ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Anusayayamakaṃ
            satta anusayā
     kāmarāgānusayo paṭighānusayo mānānusayo diṭṭhānusayo
      vicikicchānusayo bhavarāgānusayo avijjānusayo.
   [1221]  Kattha  kāmarāgānusayo  anuseti:  kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  ettha  kāmarāgānusayo  anuseti  .  kattha paṭighānusayo
anuseti:  dukkhāya  vedanāya  ettha paṭighānusayo anuseti . kattha
mānānusayo  anuseti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  mānānusayo  anuseti  .  kattha  diṭṭhānusayo
anuseti:  sabbasakkāyapariyāpannesu  dhammesu  ettha  diṭṭhānusayo
anuseti  .  kattha  vicikicchānusayo anuseti: sabbasakkāyapariyāpannesu
dhammesu  ettha  vicikicchānusayo  anuseti  .  kattha bhavarāgānusayo
anuseti:   rūpadhātuyā   arūpadhātuyā   ettha   bhavarāgānusayo
anuseti  .  kattha  avijjānusayo  anuseti: sabbasakkāyapariyāpannesu
dhammesu ettha avijjānusayo anuseti.
            Anusayavāro
   [1222]  Yassa  kāmarāgānusayo  anuseti  tassa  paṭighānusayo
anusetīti:  āmantā  . yassa vā pana paṭighānusayo anuseti tassa
kāmarāgānusayo  anusetīti:  āmantā  .  yassa  kāmarāgānusayo
Anuseti  tassa  mānānusayo anusetīti: āmantā . yassa vā pana
mānānusayo  anuseti  tassa  kāmarāgānusayo anusetīti: anāgāmissa
mānānusayo  anuseti  no  ca  tassa  kāmarāgānusayo  anuseti
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  mānānusayo  ca  anuseti  kāmarāgānusayo  ca
anuseti . yassa kāmarāgānusayo anuseti tassa diṭṭhānusayo anusetīti:
dvinnaṃ  puggalānaṃ kāmarāgānusayo anuseti no ca tesaṃ diṭṭhānusayo
anuseti  puthujjanassa  kāmarāgānusayo  ca  anuseti  diṭṭhānusayo ca
anuseti anusetīti: āmantā.
   {1222.1}   Yassa   kāmarāgānusayo   anuseti   tassa
vicikicchānusayo   anusetīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  kāmarāgānusayo
anuseti no ca tesaṃ vicikicchānusayo anuseti puthujjanassa kāmarāgānusayo
ca  anuseti  vicikicachānusayo  ca  anuseti  .  yassa  vā  pana
vicikicchānusaya  anuseti tassa kāmarāgānusayo anusetīti: āmantā .
Yassa  kāmarāgānusayo  anuseti  tassa  bhavarāgānusayo  anusetīti:
āmantā . yassa vā pana bhavarāgānusaya anuseti tassa kāmarāgānusayo
anusetīti:   anāgāmassa   bhavarāgānusayo  anuseti  no  ca
tassa  kāmarāgānusayo  anuseti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ bhavarāgānusayo ca
anuseti  kāmarāgānusayo  ca  anuseti  .  yassa  kāmarāgānusayo
anuseti  tassa avijjānusayo anusetīti: āmantā . yassa vā pana
avijjānusayo  anuseti  tassa kāmarāgānusayo anusetīti: anāgāmissa
Avijjānusayo  anuseti  no  ca  tassa  kāmarāgānusayo  anuseti
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  avijjānusayo  ca  anuseti  kāmarāgānusayo  ca
anuseti.
   [1223] Yassa paṭighānusayo anuseti tassa mānānusayo anusetīti:
āmantā  . yassa vā pana mānānusayo anuseti tassa paṭighānusayo
anusetīti:  anāgāmissa  mānānusayo  anuseti  no  ca  tassa
paṭighānusayo  anuseti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  mānānusayo  ca  anuseti
paṭighānusayo ca anuseti . yassa paṭighānusayo anuseti tassa diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  anusetīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  paṭighānusayo
anuseti  no  ca  tesaṃ  vicikicchānusayo  anuseti  puthujjanassa
paṭighānusayo ca anuseti cikicchānusayo ca anuseti . yassa vā pana
vicikicchānusayo  anuseti  tassa  paṭighānusayo anusetīti: āmantā .
Yassa paṭighānusayo anuseti tassa bhavārāgānusayo .pe. avijjānusayo
anusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana avijjāyanusayo anuseti
tassa  paṭighānusayo  anusetīti:  anāgāmissa  avijjānusayo  anuseti
no  ca  tassa  paṭighānusayo  anuseti tirṇaṃ puggalānaṃ avijjānusayo
ca anuseti paṭighānusayo ca anuseti.
   [1224]  Yassa  mānānusayo anuseti tassa diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo  anusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  mānānusayo  anuseti
no  ca  tesaṃ  vicikicchānusayo  anuseti puthujjanassa mānānusayo ca
Anuseti vicikicchānusayo ca anuseti . yassa vā pana vicikicchānusyo
anuseti  tassa  mānānusayo  anuseti:  āmantā  .  yassa
mānānusayo  anuseti  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo
anusetīti:  āmantā . yassa vā pana avijjānusayo anuseti tassa
mānānusayo anusetīti: āmantā.
   [1225]  Yassa  diṭṭhānusayo  anuseti  tassa  vicikicchānusayo
anusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana vicikicchānusayo anuseti
tassa  diṭṭhānusayo  anusetīti:  āmantā  .  yassa  diṭṭhānusayo
anuseti  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  anusetīti:
āmantā  . yassa vā pana avijjānusayo anusetisatassa diṭṭhānusayo
anusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  avijjānusayo  anuseti  no ca tesaṃ
diṭṭhānusayo anuseti puthujjanassa avijjānusayo ca anuseti diṭṭhānusayo
ca anuseti.
   [1226]  Yassa  vicikicchānusayo  anuseti  tassa bhavarāgānusayo
.pe.  avijjānusayo  anusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
avijjānusayo  anuseti  tassa  vicikicchānusayo  anusetīti:  tirṇaṃ
puggalāyanaṃ avijjānusayo anuseti no ca tesaṃ vicikicchānusayo anuseti
puthujjanassa avijjānusayo ca anuseti vicikicchānusayo ca anuseti.
   [1227]  Yassa  bhavarāgānusayo  anuseti  tassa  avijjānusayo
anusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  avijjānusayo anuseti
Tassa bhavarāgānusayo anusetīti: āmantā.
   [1228]  Yassa  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca anusenti
tassa mānānusayo anusetīti: āmantā . yassa vā pana mānānusayo
anuseti  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusentīti:
anāgāmissa  mānānusayo  anuseti  no  ca  tassa kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  mānānusayo  ca
anuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti . yassa
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti tassa diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo  anusetīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  no  ca  tesaṃ vicikicchānusayo anuseti
puthujjanasasa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti vicikicchānusayo
ca  anuseti  .  yassa  vā  pana  vicikicchānusayo  anuseti tassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusentīti:  āmantā .
Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti tassa bhavarāgānusayo
.pe.  avijjānusayo  anasetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
avijjānusayo  anuseti  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
anusentīti:  anāgāmisasa  avijjānusayo  anuseti  no  ca  tassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
avijjānusayo  ca  anuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
anusenti.
   [1229]   Yassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo  ca  anusenti  tassa diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo
anusetīti:  dvinnaṃ  puggalāyanaṃ  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca  anusenti  no  ca  tesaṃ  vicikicchānuyo anuseti
puthujjanassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca
anusenti vicikicchānusayo ca anuseti . yassa vā pana vicikicchānusayo
anuseti  tassa  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
anusentīti:  āmantā  . yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca  anusenti tassa bhavarāgānusayo .pe. avijjānusayo
anusetīti:  āmantā . yassa vā pana avijjānusayo anuseti tassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayoka  ca  mānānusayo ca anusentīti:
anāgāmissa avijjānusayo ca mānānusayo ca anusenti no ca tassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  usenti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
avijjānusayo  ca  anuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo ca anusenti.
   [1230] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca anusenti tassa vicikicchānusayo anusetīti: āmantā.
Yassa  vā  pana  vicikicchānusayo  anuseti tassa kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusentīti: āmantā.
Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
Anusenti  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  anusetīti:
āmantā . yassa vā pana avijjānusayo anuseti tassa kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca anusentīti:
anāgāmissa  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusenti no ca
tassa  kamarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusenti
dvinnaṃ puggalānaṃ avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca anusenti no ca tesaṃ diṭṭhānusayo anuseti puthujjanassa
avijjānusayo ca anuseti kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca diṭṭhānusayo ca anusenti.
   [1231] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti tassa bhavarāgānusayo
.pe. avijjānusayo anusetīti: āmantā . Yassa vā pana avijjānusayo
anuseti  tassa  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusentīti:  anāgāmissa
avijjānusayo ca mānānusayo ca anusenti no ca tassa kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti
dvinnaṃ  puggalānaṃ  ca  anusenti  puthujjanassa  avijjānusayo  ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca anusenti no ca tesaṃ diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo   ca  anusenti  puthujjanassa  avijjānusayo  ca
anuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca
Diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusenti.
   [1232] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca anusenti tassa
avijjānusayo  anusetīti:  āmantā . yassa vā pana avijjānusayo
anuseti  tassa  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo ca anusentīti:
anāgāmissa  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca  bhavarāgānusayo ca
anusenti no ca tassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti  dvinnaṃ  puggalānaṃ  avijjānusayo
ca kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca bhavarāgānusayo
ca  anusenti  no  ca  tesaṃ  diṭṭhānusayo  ca vicikicchānusayo ca
anusenti  puthujjanassa  avijjānusayo  ca anuseti kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
bhavarāgānusayo ca anusenti.
   [1233]  Yattha  kāmarāgānusayo  anuseti  tattha  paṭighānusayo
anusetīti:  no  .  yattha  vā  pana  paṭighānusayo anuseti tattha
kāmarāgānusayo  anusetīti:  no  . yattha kāmarāgānusayo anuseti
tattha mānānusayo anusetīti: āmantā . yattha vā pana mānānusayo
anuseti  tattha  kāmarāgānusayo  anusetīti:  rūpadhātuyā arūpadhātuyā
ettha  mānānusayo  anuseti no ca tattha kāmarāgānusayo anuseti
Kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha  mānānusayo  ca  anuseti
kāmarāgānusayo  ca anuseti . yattha kāmarāgānusayo anuseti tattha
diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  anusetīti:  āmantā .
Yattha  vā  pana  vicikicchānusayo  anuseti  tattha  kāmarāgānusayo
anusetīti:  dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
vicikicchānusayo  anuseti  no  ca  tattha  kāmarāgānusayo  anuseti
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha  vicikicchānusayo  ca  anuseti
kāmarāgānusayo ca anuseti.
   {1233.1} Yattha kāmarāgānusayo anuseti tattha bhavarāgānusayo
anusetīti:  no  .  yattha  vā pana bhavarāgānusayo anuseti tattha
kāmarāgānusayo anusetīti: no . yattha kāmarāgānusayo anuseti tattha
avijjānusayo  anusetīti:  āmantā . yattha vā pana avijjānusayo
anuseti tattha kāmarāgānusayo anusetīti: dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha avijjānusayo anuseti no ca tattha kāmarāgānusayo
anuseti kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo ca anuseti
kāmarāgānusayo ca anuseti.
   [1234] Yattha paṭighānusayo anuseti tattha mānānusayo anusetīti:
no  .  yattha  vā  pana  mānānusayo anuseti tattha paṭighānusayo
anusetīti:  no  .  yattha  paṭighānusayo anuseti tattha diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  anusetīti:  āmantā  .  yattha  vā pana
vicikicchānusayo  anuseti  tattha  paṭighānusayo  anusetīti: kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha vicikicchānusayo anuseti
No  ca  tattha  paṭighānusayo  anuseti  dukkhāya  vedanāya  ettha
vicikicchānusayo  ca  anuseti  paṭighānusayo  ca  anuseti  .  yattha
paṭighānusayo  anuseti  tattha  bhavarāgānusayo  anusetīti:  no .
Yattha  vā  pana  bhavarāgānusayo  anuseti  tattha  paṭighānusayo
anusetīti:  no  .  yattha paṭighānusayo anuseti tattha avijjānusayo
anusetīti:  āmantā . yattha vā pana avijjānusayo anuseti tattha
paṭighānusayo  anusetīti:  kāmadhātuyā  davīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha avijjānusayo  anuseti no ca tattha paṭighānusayo
anuseti  dukkhāya  vedanāya  ettha  avijjānusayo  ca  anuseti
paṭighānusayo ca anuseti.
   [1235]  Yattha  mānānusayo anuseti tattha diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo anusetīti: āmantā . yattha vā pana vicikicchānusayo
anuseti  tattha  mānānusayo  anusetīti:  dukkhāya  vedanāya ettha
vicikicchānusayo anuseti no ca tattha mānānusayo anuseti kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha vicikicchānusayo ca
anuseti mānānusayo ca anuseti . yattha mānānusayo anuseti tattha
bhavarāgānusayo  anusetīti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha
mānānusayo anuseti no ca tattha bhavarāgānusayo anuseti rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  mānānusayo  ca  anuseti  bhavarāgānusayo
ca  anuseti  .  yattha  vā  pana  bhavarāgānusayo  anuseti tattha
mānānusayo  anusetīti:  āmantā  .  yattha  mānānusayo anuseti
Tattha avijjānusayo anusetīti: āmantā . yattha vā pana avijjānusayo
anuseti  tattha  mānānusayo  anusetīti:  dukkhāya  vedanāya ettha
avijjānusayo anuseti no ca tattha mānānusayo anuseti kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo
ca anuseti mānānusayo ca anuseti.
   [1236]  Yattha  diṭṭhānusayo  anuseti  tattha  vicikicchānusayo
anusetīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana vicikicchānusayo anuseti
tattha  diṭṭhānusayo  anusetīti:  āmantā  .  yattha  diṭṭhānusayo
anuseti  tattha  bhavarāgānusayo anusetīti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
ettha  diṭṭhānusayo  anuseti  no ca tattha bhavarāgānusayo anuseti
rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha diṭṭhānusayo ca anuseti bhavarāgānusayo
ca anuseti . yattha vā pana bhavarāgānusayo anuseti tattha diṭṭhānusayo
anusetīti:  āmantā  .  yattha  diṭṭhānusayo  anuseti  tattha
avijjānusayo  anusetīti:  āmantā . yattha vā pana avijjānusayo
anuseti tattha diṭṭhānusayo anusetīti: āmantā.
   [1237]  Yattha  vicikicchānusayo  anuseti  tattha bhavarāgānusayo
anusetīti:  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  ettha  vicikicchānusayo
anuseti no ca tattha bhavarāgānusayo anuseti rūpadhātuyā arūpadhātuyā
ettha  vicikicchānusayo  ca  anuseti  bhavarāgānusayo ca anuseti .
Yattha vā pana bhavarāgānusayo anuseti tattha vicikicchānusayo anusetīti:
Āmantā  .  yattha  vicikicchānusayo  anuseti  tattha  avijjānusayo
anusetīti:  āmantā . yattha vā pana avijjānusayo anuseti tattha
vicikicchānusayo anusetīti: āmantā.
   [1238]  Yattha  bhavarāgānusayo  anuseti  tattha  avijjānusayo
anusetīti:  āmantā . yattha vā pana avijjānusayo anuseti tattha
bhavarāgānusayo  anusetīti:  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  ettha
avijjānusayo anuseti no ca tattha bhavarāgānusayo anuseti rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha avijjānusayo ca anuseti bhavarāgānusayo ca anuseti.
   [1239]  Yattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca anusenti
tattha  mānānusayo  anusetīti: natthi . yattha vā pana mānānusayo
anuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusentīti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  mānānusayo anuseti no ca tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu ettha mānānusayo ca kāmarāgānusayo ca anusenti no ca
tattha  paṭighānusayo  anuseti  dukkhāya  vedanāya ettha paṭighānusayo
anuseti no ca tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti 1-.
Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti tattha diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  anusetīti:  natthi  .  yattha  vā  pana
@Footnote: 1 dukkhāya vedanāsūtyādi bhavarāgānusayavāre vakkhamānahetuto atirekaṃ
@siyā.
Vicikicchānusayo  anuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
anusentīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha vicikicchānusayo anuseti
no ca tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu ettha vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca anusenti
no ca tattha paṭighānusayo anuseti dukkhāya vedanāya ettha vicikicchānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  no  ca  tattha  kāmarāgānusayo
anuseti.
   {1239.1} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
tattha bhavarāgānusayo anusetīti: natthi . yattha vā pana bhavarāgānusayo
anuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusentīti:
no  .  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti tattha
avijjānusayo  anusetīti:  natthi  .  yattha  vā pana avijjānusayo
anuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusentīti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha avijjānusayo anuseti no ca tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  ettha  avijjānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca anusenti
no  ca  tattha  paṭighānusayo  anuseti  dukkhāya  vedanāya  ettha
avijjānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo
anuseti.
   [1240] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
anusenti  tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  anusetīti:
Natthi . yattha vā pana vicikicchānusayo anuseti tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusentīti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  vicikicchānusayo  ca  mānānusayo  ca anusenti
no ca tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  ettha  vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca
mānānusayo ca anusenti no ca tattha paṭighānusayo anuseti dukkhāya
vedanāya ettha vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti no ca
tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti.
   {1240.1}   Yattha   kāmarāgānusayo   ca  paṭighānusayo
ca  mānānusayo  ca  anusenti  tattha  bhavarāgānusayo  anusetīti:
natthi  .  yattha  vā  pana  bhavarāgānusayo  anuseti  tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca anusentīti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  bhavarāgānusayo  ca mānānusayo ca
anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
anusenti  no ca tattha bhavarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
dukkhāya vedanāya ettha paṭighānusayo anuseti no ca tattha bhavarāgānusayo
ca  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusenti 1- . yattha
@Footnote: 1 kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu .pe. paṭighānusayo ca mānānusayo ca
@anusentīti vacanaṃ atirekaṃ siyā. imasmiṃ hi vāre bhavarāgānusayasseva
@aññehi saddhiṃ anusayanaṭṭhānaṃ pucchati na aññesaṃ tasmā yattha
@so anuseti taññeva niddisitvā vissajjanā kātabbā.
Kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca anusenti tattha
avijjānusayo  anusetīti:  natthi  .  yattha  vā pana avijjānusayo
anuseti  tattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
anusentīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha avijjānusayo ca mānānusayo
ca  anusenti  no  ca  tattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
anusenti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha  avijjānusayo  ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti no ca tattha paṭighānusayo
anuseti  dukkhāya  vedanāya ettha avijjānusayo ca paṭighānusayo ca
anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti.
   [1241] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  anusenti tattha vicikicchānusayo anusetīti: natthi .
Yattha  vā  pana  vicikicchānusayo  anuseti tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusentīti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha vicikicchānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  no  ca  tattha
paṭighānusayo  anuseti  dukkhāya  vedanāya  ettha vicikicchānusayo ca
paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  anusenti  .  yattha  kāmarāgānusayo  ca
Paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca anusenti tattha
bhavarāgānusayo  anusetīti:  natthi  . yattha vā pana bhavarāgānusayo
anuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  anusentīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
bhavarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusenti no ca tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  ettha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
anusenti  no ca tattha bhavarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
dukkhāya  vedanāya  ettha paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusenti
no  ca tattha bhavarāgānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
anusenti 1-.
   {1241.1} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  tattha  avijjānusayo  anusetīti:
natthi . yattha vā pana avijjānusayo anuseti tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusentīti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha avijjānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca anusenti no ca tattha paṭighānusayo
@Footnote: 1 idhāpi kāmadhātuyā dvīsu vedanāsūtyādi vuttādhippāyato atirekaṃ
@siyā.
Anuseti  dukkhāya  vedanāya ettha avijjānusayo ca paṭighānusayo ca
diṭṭhānusayo ca anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo
ca anusenti.
   [1242] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti tattha bhavarāgānusayo
anusetīti:  natthi  .  yattha vā pana bhavarāgānusayo anuseti tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  anusentīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
bhavarāgānusayo  ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusenti no ca tattha bhavarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca anusenti dukkhāya vedanāya ettha paṭighānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti  no ca tattha
bhavarāgānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti 1-.
   {1242.1} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusenti tattha avijjānusayo anusetīti:
natthi . yattha vā pana avijjānusayo anuseti tattha kāmarāgānusayo ca
@Footnote: 1 idhāpi kāmadhātuyā dvīsu vedanāsūtyādinā vuttādhippāyato atirekena
@bhavitabbaṃ.
Paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
anusentīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha avijjānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti  no ca tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu ettha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusenti no ca tattha paṭighānusayo
anuseti  dukkhāya  vedanāya ettha avijjānusayo ca paṭighānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusenti no ca tattha kāmarāgānusayo
ca mānānusayo ca anusenti.
   [1243] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca anusenti tattha
avijjānusayo  anusetīti:  natthi  .  yattha  vā pana avijjānusayo
anuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca anusentīti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo  ca  mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca anusenti no ca tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti  no ca tattha
paṭighānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  anusenti  dukkhāya  vedanāya
Ettha avijjānusayo ca paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca  anusenti  no  ca  tattha  kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
bhavarāgānusayo ca anusenti.
   [1244]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  anuseti tassa tattha
paṭighānusayo  anusetīti:  no  . yassa vā pana yattha paṭighānusayo
anuseti  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  anusetīti:  no  . yassa
yattha  kāmarāgānusayo  anuseti  tassa tattha mānānusayo anusetīti:
āmantā  . yassa vā pana yattha mānānusayo anuseti tassa tattha
kāmarāgānusayo  anusetīti:  anāgāmissa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  mānānusayo anuseti no ca
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  anuseti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  mānānusayo anuseti no ca tesaṃ tattha
kāmarāgānusayo  anuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  tesaṃ  tattha  mānānusayo ca anuseti kāmarāgānusayo ca
anuseti.
   {1244.1}  Yassa  yattha kāmarāgānusayo anuseti tassa tattha
diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  anusetīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha kāmarāgānusayo anuseti
no  ca  tesaṃ tattha vicikicchānusayo anuseti puthujjanassa kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu tassa tattha kāmarāgānusayo ca anuseti vicikicchānusayo ca
anuseti . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo anuseti tassa tattha
Kāmarāgānusayo  anusetīti:  puthujjanassa dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa tattha vicikicchānusayo anuseti no ca tassa tattha
kāmarāgānusayo  anuseti  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  tassa tattha vicikicchānusayo ca anuseti kāmarāgānusayo ca
anuseti.
   {1244.2}  Yassa  yattha kāmarāgānusayo anuseti tassa tattha
bhavarāgānusayo anusetīti: no . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo
anuseti  tassa tattha kāmarāgānusayo anusetīti: no . yassa yattha
kāmarāgānusayo  anuseti  tassa  tattha  avijjānusayo  anusetīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha avijjānusayo anuseti tassa
tattha  kāmarāgānusayo  anusetīti:  anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo anuseti
no  ca  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  anuseti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha avijjānusayo
anuseti  no  ca  tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo anuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu tesaṃ tattha avijjānusayo ca
anuseti kāmarāgānusayo ca anuseti.
   [1245]  Yassa  yattha  paṭighānusayo  anuseti  tassa  tattha
mānānusayo  anusetīti:  no  . yassa vā pana yattha mānānusayo
anuseti  tassa  tattha  paṭighānusayo  anusetīti: no . yassa yattha
paṭighānusayo  anuseti  tassa tattha diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo
Anusetīti: dvinnaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha paṭighānusayo
anuseti  no  ca  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo anuseti puthujjanassa
dukkhāya vedanāya tassa tattha paṭighānusayo ca anuseti vicikicchānusayo
ca  anuseti  .  yassa  vā  pana  yattha  vicikicchānusayo anuseti
tassa  tattha  paṭighānusayo  anusetīti:  puthujjanassa kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha vicikicchānusayo anuseti
no  ca tassa tattha paṭighānusayo anuseti tasseva puggalassa dukkhāya
vedanāya tassa tattha vicikicchānusayo ca anuseti paṭighānusayo ca anuseti.
   {1245.1}  Yassa  yattha  paṭighānusayo  anuseti  tassa tattha
bhavarāgānusayo anusetīti: no . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo
anuseti tassa tattha paṭighānusayo anusetīti: no. Yassa yattha paṭighānusayo
anuseti tassa tattha avijjānusayo anusetīti: āmantā. Yassa vā pana
yattha  avijjānusayo  anuseti  tassa  tattha  paṭighānusayo anusetīti:
anāgāmissa  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha  avijjānusayo anuseti no ca tassa tattha paṭighānusayo
anuseti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha avijjānusayo anuseti no ca tesaṃ tattha
paṭighānusayo anuseti tesaṃyeva puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha
avijjānusayo ca anuseti paṭighānusayo ca anuseti.
   [1246] Yassa yattha mānānusayo anuseti tassa tattha diṭṭhānusayo
.pe.  Vicikicchānusayo  anusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha mānānusayo
anuseti  no  ca  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo anuseti puthujjanassa
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa tattha
mānānusayo ca anuseti vicikicchānusayo ca anuseti . yassa vā pana
yattha  vicikicchānusayo  anuseti  tassa  tattha mānānusayo anusetīti:
puthujjanassa  dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha vicikicchānusayo anuseti
no ca tassa tattha mānānusayo anuseti tasseva puggalassa kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tassa tattha vicikicchānusayo
ca anuseti mānānusayo ca anuseti.
   {1246.1}  Yassa  yattha  mānānusayo  anuseti  tassa tattha
bhavarāgānusayo anusetīti: catunnaṃ puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
tesaṃ tattha mānānusayo anuseti no ca tesaṃ tattha bhavarāgānusayo anuseti
tesaṃyeva puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha mānānusayo ca
anuseti bhavarāgānusayo ca anuseti . Yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo
anuseti tassa tattha mānānusayo anusetīti: āmantā . yassa yattha
mānānusayo anuseti tassa tattha avijjānusayo anusetīti: āmantā.
Yassa vā pana yattha avijjānusayo anuseti tassa tattha mānānusayo anusetīti:
catunnaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha avijjānusayo anuseti
no  ca  tesaṃ  tattha  mānānusayo  anuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ
Kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ tattha
avijjānusayo ca anuseti mānānusayo ca anuseti.
   [1247]  Yassa  yattha  diṭṭhānusayo  anuseti  tassa  tattha
vicikicchānusayo  anusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
vicikicchānusayo  anuseti  tassa  tattha  diṭṭhānusayo  anusetīti:
āmantā .pe.
   [1248]  Yassa  yattha  vicikicchānusayo  anuseti  tassa tattha
bhavarāgānusayo anusetīti: puthujjanassa kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tassa
tattha  vicikicchānusayo  anuseti  no  ca tassa tattha bhavarāgānusayo
anuseti  tasseva  puggalassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha
vicikicchānusayo ca anuseti bhavarāgānusayo ca anuseti . Yassa vā pana
yattha  bhavarāgānusayo  anuseti tassa tattha vicikicchānusayo anusetīti:
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tesaṃ tattha bhavarāgānusayo
anuseti  no  ca  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo anuseti puthujjanassa
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  ca  anuseti
vicikicchānusayo  ca  anuseti  . yassa yattha vicikicchānusayo anuseti
tassa  tattha  avijjānusayo  anusetīti: āmantā . yassa vā pana
yattha  avijjānusayo  anuseti  tassa tattha vicikicchānusayo anusetīti:
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ tattha avijjānusayo anuseti no ca tesaṃ tattha vicikicchānusayo
anuseti puthujjanassa kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
Tassa tattha avijjānusayo ca anuseti vicikicchānusayo ca anuseti.
   [1249]  Yassa  yattha  bhavarāgānusayo  anuseti  tassa tattha
avijjānusayo anusetīti: āmantā . yassa vā pana yattha avijjānusayo
anuseti  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  anusetīti:  catunnaṃ puggalānaṃ
kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tesaṃ tattha avijjānusayo anuseti no ca tesaṃ
tattha bhavarāgānusayo anuseti tesaṃyeva puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ tattha avijjānusayo ca anuseti bhavarāgānusayo ca anuseti.
   [1250] Yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
tassa  tattha  mānānusayo anusetīti: natthi . yassa vā pana yattha
mānānusayo  anuseti tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
anusentīti:  anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha  mānānusayo anuseti no ca tassa tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  mānānusayo anuseti no ca
tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti tesaṃyeva
puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu tesaṃ tattha mānānusayo ca
kāmarāgānusayo  ca  anusenti  no  ca  tesaṃ  tattha paṭighānusayo
anuseti.
   {1250.1} Yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
tassa  tattha  diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo anusetīti: natthi .
Yassa vā pana yattha vicikicchānusayo anuseti tassa tattha kāmarāgānusayo
Ca  paṭighānusayo  ca  anusentīti: puthujjanassa rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tassa tattha vicikicchānusayo anuseti no ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu tassa tattha vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca anusenti
no  ca tassa tattha paṭighānusayo anuseti tasseva puggalassa dukkhāya
vedanāya  tassa  tattha  vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti
no ca tassa tattha kāmarāgānusayo anuseti.
   {1250.2}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
anusenti  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  anusetīti:  natthi . yassa
vā pana yattha bhavarāgānusayo anuseti tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca anusentīti: no . yassa yattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  tassa  tattha  avijjānusayo  anusetīti:
natthi  .  yassa  vā pana yattha avijjānusayo anuseti tassa tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusentīti:  anāgāmissa
kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha
avijjānusayo  anuseti  no  ca  tassa  tattha  kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ tattha avijjānusayo anuseti no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu tesaṃ tattha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca anusenti no ca
Tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  anuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya
vedanāya  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca paṭighānusayo ca anusenti
no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo anuseti.
   [1251]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo ca anusenti tassa tattha diṭṭhānusayo .pe. Vicikicchānusayo
anusetīti: natthi . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo anuseti tassa
tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca
anusentīti:  puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha
vicikicchānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusenti no ca tassa tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  anusenti  tasseva puggalassa
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo
ca mānānusayo ca anusenti no ca tassa tattha paṭighānusayo anuseti
tasseva  puggalassa  dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha vicikicchānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  anusenti no ca tassa tattha kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  anusenti  . yassa yattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca mānānusayo ca anusenti tassa tattha bhavarāgānusayo
anusetīti:  natthi  .  yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo anuseti
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca
Anusentīti: no 1-.
   {1251.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca anusenti tassa tattha avijjānusayo anusetīti: natthi.
Yassa vā pana yattha avijjānusayo anuseti tassa tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusentīti:  anāgāmissa
dukkhāya  vedanāya  tassa tattha avijjānusayo anuseti no ca tassa
tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca anusenti
tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tassa  tattha  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca anusenti no ca
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca anusenti tiṇṇaṃ
puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca
mānānusayo  ca  anusenti  no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu tesaṃ tattha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo
ca  anusenti  no  ca  tesaṃ tattha paṭighānusayo anuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho vicāretabbo bhavarāgānusayassa ca mānānusayassa ca
@rūpārūpadhātūsu labbhamānattā. catunnaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā
@tesaṃ tattha bhavarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti
@no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusentīti
@evaṃ vissajjanāya bhavitabbaṃ.
Paṭighānusayo  ca  anusenti  no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
mānānusayo ca anusenti.
   [1252]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca anusenti tassa tattha vicikicchānusayo
anusetīti:  natthi  .  yassa vā pana yattha vicikicchānusayo anuseti
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  anusentīti:  puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca
anusenti  no  ca  tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
anusenti  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa
tattha  vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca
diṭṭhānusayo  ca  anusenti no ca tassa tattha paṭighānusayo anuseti
tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha vicikicchānusayo ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  no  ca tassa tattha
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti.
   {1252.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo   ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  tassa  tattha
bhavarāgānusayo  anusetīti:  natthi  .  yassa  vā  pana  yattha
bhavarāgānusayo   anuseti   tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusentīti:
tiṇṇaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha bhavarāgānusayo ca
Mānānusayo  ca  anusenti  no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  puthujjanassa rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tassa tattha bhavarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  anusenti  no  ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca anusenti.
   {1252.2}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo
ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  tassa  tattha
avijjānusayo anusetīti: natthi . yassa vā pana yattha avijjānusayo
anuseti tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  anusentīti:  anāgāmissa  dukkhāya vedanāya tassa
tattha  avijjānusayo anuseti no ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca anusenti tasseva
puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca anusenti no ca tassa
tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca anusenti
dvinnaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha avijjānusayo ca
mānānusayo  ca  anusenti  no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  tesaṃyeva  puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusenti  no  ca  tesaṃ
tattha   paṭighānusayo   ca   diṭṭhānusayo   ca   anusenti
Tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha avijjānusayo ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  puthujjanassa rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  anusenti  no  ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  anusenti  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tassa  tattha  avijjānusayo  ca  kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  anusenti no ca tassa tattha paṭighānusayo anuseti
tasseva  puggalassa  dukkhāya  vedanāya tassa tattha avijjānusayo ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  anusenti  no  ca tassa tattha
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca anusenti.
   [1253]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti
tassa  tattha  bhavarāgānusayo  anusetīti:  natthi  . yassa vā pana
yattha  bhavarāgānusayo  anuseti  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
anusentīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ tattha
bhavarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusenti no ca tesaṃ tattha
kāmarāgānusayo   ca   paṭighānusayo   ca   diṭṭhānusayo   ca
vicikicchānusayo   ca   anusenti   puthujjanassa   rūpadhātuyā
arūpadhātuyā      tassa     tattha     bhavarāgānusayo
Ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo ca anusenti
no ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca anusenti.
   {1253.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti
tassa  tattha avijjānusayo anusetīti: natthi . yassa vā pana yattha
avijjānusayo anuseti tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusentīti: anāgāmissa
dukkhāya  vedanāya  tassa tattha avijjānusayo anuseti no ca tassa
tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti  tasseva  puggalassa
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa tattha
avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca  anusenti  no ca tassa tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca   anusenti   dvinnaṃ   puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca anusenti no ca
tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  anusenti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca
mānānusayo  ca  anusenti  no  ca  tesaṃ  tattha paṭighānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusentī tesaṃyeva puggalānaṃ dukkhāya
Vedanāya  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca paṭighānusayo ca anusenti
no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  anusenti  puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca  anusenti  no  ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  anusenti  tasseva  puggalassa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa
tattha  avijjānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti no ca tassa tattha
paṭighānusayo anuseti tasseva puggalassa dukkhāya vedanāya tassa tattha
avijjānusayo  ca  paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
anusenti  no  ca  tassa tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
anusenti.
   [1254]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
anusenti  tassa  tattha  avijjānusayo  anusetīti:  natthi  . yassa
vā pana yattha avijjānusayo anuseti tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
bhavarāgānusayo  ca  anusentīti:  anāgāmissa rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tassa  tattha  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca bhavarāgānusayo ca
anusenti  no  ca  tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
Diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  anusenti  tasseva  puggalassa
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo
ca  anusenti  no  ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca anusenti
tasseva  puggalassa  dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha  avijjānusayo
anuseti  no  ca  tassa  tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
anusenti  dvinnaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha
avijjānusayo ca mānānusayo ca bhavarāgānusayo ca anusenti no ca
tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  anusenti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca
mānānusayo  ca  anusenti  no  ca  tesaṃ  tattha paṭighānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  anusenti
tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha avijjānusayo ca
paṭighānusayo  ca  anusenti  no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
anusenti puthujjanassa rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo
ca   mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca
bhavarāgānusayo  ca anusenti no ca tassa tattha kāmarāgānusayo ca
Paṭighānusayo  ca  anusenti  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu tassa tattha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusenti no ca tassa tattha
paṭighānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  anusenti  tasseva  puggalassa
dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha  avijjānusayo  ca  paṭighānusayo
ca  diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca anusenti no ca tassa tattha
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca bhavarāgānusayo ca anusenti.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 434-467. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=8662              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=8662              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1221&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1221              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8171              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8171              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]