ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [1255]  Yassa  kāmarāgānusayo  nānuseti tassa paṭighānusayo
nānusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana paṭighānusayo nānuseti
tassa kāmarāgānusayo nānusetīti: āmantā . yassa kāmarāgānusayo
nānuseti  tassa mānānusayo nānusetīti: anāgāmissa kāmarāgānusayo
nānuseti no ca tassa mānānusayo nānuseti arahato kāmarāgānusayo ca
nānuseti  mānānusayo  ca nānuseti . yassa vā pana mānānusayo
nānuseti  tassa  kāmarāgānusayo  nānusetīti:  āmantā  . yassa
kāmarāgānusayo  nānuseti  tassa  diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo
nānusetīti:  āmantā  .  yassa vā pana vicikicchānusayo nānuseti
tassa   kāmarāgānusayo   nānusetīti:   dvinnaṃ   puggalānaṃ
vicikicchānusayo   nānuseti  no  ca  tesaṃ  kāmarāgānusayo
Nānuseti   dvinnaṃ   puggalānaṃ  vicikicchānusayo  ca  nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  nānuseti  .  yassa kāmarāgānusayo nānuseti
tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo nānusetīti: anāgāmissa
kāmarāgānusayo  nānuseti  no  ca  tassa  avijjānusayo nānuseti
arahato  kāmarāgānusayo ca nānuseti avijjānusayo ca nānuseti .
Yassa vā pana avijjānusayo nānuseti tassa kāmarāgānusayo nānusetīti:
āmantā.
   [1256]  Yassa  paṭighānusayo  nānuseti  tassa  mānānusayo
nānusetīti:  anāgāmissa  paṭighānusayo  nānuseti  no  ca  tassa
mānānusayo nānuseti arahato paṭighānusayo ca nānuseti mānānusayo ca
nānuseti . yassa vā pana mānānusayo nānuseti tassa paṭighānusayo
nānusetīti: āmantā . yassa paṭighānusayo nānuseti tassa diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti:  āmantā  .  yassa vā pana
vicikicchānusayo  nānuseti  tassa  paṭighānusayo  nānusetīti:  dvinnaṃ
puggalānaṃ  vicikicchānusayo  nānuseti  no  ca  tesaṃ  paṭighānusayo
nānuseti dvinnaṃ puggalānaṃ vicikicchānusayo ca nānuseti paṭighānusayo ca
nānuseti . yassa paṭighānusayo nānuseti tassa bhavarāgānusayo .pe.
Avijjānusayo  nānusetīti: anāgāmissa paṭighānusayo nānuseti no ca
tassa  avijjānusayo  nānuseti  arahato  paṭighānusayo  ca nānuseti
avijjānusayo ca nānuseti . yassa vā pana avijjānusayo nānuseti
Tassa paṭighānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1257] Yassa mānānusayo nānuseti tassa diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo nānusetīti: āmantā . yassa vā pana vicikicchānusayo
nānuseti   tassa  mānānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
vicikicchānusayo nānuseti no ca tesaṃ mānānusayo nānuseti arahato
vicikicchānusayo  ca  nānuseti  mānānusayo  ca  nānuseti . yassa
mānānusayo  nānuseti  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo
nānusetīti: āmantā . yassa vā pana avijjānusayo nānuseti tassa
mānānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1258]  Yassa  diṭṭhānusayo  nānuseti  tassa vicikicchānusayo
nānusetīti:  āmantā  .  yassa vā pana vicikicchānusayo nānuseti
tassa diṭṭhānusayo nānusetīti: āmantā .pe.
   [1259]  Yassa  vicikicchānusayo nānuseti tassa bhavarāgānusayo
.pe.  avijjānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  vicikicchānusayo
nānuseti no ca tesaṃ avijjānusayo nānuseti arahato vicikicchānusayo
ca  nānuseti  avijjānusayo  ca  nānuseti  .  yassa  vā  pana
avijjānusayo nānuseti tassa vicikicchānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1260]  Yassa  bhavarāgānusayo  nānuseti tassa avijjānusayo
nānusetīti:  āmantā  .  yassa  vā pana avijjānusayo nānuseti
tassa bhavarāgānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1261]  Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti
tassa  mānānusayo  nānusetīti:  anāgāmissa  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  nānusenti  no  ca  tassa mānānusayo nānuseti
arahato kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti mānānusayo ca
nānuseti  .  yassa  vā  pana  mānānusayo  nānuseti  tassa
kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca nānusentīti: āmantā . yassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti tassa diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti:  āmantā  .  yassa vā pana
vicikicchānusayo  nānuseti  tassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusentīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  vicikicchānusayo  nānuseti  no ca
tesaṃ  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti  dvinnaṃ
puggalānaṃ  vicikicchānusayo  ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  nānusenti  .  yassa  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo   ca   nānusenti  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.
Avijjānusayo   nānusetīti:   anāgāmissa  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  nānusenti  no  ca tassa avijjānusayo nānuseti
arahato   kāmarāgānusayo   ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti
avijjānusayo  ca  nānuseti  .  yassa  vā  pana  avijjānusayo
nānuseti   tassa   kāmarāgānusayo   ca   paṭighānusayo   ca
nānusentīti: āmantā.
   [1262] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
Nānusenti  tassa  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  vicikicchānusayo  nānuseti  tassa
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca nānusentīti: dvinnaṃ
puggalānaṃ  vicikicchānusayo nānuseti no ca tesaṃ kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca nānusenti anāgāmissa vicikicchānusayo
ca  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca nānusenti no ca tassa
mānānusayo  nānuseti  arahato  vicikicchānusayo  ca  nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca nānusenti .
Yassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca nānusenti
tassa  bhavarāgānusayo  .pe. avijjānusayo nānusetīti: āmantā .
Yassa  vā  pana  avijjānusayo  nānuseti tassa kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca nānusentīti: āmantā.
   [1263] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  nānusenti  tassa  vicikicchānusayo nānusetīti:
āmantā . yassa vā pana vicikicchānusayo nānuseti tassa kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca nānusentīti:
dvinnaṃ  puggalānaṃ  vicikicchānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  nānusenti
no  ca  tesaṃ  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
nānusenti  anāgāmissa  vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca nānusenti no ca tassa mānānusayo
Nānuseti  arahato  vicikicchānusayo  ca nānuseti kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca nānusenti .pe.
   [1264] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca nānusenti tassa bhavarāgānusayo
.pe. avijjānusayo nānusetīti: āmantā. Yassa vā pana avijjānusayo
nānuseti  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo
ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca nānusentīti: āmantā.
   [1265] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca nānusenti tassa
avijjānusayo  nānusetīti: āmantā . yassa vā pana avijjānusayo
nānuseti  tassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca bhavarāgānusayo ca nānusentīti:
āmantā.
   [1266]  Yattha  kāmarāgānusayo  nānuseti tattha paṭighānusayo
nānusetīti:  dukkhāya  vedanāya  ettha  kāmarāgānusayo  nānuseti
no ca tattha paṭighānusayo nānuseti rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
ettha  kāmarāgānusayo  ca  nānuseti paṭighānusayo ca nānuseti .
Yattha vā pana paṭighānusayo nānuseti tattha kāmarāgānusayo nānusetīti:
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha paṭighānusayo nānuseti no ca
tattha  kāmarāgānusayo nānuseti rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
Ettha  paṭighānusayo  ca  nānuseti kāmarāgānusayo ca nānuseti .
Yattha kāmarāgānusayo nānuseti tattha mānānusayo nānusetīti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha kāmarāgānusayo nānuseti no ca tattha mānānusayo
nānuseti  dukkhāya vedanāya apariyāpanne ettha kāmarāgānusayo ca
nānuseti  mānānusayo  ca nānuseti . yattha vā pana mānānusayo
nānuseti tattha kāmarāgānusayo nānusetīti: āmantā.
   {1266.1}  Yattha kāmarāgānusayo nānuseti tattha diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti:  dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha kāmarāgānusayo nānuseti no ca tattha vicikicchānusayo
nānuseti apariyāpanne ettha kāmarāgānusayo ca nānuseti vicikicchānusayo ca
nānuseti . yattha vā pana vicikicchānusayo nānuseti tattha kāmarāgānusayo
nānusetīti:  āmantā  .  yattha  kāmarāgānusayo  nānuseti tattha
bhavarāgānusayo   nānusetīti:   rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
kāmarāgānusayo  nānuseti  no  ca  tattha bhavarāgānusayo nānuseti
dukkhāya  vedanāya apariyāpanne ettha kāmarāgānusayo ca nānuseti
bhavarāgānusayo ca nānuseti . yattha vā pana bhavarāgānusayo nānuseti
tattha  kāmarāgānusayo  nānusetīti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
ettha bhavarāgānusayo nānuseti no ca tattha kāmarāgānusayo nānuseti
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne ettha bhavarāgānusayo ca nānuseti
kāmarāgānusayo ca nānuseti . yattha kāmarāgānusayo nānuseti tattha
Avijjānusayo  nānusetīti:  dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā
ettha kāmarāgānusayo nānuseti no ca tattha avijjānusayo nānuseti
apariyāpanne  ettha  kāmarāgānusayo ca nānuseti avijjānusayo ca
nānuseti . yattha vā pana avijjānusayo nānuseti tattha kāmarāgānusayo
nānusetīti: āmantā.
   [1267] Yattha paṭighānusayo nānuseti tattha mānānusayo nānusetīti:
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha paṭighānusayo
nānuseti  no  ca tattha mānānusayo nānuseti apariyāpanne ettha
paṭighānusayo ca nānuseti mānānusayo ca nānuseti . yattha vā pana
mānānusayo  nānuseti  tattha  paṭighānusayo  nānusetīti:  dukkhāya
vedanāya  ettha  mānānusayo  nānuseti no ca tattha paṭighānusayo
nānuseti  apariyāpanne ettha mānānusayo ca nānuseti paṭighānusayo
ca nānuseti.
   {1267.1}  Yattha  paṭighānusayo  nānuseti  tattha diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  paṭighānusayo  nānuseti  no  ca
tattha  vicikicchānusayo  nānuseti apariyāpanne ettha paṭighānusayo ca
nānuseti vicikicchānusayo ca nānuseti . yattha vā pana vicikicchānusayo
nānuseti  tattha  paṭighānusayo  nānusetīti:  āmantā  .  yattha
paṭighānusayo   nānuseti   tattha   bhavarāgānusayo   nānusetīti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā ettha paṭighānusayo  nānuseti no ca tattha
Bhavarāgānusayo  nānuseti  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu apariyāpanne
ettha  paṭighānusayo  ca  nānuseti  bhavarāgānusayo ca nānuseti .
Yattha vā pana bhavarāgānusayo nānuseti tattha paṭighānusayo nānusetīti:
dukkhāya  vedanāya  ettha  bhavarāgānusayo  nānuseti no ca tattha
paṭighānusayo  nānuseti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  apariyāpanne
ettha bhavarāgānusayo ca nānuseti paṭighānusayo ca nānuseti . Yattha
paṭighānusayo  nānuseti  tattha  avijjānusayo nānusetīti: kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha paṭighānusayo nānuseti
no ca tattha avijjānusayo nānuseti apariyāpanne ettha paṭighānusayo
ca nānuseti avijjānusayo ca nānuseti . yattha vā pana avijjānusayo
nānuseti tattha paṭighānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1268] Yattha mānānusayo nānuseti tattha diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo  nānusetīti:  dukkhāya  vedanāya  ettha mānānusayo
nānuseti  no  ca  tattha  vicikicchānusayo  nānuseti  apariyāpanne
ettha mānānusayo ca nānuseti vicikicchānusayo ca nānuseti . Yattha
vā  pana  vicikicchānusayo  nānuseti  tattha mānānusayo nānusetīti:
āmantā  .  yattha  mānānusayo  nānuseti  tattha  bhavarāgānusayo
nānusetīti: āmantā . yattha vā pana bhavarāgānusayo nānuseti tattha
mānānusayo  nānusetīti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha
bhavarāgānusayo nānuseti no ca tattha mānānusayo nānuseti dukkhāya
Vedanāya apariyāpanne ettha bhavarāgānusayo ca nānuseti mānānusayo
ca  nānuseti  .  yattha  mānānusayo nānuseti tattha avijjānusayo
nānusetīti:  dukkhāya vedanāya ettha mānānusayo nānuseti no ca
tattha  avijjānusayo  nānuseti  apariyāpanne ettha mānānusayo ca
nānuseti avijjānusayo ca nānuseti . yattha vā pana avijjānusayo
nānuseti tattha mānānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1269]  Yattha  diṭṭhānusayo  nānuseti  tattha vicikicchānusayo
nānusetīti:  āmantā  .  yattha vā pana vicikicchānusayo nānuseti
tattha diṭṭhānusayo nānusetīti: āmantā .pe.
   [1270]  Yattha  vicikicchānusayo nānuseti tattha bhavarāgānusayo
nānusetīti:  āmantā  .  yattha vā pana bhavarāgānusayo nānuseti
tattha  vicikicchānusayo  nānusetīti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu ettha
bhavarāgānusayo  nānuseti  no  ca  tattha  vicikicchānusayo nānuseti
apariyāpanne  ettha  bhavarāgānusayo ca nānuseti vicikicchānusayo ca
nānuseti  .  yattha  vicikicchānusayo  nānuseti  tattha avijjānusayo
nānusetīti: āmantā . yattha vā pana avijjānusayo nānuseti tattha
vicikicchānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1271]  Yattha  bhavarāgānusayo  nānuseti tattha avijjānusayo
nānusetīti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu ettha bhavarāgānusayo nānuseti
no ca tattha avijjānusayo nānuseti apariyāpanne ettha bhavarāgānusayo
Ca nānuseti avijjānusayo ca nānuseti . yattha vā pana avijjānusayo
nānuseti tattha bhavarāgānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1272]  Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti
tattha  mānānusayo  nānusetīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti no ca tattha mānānusayo
nānuseti  apariyāpanne  ettha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  mānānusayo ca nānuseti . yattha vā pana mānānusayo
nānuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca nānusentīti:
dukkhāya vedanāya ettha mānānusayo ca kāmarāgānusayo ca nānusenti
no ca tattha paṭighānusayo nānuseti apariyāpanne ettha mānānusayo
ca nānuseti kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti.
   {1272.1} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti
tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca nānusenti
no ca tattha vicikicchānusayo nānuseti apariyāpanne ettha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca nānusenti vicikicchānusayo ca nānuseti. Yattha vā pana
vicikicchānusayo  nānuseti  tattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusentīti:  āmantā . yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  tattha  bhavarāgānusayo nānusetīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
ettha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti  no ca
Tattha  bhavarāgānusayo  nānuseti apariyāpanne ettha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo ca nānusenti bhavarāgānusayo ca nānuseti . yattha
vā  pana  bhavarāgānusayo  nānuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo ca nānusentīti: dukkhāya vedanāya ettha bhavarāgānusayo
ca kāmarāgānusayo ca nānusenti no ca tattha paṭighānusayo nānuseti
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha bhavarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  no  ca  tattha  kāmarāgānusayo nānuseti apariyāpanne
ettha bhavarāgānusayo ca nānuseti kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti.
   {1272.2} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti
tattha  avijjānusayo  nānusetīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti no ca tattha avijjānusayo
nānuseti  apariyāpanne  ettha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti avijjānusayo ca nānuseti . yattha vā pana avijjānusayo
nānuseti tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusentīti: āmantā.
   [1273] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  nānusenti  tattha diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo nānusetīti:
āmantā  .  yattha  vā  pana  vicikicchānusayo  nānuseti  tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo ca nānusentīti:
āmantā  .  yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
Ca  nānusenti  tattha  bhavarāgānusayo  nānusetīti:  āmantā .
Yattha  vā  pana  bhavarāgānusayo nānuseti tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  nānusentīti:  dukkhāya vedanāya
ettha bhavarāgānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca nānusenti
no  ca  tattha  paṭighānusayo  nānuseti kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
ettha  bhavarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca nānusenti no ca tattha
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca nānusenti apariyāpanne ettha
bhavarāgānusayo  ca  nānusenti  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca nānusenti . yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca nānusenti tattha avijjānusayo nānusetīti: āmantā.
Yattha  vā  pana  avijjānusayo  nānuseti tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca nānusentīti: āmantā.
   [1274] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  nānusenti  tattha  vicikicchānusayo nānusetīti:
āmantā . yattha vā pana vicikicchānusayo nānuseti tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca nānusentīti:
āmantā .pe.
   [1275]  Yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca nānusenti tattha
bhavarāgānusayo nānusetīti: āmantā . yattha vā pana bhavarāgānusayo
Nānuseti  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  nānusentīti:  dukkhāya
vedanāya ettha bhavarāgānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
nānusenti no ca tattha paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca  nānusenti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu ettha bhavarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti  no ca tattha kāmarāgānusayo ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  nānusenti
apariyāpanne  ettha bhavarāgānusayo ca nānuseti kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
nānusenti .pe.
   [1276] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca nānusenti tattha
avijjānusayo  nānusetīti: āmantā . yattha vā pana avijjānusayo
nānuseti  tattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca bhavarāgānusayo ca nānusentīti:
āmantā.
   [1277]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo nānuseti tassa tattha
paṭighānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  dukkhāya vedanāya tesaṃ
tattha  kāmarāgānusayo  nānuseti  no  ca tesaṃ tattha paṭighānusayo
nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
Tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo ca nānuseti paṭighānusayo ca nānuseti
dvinnaṃ  puggalānaṃ  sabbattha kāmarāgānusayo ca nānuseti paṭighānusayo
ca  nānuseti  .  yassa  vā  pana  yattha  paṭighānusayo nānuseti
tassa  tattha kāmarāgānusayo nānusetīti: tiṇṇaṃ puggalānaṃ kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  nānuseti  no  ca
tesaṃ  tattha kāmarāgānusayo nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  ca nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  nānuseti dvinnaṃ puggalānaṃ sabbattha paṭighānusayo
ca nānuseti kāmarāgānusayo ca nānuseti.
   {1277.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  nānuseti  tassa
tattha  mānānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo  nānuseti  no  ca
tesaṃ   tattha   mānānusayo   nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo
ca  nānuseti  mānānusayo  ca  nānuseti  anāgāmissa kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha kāmarāgānusayo
nānuseti no ca tassa tattha mānānusayo nānuseti tasseva puggalassa
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  tassa  tattha  kāmarāgānusayo ca
nānuseti mānānusayo ca nānuseti arahato sabbattha kāmarāgānusayo ca
nānuseti  mānānusayo  ca  nānuseti  .  yassa  vā  pana yattha
mānānusayo  nānuseti  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  nānusetīti:
Āmantā.
   {1277.2}  Yassa yattha kāmarāgānusayo nānuseti tassa tattha
diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti: puthujjanassa dukkhāya
vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha kāmarāgānusayo nānuseti
no  ca  tassa  tattha  vicikicchānusayo  nānuseti tasseva puggalassa
apariyāpanne tassa tattha kāmarāgānusayo ca nānuseti vicikicchānusayo
ca  nānuseti dvinnaṃ puggalānaṃ sabbattha kāmarāgānusayo ca nānuseti
vicikicchānusayo  ca nānuseti . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo
nānuseti  tassa  tattha kāmarāgānusayo nānusetīti: dvinnaṃ puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha vicikicchānusayo nānuseti
no  ca  tesaṃ  tattha kāmarāgānusayo nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ
dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne tesaṃ tattha
vicikicchānusayo  ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  nānuseti
dvinnaṃ puggalānaṃ sabbattha vicikicchānusayo ca nānuseti kāmarāgānusayo
ca nānuseti.
   {1277.3}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  nānuseti  tassa
tattha  bhavarāgānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tesaṃ tattha kāmarāgānusayo nānuseti no ca tesaṃ tattha
bhavarāgānusayo  nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya
apariyāpanne tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca nānuseti bhavarāgānusayo
ca  nānuseti  anāgāmissa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha
kāmarāgānusayo nānuseti no ca tassa tattha bhavarāgānusayo nānuseti
Tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu apariyāpanne tassa
tattha  kāmarāgānusayo  ca  nānuseti  bhavarāgānusayo  ca nānuseti
arahato  sabbattha  kāmarāgānusayo  ca  nānuseti bhavarāgānusayo ca
nānuseti . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo nānuseti tassa tattha
kāmarāgānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  tesaṃ  tattha  bhavarāgānusayo  nānuseti  no  ca  tesaṃ
tattha  kāmarāgānusayo  nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya
vedanāya  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  bhavarāgānusayo  ca nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  nānuseti  arahato  sabbattha bhavarāgānusayo ca
nānuseti kāmarāgānusayo ca nānuseti.
   {1277.4}  Yassa yattha kāmarāgānusayo nānuseti tassa tattha
avijjānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo  nānuseti
no  ca  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ
apariyāpanne tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca nānuseti avijjānusayo ca
nānuseti  anāgāmissa  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tassa tattha kāmarāgānusayo nānuseti no ca tassa tattha
avijjānusayo  nānuseti  tasseva puggalassa apariyāpanne tassa tattha
kāmarāgānusayo ca nānuseti avijjānusayo ca nānuseti arahato sabbattha
kāmarāgānusayo ca nānuseti avijjānusayo ca nānuseti. Yassa vā pana yattha
Avijjānusayo  nānuseti  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  nānusetīti:
āmantā.
   [1278]  Yassa  yattha  paṭighānusayo  nānuseti  tassa  tattha
mānānusayo  nānusetīti: tiṇṇaṃ puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha paṭighānusayo nānuseti no ca
tesaṃ  tattha  mānānusayo nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ apariyāpanne
tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  ca  nānuseti  mānānusayo ca nānuseti
anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha  paṭighānusayo nānuseti no ca tassa tattha mānānusayo
nānuseti  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya apariyāpanne tassa
tattha  paṭighānusayo  ca  nānuseti mānānusayo ca nānuseti arahato
sabbattha  paṭighānusayo  ca  nānuseti  mānānusayo  ca nānuseti .
Yassa  vā pana yattha mānānusayo nānuseti tassa tattha paṭighānusayo
nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  tesaṃ  tattha
mānānusayo  nānuseti  no  ca  tesaṃ tattha paṭighānusayo nānuseti
tesaṃyeva  puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  mānānusayo
ca  nānuseti  paṭighānusayo  ca  nānuseti  arahato  sabbattha
mānānusayo ca nānuseti paṭighānusayo ca nānuseti.
   {1278.1}  Yassa  yattha  paṭighānusayo  nānuseti  tassa
tattha   diṭṭhānusayo   .pe.   vicikicchānusayo   nānusetīti:
puthujjanassa   kāmadhātuyā   dvīsu   vedanāsu   rūpadhātuyā
Arūpadhātuyā  tassa  tattha paṭighānusayo nānuseti no ca tassa tattha
vicikicchānusayo  nānuseti  tasseva  puggalassa  apariyāpanne  tassa
tattha  paṭighānusayo  ca nānuseti vicikicchānusayo ca nānuseti dvinnaṃ
puggalānaṃ  sabbattha  paṭighānusayo  ca  nānuseti  vicikicchānusayo  ca
nānuseti  .  yassa  vā pana yattha vicikicchānusayo nānuseti tassa
tattha  paṭighānusayo  nānusetīti:  dvinnaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya
tesaṃ tattha vicikicchānusayo nānuseti no ca tesaṃ tattha paṭighānusayo
nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne tesaṃ tattha vicikicchānusayo ca
nānuseti  paṭighānusayo  ca  nānuseti  dvinnaṃ  puggalānaṃ  sabbattha
vicikicchānusayo ca nānuseti paṭighānusayo ca nānuseti.
   {1278.2}  Yassa  yattha  paṭighānusayo  nānuseti tassa tattha
bhavarāgānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ tattha paṭighānusayo nānuseti no ca tesaṃ tattha bhavarāgānusayo
nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu apariyāpanne
tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  ca nānuseti bhavarāgānusayo ca nānuseti
anāgāmissa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  paṭighānusayo
nānuseti no ca tassa tattha bhavarāgānusayo nānuseti tasseva puggalassa
kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu apariyāpanne tassa tattha paṭighānusayo ca
nānuseti  bhavarāgānusayo  ca nānuseti arahato sabbattha paṭighānusayo
Ca  nānuseti  bhavarāgānusayo ca nānuseti . yassa vā pana yattha
bhavarāgānusayo  nānuseti  tassa  tattha  paṭighānusayo  nānusetīti:
tiṇṇaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha bhavarāgānusayo nānuseti
no  ca  tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  nānuseti  tesaṃyeva puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu apariyāpanne tesaṃ tattha bhavarāgānusayo
ca nānuseti paṭighānusayo ca nānuseti arahato sabbattha bhavarāgānusayo ca
nānuseti paṭighānusayo ca nānuseti.
   {1278.3}  Yassa  yattha  paṭighānusayo  nānuseti tassa tattha
avijjānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tesaṃ tattha paṭighānusayo nānuseti
no ca tesaṃ tattha avijjānusayo nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ apariyāpanne
tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  ca  nānuseti avijjānusayo ca nānuseti
anāgāmissa  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha paṭighānusayo nānuseti no ca tassa tattha avijjānusayo
nānuseti tasseva puggalassa apariyāpanne tassa tattha paṭighānusayo ca
nānuseti avijjānusayo ca nānuseti arahato sabbattha paṭighānusayo ca
nānuseti avijjānusayo ca nānuseti . Yassa vā pana yattha avijjānusayo
nānuseti tassa tattha paṭighānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1279]  Yassa  yattha  mānānusayo  nānuseti  tassa  tattha
diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  nānusetīti: puthujjanassa dukkhāya
Vedanāya  tassa  tattha  mānānusayo  nānuseti no ca tassa tattha
vicikicchānusayo  nānuseti  tasseva  puggalassa  apariyāpanne  tassa
tattha  mānānusayo ca nānuseti vicikicchānusayo ca nānuseti arahato
sabbattha  mānānusayo  ca  nānuseti vicikicchānusayo ca nānuseti .
Yassa vā pana yattha vicikicchānusayo nānuseti tassa tattha mānānusayo
nānusetīti:   tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tesaṃ tattha vicikicchānusayo nānuseti no ca
tesaṃ  tattha  mānānusayo  nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya
vedanāya  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca nānuseti
mānānusayo  ca  nānuseti  arahato  sabbattha  vicikicchānusayo  ca
nānuseti mānānusayo ca nānuseti.
   {1279.1}  Yassa  yattha  mānānusayo  nānuseti tassa tattha
bhavarāgānusayo  nānusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
bhavarāgānusayo  nānuseti  tassa  tattha  mānānusayo  nānusetīti:
catunnaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha
bhavarāgānusayo  nānuseti  no  ca  tesaṃ  tattha  mānānusayo
nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne
tesaṃ  tattha  bhavarāgānusayo  ca nānuseti mānānusayo ca nānuseti
arahato sabbattha bhavarāgānusayo ca nānuseti mānānusayo ca nānuseti.
   {1279.2} Yassa yattha mānānusayo nānuseti tassa tattha avijjānusayo
nānusetīti: catunnaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha mānānusayo
Nānuseti  no  ca  tesaṃ  tattha  avijjānusayo nānuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  mānānusayo  ca  nānuseti
avijjānusayo ca nānuseti arahato sabbattha mānānusayo ca nānuseti
avijjānusayo  ca  nānuseti  . yassa vā pana yattha avijjānusayo
nānuseti tassa tattha mānānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1280]  Yassa  yattha  diṭṭhānusayo  nānuseti  tassa  tattha
vicikicchānusayo  nānusetīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
vicikicchānusayo  nānuseti  tassa  tattha  diṭṭhānusayo  nānusetīti:
āmantā .pe.
   [1281]  Yassa  yattha  vicikicchānusayo  nānuseti tassa tattha
bhavarāgānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ tattha vicikicchānusayo nānuseti no ca tesaṃ tattha bhavarāgānusayo
nānuseti   tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu
apariyāpanne  tesaṃ tattha vicikicchānusayo ca nānuseti bhavarāgānusayo
ca  nānuseti  arahato  sabbattha  vicikicchānusayo  ca  nānuseti
bhavarāgānusayo  ca nānuseti . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo
nānuseti  tassa  tattha  vicikicchānusayo  nānusetīti:  puthujjanassa
kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  tassa  tattha  bhavarāgānusayo nānuseti
no  ca  tassa  tattha  vicikicchānusayo  nānuseti tasseva puggalassa
apariyāpanne tassa tattha bhavarāgānusayo ca nānuseti vicikicchānusayo ca
nānuseti arahato sabbattha bhavarāgānusayo ca nānuseti vicikicchānusayo
Ca  nānuseti  .  yassa  yattha  vicikicchānusayo  nānuseti  tassa
tattha  avijjānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā
tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ tattha vicikicchānusayo
nānuseti  no  ca  tesaṃ  tattha  avijjānusayo nānuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca nānuseti
avijjānusayo  ca  nānuseti  arahato  sabbattha  vicikicchānusayo  ca
nānuseti avijjānusayo ca nānuseti . Yassa vā pana yattha avijjānusayo
nānuseti tassa tattha vicikicchānusayo nānusetīti: āmantā.
   [1282]  Yassa  yattha  bhavarāgānusayo  nānuseti tassa tattha
avijjānusayo  nānusetīti:  catunnaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  tīsu
vedanāsu  tesaṃ  tattha bhavarāgānusayo nānuseti no ca tesaṃ tattha
avijjānusayo  nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ
tattha bhavarāgānusayo ca nānuseti avijjānusayo ca nānuseti arahato
sabbattha  bhavarāgānusayo  ca nānuseti avijjānusayo ca nānuseti .
Yassa vā pana yattha avijjānusayo nānuseti tassa tattha bhavarāgānusayo
nānusetīti: āmantā.
   [1283]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
nānusenti  tassa  tattha  mānānusayo  nānusetīti:  tiṇṇaṃ puggalānaṃ
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti no ca tesaṃ tattha mānānusayo nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ
Apariyāpanne tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti
mānānusayo  ca  nānuseti  anāgāmissa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  no  ca  tassa  tattha  mānānusayo  nānuseti tasseva
puggalassa dukkhāya vedanāya apariyāpanne tassa tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti  mānānusayo  ca  nānuseti
arahato  sabbattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca nānusenti
mānānusayo ca nānuseti . yassa vā pana yattha mānānusayo nānuseti
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  nānusentīti:
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  tesaṃ  tattha  mānānusayo ca
kāmarāgānusayo  ca  nānusenti  no  ca  tesaṃ tattha paṭighānusayo
nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ apariyāpanne tesaṃ tattha mānānusayo
ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti
arahato  sabbattha  mānānusayo  ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo ca nānusenti.
   {1283.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  tassa  tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo
nānusetīti:  puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca nānusenti no ca tassa tattha
vicikicchānusayo  nānuseti  tasseva  puggalassa  apariyāpanne  tassa
tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca nānusenti vicikicchānusayo
Ca  nānuseti  dvinnaṃ  puggalānaṃ  sabbattha  .pe.  yassa vā pana
yattha  vicikicchānusayo  nānuseti  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  nānusentīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya
tesaṃ tattha vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca nānusenti no ca
tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca  paṭighānusayo ca
nānusenti  no  ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo nānuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  tesaṃ  tattha
vicikicchānusayo  ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
nānusenti dvinnaṃ puggalānaṃ sabbattha .pe.
   {1283.2}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  tassa  tattha  bhavarāgānusayo nānusetīti: tiṇṇaṃ puggalānaṃ
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  no  ca  tesaṃ tattha bhavarāgānusayo nānuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ apariyāpanne tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  bhavarāgānusayo  ca  nānuseti  anāgāmissa  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
nānusenti  no  ca  tassa  tattha bhavarāgānusayo nānuseti tasseva
puggalassa  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  apariyāpanne  tassa  tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  nānusenti bhavarāgānusayo ca
nānuseti   arahato   sabbattha   .pe.   yassa  vā  pana
Yattha  bhavarāgānusayo  nānuseti  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo ca nānusentīti: tiṇṇaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ
tattha bhavarāgānusayo ca kāmarāgānusayo ca nānusenti no ca tesaṃ
tattha  paṭighānusayo  nānuseti  tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu tesaṃ tattha bhavarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti no ca
tesaṃ tattha kāmarāgānusayo nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ apariyāpanne
tesaṃ  tattha  bhavarāgānusayo  ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo ca nānusenti arahato sabbattha .pe.
   {1283.3}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  tassa  tattha  avijjānusayo  nānusetīti: tiṇṇaṃ puggalānaṃ
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti no ca tesaṃ tattha avijjānusayo nānuseti tesaṃyeva puggalānaṃ
apariyāpanne  tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
nānusenti  avijjānusayo  ca  nānuseti  anāgāmissa  kāmadhātuyā
tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca nānusenti no ca tassa tattha avijjānusayo nānuseti
tasseva  puggalassa  apariyāpanne  tassa  tattha  kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  nānusenti  avijjānusayo  ca  nānuseti  arahato
sabbattha  .pe.  yassa vā pana yattha avijjānusayo nānuseti tassa
tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusentīti: āmantā.
   [1284]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo ca nānusenti tassa tattha diṭṭhānusayo .pe. Vicikicchānusayo
nānusetīti: āmantā . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo nānuseti
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca
nānusentīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  tesaṃ  tattha
vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca nānusenti
no  ca  tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  nānuseti  tesaṃyeva puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  nānusenti no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca
mānānusayo ca nānusenti tesaṃyeva puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  no  ca  tesaṃ  tattha  mānānusayo nānuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  nānusenti
anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
nānusenti  no  ca  tassa  tattha  mānānusayo  nānuseti tasseva
puggalassa  dukkhāya vedanāya apariyāpanne tassa tattha vicikicchānusayo
ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca
nānusenti  arahato  sabbattha  .pe.  yassa  yattha kāmarāgānusayo
Ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  nānusenti  tassa  tattha
bhavarāgānusayo nānusetīti: āmantā.
   {1284.1} Yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo nānuseti tassa
tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca nānusentīti:
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  tesaṃ tattha bhavarāgānusayo ca
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca nānusenti no ca tesaṃ tattha
paṭighānusayo  nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  tesaṃ  tattha bhavarāgānusayo ca paṭighānusayo ca nānusenti
no  ca  tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca nānusenti
tesaṃyeva  puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  bhavarāgānusayo
ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca
nānusenti  anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa tattha
bhavarāgānusayo  ca  kāmārāgānusayo  ca paṭighānusayo ca nānusenti
no  ca  tassa  tattha  mānānusayo  nānuseti  tasseva  puggalassa
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  ca
nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca
nānusenti  arahato  sabbattha .pe. yassa yattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca mānānusayo ca nānusenti tassa tattha avijjānusayo
nānusetīti: anāgāmissa dukkhāya vedanāya tassa tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca nānusenti no ca tassa tattha
avijjānusayo   nānuseti   tasseva   puggalassa  apariyāpanne
Tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca
nānusenti  avijjānusayo  ca  nānuseti  arahato  sabbattha  .pe.
Yassa vā pana yattha avijjānusayo nānuseti tassa tattha kāmarāgānusayo
ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca nānusentīti: āmantā.
   [1285]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca nānusenti tassa tattha vicikicchānusayo
nānusetīti: āmantā . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo nānuseti
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  nānusentīti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya
tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  nānusenti  no  ca tesaṃ tattha paṭighānusayo
nānuseti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca
nānusenti  no  ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
nānusenti  tesaṃyeva  puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ
tattha  vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
diṭṭhānusayo  ca  nānusenti  no  ca  tesaṃ  tattha  mānānusayo
nānuseti   tesaṃyeva   puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ  tattha
vicikicchānusayo  ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo   ca   diṭṭhānusayo  ca  nānusenti  anāgāmissa
kāmadhātuyā      dvīsu     vedanāsu     rūpadhātuyā
Arūpadhātuyā  tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  nānusenti  no ca tassa tattha
mānānusayo  nānuseti  tasseva  puggalassa  dukkhāya  vedanāya
apariyāpanne   tassa   tattha   vicikicchānusayo  ca  nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
nānusenti   arahato  sabbattha  vicikicchānusayo  ca  nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
nānusenti .pe.
   [1286]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca nānusenti tassa
tattha  bhavarāgānusayo  nānusetīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  bhavarāgānusayo  nānuseti  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
nānusentīti: puthujjanassa dukkhāya vedanāya tassa tattha bhavarāgānusayo
ca  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca nānusenti no ca tassa
tattha  paṭighānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca nānusenti
tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha bhavarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca nānusenti no ca tassa tattha kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca vicikicchānusayo ca nānusenti
tasseva  puggalassa  apariyāpanne  tassa  tattha  bhavarāgānusayo
ca  nānuseti  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo
Ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  nānusenti  dvinnaṃ
puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  tesaṃ  tattha  bhavarāgānusayo  ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
nānusenti  no  ca  tesaṃ  tattha  paṭighānusayo nānuseti tesaṃyeva
puggalānaṃ  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tesaṃ tattha bhavarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca nānusenti no ca
tesaṃ  tattha kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca nānusenti tesaṃyeva
puggalānaṃ  apariyāpanne  tesaṃ  tattha  bhavarāgānusayo  ca nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  nānusenti  anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu tassa tattha bhavarāgānusayo ca kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  nānusenti  no  ca
tassa  tattha  mānānusayo  nānuseti  tasseva  puggalassa  dukkhāya
vedanāya  apariyāpanne  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  ca nānuseti
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo ca nānusenti arahato sabbattha .pe.
   [1287]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
nānusenti  tassa  tattha  avijjānusayo  nānusetīti:  anāgāmissa
dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
Mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
nānusenti  no  ca  tassa  tattha  avijjānusayo nānuseti tasseva
puggalassa  apariyāpanne  tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca   mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca
bhavarāgānusayo  ca  nānusenti  avijjānusayo  ca nānuseti arahato
sabbattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca nānusenti avijjānusayo
ca  nānuseti . yassa vā pana yattha avijjānusayo nānuseti tassa
tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca nānusentīti: āmantā.
           Anusayavāraṃ niṭṭhitaṃ
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 467-498. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=9342              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=9342              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1255&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1255              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]