ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [1116]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhatīti:  vinā  vitakkavicārehi  assāsapassāsānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
kāyasaṅkhāro  nirujjhati no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro nirujjhati paṭhamajjhānaṃ
samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
kāyasaṅkhāro  ca  nirujjhati  vacīsaṅkhāro  ca nirujjhati . yassa vā
pana  vacīsaṅkhāro  nirujjhati  tassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:  vinā
assāsapassāsehi  vitakkavicārānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro
Nirujjhati  no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro nirujjhati paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro
ca nirujjhati kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1117]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhatīti:  āmantā . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhati tassa
kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:  vinā assāsapassāsehi cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhati  no  ca tesaṃ kāyasaṅkhāro nirujjhati
assāsapassāsānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittasaṅkhāro ca nirujjhati kāyasaṅkhāro
ca nirujjhati.
   [1118]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nirujjhati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhatīti:  āmantā . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhati tassa
vacīsaṅkhāro  nirujjhatīti:  vinā  vitakkavicārehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhati  no  ca  tesaṃ vacīsaṅkhāro nirujjhati
vitakkavicārānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittasaṅkhāro ca nirujjhati vacīsaṅkhāro
ca nirujjhati.
   [1119]  Yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tattha  vacīsaṅkhāro
nirujjhatīti:  dutiyajjhāne  tatiyajjhāne  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhati
no ca tattha vacīsaṅkhāro nirujjhati .pe.
   [1120] Yassa yattha kāyasaṅkhāro nirujjhati tassa tattha vacīsaṅkhāro
nirujjhatīti: .pe. Yassakampi yassayatthakampi sadisaṃ.
   [1121] Yassa kāyasaṅkhāro na nirujjhati tassa  vacīsaṅkhāro na
nirujjhatīti:  vinā  assāsapassāsehi  vitakkavicārānaṃ  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ kāyasaṅkhāro na nirujjhati no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro na nirujjhati
sabbesaṃ   cittassa   uppādakkhaṇe   vinā   assāsapassāsehi
avitakkaavicāracittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati vacīsaṅkhāro ca na nirujjhati. Yassa
vā  pana vacīsaṅkhāro na nirujjhati tassa kāyasaṅkhāro na nirujjhatīti:
vinā  vitakkavicārehi  assāsapassāsānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ vacīsaṅkhāro
na nirujjhati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro na nirujjhati sabbesaṃ cittassa
uppādakkhaṇe   vinā   assāsapassāsehi   avitakkaavicāracittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
na nirujjhati kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati.
   [1122]  Yassa  kāyasaṅkhāro  na nirujjhati tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhatīti:  vinā  assāsapassāsehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
kāyasaṅkhāro  na  nirujjhati  no ca tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhati
sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati cittasaṅkhāro ca na nirujjhati .
Yassa vā pana cittasaṅkhāro na nirujjhati tassa kāyasaṅkhāro na nirujjhatīti:
āmantā.
   [1123] Yassa vacīsaṅkhāro na nirujjhati tassa cittasaṅkhāro na nirujjhatīti:
Vinā vitakkavicārehi cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ vacīsaṅkhāro na nirujjhati
no ca tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhati sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca na nirujjhati
cittasaṅkhāro  ca  na  nirujjhati  .  yassa  vā pana cittasaṅkhāro
na nirujjhati tassa vacīsaṅkhāro na nirujjhatīti: āmantā.
   [1124] Yattha kāyasaṅkhāro na nirujjhati .pe.
   [1125]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  na nirujjhati tassa tattha
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhatīti:  vinā  assāsapassāsehi vitakkavicārānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhati no ca tesaṃ tattha
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhati  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  vinā
assāsapassāsehi  avitakkaavicāracittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati vacīsaṅkhāro ca na nirujjhati.
Yassa  vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro .pe. yassakampi yassayatthakampi
sadisaṃ vitthāretabbaṃ. Yassayatthake nirodhasamāpannānanti na kātabbaṃ.
            --------
   [1126]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhittha  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhitthāti:  āmantā . yassa vā pana vacīsaṅkhāro .pe. yathā
uppādavāre  atītā  pucchā  yassakampi  yassayatthakampi  anulomampi
paccaniyampi vibhattaṃ evaṃ nirodhavārepi vibhajitabbaṃ. Natthi nānākaraṇaṃ.
            --------
   [1127]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana vacīsaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ
uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
vacīsaṅkhāro  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  nirujjhissati
itaresaṃ  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca  nirujjhissati  kāyasaṅkhāro  ca
nirujjhissati.
   [1128]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe   yassa   cittassa   anantarā   kāmāvacarānaṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
nirujjhissati  itaresaṃ  cittasaṅkhāro  ca  nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca
nirujjhissati.
   [1129]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhissati
Tassa   vacīsaṅkhāro   nirujjhissatīti:   avitakkaavicārapacchimacittassa
uppādakkhaṇe   yassa   cittassa   anantarā   avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhissati  no  ca
tesaṃ  vacīsaṅkhāro  nirujjhissati  itaresaṃ cittasaṅkhāro ca nirujjhissati
vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati.
   [1130] Yattha kāyasaṅkhāro nirujjhissati .pe.
   [1131]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa tattha
vacīsaṅkhāro  nirujjhissatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
nirujjhissati   paṭhamajjhānaṃ   samāpannānaṃ   kāmāvacarānaṃ   tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro  ca  nirujjhissati  vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati tassa tattha kāyasaṅkhāro
nirujjhissatīti:    kāmāvacarānaṃ   pacchimacittassa   uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhissati  paṭhamajjhānaṃ
samāpannānaṃ  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  ca
nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhissati.
   [1132]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
Cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhissatīti:
kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa anantarā
kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nirujjhissati paṭhamajjhānaṃ dutiyajjhānaṃ
tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhissati.
   [1133]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhissatīti:
avitakkaavicārapacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ
catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ   itaresaṃ   rūpāvacarānaṃ   arūpāvacarānaṃ   tesaṃ
tattha cittasaṅkhāro ca nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati.
   [1134]  Yassa  kāyasaṅkhāro na nirujjhissati tassa vacīsaṅkhāro
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ uppajjissati rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
Parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ kāyasaṅkhāro na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ vacīsaṅkhāro na nirujjhissati savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa
anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ kāyasaṅkhāro
ca  na nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca na nirujjhissati . yassa vā pana
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissati  tassa  kāyasaṅkhāro  na nirujjhissatīti:
āmantā.
   [1135]  Yassa kāyasaṅkhāro na nirujjhissati tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ uppajjissati rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ kāyasaṅkhāro na nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro  na  nirujjhissati  pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca na nirujjhissati cittasaṅkhāro ca
na  nirujjhissati . yassa vā pana cittasaṅkhāro na nirujjhissati tassa
kāyasaṅkhāro na nirujjhissatīti: āmantā.
   [1136]  Yassa  vacīsaṅkhāro na nirujjhissati tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhissatīti:  avitakkaavicārapacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ
vacīsaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhissati
Pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca  na  nirujjhissati
cittasaṅkhāro  ca  na  nirujjhissati  . yassa vā pana cittasaṅkhāro
na nirujjhissati tassa vacīsaṅkhāro na nirujjhissatīti: āmantā.
   [1137] Yattha kāyasaṅkhāro na nirujjhissati .pe.
   [1138]  Yassa  yattha kāyasaṅkhāro na nirujjhissati tassa tattha
vacīsaṅkhāro na nirujjhissatīti: kāmāvacarānaṃ pacchimacittassa uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhissati
no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro na nirujjhissati savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa  anantarā
avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca
na nirujjhissati . yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro na nirujjhissati tassa
tattha  kāyasaṅkhāro  na  nirujjhissatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ
samāpannānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro  na  nirujjhissati  savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ    yassa   cittassa   anantarā
avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca na nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca
na nirujjhissati.
   [1139]  Yassa  yattha kāyasaṅkhāro na nirujjhissati tassa tattha
cittasaṅkhāro na nirujjhissatīti: kāmāvacarānaṃ pacchimacittassa uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
catutthajjhānaṃ   samāpannānaṃ   rūpāvacarānaṃ   arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
na  nirujjhissati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhissati cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati.
Yassa  vā  pana  yattha  cittasaṅkhāro  na  nirujjhissati tassa tattha
kāyasaṅkhāro na nirujjhissatīti: āmantā.
   [1140]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro na nirujjhissati tassa tattha
cittasaṅkhāro   na   nirujjhissatīti:   avitakkaavicārapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ
uppajjissati   dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ
tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
na  nirujjhissati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha vacīsaṅkhāro ca na nirujjhissati cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati.
Yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati tassa tattha vacīsaṅkhāro
na nirujjhissatīti: āmantā.
            ---------
   [1141] Yassa kāyasaṅkhāro nirujjhati tassa vacīsaṅkhāro nirujjhitthāti:
Āmantā . yassa vā pana vacīsaṅkhāro nirujjhittha tassa kāyasaṅkhāro
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  vinā assāsapassāsehi
cittassa  bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  nirujjhati assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ vacīsaṅkhāro ca nirujjhittha kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1142]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhittha
tassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti: sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe vinā
assāsapassāsehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhittha  no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro nirujjhati
assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca  nirujjhittha
kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1143]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nirujjhati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhittha
tassa  vacīsaṅkhāro  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
vinā   vitakkavicārehi   cittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ cittasaṅkhāro nirujjhittha no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro
nirujjhati  vitakkavicārānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittasaṅkhāro ca nirujjhittha
vacīsaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1144] Yattha kāyasaṅkhāro nirujjhati .pe.
   [1145] Yassa yattha kāyasaṅkhāro nirujjhati tassa tattha vacīsaṅkhāro
nirujjhitthāti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro nirujjhati no ca tesaṃ tattha
vacīsaṅkhāro   nirujjhittha  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ
assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro ca nirujjhati
vacīsaṅkhāro ca nirujjhittha . yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro nirujjhittha
tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ    assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe   tesaṃyeva
vinā   assāsapassāsehi   cittassa   bhaṅgakkhaṇe   rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhittha  no  ca tesaṃ
tattha   kāyasaṅkhāro   nirujjhati   paṭhamajjhānaṃ   samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ   assāsapassāsānaṃ   bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ   tattha
vacīsaṅkhāro ca nirujjhittha kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1146]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
cittasaṅkhāro  nirujjhittha  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:
sabbesaṃ   cittassa   uppādakkhaṇe   vinā   assāsapassāsehi
cittassa   bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe    tesaṃ    tattha    cittasaṅkhāro    ca
Nirujjhittha kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1147]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
cittasaṅkhāro  nirujjhittha  tassa tattha vacīsaṅkhāro nirujjhatīti: sabbesaṃ
cittassa  uppādakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  tattha cittasaṅkhāro nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
nirujjhati  vitakkavicārānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro ca
nirujjhittha vacīsaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1148]  Yassa  kāyasaṅkhāro  na  nirujjhati tassa vacīsaṅkhāro
na  nirujjhitthāti:  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  .  yassa  vā  pana
vacīsaṅkhāro na nirujjhittha tassa kāyasaṅkhāro na nirujjhatīti: natthi.
   [1149]  Yassa  kāyasaṅkhāro  na nirujjhati tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  .  yassa  vā pana cittasaṅkhāro na
nirujjhittha tassa kāyasaṅkhāro na nirujjhatīti: natthi.
   [1150]  Yassa  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhati tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  .  yassa  vā  pana  cittasaṅkhāro
na nirujjhittha tassa vacīsaṅkhāro na nirujjhatīti: natthi.
   [1151] Yattha kāyasaṅkhāro na nirujjhati .pe.
   [1152]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  na nirujjhati tassa tattha
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhitthāti:  paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ kāmāvacarānaṃ
Assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi
cittassa bhaṅgakkhaṇe rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro
na nirujjhati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro na nirujjhittha dutiyajjhānaṃ
tatiyajjhānaṃ    samāpannānaṃ   assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe
tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati vacīsaṅkhāro ca na nirujjhittha.
Yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro na nirujjhittha tassa tattha kāyasaṅkhāro
na   nirujjhatīti:   dutiyajjhānaṃ   tatiyajjhānaṃ   samāpannānaṃ
assāsapassāsānaṃ   bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ   tattha   vacīsaṅkhāro
na  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  na  nirujjhati
dutiyajjhānaṃ    tatiyajjhānaṃ    samāpannānaṃ    assāsapassāsānaṃ
uppādakkhaṇe   tesaṃyeva   vinā   assāsapassāsehi   cittassa
bhaṅgakkhaṇe   catutthajjhānaṃ   samāpannānaṃ   suddhāvāsānaṃ  dutiye
citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  ca
na nirujjhittha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati.
   [1153]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  na nirujjhati tassa tattha
cittasaṅkhāro  na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
vinā  assāsapassāsehi cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro
na nirujjhati no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro na nirujjhittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati
Cittasaṅkhāro ca na nirujjhittha . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro
na nirujjhittha tassa tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhatīti: āmantā.
   [1154] Yassa yattha vacīsaṅkhāro na nirujjhati tassa tattha cittasaṅkhāro
na  nirujjhitthāti: sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe vinā vitakkavicārehi
cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro na nirujjhati no ca tesaṃ
tattha  cittasaṅkhāro  na  nirujjhittha  suddhāvāsaṃ  uppajjantānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  ca  na  nirujjhati
cittasaṅkhāro ca na nirujjhittha . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro
na nirujjhittha tassa tattha vacīsaṅkhāro na nirujjhatīti: āmantā.
            --------
   [1155]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana vacīsaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
vinā  assāsapassāsehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
nirujjhati  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1156]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
Vinā  assāsapassāsehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
nirujjhati  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca
nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1157] Yassa vacīsaṅkhāro nirujjhati tassa cittasaṅkhāro nirujjhissatīti:
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  nirujjhati
no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhissati  itaresaṃ  vitakkavicārānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ vacīsaṅkhāro ca nirujjhati cittasaṅkhāro ca nirujjhissati.
Yassa  vā  pana  cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi
cittassa   bhaṅgakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ
cittasaṅkhāro  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  nirujjhati
vitakkavicārānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca  nirujjhissati
vacīsaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1158] Yattha kāyasaṅkhāro nirujjhati .pe.
   [1159]   Yassa   yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa
tattha   vacīsaṅkhāro   nirujjhissatīti:   dutiyajjhānaṃ   tatiyajjhānaṃ
samāpannānaṃ   assāsapassāsānaṃ   bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ   tattha
kāyasaṅkhāro  nirujjhati  no  ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati
paṭhamajjhānaṃ    samāpannānaṃ   kāmāvacarānaṃ   assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ   tattha   kāyasaṅkhāro   ca   nirujjhati
Vacīsaṅkhāro  ca  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro
nirujjhissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:  paṭhamajjhānaṃ
samāpannānaṃ   kāmāvacarānaṃ   assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe
tesaṃyeva   vinā   assāsapassāsehi   cittassa   bhaṅgakkhaṇe
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro nirujjhati paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ   assāsapassāsānaṃ   bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ   tattha
vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1160]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhatīti:
sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  vinā  assāsapassāsehi  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nirujjhissati  no  ca tesaṃ
tattha   kāyasaṅkhāro   nirujjhati   assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ tattha cittasaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1161]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro     nirujjhissatīti:     savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nirujjhati no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
nirujjhissati  itaresaṃ  vitakkavicārānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro ca nirujjhati cittasaṅkhāro ca nirujjhissati . yassa vā pana
Yattha  cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa tattha vacīsaṅkhāro nirujjhatīti:
sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
vacīsaṅkhāro nirujjhati vitakkavicārānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
ca nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca nirujjhati.
   [1162]  Yassa  kāyasaṅkhāro  na  nirujjhati tassa vacīsaṅkhāro
na   nirujjhissatīti:   sabbesaṃ   cittassa  uppādakkhaṇe  vinā
assāsapassāsehi    cittassa   bhaṅgakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ
vacīsaṅkhāro    na    nirujjhissati   savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa
anantarā   avitakkaavicāraṃ   pacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ
kāyasaṅkhāro  ca  na  nirujjhati  vacīsaṅkhāro  ca na nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissati  tassa kāyasaṅkhāro
na nirujjhatīti: āmantā.
   [1163]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nanarujjhati  tassa  cittasaṅkhāro
na   nirujjhissatīti:   sabbesaṃ   cittassa  uppādakkhaṇe  vinā
assāsapassāsehi    cittassa   bhaṅgakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ
cittasaṅkhāro   na   nirujjhissati   pacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati.
Yassa vā pana cittasaṅkhāro .pe. Āmantā.
   [1164]  Yassa  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhati tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhissatīti: sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe vinā vitakkavicārehi
cittassa   bhaṅgakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhati no ca tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhissati
avitakkaavicārapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
na  nirujjhati  cittasaṅkhāro  ca  na  nirujjhissati . yassa vā pana
cittasaṅkhāro  na  nirujjhissati  tassa  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhatīti:
savitakkasavicārapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ   cittasaṅkhāro
na  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhati
avitakkaavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca
na nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca na nirujjhati.
   [1165] Yattha kāyasaṅkhāro na nirujjhati .pe.
   [1166]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  na nirujjhati tassa tattha
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissatīti:  paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ kāmāvacarānaṃ
assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi
cittassa bhaṅgakkhaṇe rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro
na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissati
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ
yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe catutthajjhānaṃ
Samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati
vacīsaṅkhāro  ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro
na  nirujjhissati  tassa  tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhatīti: dutiyajjhānaṃ
tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhati
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ
yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
dutiyajjhānaṃ    tatiyajjhānaṃ    samāpannānaṃ    assāsapassāsānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi cittassa bhaṅgakkhaṇe
catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca
na nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati.
   [1167]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  na nirujjhati tassa tattha
cittasaṅkhāro  na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
vinā  assāsapassāsehi cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro
na nirujjhati no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro ca na nirujjhati
cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro
na nirujjhissati tassa tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhatīti: āmantā.
   [1168] Yassa yattha vacīsaṅkhāro na nirujjhati tassa tattha cittasaṅkhāro
Na   nirujjhissatīti:   sabbesaṃ   cittassa  uppādakkhaṇe  vinā
vitakkavicārehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro
na  nirujjhati  no  ca  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  na nirujjhissati
avitakkaavicārapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ
tattha vacīsaṅkhāro ca na nirujjhati cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  cittasaṅkhāro  na  nirujjhissati tassa tattha
vacīsaṅkhāro    na    nirujjhatīti:   savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ
tattha   vacīsaṅkhāro   na   nirujjhati  avitakkaavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   cittasaṅkhāro
ca na nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca na nirujjhati.
           ----------
   [1169]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhittha  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhissatīti:     savitakkasavicārapacchimacittassa     bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ    yassa   cittassa   anantarā
avikkaavicāraṃ   pacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ  kāyasaṅkhāro
nirujjhittha no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro nirujjhissati itaresaṃ kāyasaṅkhāro ca
nirujjhittha  vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati . yassa vā pana vacīsaṅkhāro
.pe. Āmantā.
   [1170]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nirujjhittha  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kāyasaṅkhāro nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhissati itaresaṃ kāyasaṅkhāro ca
Nirujjhittha cittasaṅkhāro ca nirujjhissati . yassa vā pana cittasaṅkhāro
.pe. Āmantā 1-.
   [1171] Yattha kāyasaṅkhāro nirujjhittha .pe.
   [1172]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhittha  tassa  tattha
vacīsaṅkhāro  nirujjhissatīti:  kāmāvacare  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
dutiyajjhānaṃ tatiyajjhānaṃ samāpannānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nirujjhittha
no  ca  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca  nirujjhittha
vacīsaṅkhāro  ca  nirujjhissati  .  yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro
nirujjhissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati  no ca tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro  nirujjhittha  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ
tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhittha.
   [1173]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nirujjhittha  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  kāmāvacare  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nirujjhittha no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
nirujjhissati   paṭhamajjhānaṃ   dutiyajjhānaṃ   tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
itaresaṃ kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca nirujjhittha cittasaṅkhāro
ca  nirujjhissati  .  yassa  vā pana yattha cittasaṅkhāro nirujjhissati
@Footnote: 1 ito paraṃ purimasadisaṃ tasmā idha na dassitanti veditabbaṃ.
Tassa   tattha   kāyasaṅkhāro   nirujjhitthāti:   catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro
nirujjhissati  no  ca  tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nirujjhittha paṭhamajjhānaṃ
dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nirujjhittha.
   [1174]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhittha  tassa  tattha
cittasaṅkhāro   nirujjhissatīti:   savitakkasavicārabhūmiyaṃ   pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro nirujjhittha no ca tesaṃ tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissati  itaresaṃ  savitakkasavicārabhūmiyaṃ  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro  ca  nirujjhittha  cittasaṅkhāro  ca  nirujjhissati . yassa
vā  pana  yattha  cittasaṅkhāro  nirujjhissati tassa tattha vacīsaṅkhāro
nirujjhitthāti:  avitakkaavicārabhūmiyaṃ tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhittha  savitakkasavicārabhūmiyaṃ
tesaṃ tattha cittasaṅkhāro ca nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca nirujjhittha.
   [1175]  Yassa  kāyasaṅkhāro  na nirujjhittha tassa vacīsaṅkhāro
na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana vacīsaṅkhāro na nirujjhissati
tassa kāyasaṅkhāro na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [1176]  Yassa  kāyasaṅkhāro na nirujjhittha tassa cittasaṅkhāro
na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana cittasaṅkhāro na nirujjhissati
tassa kāyasaṅkhāro na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [1177]  Yassa  vacīsaṅkhāro  na nirujjhittha tassa cittasaṅkhāro
na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana cittasaṅkhāro na nirujjhissati
tassa vacīsaṅkhāro na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [1178] Yattha kāyasaṅkhāro na nirujjhittha .pe.
   [1179]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro na nirujjhittha tassa tattha
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissatīti: rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha
kāyasaṅkhāro na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro na nirujjhissati
rūpāvacare   arūpāvacare   savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  ca  na  nirujjhittha  vacīsaṅkhāro  ca
na  nirujjhissati  . yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro na nirujjhissati
tassa  tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhitthāti: kāmāvacare pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe dutiyajjhānaṃ tatiyajjhānaṃ samāpannānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
na  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro na nirujjhittha
rūpāvacare   arūpāvacare   savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  ca  na  nirujjhissati  kāyasaṅkhāro  ca
na nirujjhittha.
   [1180]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro na nirujjhittha tassa tattha
cittasaṅkhāro  na  nirujjhissatīti: catutthajjhānaṃ samāpannānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhittha no ca tesaṃ
tattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati rūpāvacare arūpāvacare pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  kāyasaṅkhāro  ca
na nirujjhittha cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
cittasaṅkhāro na nirujjhissati tassa tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhitthāti:
kāmāvacare  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro
na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro na nirujjhittha rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca na nirujjhittha.
   [1181]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  na nirujjhittha tassa tattha
cittasaṅkhāro  na  nirujjhissatīti:  avitakkaavicārabhūmiyaṃ  tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati
avitakkaavicārabhūmiyaṃ  pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
vacīsaṅkhāro ca na nirujjhittha cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati . Yassa
vā pana yattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati tassa tattha vacīsaṅkhāro na
nirujjhitthāti:  savitakkasavicārabhūmiyaṃ  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
tattha  cittasaṅkhāro  na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
na nirujjhittha avitakkaavicārabhūmiyaṃ pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ
Tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  ca  na  nirujjhissati  vacīsaṅkhāro  ca
na nirujjhittha.
          Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 393-418. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7849              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7849              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1116&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1116              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]