ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [1182]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa  vacisankharo
nirujjhatiti:  no  .  yassa  va  pana  vacisankharo nirujjhati tassa
kayasankharo  uppajjatiti:  no  .  yassa  kayasankharo uppajjati
tassa  cittasankharo nirujjhatiti: no . yassa va pana cittasankharo
nirujjhati  tassa  kayasankharo uppajjatiti: no . yassa vacisankharo
uppajjati  tassa  cittasankharo  nirujjhatiti:  no . yassa va pana
cittasankharo  nirujjhati  tassa  vacisankharo  uppajjatiti:  no .
Yattha  kayasankharo  uppajjati  tattha  vacisankharo  nirujjhatiti:
dutiyajjhane  tatiyajjhane tattha kayasankharo uppajjati no ca tattha
vacisankharo  nirujjhati .pe. itaresam yatthakanam sadisam . yassa yattha
kayasankharo uppajjati .pe. Yassakampi yassayatthakampi sadisam.
   [1183]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati tassa vacisankharo na
nirujjhatiti:  vitakkavicaranam  bhangakkhane  tesam kayasankharo nuppajjati
no  ca  tesam  vacisankharo  na  nirujjhati  vina assasapassasehi
cittassa  uppadakkhane  vina  vitakkavicarehi  cittassa  bhangakkhane
nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  kayasankharo  ca  nuppajjati
vacisankharo ca na nirujjhati . yassa va pana vacisankharo na nirujjhati
Tassa  kayasankharo  nuppajjatiti:  assasapassasanam  uppadakkhane
tesam  vacisankharo na nirujjhati no ca tesam kayasankharo nuppajjati
vina  assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane vina vitakkavicarehi
cittassa  bhangakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam vacisankharo
ca na nirujjhati kayasankharo ca nuppajjati.
   [1184]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati  tassa  cittasankharo
na  nirujjhatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  tesam  kayasankharo
nuppajjati no ca tesam cittasankharo na nirujjhati vina assasapassasehi
cittassa    uppadakkhane    nirodhasamapannanam   asannasattanam
tesam  kayasankharo  ca  nuppajjati cittasankharo ca na nirujjhati .
Yassa va pana cittasankharo na nirujjhati tassa kayasankharo nuppajjatiti:
assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  cittasankharo  na  nirujjhati
no  ca  tesam  kayasankharo  nuppajjati  vina  assasapassasehi
cittassa    uppadakkhane    nirodhasamapannanam   asannasattanam
tesam cittasankharo ca na nirujjhati kayasankharo ca nuppajjati.
   [1185]  Yassa  vacisankharo  nuppajjati tassa cittasankharo na
nirujjhatiti:  sabbesam  cittassa bhangakkhane tesam vacisankharo nuppajjati
no ca tesam cittasankharo na nirujjhati vina vitakkavicarehi cittassa
uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam vacisankharo ca
nuppajjati cittasankharo ca na nirujjhati . yassa va pana cittasankharo
Na  nirujjhati  tassa  vacisankharo  nuppajjatiti:  vitakkavicaranam
uppadakkhane tesam cittasankharo na nirujjhati no ca tesam vacisankharo
nuppajjati vina vitakkavicarehi cittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  cittasankharo  ca  na  nirujjhati  vacisankharo
ca nuppajjati.
   [1186] Yattha kayasankharo nuppajjati .pe.
   [1187]  Yassa  yattha kayasankharo nuppajjati .pe. yassakampi
yassayatthakampi sadisam. Yassayatthake nirodhasamapannananti na labbhati.
            --------
   [1188]  Yassa  kayasankharo  uppajjittha  tassa  vacisankharo
nirujjhitthati: amanta . atita puccha uppadavarepi nirodhavarepi
uppadanirodhavarepi sadisam vittharetabbam.
            --------
   [1189]  Yassa  kayasankharo  uppajjissati  tassa vacisankharo
nirujjhatiti:  amanta  .  yassa  va  pana vacisankharo nirujjhissati
tassa  kayasankharo  uppajjissatiti:  kamavacaranam  pacchimacittassa
uppadakkhane   yassa   cittassa   anantara   kamavacaranam
pacchimacittam  uppajjissati  rupavacare  arupavacare  pacchimabhavikanam
ye  ca  rupavacaram  arupavacaram  upapajjitva  parinibbayissanti tesam
cavantanam  tesam  vacisankharo nirujjhissati no ca tesam kayasankharo
Uppajjissati  itaresam  vacisankharo  ca  nirujjhissati kayasankharo ca
uppajjissati.
   [1190]  Yassa  kayasankharo  uppajjissati tassa cittasankharo
nirujjhissatiti:  amanta  . yassa va pana cittasankharo nirujjhissati
tassa  kayasankharo  uppajjissatiti:  kamavacaranam  pacchimacittassa
uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam
uppajjissati  rupavacare  arupavacare  pacchimabhavikanam  ye  ca
rupavacaram  arupavacaram  upapajjitva  parinibbayissanti  tesam cavantanam
tesam cittasankharo nirujjhissati no ca tesam kayasankharo uppajjissati
itaresam cittasankharo ca nirujjhissati kayasankharo ca uppajjissati.
   [1191]  Yassa  vacisankharo  uppajjissati  tassa cittasankharo
nirujjhissatiti:  amanta  . yassa va pana cittasankharo nirujjhissati
tassa  vacisankharo  uppajjissatiti:  pacchimacittassa  uppadakkhane
yassa  cittassa  anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati
tesam  cittasankharo  nirujjhissati  no  ca  tesam  vacisankharo
uppajjissati  itaresam  cittasankharo  ca  nirujjhissati vacisankharo ca
uppajjissati.
   [1192] Yattha kayasankharo uppajjissati .pe.
   [1193]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjissati tassa tattha
vacisankharo  nirujjhissatiti:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
Tesam tattha kayasankharo uppajjissati no ca tesam tattha vacisankharo
nirujjhissati   pathamajjhanam   samapannanam   kamavacaranam   tesam
tattha  kayasankharo  ca  uppajjissati vacisankharo ca nirujjhissati .
Yassa va pana yattha vacisankharo nirujjhissati tassa tattha kayasankharo
uppajjissatiti:   kamavacaranam   pacchimacittassa   uppadakkhane
yassa  cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam  uppajjissati
rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha  vacisankharo  nirujjhissati
no  ca  tesam  tattha  kayasankharo  uppajjissati  pathamajjhanam
samapannanam  itaresam  kamavacaranam  tesam  tattha  vacisankharo  ca
nirujjhissati kayasankharo ca uppajjissati.
   [1194]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjissati tassa tattha
cittasankharo  nirujjhissatiti:  amanta  .  yassa  va  pana yattha
cittasankharo  nirujjhissati  tassa  tattha  kayasankharo uppajjissatiti:
kamavacaranam  pacchimacittassa  uppadakkhane  yassa  cittassa anantara
kamavacaranam  pacchimacittam  uppajjissati  catutthajjhanam  samapannanam
rupavacaranam arupavacaranam tesam tattha cittasankharo nirujjhissati no ca
tesam  tattha  kayasankharo  uppajjissati  pathamajjhanam  dutiyajjhanam
tatiyajjhanam  samapannanam  itaresam  kamavacaranam  tesam  tattha
cittasankharo ca nirujjhissati kayasankharo ca uppajjissati.
   [1195]  Yassa  yattha  vacisankharo  uppajjissati  tassa tattha
Cittasankharo  nirujjhissatiti:  amanta  .  yassa  va  pana yattha
cittasankharo  nirujjhissati  tassa  tattha  vacisankharo  uppajjissatiti:
pacchimacittassa  uppadakkhane  yassa  cittassa anantara avitakkaavicaram
pacchimacittam   uppajjissati   dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  catutthajjhanam
samapannanam tesam tattha cittasankharo nirujjhissati no ca tesam tattha
vacisankharo  uppajjissati  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam
itaresam  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha  cittasankharo
ca nirujjhissati vacisankharo ca uppajjissati.
   [1196]  Yassa  kayasankharo  nuppajjissati  tassa vacisankharo
na  nirujjhissatiti:  kamavacaranam  pacchimacittassa  uppadakkhane  yassa
cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam uppajjissati rupavacare
arupavacare  pacchimabhavikanam  ye ca rupavacaram arupavacaram upapajjitva
parinibbayissanti  tesam  cavantanam  tesam  kayasankharo  nuppajjissati
no  ca  tesam vacisankharo na nirujjhissati savitakkasavicarapacchimacittassa
bhangakkhane  avitakkaavicarapacchimacittasamanginam  yassa  cittassa  anantara
avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati  tesam  kayasankharo  ca
nuppajjissati  vacisankharo  ca  na  nirujjhissati  .  yassa va pana
vacisankharo .pe. Amanta.
   [1197]  Yassa  kayasankharo  nuppajjissati tassa cittasankharo
na  nirujjhissatiti:  kamavacaranam  pacchimacittassa  uppadakkhane  yassa
Cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam uppajjissati rupavacare
arupavacare  pacchimabhavikanam  ye ca rupavacaram arupavacaram upapajjitva
parinibbayissanti  tesam  cavantanam  tesam  kayasankharo  nuppajjissati
no  ca  tesam cittasankharo na nirujjhissati pacchimacittassa bhangakkhane
tesam kayasankharo ca nuppajjissati cittasankharo ca na nirujjhissati.
Yassa va pana cittasankharo .pe. Amanta.
   [1198]  Yassa  vacisankharo  nuppajjissati  tassa cittasankharo
na  nirujjhissatiti:  avitakkaavicarapacchimacittassa  uppadakkhane  yassa
cittassa  anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati  tesam
vacisankharo  nuppajjissatino  ca  tesam  cittasankharo na nirujjhissati
pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  vacisankharo  ca  nuppajjissati
cittasankharo  ca  na  nirujjhissati  . yassa va pana cittasankharo
.pe. Amanta.
   [1199] Yattha kayasankharo nuppajjissati .pe.
   [1200]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjissati tassa tattha
vacisankharo   na   nirujjhissatiti:   kamavacaranam  pacchimacittassa
uppadakkhane   yassa   cittassa   anantara   kamavacaranam
pacchimacittam   uppajjissati   rupavacaranam   arupavacaranam   tesam
tattha  kayasankharo  nuppajjissati  no  ca tesam tattha vacisankharo
na    nirujjhissati    savitakkasavicarapacchimacittassa    bhangakkhane
avitakkaavicarapacchimacittasamanginam yassa
Cittassa   anantara   avitakkaavicaram   pacchimacittam  uppajjissati
catutthajjhanam   samapannanam   asannasattanam   tesam   tattha
kayasankharo  ca  nuppajjissati  vacisankharo  ca  na nirujjhissati .
Yassa  va  pana  yattha  vacisankharo  na  nirujjhissati  tassa tattha
kayasankharo    nuppajjissatiti:    dutiyajjhanam    tatiyajjhanam
samapannanam  tesam  tattha  vacisankharo na nirujjhissati no ca tesam
tattha   kayasankharo   nuppajjissati   savitakkasavicarapacchimacittassa
bhangakkhane   avitakkaavicarapacchimacittasamanginam   yassa   cittassa
anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati  catutthajjhanam
samapannanam  asannasattanam tesam tattha vacisankharo ca na nirujjhissati
kayasankharo ca nuppajjissati.
   [1201]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjissati tassa tattha
cittasankharo   na   nirujjhissatiti:  kamavacaranam  pacchimacittassa
uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara  kamavacaranam  pacchimacittam
uppajjissati  catutthajjhanam  samapannanam  rupavacaranam  arupavacaranam
tesam tattha kayasankharo nuppajjissati no ca tesam tattha cittasankharo na
nirujjhissati  pacchimacittassa  bhangakkhane  asannasattanam  tesam  tattha
kayasankharo  ca  nuppajjissati  cittasankharo  ca na nirujjhissati .
Yassa va pana yattha cittasankharo .pe. Amanta.
   [1202]  Yassa  yattha  vacisankharo  nuppajjissati  tassa tattha
cittasankharo na nirujjhissatiti: avitakkaavicarapacchimacittassa uppadakkhane
Yassa  cittassa  anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati
dutiyajjhanam   tatiyajjhanam   catutthajjhanam   samapantanam   tesam
tattha  vacisankharo  nuppajjissati  no  ca tesam tattha cittasankharo
na   nirujjhissati   pacchimacittassa   bhangakkhane   asannasattanam
tesam tattha vacisankharo ca nuppajjissati cittasankharo ca na nirujjhissati.
Yassa va pana yattha cittasankharo .pe. Amanta.
            ---------
   [1203]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa  vacisankharo
nirujjhitthati: amanta . yassa va pana vacisankharo nirujjhittha tassa
kayasankharo  uppajjatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina
assasapassasehi   cittassa   uppadakkhane   nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam vacisankharo nirujjhittha no ca tesam kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  vacisankharo  ca
nirujjhittha  kayasankharo ca uppajjati 1- .pe. yatha uppadavare
paccuppannenatita  puccha  anulomampi  paccaniyampi  vibhattam  evam
uppadanirodhavarepi   paccuppannenatita   puccha   anulomampi
paccaniyampi vibhajitabbam.
@Footnote: 1 ito param suvinneyyam tasma navibhattanti datthabbam. etthayam
@viseso kayasankharacittasankharayamakapuccha purimasadisa
@vacisankharacittasankharayamakapucchayampana vina assasapassasehiti thane vina
@vitakkavicarehiti datthabbam assasapassasananti ca thane vitakkavicarananti.
   [1204]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa  vacisankharo
nirujjhissatiti:  amanta  .  yassa va pana vacisankharo nirujjhissati
tassa  kayasankharo  uppajjatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
vina  assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam vacisankharo nirujjhissati no ca tesam kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  vacisankharo  ca
nirujjhissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1205]  Yassa  kayasankharo  uppajjati  tassa  cittasankharo
nirujjhissatiti:  amanta  . yassa va pana cittasankharo nirujjhissati
tassa  kayasankharo  uppajjatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
vina  assasapassasehi  cittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam cittasankharo nirujjhissati no ca tesam kayasankharo
uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane  tesam  cittasankharo
ca nirujjhissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1206]  Yassa  vacisankharo  uppajjati  tassa  cittasankharo
nirujjhissatiti:  amanta  . yassa va pana cittasankharo nirujjhissati
tassa  vacisankharo  uppajjatiti:  sabbesam  cittassa bhangakkhane vina
vitakkavicarehi    cittassa   uppadakkhane   nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam cittasankharo nirujjhissati no ca tesam vacisankharo
uppajjati  vitakkavicaranam  uppadakkhane  tesam  cittasankharo  ca
Nirujjhissati vacisankharo ca uppajjati.
   [1207] Yattha kayasankharo uppajjati .pe.
   [1208]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjati  tassa  tattha
vacisankharo  nirujjhissatiti:  dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam
assasapassasanam   uppadakkhane   tesam   tattha  kayasankharo
uppajjati  no  ca  tesam  tattha vacisankharo nirujjhissati pathamajjhanam
samapannanam   kamavacaranam   assasapassasanam   uppadakkhane
tesam tattha kayasankharo ca uppajjati vacisankharo ca nirujjhissati .
Yassa va pana yattha vacisankharo nirujjhissati tassa tattha kayasankharo
uppajjatiti:  pathamajjhanam  samapannanam  kamavacaranam assasapassasanam
bhangakkhane  tesamyeva  vina  assasapassasehi cittassa uppadakkhane
rupavacaranam arupavacaranam tesam tattha vacisankharo nirujjhissati no ca
tesam  tattha  kayasankharo  uppajjati  pathamajjhanam  samapannanam
kamavacaranam   assasapassasanam   uppadakkhane   tesam  tattha
vacisankharo ca nirujjhissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1209]  Yassa  yattha  kayasankharo  uppajjati  tassa  tattha
cittasankharo  nirujjhissatiti:  amanta  .  yassa  va  pana yattha
cittasankharo  nirujjhissati  tassa  tattha  kayasankharo  uppajjatiti:
sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina  assasapassasehi  cittassa
uppadakkhane  tesam  tattha  cittasankharo  nirujjhissati no ca tesam
Tattha  kayasankharo  uppajjati  assasapassasanam  uppadakkhane
tesam tattha cittasankharo ca nirujjhissati kayasankharo ca uppajjati.
   [1210] Yassa yattha vacisankharo uppajjati tassa tattha cittasankharo
nirujjhissatiti:  amanta  .  yassa  va  pana  yattha cittasankharo
nirujjhissati   tassa  tattha  vacisankharo  uppajjatiti:  sabbesam
cittassa  bhangakkhane  vina  vitakkavicarehi  cittassa  uppadakkhane
tesam tattha cittasankharo nirujjhissati no ca tesam tattha vacisankharo
uppajjati  vitakkavicaranam  uppadakkhane  tesam  tattha  cittasankharo
ca nirujjhissati vacisankharo ca uppajjati.
   [1211]  Yassa  kayasankharo  nuppajjati tassa vacisankharo na
nirujjhissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina assasapassasehi
cittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam
kayasankharo  nuppajjati  no  ca  tesam vacisankharo na nirujjhissati
savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane  avitakkaavicarapacchimacittasamanginam
yassa  cittassa  anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati
tesam  kayasankharo  ca nuppajjati vacisankharo ca na nirujjhissati .
Yassa va pana vacisankharo na nirujjhissati tassa kayasankharo nuppajjatiti:
amanta.
   [1212]  Yassa  kayasankharo nuppajjati tassa cittasankharo na
nirujjhissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina assasapassasehi
Cittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam
kayasankharo  nuppajjati  no  ca tesam cittasankharo na nirujjhissati
pacchimacittassa bhangakkhane tesam kayasankharo ca nuppajjati cittasankharo
ca  na  nirujjhissati  . yassa va pana cittasankharo na nirujjhissati
tassa kayasankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1213]  Yassa  vacisankharo  nuppajjati tassa cittasankharo na
nirujjhissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina  vitakkavicarehi
cittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam vacisankharo
nuppajjati  no  ca  tesam cittasankharo na nirujjhissati pacchimacittassa
bhangakkhane  tesam  vacisankharo  ca  nuppajjati  cittasankharo  ca
na  nirujjhissati . yassa va pana cittasankharo na nirujjhissati tassa
vacisankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1214] Yattha kayasankharo nuppajjati .pe.
   [1215]  Yassa  yattha  kayasankharo  nuppajjati  tassa  tattha
vacisankharo  na  nirujjhissatiti:  pathamajjhanam samapannanam kamavacaranam
assasapassasanam bhangakkhane tesamyeva vina assasapassasehi cittassa
uppadakkhane  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam  tattha kayasankharo
nuppajjati  no  ca  tesam  tattha  vacisankharo  na  nirujjhissati
savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane  avitakkaavicarachicchimacittasamanginam
yassa  cittassa  anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati
Dutiyajjhanam  tatiyajjhanam  samapannanam  assasapassasanam  bhangakkhane
tesamyeva  vina  assasapassasehi cittassa uppadakkhane catutthajjhanam
samapannanam  asannasattanam  tesam  tattha  kayasankharo ca nuppajjati
vacisankharo ca na nirujjhissati . yassa va pana yattha vacisankharo na
nirujjhissati  tassa  tattha  kayasankharo  nuppajjatiti:  dutiyajjhanam
tatiyajjhanam  samapannanam  assasapassasanam  uppadakkhane tesam tattha
vacisankharo na nirujjhissati no ca tesam tattha kayasankharo nuppajjati
savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane  abhitakkaavicarapacchimacittasamanginam
yassa  cittassa  anantara  avitakkaavicaram  pacchimacittam  uppajjissati
dutiyajjhanam    tatiyajjhanam    samapannanam    assasapassasanam
bhangakkhane  tesamyeva  vina  assasapassasehi cittassa uppadakkhane
catutthajjhanam  samapannanam  asannasattanam  tesam tattha vacisankharo ca
na nirujjhissati kayasankharo ca nuppajjati.
   [1216] Yassa yattha kayasankharo nuppajjati tassa tattha cittasankharo
nirujjhissatiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  vina assasapassasehi
cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  kayasankharo  nuppajjati
no ca tesam tattha cittasankharo na nirujjhissati pacchimacittassa bhangakkhane
asannasattanam  tesam  tattha  kayasankharo ca nuppajjati cittasankharo
ca na nirujjhissati . yassa va pana yattha cittasankharo na nirujjhissati
tassa tattha kayasankharo nuppajjatiti: amanta.
   [1217]  Yassa  yattha  vacisankharo  nuppajjati  tassa  tattha
cittasankharo  na  nirujjhissatiti:  sabbesam  cittassa bhangakkhane vina
vitakkavicarehi  cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  vacisankharo
nuppajjati no ca tesam tattha cittasankharo na nirujjhissati pacchimacittassa
bhangakkhane   asannasattanam   tesam   tattha   vacisankharo  ca
nuppajjati  cittasankharo  ca na nirujjhissati . yassa va pana yattha
cittasankharo  na  nirujjhissati  tassa  tattha vacisankharo nuppajjatiti:
amanta.
           -----------
   [1218]   Yassa   kayasankharo   uppajjittha   tassa
vacisankharo  nirujjhissatiti:  savitakkasavicarapacchimacittassa  bhangakkhane
avitakkaavicarapacchimacittasamanginam  yassa cittassa anantara avitakkaavicaram
pacchimacittam  uppajjissati  tesam  kayasankharo  uppajjittha  no  ca
tesam  vacisankharo  nirujjhissati  itaresam kayasankharo ca uppajjittha
vacisankharo ca nirujjhissati . yassa va pana vacisankharo nirujjhissati
tassa kayasankharo uppajjitthati: amanta.
   [1219]  Yassa  kayasankharo  uppajjittha  tassa cittasankharo
nirujjhissatiti:  pacchimacittassa bhangakkhane tesam kayasankharo uppajjittha
no  ca  tesam  cittasankharo  nirujjhissati  itaresam  kayasankharo
ca   uppajjittha   cittasankharo  ca  nirujjhissati  .  yassa
Va  pana cittasankharo nirujjhissati tassa kayasankharo uppajjitthati:
amanta .pe.
  Yatha  nirodhavare atitenanagata puccha anulomampi paccaniyampi
vibhattam  evam  uppadanirodhavarepi atitenanagata puccha anulomampi
paccaniyampi  vibhajitabbam  asammohantena  .  nirodhavare  sadisam .
Natthi nanakaranam.
          Uppadanirodhavaram nitthitam.
            Pavattivaro.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 418-433. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=8345&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=8345&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1182&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1182              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]