranam  uppadakkhane
tesam  kayasankharo  nuppajjati  no ca tesam vacisankharo nuppajjati
sabbesam cittassa bhangakkhane vina assasapassasehi avitakkaavicaracittassa
Uppadakkhane    nirodhasamapannanam    asannasattanam    tesam
kayasankharo  ca  nuppajjati  vacisankharo  ca  nuppajjati  . yassa
va  pana  vacisankharo  nuppajjati  tassa  kayasankharo nuppajjatiti:
vina vitakkavicarehi assasapassasanam uppadakkhane tesam vacisankharo
nuppajjati  no  ca  tesam  kayasankharo nuppajjati sabbesam cittassa
bhangakkhane  vina assasapassasehi avitakkaavicaracittassa uppadakkhane
nirodhasamapannanam   asannasattanam   tesam   vacisankharo   ca
nuppajjati kayasankharo ca nuppajjati.
   [1044]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati  tassa cittasankharo
nuppajjatiti:  vina  assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane  tesam
kayasankharo nuppajjati no ca tesam cittasankharo nuppajjati sabbesam
cittassa bhangakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam kayasankharo
ca  nuppajjati  cittasankharo  ca  nuppajjati  .  yassa  va  pana
cittasankharo nuppajjati tassa kayasankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1045] Yassa vacisankharo nuppajjati tassa cittasankharo nuppajjatiti:
vina  vitakkavicarehi  cittassa  uppadakkhane  tesam  vacisankharo
nuppajjati  no  ca  tesam  cittasankharo nuppajjati sabbesam cittassa
bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  vacisankharo  ca
nuppajjati cittasankharo ca nuppajjati . yassa va pana cittasankharo
nuppajjati tassa vacisankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1046]  Yattha  kayasankharo  nuppajjati  tattha  vacisankharo
nuppajjatiti:  rupavacare  arupavacare  tattha  kayasankharo nuppajjati
no  ca  tattha  vacisankharo  nuppajjati  catutthajjhane  asannasatte
tattha  kayasankharo  ca  nuppajjati  vacisankharo  ca  nuppajjati .
Yattha va pana vacisankharo nuppajjati tattha kayasankharo nuppajjatiti:
dutiyajjhane  tatiyajjhane  tattha vacisankharo nuppajjati no ca tattha
kayasankharo nuppajjati catutthajjhane asannasatte tattha vacisankharo ca
nuppajjati kayasankharo ca nuppajjati.
   [1047]  Yattha  kayasankharo  nuppajjati  tattha cittasankharo
nuppajjatiti:  catutthajjhane rupavacare arupavacare tattha kayasankharo
nuppajjati  no  ca  tattha  cittasankharo  nuppajjati  asannasatte
tattha  kayasankharo  ca  nuppajjati  cittasankharo  ca nuppajjati .
Yattha va pana cittasankharo nuppajjati tattha kayasankharo nuppajjatiti:
amanta.
   [1048]  Yattha  vacisankharo  nuppajjati  tattha  cittasankharo
nuppajjatiti:  dutiyajjhane tatiyajjhane catutthajjhane tattha vacisankharo
nuppajjati  no  ca  tattha cittasankharo nuppajjati asannasatte tattha
vacisankharo ca nuppajjati cittasankharo ca nuppajjati . yattha va pana
cittasankharo nuppajjati tattha vacisankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1049]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjati  tassa tattha
Vacisankharo  nuppajjatiti:  vina  assasapassasehi  vitakkavicaranam
uppadakkhane  tesam  tattha  kayasankharo  nuppajjati  no ca tesam
tattha  vacisankharo  nuppajjati  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina
assasapassasehi     avitakkaavicaracittassa     uppadakkhane
asannasattanam  tesam tattha kayasankharo ca nuppajjati vacisankharo ca
nuppajjati . yassa va pana vacisankharo .pe. Yassakampi yassayatthakampi
sadisam   vittharetabbam   .   yassayatthake   nirodhasamapannananti
na labbhati.
            --------
   [1050]  Yassa  kayasankharo  uppajjittha  tassa vacisankharo
uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana vacisankharo .pe.
Amanta  .  yassa  kayasankharo  uppajjittha  tassa cittasankharo
uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana cittasankharo .pe.
Amanta  .  yassa  vacisankharo  uppajjittha  tassa  cittasankharo
uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana cittasankharo .pe.
Amanta.
   [1051]  Yattha  kayasankharo  uppajjittha  .pe.  yatthakampi
sabbattha ekasadisam.
   [1052]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjittha tassa tattha
vacisankharo  uppajjitthati:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
Tesam tattha kayasankharo uppajjittha no ca tesam tattha vacisankharo
uppajjittha  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam  tesam  tattha
kayasankharo  ca  uppajjittha  vacisankharo  ca uppajjittha . yassa
va  pana  yattha  vacisankharo  uppajjittha tassa tattha kayasankharo
uppajjitthati:  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha vacisankharo
uppajjittha  no  ca tesam tattha kayasankharo uppajjittha pathamajjhanam
samapannanam  kamavacaranam  tesam  tattha  vacisankharo ca uppajjittha
kayasankharo ca uppajjittha.
   [1053]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjittha tassa tattha
cittasankharo  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana yattha
cittasankharo  uppajjittha  tassa  tattha  kayasankharo uppajjitthati:
catutthajjhanam  samapannanam  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha
cittasankharo uppajjittha no ca tesam tattha kayasankharo uppajjittha
pathamajjhanam  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  kamavacaranam tesam
tattha cittasankharo ca uppajjittha kayasankharo ca uppajjittha.
   [1054]  Yassa  yattha  vacisankharo  uppajjittha  tassa tattha
cittasankharo  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana yattha
cittasankharo  uppajjittha  tassa  tattha  vacisankharo  uppajjitthati:
dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  catutthajjhanam  samapannanam  suddhavasanam
dutiye citte vattamane tesam tattha cittasankharo uppajjittha no ca
Tesam  tattha  vacisankharo  uppajjittha  pathamajjhanam  samapannanam
kamavacaranam itaresam rupavacaranam arupavacaranam tesam tattha cittasankharo
ca uppajjittha vacisankharo ca uppajjittha.
   [1055]  Yassa  kayasankharo  nuppajjittha  tassa vacisankharo
nuppajjitthati:  natthi  .  yassa  va  pana vacisankharo nuppajjittha
tassa  kayasankharo  nuppajjitthati:  natthi  .  yassa kayasankharo
nuppajjittha  tassa  cittasankharo  nuppajjitthati:  natthi  .  yassa
va  pana cittasankharo nuppajjittha tassa kayasankharo nuppajjitthati:
natthi  .  yassa  vacisankharo  nuppajjittha  tassa  cittasankharo
nuppajjitthati:  natthi  .  yassa  va pana cittasankharo nuppajjittha
tassa vacisankharo nuppajjitthati: natthi.
   [1056] Yattha kayasankharo nuppajjittha .pe.
   [1057]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjittha tassa tattha
vacisankharo  nuppajjitthati:  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam tattha
kayasankharo  nuppajjittha no ca tesam tattha vacisankharo nuppajjittha
catutthajjhanam  samapannanam  suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane
asannasattanam tesam tattha kayasankharo ca nuppajjittha vacisankharo ca
nuppajjittha  .  yassa  va  pana  yattha  vacisankharo  nuppajjittha
tassa  tattha  kayasankharo  nuppajjitthati:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam
samapannanam  tesam tattha vacisankharo nuppajjittha no ca tesam tattha
Kayasankharo  nuppajjittha  catutthajjhanam  samapannanam  suddhavasanam
dutiye  citte  vattamane asannasattanam tesam tattha vacisankharo ca
nuppajjittha kayasankharo ca nuppajjittha.
   [1058]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjittha tassa tattha
cittasankharo  nuppajjitthati:  catutthajjhanam  samapannanam  rupavacaranam
arupavacaranam  tesam  tattha  kayasankharo  nuppajjittha  no  ca
tesam  tattha  cittasankharo  nuppajjittha  suddhavasam  upapajjantanam
asannasattanam  tesam  tattha kayasankharo ca nuppajjittha cittasankharo
ca  nuppajjittha  .  yassa  va  pana  yattha  cittasankharo
nuppajjittha tassa tattha kayasankharo nuppajjitthati: amanta.
   [1059]  Yassa  yattha  vacisankharo  nuppajjittha  tassa tattha
cittasankharo  nuppajjitthati:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  catutthajjhanam
samapannanam  suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane  tesam tattha
vacisankharo  nuppajjittha no ca tesam tattha cittasankharo nuppajjittha
suddhavasam  upapajjantanam  asannasattanam  tesam tattha vacisankharo ca
nuppajjittha  cittasankharo  ca  nuppajjittha  . yassa va pana yattha
cittasankharo  nuppajjittha  tassa  tattha  vacisankharo  nuppajjitthati:
amanta.
            --------
   [1060]  Yassa  kayasankharo  uppajjissati tassa vacisankharo
Uppajjissatiti:  amanta . yassa va pana vacisankharo uppajjissati
tassa  kayasankharo  uppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara
kamavacaranam  pacchimacittam  uppajjissati  rupavacare  arupavacare
pacchimabhavikanam ye ca rupavacaram arupavacaram upapajjitva parinibbayissanti
tesam cavantanam tesam vacisankharo uppajjissati no ca tesam kayasankharo
uppajjissati  itaresam  vacisankharo  ca uppajjissati kayasankharo ca
uppajjissati.
   [1061]  Yassa  kayasankharo uppajjissati tassa cittasankharo
uppajjissatiti: amanta . yassa va pana cittasankharo uppajjissati
tassa  kayasankharo  uppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara
kamavacaranam  pacchimacittam  uppajjissati  rupavacare  arupavacare
pacchimabhavikanam ye ca rupavacaram arupavacaram upapajjitva parinibbayissanti
tesam  cavantanam  tesam  cittasankharo  uppajjissati  no  ca tesam
kayasankharo  uppajjissati  itaresam  cittasankharo  ca  uppajjissati
kayasankharo ca uppajjissati.
   [1062]  Yassa  vacisankharo  uppajjissati tassa cittasankharo
uppajjissatiti: amanta . yassa va pana cittasankharo uppajjissati
tassa  vacisankharo  uppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara
avitakkaavicaram   pacchimacittam   uppajjissati  tesam  cittasankharo
uppajjissati no ca tesam vacisankharo uppajjissati itaresam cittasankharo
Ca uppajjissati vacisankharo ca uppajjissati.
   [1063] Yattha kayasankharo uppajjissati .pe.
   [1064]  Yassa  yattha  kayasankharo uppajjissati tassa tattha
vacisankharo  uppajjissatiti:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
tesam tattha kayasankharo uppajjissati no ca tesam tattha vacisankharo
uppajjissati   pathamajjhanam   samapannanam   kamavacaranam   tesam
tattha  kayasankharo  ca uppajjissati vacisankharo ca uppajjissati .
Yassa va pana yattha vacisankharo uppajjissati tassa tattha kayasankharo
uppajjissatiti:   yassa   cittassa   anantara   kamavacaranam
pacchimacittam  uppajjissati  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha
vacisankharo uppajjissati no ca tesam tattha kayasankharo uppajjissati
pathamajjhanam  samapannanam  itaresam  kamavacaranam  tesam  tattha
vacisankharo ca uppajjissati kayasankharo ca uppajjissati.
   [1065]  Yassa  yattha  kayasankharo uppajjissati tassa tattha
cittasankharo  uppajjissatiti:  amanta  .  yassa  va pana yattha
cittasankharo  uppajjissati  tassa  tattha kayasankharo uppajjissatiti:
yassa  cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam  uppajjissati
catutthajjhanam  samapannanam  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha
cittasankharo uppajjissati no ca tesam tattha kayasankharo uppajjissati
pathamajjhanam   dutiyajjhanam   tatiyajjhanam   samapannanam   itaresam
Kamavacaranam  tesam tattha cittasankharo ca uppajjissati kayasankharo
ca uppajjissati.
   [1066]  Yassa  yattha  vacisankharo  uppajjissati tassa tattha
cittasankharo  uppajjissatiti:  amanta  .  yassa  va pana yattha
cittasankharo  uppajjissati  tassa  tattha  vacisankharo uppajjissatiti:
yassa  cittassa  anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati
dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  catutthajjhanam  samapannanam  tesam  tattha
cittasankharo uppajjissati no ca tesam tattha vacisankharo uppajjissati
pathamajjhanam   samapannanam   kamavacaranam  itaresam  rupavacaranam
arupavacaranam tesam tattha cittasankharo ca uppajjissati vacisankharo ca
uppajjissati.
   [1067]  Yassa  kayasankharo  nuppajjissati tassa vacisankharo
nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam
uppajjissati  rupavacare  arupavacare pacchimabhavikanam ye ca rupavacaram
arupavacaram  upapajjitva  parinibbayissanti  tesam  cavantanam  tesam
kayasankharo  nuppajjissati  no  ca  tesam vacisankharo nuppajjissati
pacchimacittasamanginam  yassa  cittassa anantara avitakkaavicaram pacchimacittam
uppajjissati  tesam  kayasankharo  ca  nuppajjissati  vacisankharo ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  vacisankharo  nuppajjissati tassa
kayasankharo nuppajjissatiti: amanta.
   [1068]  Yassa  kayasankharo nuppajjissati tassa cittasankharo
nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam
uppajjissati  rupavacare  arupavacare pacchimabhavikanam ye ca rupavacaram
arupavacaram  upapajjitva  parinibbayissanti  tesam  cavantanam  tesam
kayasankharo  nuppajjissati  no  ca tesam cittasankharo nuppajjissati
pacchimacittasamanginam tesam kayasankharo ca nuppajjissati cittasankharo ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  cittasankharo nuppajjissati tassa
kayasankharo nuppajjissatiti: amanta.
   [1069]  Yassa  vacisankharo  nuppajjissati tassa cittasankharo
nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara  avitakkaavicaram pacchimacittam
uppajjissati tesam vacisankharo nuppajjissati no ca tesam cittasankharo
nuppajjissati  pacchimacittasamanginam  tesam  vacisankharo  ca  nuppajjissati
cittasankharo  ca  nuppajjissati  .  yassa  va  pana cittasankharo
nuppajjissati tassa vacisankharo nuppajjissatiti: amanta.
   [1070] Yattha kayasankharo nuppajjissati .pe.
   [1071]  Yassa  yattha  kayasankharo nuppajjissati tassa tattha
vacisankharo  nuppajjissatiti:  yassa  cittassa  anantara kamavacaranam
pacchimacittam  uppajjissati  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha
kayasankharo nuppajjissati no ca tesam tattha vacisankharo nuppajjissati
pacchimacittasamanginam   yassa   cittassa   anantara  avitakkaavicaram
Pacchimacittam  uppajjissati  catutthajjhanam  samapannanam  asannasattanam
tesam  tattha  kayasankharo  ca  nuppajjissati  vacisankharo  ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha  vacisankharo nuppajjissati
tassa  tattha  kayasankharo  nuppajjissatiti:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam
samapannanam  tesam  tattha  vacisankharo  nuppajjissati  no ca tesam
tattha  kayasankharo  nuppajjissati  pacchimacittasamanginam  yassa  cittassa
anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati  catutthajjhanam
samapannanam  asannasattanam  tesam  tattha vacisankharo ca nuppajjissati
kayasankharo ca nuppajjissati.
   [1072]  Yassa  yattha  kayasankharo nuppajjissati tassa tattha
cittasankharo  nuppajjissatiti:  yassa  cittassa anantara kamavacaranam
pacchimacittam  uppajjissati  catutthajjhanam  samapannanam  rupavacaranam
arupavacaranam  tesam  tattha  kayasankharo nuppajjissati no ca tesam
tattha  cittasankharo  nuppajjissati  pacchimacittasamanginam  asannasattanam
tesam  tattha  kayasankharo  ca  nuppajjissati  cittasankharo  ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha cittasankharo nuppajjissati
tassa tattha kayasankharo nuppajjissatiti: amanta.
   [1073]  Yassa  yattha  vacisankharo  nuppajjissati tassa tattha
cittasankharo  nuppajjissatiti:  yassa cittassa anantara avitakkaavicaram
pacchimacittam   uppajjissati   dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  catutthajjhanam
Samapannanam  tesam  tattha  vacisankharo  nuppajjissati  no ca tesam
tattha  cittasankharo  nuppajjissati  pacchimacittasamanginam  asannasattanam
tesam  tattha  vacisankharo  ca  nuppajjissati  cittasankharo  ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha cittasankharo nuppajjissati
tassa tattha vacisankharo nuppajjissatiti: amanta.
            --------
   [1074]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa  vacisankharo
uppajjitthati:  asanta  . yassa va pana vacisankharo uppajjittha
tassa  kayasankharo  uppajjatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
vina  assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam vacisankharo uppajjittha no ca tesam kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  vacisankharo  ca
uppajjittha kayasankharo ca uppajjata.
   [1075]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa cittasankharo
uppajjitthati:  amanta . yassa va pana cittasankharo uppajjittha
tassa  kayasankharo  uppajjatiti:  sabbesam cittassa bhangakkhane vina
assasapassasehi   cittassa   uppadakkhane   nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam cittasankharo uppajjittha no ca tesam kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  cittasankharo  ca
uppajjittha kayasankharo ca uppajjati.
   [1076]  Yassa  vacisankharo  uppajjati  tassa  cittasankharo
uppajjitthati:  amanta . yassa va pana cittasankharo uppajjittha
tassa  vacisankharo  uppajjatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
vina  vitakkavicarehi  cittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam cittasankharo uppajjittha no ca tesam vacisankharo
uppajjati  vitakkavicaranam  uppadakkhane  tesam  cittasankharo  ca
uppajjittha vacisankharo ca uppajjati.
   [1077] Yattha kayasankharo uppajjati .pe.
   [1078]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjati  tassa tattha
vacisankharo  uppajjitthati:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  tattha kayasankharo uppajjati
no  ca  tesam tattha vacisankharo uppajjittha pathamajjhanam samapannanam
kamavacaranam assasapassasanam uppadakkhane tesam tattha kayasankharo
ca  uppajjati  vacisankharo  ca  uppajjittha  .  yassa  va  pana
yattha  vacisankharo  uppajjittha tassa tattha kayasankharo uppajjatiti:
pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam  assasapassasanam  bhangakkhane
tesamyeva  vina  assasapassasehi cittassa uppadakkhane rupavacaranam
arupavacaranam tesam tattha vacisankharo uppajjittha no ca tesam tattha
kayasankharo  uppajjati  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam
assasapassasanam uppadakkhane tesam tattha vacisankharo ca uppajjittha
Kayasankharo ca uppajjati.
   [1079]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjati  tassa tattha
cittasankharo  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana yattha
cittasankharo uppajjittha tassa tattha kayasankharo uppajjatiti: sabbesam
cittassa  bhangakkhane  vina  assasapassasehi  cittassa uppadakkhane
tesam tattha cittasankharo uppajjittha no ca tesam tattha kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam tattha cittasankharo
ca uppajjittha kayasankharo ca uppajjati.
   [1080]  Yassa  yattha  vacisankharo  uppajjati  tassa  tattha
cittasankharo  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana yattha
cittasankharo  uppajjittha  tassa  tattha  vacisankharo  uppajjatiti:
sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina  vitakkavicarehi  cittassa
uppadakkhane  tesam  tattha  cittasankharo  uppajjittha no ca tesam
tattha  vacisankharo  uppajjati  vitakkavicaranam  uppadakkhane  tesam
tattha cittasankharo ca uppajjittha vacisankharo ca uppajjati.
   [1081]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati  tassa  vacisankharo
nuppajjitthati:  uppajjittha . yassa va pana vacisankharo nuppajjittha
tassa kayasankharo nuppajjatiti: natthi.
   [1082]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati  tassa cittasankharo
nuppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana cittasankharo nuppajjittha
Tassa kayasankharo nuppajjatiti: natthi.
   [1083]  Yassa  vacisankharo  nuppajjati  tassa  cittasankharo
nuppajjitthati:  uppajjittha  .  yassa  va  pana  cittasankharo
nuppajjittha tassa vacisankharo nuppajjatiti: natthi.
   [1084] Yattha kayasankharo nuppajjati .pe.
   [1085]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjati  tassa tattha
vacisankharo  nuppajjitthati:  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam
assasapassasanam  bhangakkhane  tesamyeva  vina  assasapassasehi
cittassa  uppadakkhane  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha
kayasankharo  nuppajjati  no ca tesam tattha vacisankharo nuppajjittha
dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  assasapassasanam  bhangakkhane
tesamyeva  vina  assasapassasehi cittassa uppadakkhane catutthajjhanam
samapannanam  suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane asannasattanam
tesam tattha kayasankharo ca nuppajjati vacisankharo ca nuppajjittha .
Yassa va pana yattha vacisankharo nuppajjittha tassa tattha kayasankharo
nuppajjatiti:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  assasapassasanam
uppadakkhane tesam tattha vacisankharo nuppajjittha no ca tesam tattha
kayasankharo   nuppajjati   dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
assasapassasanam  bhangakkhane  tesamyeva  vina  assasapassasehi
cittassa  uppadakkhane  catutthajjhanam  samapannanam  suddhavasanam
Dutiye  citte  vattamane  asannasattanam  tesam  tattha vacisankharo
ca nuppajjittha kayasankharo ca nuppajjati.
   [1086]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjati  tassa tattha
cittasankharo  nuppajjitthati:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina
assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha kayasankharo
nuppajjati  no  ca  tesam tattha cittasankharo nuppajjittha suddhavasam
upapajjantanam  asannasattanam  tesam  tattha kayasankharo ca nuppajjati
cittasankharo  ca  nuppajjittha . yassa va pana yattha cittasankharo
nuppajjittha tassa tattha kayasankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1087]  Yassa  yattha  vacisankharo  nuppajjati  tassa  tattha
cittasankharo  nuppajjitthati:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina
vitakkavicarehi  cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  vacisankharo
nuppajjati  no  ca  tesam tattha cittasankharo nuppajjittha suddhavasam
upapajjantanam  asannasattanam  tesam  tattha  vacisankharo ca nuppajjati
cittasankharo  ca  uppajjittha . yassa va pana yattha cittasankharo
nuppajjittha tassa tattha vacisankharo nuppajjatiti: amanta.
            ---------
   [1088]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa  vacisankharo
uppajjissatiti:  amanta . yassa va pana vacisankharo uppajjissati
tassa  kayasankharo  uppajjatiti:  sabbesam cittassa bhangakkhane vina
Assasapassasehi   cittassa   uppadakkhane   nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam vacisankharo uppajjissati no ca tesam kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  vacisankharo  ca
uppajjissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1089]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa cittasankharo
uppajjissatiti: amanta . yassa va pana cittasankharo uppajjissati
tassa  kayasankharo  uppajjatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
vina  assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  cittasankharo  uppajjissati  no  ca  tesam
kayasankharo    uppajjati   assasapassasanam   uppadakkhane
tesam cittasankharo ca uppajjissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1090]  Yassa  vacisankharo  uppajjati  tassa  cittasankharo
uppajjissatiti:     savitakkasavicarapacchimacittassa    uppadakkhane
tesam  vacisankharo uppajjati no ca tesam cittasankharo uppajjissati
itaresam  vitakkavicaranam  uppadakkhane  tesam  vacisankharo  ca
uppajjati  cittasankharo  ca  uppajjissati  .  yassa  va  pana
cittasankharo   uppajjissati   tassa   vacisankharo  uppajjatiti:
sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina  vitakkavicarehi  cittassa
uppadakkhane    nirodhasamapannanam    asannasattanam    tesam
cittasankharo  uppajjissati  no  ca  tesam  vacisankharo  uppajjati
vitakkavicaranam    uppadakkhane    tesam    cittasankharo
Ca uppajjissati vacisankharo ca uppajjati.
   [1091] Yattha kayasankharo uppajjati .pe.
   [1092]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjati  tassa tattha
vacisankharo  uppajjissatiti:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  tattha kayasankharo uppajjati
no  ca tesam tattha vacisankharo uppajjissati pathamajjhanam samapannanam
kamavacaranam   assasapassasanam   uppadakkhane   tesam  tattha
kayasankharo  ca  uppajjati  vacisankharo  ca uppajjissati . yassa
va  pana  yattha  vacisankharo uppajjissati tassa tattha kayasankharo
uppajjatiti:  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam assasapassasanam
bhangakkhane  tesamyeva  vina  assasapassasehi cittassa uppadakkhane
rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha  vacisankharo  uppajjissati
no  ca  tesam tattha kayasankharo uppajjati pathamajjhanam samapannanam
kamavacaranam    assasapassasanam    uppadakkhane    tesam
tattha vacisankharo ca uppajjissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1093]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjati  tassa tattha
cittasankharo  uppajjissatiti:  amanta  .  yassa  va pana yattha
cittasankharo  uppajjissati  tassa  tattha  kayasankharo  uppajjatiti:
sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina  assasapassasehi  cittassa
uppadakkhane  tesam  tattha  cittasankharo uppajjissati no ca tesam
Tattha  kayasankharo  uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane
tesam tattha cittasankharo ca uppajjissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1094]  Yassa  yattha  vacisankharo  uppajjati  tassa  tattha
cittasankharo     uppajjissatiti:    savitakkasavicarapacchimacittassa
uppadakkhane  tesam tattha vacisankharo uppajjati no ca tesam tattha
cittasankharo  uppajjissati  itaresam  vitakkavicaranam  uppadakkhane
tesam tattha vacisankharo ca uppajjati cittasankharo ca uppajjissati.
Yassa va pana yattha cittasankharo uppajjissati tassa tattha vacisankharo
uppajjatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina  vitakkavicarehi
cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  cittasankharo  uppajjissati
no  ca  tesam  tattha  vacisankharo  uppajjati  vitakkavicaranam
uppadakkhane tesam tattha cittasankharo ca uppajjissati vacisankharo ca
uppajjati.
   [1095]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati  tassa  vacisankharo
nuppajjissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane vina assasapassasehi
cittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam
kayasankharo  nuppajjati  no  ca  tesam  vacisankharo  nuppajjissati
pacchimacittasamanginam  yassa  cittassa anantara avitakkaavicaram pacchimacittam
uppajjissati  tesam  kayasankharo  ca  nuppajjati  vacisankharo  ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  vacisankharo  nuppajjissati tassa
Kayasankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1096]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati  tassa cittasankharo
nuppajjissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane vina assasapassasehi
cittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam
kayasankharo  nuppajjati  no  ca  tesam  cittasankharo nuppajjissati
pacchimacittasamanginam  tesam  kayasankharo ca nuppajjati cittasankharo ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  cittasankharo nuppajjissati tassa
kayasankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1097]  Yassa  vacisankharo  nuppajjati  tassa  cittasankharo
nuppajjissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina  vitakkavicarehi
cittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam
vacisankharo  nuppajjati  no  ca  tesam  cittasankharo  nuppajjissati
savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane  avitakkaavicarapacchimacittasamanginam
tesam  vacisankharo  ca  nuppajjati  cittasankharo ca nuppajjissati .
Yassa va pana cittasankharo nuppajjissati tassa vacisankharo nuppajjatiti:
savitakkasavicarapacchimacittassa   uppadakkhane   tesam   cittasankharo
nuppajjissati no ca tesam vacisankharo nuppajjati savitakkasavicarapacchimacittassa
bhangakkhane   avitakkaavicarapacchimacittasamanginam   tesam  cittasankharo
ca nuppajjissati vacisankharo ca nuppajjati.
   [1098] Yattha kayasankharo nuppajjati .pe.
   [1099]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjati  tassa tattha
vacisankharo  nuppajjissatiti:  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam
assasapassasanam  bhangakkhane  tesamyeva  vina  assasapassasehi
cittassa  uppadakkhane  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha
kayasankharo  nuppajjati no ca tesam tattha vacisankharo nuppajjissati
pacchimacittasamanginam  yassa  cittassa anantara avitakkaavicaram pacchimacittam
uppajjissati  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  assasapassasanam
bhangakkhane   tesamyeva   vina   assasapassasehi   cittassa
uppadakkhane  catutthajjhanam  samapannanam  asannasattanam  tesam  tattha
kayasankharo  ca  nuppajjati  vacisankharo  ca nuppajjissati . yassa
va  pana  yattha  vacisankharo nuppajjissati tassa tattha kayasankharo
nuppajjatiti:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  assasapassasanam
uppadakkhane  tesam  tattha  vacisankharo  nuppajjissati no ca tesam
tattha  kayasankharo  nuppajjati  pacchimacittasamanginam  yassa  cittassa
anantara   avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati  dutiyajjhanam
tatiyajjhanam  samapannanam  assasapassasanam  bhangakkhane  tesamyeva
vina   assasapassasehi   cittassa  uppadakkhane  catutthajjhanam
samapannanam  asannasattanam  tesam  tattha vacisankharo ca nuppajjissati
kayasankharo ca nuppajjati.
   [1100]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjati  tassa tattha
Cittasankharo  nuppajjissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina
assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha kayasankharo
nuppajjati  no  ca  tesam  tattha  cittasankharo  nuppajjissati
pacchimacittasamanginam  asannasattanam  tesam  tattha  kayasankharo  ca
nuppajjati  cittasankharo  ca  nuppajjissati  .  yassa  va  pana
yattha  cittasankharo  nuppajjissati  tassa  tattha  kayasankharo
nuppajjatiti: amanta.
   [1101]  Yassa  yattha  vacisankharo  nuppajjati  tassa  tattha
cittasankharo  nuppajjissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina
vitakkavicarehi  cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  vacisankharo
nuppajjati  no  ca  tesam  tattha  cittasankharo  nuppajjissati
savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane  avitakkaavicarapacchimacittasamanginam
asannasattanam  tesam tattha vacisankharo ca nuppajjati cittasankharo ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha cittasankharo nuppajjissati
tassa  tattha  vacisankharo  nuppajjatiti:  savitakkasavicarapacchimacittassa
uppadakkhane  tesam  tattha  cittasankharo nuppajjissati no ca tesam
tattha  vacisankharo  nuppajjati  savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane
avitakkaavicarapacchimacittasamanginam   asannasattanam   tesam   tattha
cittasankharo ca nuppajjissati vacisankharo ca nuppajjati.
            --------
   [1102]  Yassa  kayasankharo  uppajjittha  tassa vacisankharo
Uppajjissatiti:   pacchimacittasamanginam   yassa   cittassa  anantara
avitakkaavicaram   pacchimacittam   uppajjissati  tesam  kayasankharo
uppajjittha  no  ca  tesam  vacisankharo uppajjissati itaresam tesam
kayasankharo  ca  uppajjittha  vacisankharo  ca  uppajjissati .
Yassa  va  pana  vacisankharo  uppajjissati  tassa  kayasankharo
uppajjitthati: amanta.
   [1103]  Yassa  kayasankharo  uppajjittha tassa cittasankharo
uppajjissatiti:  pacchimacittasamanginam  tesam  kayasankharo  uppajjittha
no  ca  tesam  cittasankharo uppajjissati itaresam kayasankharo ca
uppajjittha cittasankharo ca uppajjissati . yassa va pana cittasankharo
.pe. Amanta.
   [1104]  Yassa  vacisankharo  uppajjittha  tassa cittasankharo
uppajjissatiti:  pacchimacittasamanginam  tesam  vacisankharo  uppajjittha
no  ca  tesam  cittasankharo  uppajjissati itaresam vacisankharo ca
uppajjittha cittasankharo ca uppajjissati . yassa va pana cittasankharo
.pe. Amanta.
   [1105] Yattha kayasankharo uppajjittha .pe.
   [1106]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjittha tassa tattha
vacisankharo  uppajjissatiti:  kamavacare pacchimacittasamanginam dutiyajjhanam
tatiyajjhanam  samapannanam  tesam  tattha  kayasankharo  uppajjittha
no  ca tesam tattha vacisankharo uppajjissati pathamajjhanam samapannanam
Itaresam  kamavacaranam  tesam  tattha  kayasankharo  ca  uppajjittha
vacisankharo  ca  uppajjissati  . yassa va pana yattha vacisankharo
uppajjissati  tassa  tattha  kayasankharo  uppajjitthati: rupavacaranam
arupavacaranam tesam tattha vacisankharo uppajjissati no ca tesam tattha
kayasankharo  uppajjittha  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam
tesam tattha vacisankharo ca uppajjissati kayasankharo ca uppajjittha.
   [1107]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjittha tassa tattha
cittasankharo  uppajjissatiti:  kamavacare  pacchimacittasamanginam  tesam
tattha  kayasankharo  uppajjittha  no  ca tesam tattha cittasankharo
uppajjissati   pathamajjhanam   dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
itaresam  kamavacaranam  tesam  tattha  kayasankharo  ca  uppajjittha
cittasankharo  ca uppajjissati . yassa va pana yattha cittasankharo
uppajjissati  tassa  tattha  kayasankharo  uppajjitthati: catutthajjhanam
samapannanam  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha  cittasankharo
uppajjissati  no ca tesam tattha kayasankharo uppajjittha pathamajjhanam
dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  kamavacaranam  tesam  tattha
cittasankharo ca uppajjissati kayasankharo ca uppajjittha.
   [1108]  Yassa  yattha  vacisankharo  uppajjittha  tassa tattha
cittasankharo  uppajjissatiti:  savitakkasavicarabhumiyam  pacchimacittasamanginam
tesam tattha vacisankharo uppajjittha no ca tesam tattha cittasankharo
Uppajjissati  itaresam  savitakkasavicarabhumiyam tesam tattha vacisankharo ca
uppajjittha  cittasankharo  ca  uppajjissati . yassa va pana yattha
cittasankharo  uppajjissati  tassa  tattha  vacisankharo uppajjitthati:
avitakkaavicarabhumiyam  tesam  tattha  cittasankharo  uppajjissati no ca
tesam  tattha  vacisankharo  uppajjittha savitakkasavicarabhumiyam tesam tattha
cittasankharo ca uppajjissati vacisankharo ca uppajjittha.
   [1109]  Yassa  kayasankharo  nuppajjittha  tassa  vacisankharo
nuppajjissatiti:  natthi  .  yassa  va pana vacisankharo nuppajjissati
tassa kayasankharo nuppajjitthati: uppajjittha.
   [1110]  Yassa  kayasankharo  nuppajjittha  tassa cittasankharo
nuppajjissatiti:  natthi  .  yassa va pana cittasankharo nuppajjissati
tassa kayasankharo nuppajjitthati: uppajjittha.
   [1111]  Yassa  vacisankharo  nuppajjittha  tassa  cittasankharo
nuppajjissatiti:  natthi  .  yassa va pana cittasankharo nuppajjissati
tassa vacisankharo nuppajjitthati: uppajjittha.
   [1112] Yattha kayasankharo nuppajjittha .pe.
   [1113]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjittha  tassa tattha
vacisankharo  nuppajjissatiti:  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam tattha
kayasankharo nuppajjittha no ca tesam tattha vacisankharo nuppajjissati
rupavacare   arupavacare   savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane
Avitakkaavicarapacchimacittasamanginam  yassa cittassa anantara avitakkaavicaram
pacchimacittam  uppajjissati  catutthajjhanam  samapannanam  asannasattanam
tesam  tattha  kayasankharo  ca  nuppajjittha  vacisankharo  ca
nuppajjissati  .  yassa  va  pana  yattha  vacisankharo nuppajjissati
tassa tattha kayasankharo nuppajjitthati: kamavacare pacchimacittasamanginam
dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  tesam  tattha  vacisankharo
nuppajjissati  no  ca  tesam  tattha  kayasankharo  nuppajjittha
rupavacare   arupavacare   savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane
avitakkaavicarapacchimacittasamanginam  yassa cittassa anantara avitakkaavicaram
pacchimacittam  uppajjissati  catutthajjhanam samapannanam asannasattanam tesam
tattha vacisankharo ca nuppajjissati kayasankharo ca nuppajjittha.
   [1114]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjittha  tassa tattha
cittasankharo  nuppajjissatiti:  catutthajjhanam  samapannanam  rupavacaranam
arupavacaranam tesam tattha kayasankharo nuppajjittha no ca tesam tattha
cittasankharo  nuppajjissati  rupavacare  arupavacare pacchimacittasamanginam
asannasattanam tesam tattha kayasankharo ca nuppajjittha cittasankharo ca
nuppajjissati . yassa va pana yattha cittasankharo nuppajjissati tassa
tattha  kayasankharo  nuppajjitthati:  kamavacare  pacchimacittasamanginam
tesam tattha cittasankharo nuppajjissati no ca tesam tattha kayasankharo
nuppajjittha    rupavacare    arupavacare    pacchimacittasamanginam
Asannasattanam   tesam   tattha  cittasankharo  ca  nuppajjissati
kayasankharo ca nuppajjittha.
   [1115]  Yassa  yattha  vacisankharo  nuppajjittha  tassa  tattha
cittasankharo   nuppajjissatiti:  avitakkaavicarabhumiyam  tesam  tattha
vacisankharo nuppajjittha no ca tesam tattha cittasankharo nuppajjissati
avitakkaavicarabhumiyam  pacchimacittasamanginam  asannasattanam  tesam  tattha
vacisankharo ca nuppajjittha cittasankharo ca nuppajjissati . Yassa va
pana  yattha  cittasankharo  nuppajjissati  tassa  tattha  vacisankharo
nuppajjitthati:  savitakkasavicarabhumiyam  pacchimacittasamanginam  tesam  tattha
cittasankharo nuppajjissati no ca tesam tattha vacisankharo nuppajjittha
avitakkaavicarabhumiyam  pacchimacittasamanginam  asannasattanam  tesam  tattha
cittasankharo ca nuppajjissati vacisankharo ca nuppajjittha.
          Uppadavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 364-393. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7264&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7264&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1036&items=80              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1036              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]