ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            sānusayavāro
   [1288]  Yo  kāmarāgānusayena  sānusayo so paṭighānusayena
sānusayoti:  āmantā . yo vā pana paṭighānusayena sānusayo so
kāmarāgānusayena  sānusayoti:  āmantā  .  yo kāmarāgānusayena
sānusayo  so mānānusayena sānusayoti: āmantā . yo vā pana
mānānusayena  sānusayo  so kāmarāgānusayena sānusayoti: anāgāmī
mānānusayena sānusayo no ca 1- kāmarāgānusayena sānusayo tayo
@Footnote: 1 no ca soti pāḷiyā bhavitabbaṃ. puggalokāsavāro cettha udāharaṇaṃ.
Puggalā mānānusayena ca sānusayā kāmarāgānusayena ca sānusayā.
   {1288.1}  Yo kāmarāgānusayena sānusayo so diṭṭhānusayena
.pe.  vicikicchānusayena  sānusayoti: dve puggalā kāmarāgānusayena
sānusayā no ca vicikicchānusayena sānusayā puthujjano kāmarāgānusayena ca
sānusayo vicikicchānusayena ca sānusayo . yo vā pana vicikicchānusayena
sānusayo  so  kāmarāgānusayena  sānusayoti:  āmantā  .  yo
kāmarāgānusayena sānusayo so bhavarāgānusayena .pe. avijjānusayena
sānusayoti: āmantā . yo vā pana avijjānusayena sānusayo so
kāmarāgānusayena  sānusayoti:  anāgāmī  avijjānusayena  sānusayo
no  ca kāmarāgānusayena sānusayo tayo puggalā avijjānusayena ca
sānusayā kāmarāgānusayena ca sānusayā.
   [1289] Yo paṭighānusayena sānusayo so mānānusayena sānusayoti:
āmantā . yo vā pana mānānusayena sānusayo so paṭighānusayena
sānusayoti:  anāgāmī  mānānusayena sānusayo no ca paṭighānusayena
sānusayo  tayo puggalā mānānusayena ca sānusayā paṭighānusayena ca
sānusayā  .  yo paṭighānusayena sānusayo so diṭṭhānusayena .pe.
Vicikicchānusayena  sānusayoti:  dve  puggalā paṭighānusayena sānusayā
no  ca  vicikicchānusayena  sānusayā  puthujjano  paṭighānusayena  ca
sānusayo vicikicchānusayena ca sānusayo . yo vā pana vicikicchānusayena
sānusayo  so  paṭighānusayena  sānusayoti:  āmantā  .  yo
Paṭighānusayena  sānusayo  so  bhavarāgānusayena .pe. avijjānusayena
sānusayoti:  āmantā  .  yo  vā pana avijjānusayena sānusayo
so  paṭighānusayena  sānusayoti:  anāgāmī  avijjānusayena sānusayo
no  ca  paṭighānusayena  sānusayo  tayo puggalā avijjānusayena ca
sānusayā paṭighānusayena ca sānusayā.
   [1290] Yo mānānusayena sānusayo so diṭṭhānusayena .pe.
Vicikicchānusayena  sānusayoti:  tayo  puggalā mānānusayena sānusayā
no ca vicikicchānusayena sānusayā puthujjano mānānusayena ca sānusayo
vicikicchānusayena ca sānusayo . yo vā pana vicikicchānusayena sānusayo
so  mānānusayena  sānusayoti:  āmantā  .  yo  mānānusayena
sānusayo  so  bhavarāgānusayena  .pe.  avijjānusayena sānusayoti:
āmantā . yo vā pana avijjānusayena sānusayo so mānānusayena
sānusayoti: āmantā.
   [1291]  Yo  diṭṭhānusayena  sānusayo  so vicikicchānusayena
sānusayoti:  āmantā  .  yo vā pana vicikicchānusayena sānusayo
so diṭṭhānusayena sānusayoti: āmantā .pe.
   [1292]  Yo  vicikicchānusayena sānusayo so bhavarāgānusayena
.pe. avijjānuyena sānusayoti: āmantā. Yo vā pana avijjānusayena
sānusayo  so  vicikicchānusayena  sānusayoti:  tayo  puggalā
avijjānusayena  sānusayā no ca vicikicchānusayena sānusayā puthujjano
Avijjānusayena ca sānusayo vicikicchānusayena ca sānusayo.
   [1293]  Yo  bhavarāgānusayena  sānusayo so avijjānusayena
sānusayoti:  āmantā  .  yo  vā pana avijjānusayena sānusayo
so bhavarāgānusayena sānusayoti: āmantā.
   [1294]  Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
so mānānusayena sānusayoti: āmantā . yo vā pana mānānusayena
sānusayo  so  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca sānusayoti:
anāgāmī  mānānusayena  sānusayo  no  ca  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena  ca sānusayo tayo puggalā mānānusayena ca sānusayā
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayā. Yo kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  so  diṭṭhānusayena  .pe.
Vicikicchānusayena  sānusayoti:  dve  puggalā  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena ca sānusayā no ca vicikicchānusayena sānusayā puthujjano
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  vicikicchānusayena
ca  sānusayo  .  yo  vā  pana  vicikicchānusayena sānusayo so
kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca sānusayoti: āmantā . yo
kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca sānusayo so bhavarāgānusayena
.pe.  avijjānusayena  sānusayoti:  āmantā  .  yo  vā pana
avijjānusayena  sānusayo  so kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayoti: anāgāmī avijjānusayena sānusayo no ca kāmarāgānusayena
Ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  tayo  puggalā  avijjānusayena
ca sānusayā kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayā.
   [1295] Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
sānusayo  so  diṭṭhānusayena  .pe.  vicikicchānusayena  sānusayoti:
dve puggalā kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
sānusayā no ca vicikicchānusayena sānusayā puthujjano kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca mānānusayena ca sānusayo vicikicchānusayena ca
sānusayo . yo vā pana vicikicchānusayena sānusayo so kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  sānusayoti: āmantā .
Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca sānusayo
so  bhavarāgānusayena .pe. avijjānusayena sānusayoti: āmantā .
Yo vā pana avijjānusayena sānusayo so kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca  mānānusayena  ca  sānusayoti:  anāgāmī  avijjānusayena
ca  mānānusayena  ca  sānusayo  no  ca  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena ca sānusayo tayo puggalā avijjānusayena ca sānusayā
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca sānusayā.
   [1296] Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  sānusayo  so  vicikicchānusayena sānusayoti:
āmantā  .  yo  vā  pana  vicikicchānusayena  sānusayo  so
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
Sānusayoti: āmantā .pe.
   [1297] Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena ca sānusayo so bhavarāgānusayena
.pe.  avijjānusayena  sānusayoti:  āmantā  .  yo  vā pana
avijjānusayena  sānusayo  so kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca vicikicchānusayena ca sānusayoti:
anāgāmī  avijjānusayena  ca  mānānusayena  ca  sānusayo no ca
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena
ca  sānusayo  dve  puggalā  avijjānusayena  ca kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  sānusayā  no  ca
diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca sānusayā puthujjano avijjānusayena
ca  sānusayo  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca mānānusayena
ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca sānusayo.
   [1298] Yo kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca bhavarāgānusayena ca sānusayo
so avijjānusayena sānusayoti: āmantā . Yo vā pana avijjānusayena
sānusayo  so  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  bhavarāgānusayena  ca
sānusayoti: anāgāmī avijjānusayena ca mānānusayena ca bhavarāgānusayena
ca  sānusayo  no  ca  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
Diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  sānusayo  dve  puggalā
avijjānusayena ca kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca  bhavarāgānusayena  ca  sānusayā  no  ca  diṭṭhānusayena  ca
vicikicchānusayena  ca  sānusayā puthujjano avijjānusayena ca sānusayo
kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena
ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca sānusayo.
   [1299]  Yato kāmarāgānusayena sānusayo tato paṭighānusayena
sānusayoti:  no  .  yato vā pana paṭighānusayena sānusayo tato
kāmarāgānusayena sānusayoti: no . yato kāmarāgānusayena sānusayo
tato mānānusayena sānusayoti: āmantā . Yato vā pana mānānusayena
sānusayo  tato kāmarāgānusayena sānusayoti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato mānānusayena sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena sānusayo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  mānānusayena  ca  sānusayo
kāmarāgānusayena ca sānusayo . yato kāmarāgānusayena sānusayo tato
diṭṭhānusayena  .pe.  vicikicchānusayena  sānusayoti:  āmantā .
Yato vā pana vicikicchānusayena sānusayo tato kāmarāgānusayena sānusayoti:
dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  vicikicchānusayena
sānusayo  no  ca  tato  kāmarāgānusayena  sānusayo kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu tato vicikicchānusayena ca sānusayo kāmarāgānusayena
ca  sānusayo  .  yato  kāmarāgānusayena  sānusayo  tato
Bhavarāgānusayena  sānusayoti: no . yato vā pana bhavarāgānusayena
sānusayo tato kāmarāgānusayena sānusayoti: no. Yato kāmarāgānusayena
sānusayo tato avijjānusayena sānusayoti: āmantā . yato vā pana
avijjānusayena  sānusayo  tato  kāmarāgānusayena  sānusayoti:
dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  avijjānusayena
sānusayo  no  ca  tato  kāmarāgānusayena  sānusayo kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tato avijjānusayena ca sānusayo kāmarāgānusayena
ca sānusayo.
   [1300]  Yato  paṭighānusayena  sānusayo  tato mānānusayena
sānusayoti:  no  .  yato vā pana mānānusayena sānusayo tato
paṭighānusayena  sānusayoti:  no  .  yato  paṭighānusayena sānusayo
tato  diṭṭhānusayena .pe. vicikicchānusayena sānusayoti: āmantā .
Yato vā pana vicikicchānusayena sānusayo tato paṭighānusayena sānusayoti:
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato
vicikicchānusayena  sānusayo  no  ca  tato  paṭighānusayena sānusayo
dukkhāya  vedanāya  tato vicikicchānusayena ca sānusayo paṭighānusayena
ca  sānusayo . yato paṭighānusayena sānusayo tato bhavarāgānusayena
sānusayoti:  no  .  yato  vā  pana  bhavarāgānusayena sānusayo
tato paṭighānusayena sānusayoti: no . yato paṭighānusayena sānusayo
tato  avijjānusayena  sānusayoti:  āmantā  .  yato  vā pana
Avijjānusayena  sānusayo tato paṭighānusayena sānusayoti: kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayena sānusayo
no  ca  tato  paṭighānusayena  sānusayo  dukkhāya  vedanāya tato
avijjānusayena ca sānusayo paṭighānusayena ca sānusayo.
   [1301]  Yato  mānānusayena  sānusayo  tato diṭṭhānusayena
.pe.  vicikicchānusayena  sānusayoti:  āmantā  . yato vā pana
vicikicchānusayena  sānusayo  tato  mānānusayena sānusayoti: dukkhāya
vedanāya tato vicikicchānusayena sānusayo no ca tato mānānusayena
sānusayo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tato  vicikicchānusayena  ca  sānusayo mānānusayena ca sānusayo .
Yato  mānānusayena  sānusayo  tato  bhavarāgānusayena  sānusayoti:
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato mānānusayena sānusayo no ca tato
bhavarāgānusayena  sānusayo rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato mānānusayena
ca  sānusayo  bhavarāgānusayena  ca  sānusayo  .  yato vā pana
bhavarāgānusayena sānusayo tato mānānusayena sānusayoti: āmantā.
Yato  mānānusayena  sānusayo  tato  avijjānusayena  sānusayoti:
āmantā . yato vā pana avijjānusayena sānusayo tato mānānusayena
sānusayoti:  dukkhāya  vedanāya  tato  avijjānusayena  sānusayo
no  ca  tato  mānānusayena sānusayo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayena ca sānusayo mānānusayena
Ca sānusayo.
   [1302]  Yato  diṭṭhānusayena sānusayo tato vicikicchānusayena
sānusayoti:  āmantā  . yato vā pana vicikicchānusayena sānusayo
tato diṭṭhānusayena sānusayoti: āmantā .pe.
   [1303] Yato vicikicchānusayena sānusayo tato bhavarāgānusayena
sānusayoti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato vicikicchānusayena sānusayo
no ca tato bhavarāgānusayena sānusayo rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato
vicikicchānusayena ca sānusayo bhavarāgānusayena ca sānusayo. Yato vā
pana  bhavarāgānusayena  sānusayo  tato  vicikicchānusayena sānusayoti:
āmantā .pe.
   [1304]  Yato bhavarāgānusayena sānusayo tato avijjānusayena
sānusayoti:  āmantā  .  yato vā pana avijjānusayena sānusayo
tato  bhavarāgānusayena  sānusayoti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato
avijjānusayena  sānusayo  no  ca  tato bhavarāgānusayena sānusayo
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayena ca sānusayo bhavarāgānuyena
ca sānusayo.
   [1305] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
tato mānānusayena sānusayoti: natthi . yato vā pana mānānusayena
sānusayo   tato   kāmarāgānusayena   ca  paṭighānusayena  ca
sānusayoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  mānānusayena sānusayo
No  ca  tato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca sānusayo
kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu tato mānānusayena ca kāmarāgānusayena
ca sānusayo no ca tato paṭighānusayena sānusayo.
   {1305.1} Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
tato diṭṭhānusayena .pe. Vicikicchānusayena sānusayoti: natthi. Yato vā pana
vicikicchānusayena sānusayo tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tato vicikicchānusayena sānusayo
no ca tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu tato vicikicchānusayena ca kāmarāgānusayena ca sānusayo
no  ca  tato  paṭighānusayena  sānusayo  dukkhāya  vedanāya tato
vicikicchānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  no  ca  tato
kāmarāgānusayena sānusayo.
   {1305.2} Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
tato bhavarāgānusayena sānusayoti: natthi. Yato vā pana bhavarāgānusayena
sānusayo tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayoti: no.
Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo tato avijjānusayena
sānusayoti:  natthi . yato vā pana avijjānusayena sānusayo tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayoti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato  avijjānusayena  sānusayo  no ca tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca sānusayo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avijjānusayena ca
Kāmarāgānusayena  ca sānusayo no ca tato paṭighānusayena sānusayo
dukkhāya vedanāya tato avijjānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
no ca tato kāmarāgānusayena sānusayo.
   [1306] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca sānusayo tato diṭṭhānusayena .pe. Vicikicchānusayena sānusayoti: natthi.
Yato  vā pana vicikicchānusayena sānusayo tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca sānusayoti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato  vicikicchānusayena  ca mānānusayena ca sānusayo no ca tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tato  vicikicchānusayena  ca  kāmarāgānusayena  ca
mānānusayena  ca  sānusayo  no  ca tato paṭighānusayena sānusayo
dukkhāya  vedanāya  tato  vicikicchānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca sānusayo.
   {1306.1}  Yato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca
mānānusayena ca sānusayo tato bhavarāgānusayena sānusayoti: natthi.
Yato  vā pana bhavarāgānusayena sānusayo tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  mānānusayena  ca  sānusayoti:  mānānusayena
sānusayo  1-  .  yato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena
@Footnote: 1 ettakāyeva pāḷi dissati. rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato bhavarāgānusayena
@ca mānānusayena ca sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena ca
@paṭighānusayena ca sānusayoti evaṃ paripuṇṇavissajjanāya bhavitabbaṃ.
Ca mānānusayena ca sānusayo tato avijjānusayena sānusayoti: natthi.
Yato  vā  pana avijjānusayena sānusayo tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca sānusayoti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato  avijjānusayena  ca  mānānusayena ca sānusayo no ca tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca sānusayo kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu tato avijjānusayena ca kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca
sānusayo no ca tato paṭighānusayena sānusayo dukkhāya vedanāya tato
avijjānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena ca
mānānusayena ca sānusayo.
   [1307] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca diṭṭhānusayena ca sānusayo tato vicikicchānusayena sānusayoti: natthi.
Yato  vā  pana  vicikicchānusayena  sānusayo tato kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena  ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayoti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  vicikicchānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena ca sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca  sānusayo  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato vicikicchānusayena ca
kāmarāgānusayena  ca  mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena ca sānusayo
no  ca  tato  paṭighānusayena  sānusayo  dukkhāya  vedanāya tato
vicikicchānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca sānusayo
no ca tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca sānusayo.
   {1307.1} Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena ca sānusayo tato bhavarāgānusayena sānusayoti: natthi.
Yato  vā pana bhavarāgānusayena sānusayo tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayoti: mānānusayena
ca diṭṭhānusayena ca sānusayo 1-. Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayo tato avijjānusayena sānusayoti:
natthi . yato vā pana avijjānusayena sānusayo tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayoti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tato avijjānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avijjānusayena ca kāmarāgānusayena ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayo no ca tato paṭighānusayena
sānusayo dukkhāya vedanāya tato avijjānusayena ca paṭighānusayena ca
diṭṭhānusayena ca sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena
ca sānusayo.
@Footnote: 1 ettakāyeva pāḷi dissati. rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato bhavarāgānusayena
@ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayo no ca
@tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayoti evaṃ paripuṇṇavissajjanāya
@bhavitabbaṃ.
   [1308] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca vicikicchānusayena ca sānusayo tato bhavarāgānusayena
sānusayoti: natthi . yato vā pana bhavarāgānusayena sānusayo tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena  ca  sānusayoti:  mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena  ca  sānusayo  1-  .  yato  kāmarāgānusayena
ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena
ca sānusayo tato avijjānusayena sānusayoti: natthi . yato vā pana
avijjānusayena  sānusayo tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca vicikicchānusayena ca sānusayoti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  avijjānusayena  ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  sānusayo  no  ca  tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tato  avijjānusayena  ca  kāmarāgānusayena  ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca sānusayo
no ca tato paṭighānusayena sānusayo dukkhāya vedanāya tato avijjānusayena
@Footnote: 1 ettakāyeva pāḷi dissati. rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato bhavarāgānusayena
@ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca
@sānusayo no ca tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
@sānusayoti evaṃ paripuṇṇavissajjanāya bhavitabbaṃ.
Ca  paṭighānusayena  ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca sānusayo
no ca tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca sānusayo.
   [1309] Yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca sānusayo
tato avijjānusayena sānusayoti: natthi . yato vā pana avijjānusayena
sānusayo tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca sānusayoti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tato avijjānusayena ca ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca bhavarāgānusayena ca sānusayo
no ca tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu tato avijjānusayena ca kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena sānusayo no ca tato paṭighānusayena ca
bhavarāgānusayena  ca sānusayo dukkhāya vedanāya tato avijjānusayena
ca  paṭighānusayena  ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca sānusayo
no  ca tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca bhavarāgānusayena
ca sānusayo.
   [1310] Yo yato kāmarāgānusayena sānusayo so tato paṭighānusayena
sānusayoti: no . yo vā pana yato paṭighānusayena sānusayo so tato
kāmarāgānusayena  sānusayoti:  no  . yo yato kāmarāgānusayena
Sānusayo so tato mānānusayena sānusayoti: āmantā. Yo vā pana
yato mānānusayena sānusayo so tato kāmarāgānusayena sānusayoti:
anāgāmī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
so tato mānānusayena sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena
sānusayo tayo puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato mānānusayena
sānusayā no ca te tato kāmarāgānusayena sānusayā teva puggalā
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  te tato mānānusayena ca sānusayā
kāmarāgānusayena ca sānusayā.
   {1310.1}  Yo  yato kāmarāgānusayena sānusayo so tato
diṭṭhānusayena  .pe.  vicikicchānusayena  sānusayoti:  dve  puggalā
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  te tato kāmarāgānusayena sānusayā
no  ca  te tato vicikicchānusayena sānusayā puthujjano kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu so tato kāmarāgānusayena ca sānusayo vicikicchānusayena ca
sānusayo . yo vā pana yato vicikicchānusayena sānusayo so tato
kāmarāgānusayena  sānusayoti: puthujjano dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so tato vicikicchānusayena sānusayo no ca so tato
kāmarāgānusayena  sānusayo  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu so tato vicikicchānusayena ca sānusayo kāmarāgānusayena ca
sānusayo.
   {1310.2}  Yo  yato  kāmarāgānusayena  sānusayo  so
tato  bhavarāgānusayena  sānusayoti:  no  .  yo vā pana yato
bhavarāgānusayena  sānusayo  so  tato kāmarāgānusayena sānusayoti:
No . yo yato kāmarāgānusayena sānusayo so tato avijjānusayena
sānusayoti: āmantā . yo vā pana yato avijjānusayena sānusayo
so  tato  kāmarāgānusayena sānusayoti: anāgāmī kāmadhātuyā tīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayena sānusayo
no ca so tato kāmarāgānusayena sānusayo tayo puggalā dukkhāya
vedanāya  rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato avijjānusayena sānusayā
no ca te tato kāmarāgānusayena sānusayā teva puggalā kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  te  tato  avijjānusayena  ca  sānusayā
kāmarāgānusayena ca sānusayā.
   [1311] Yo yato paṭighānusayena sānusayo so tato mānānusayena
sānusayoti: no . yo vā pana yato mānānusayena sānusayo so
tato  paṭighānusayena  sānusayoti:  no  . yo yato paṭighānusayena
sānusayo so tato diṭṭhānusayena .pe. vicikicchānusayena sānusayoti:
dve  puggalā  dukkhāya vedanāya te tato paṭighānusayena sānusayā
no  ca  te  tato  vicikicchānusayena  sānusayā puthujjano dukkhāya
vedanāya  so  tato paṭighānusayena ca sānusayo vicikicchānusayena ca
sānusayo . yo vā pana yato vicikicchānusayena sānusayo so tato
paṭighānusayena  sānusayoti:  puthujjano  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayena sānusayo no ca
so  tato  paṭighānusayena sānusayo sova puggalo dukkhāya vedanāya
So tato vicikicchānusayena ca sānusayo paṭighānusayena ca sānusayo.
   {1311.1} Yo yato paṭighānusayena sānusayo so tato bhavarāgānusayena
sānusayoti: no . yo vā pana yato bhavarāgānusayena sānusayo so tato
paṭighānusayena  sānusayoti: no . yo yato paṭighānusayena sānusayo
so tato avijjānusayena sānusayoti: āmantā . yo vā pana yato
avijjānusayena  sānusayo  so  tato  paṭighānusayena  sānusayoti:
anāgāmī  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so
tato avijjānusayena sānusayo no ca so tato paṭighānusayena sānusayo
tayo  puggalā  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
te  tato avijjānusayena sānusayā no ca te tato paṭighānusayena
sānusayā teva puggalā dukkhāya vedanāya te tato avijjānusayena ca
sānusayā paṭighānusayena ca sānusayā.
   [1312] Yo yato mānānusayena sānusayo so tato diṭṭhānusayena
.pe.  vicikicchānusayena  sānusayoti:  tayo  puggalā  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  te  tato mānānusayena
sānusayā  no  ca  te  tato vicikicchānusayena sānusayā puthujjano
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato mānānusayena
ca  sānusayo  vicikicchānusayena ca sānusayo . yo vā pana yato
vicikicchānusayena  sānusayo  so  tato  mānānusayena  sānusayoti:
puthujjano  dukkhāya  vedanāya  so  tato vicikicchānusayena sānusayo
No ca so tato mānānusayena sānusayo sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayena ca
sānusayo mānānusayena ca sānusayo.
   {1312.1}  Yo  yato  mānānusayena  sānusayo  so tato
bhavarāgānusayena   sānusayoti:  cattāro  puggalā  kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu te tato mānānusayena sānusayā no ca te tato
bhavarāgānusayena  sānusayā  teva  puggalā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
te tato mānānusayena ca sānusayā bhavarāgānusayena ca sānusayā.
Yo vā pana yato bhavarāgānusayena sānusayo so tato mānānusayena
sānusayoti:  āmantā  .  yo  yato mānānusayena sānusayo so
tato  avijjānusayena  sānusayoti: āmantā . yo vā pana yato
avijjānusayena sānusayo so tato mānānusayena sānusayoti: cattāro
puggalā dukkhāya vedanāya te tato avijjānusayena sānusayā no ca
te  tato  mānānusayena sānusayā teva puggalā kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  te  tato  avijjānusayena  ca
sānusayā mānānusayena ca sānusayā.
   [1313] Yo yato diṭṭhānusayena sānusayo so tato vicikicchānusayena
sānusayoti: āmantā . yo vā pana yato vicikicchānusayena sānusayo
so tato diṭṭhānusayena sānusayoti: āmantā .pe.
   [1314]  Yo  yato  vicikicchānusayena  sānusayo  so tato
bhavarāgānusayena sānusayoti: puthujjano kāmadhātuyā tīsu vedanāsu so tato
Vicikicchānusayena sānusayo no ca so tato bhavarāgānusayena sānusayo
sova  puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayena ca
sānusayo bhavarāgānusayena ca sānusayo. Yo vā pana yato bhavarāgānusayena
sānusayo  so  tato  vicikicchānusayena  sānusayoti:  tayo puggalā
rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato bhavarāgānusayena sānusayā no ca te
tato  vicikicchānusayena  sānusayā  puthujjano  rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so tato bhavarāgānusayena ca sānusayo vicikicchānusayena ca sānusayo.
   {1314.1}  Yo  yato  vicikicchānusayena sānusayo so tato
avijjānusayena sānusayoti: āmantā . Yo vā pana yato avijjānusayena
sānusayo so tato vicikicchānusayena sānusayoti: tayo puggalā kāmadhātuyā
tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato avijjānusayena sānusayā
no  ca  te tato vicikicchānusayena sānusayā puthujjano kāmadhātuyā
tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayena ca
sānusayo vicikicchānusayena ca sānusayo.
   [1315] Yo yato bhavarāgānusayena sānusayo so tato avijjānusayena
sānusayoti: āmantā . yo vā pana yato avijjānusayena sānusayo
so tato bhavarāgānusayena sānusayoti: cattāro puggalā kāmadhātuyā
tīsu vedanāsu te tato avijjānusayena sānusayā no ca te tato
bhavarāgānusayena  sānusayā  teva  puggalā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
te   tato  avijjānusayena  ca  sānusayā  bhavarāgānusayena
Ca sānusayā.
   [1316] Yo yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
so tato mānānusayena sānusayoti: natthi. Yo vā pana yato mānānusayena
sānusayo so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayoti: anāgāmī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so tato mānānusayena sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena
ca  paṭighānusayena ca sānusayo tayo puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā
te tato mānānusayena sānusayā no ca te tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca sānusayā teva puggalā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
te tato mānānusayena ca kāmarāgānusayena ca sānusayā no ca te tato
paṭighānusayena sānusayā.
   {1316.1}  Yo  yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayo so tato diṭṭhānusayena .pe. vicikicchānusayena sānusayoti:
natthi  .  yo vā pana yato vicikicchānusayena sānusayo so tato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayoti: puthujjano rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayena sānusayo  no ca so tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  so  tato  vicikicchānusayena  ca
kāmarāgānusayena ca sānusayo no ca so tato paṭighānusayena sānusayo
sova puggalo dukkhāya vedanāya so tato vicikicchānusayena ca paṭighānusayena ca
Sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena sānusayo . yo yato
kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo so tato bhavarāgānusayena
sānusayoti:  natthi . yo vā pana yato bhavarāgānusayena sānusayo
so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayoti: no.
   {1316.2}  Yo  yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayo so tato avijjānusayena sānusayoti: natthi. Yo vā pana yato
avijjānusayena sānusayo so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca  sānusayoti:  anāgāmī  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  so  tato avijjānusayena sānusayo no ca so tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena  ca  sānusayo  tayo  puggalā
rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato avijjānusayena sānusayā no ca te
tato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayā teva puggalā
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu te tato avijjānusayena ca kāmarāgānusayena
ca sānusayā no ca te tato paṭighānusayena sānusayā teva puggalā
dukkhāya  vedanāya  te  tato  avijjānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayā no ca te tato kāmarāgānusayena sānusayā.
   [1317]  Yo  yato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca sānusayo so tato diṭṭhānusayena .pe. Vicikicchānusayena
sānusayoti:  natthi . yo vā pana yato vicikicchānusayena sānusayo
so  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
Sānusayoti: puthujjano rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayena
ca mānānusayena ca sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca sānusayo sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
so  tato vicikicchānusayena ca kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca
sānusayo no ca so tato paṭighānusayena sānusayo sova puggalo dukkhāya
vedanāya  so  tato vicikicchānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
no ca so tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca sānusayo.
   {1317.1}  Yo  yato  kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena
ca mānānusayena ca sānusayo so tato bhavarāgānusayena sānusayoti:
natthi  .  yo vā pana yato bhavarāgānusayena sānusayo so tato
kāmarāgānusayena  ca  paṭighānusayena ca mānānusayena ca sānusayoti:
mānānusayena  sānusayo  1-  .  yo  yato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca sānusayo so tato avijjānusayena
sānusayoti:  natthi  . yo vā pana yato avijjānusayena sānusayo
so  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
sānusayoti:  anāgāmī  dukkhāya  vedanāya so tato avijjānusayena
@Footnote: 1 ettakāyeva pāḷi dissati. cattāro puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā
@te tato bhavarāgānusayena ca mānānusayena ca sānusayā no ca
@te tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayāti evaṃ
@paripuṇṇavissajjanāya bhavitabbaṃ.
Sānusayo  no  ca so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  sānusayo  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  avijjānusayena  ca
mānānusayena  ca  sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  sānusayo  tayo  puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā
te tato avijjānusayena ca mānānusayena ca sānusayā no ca te
tato  kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayā teva puggalā
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu te tato avijjānusayena ca kāmarāgānusayena
ca mānānusayena ca sānusayā no ca te tato paṭighānusayena sānusayā
teva  puggalā  dukkhāya  vedanāya  te  tato  avijjānusayena ca
paṭighānusayena  ca  sānusayā no ca te tato kāmarāgānusayena ca
mānānusayena ca sānusayā.
   [1318]  Yo  yato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayo so tato vicikicchānusayena
sānusayoti:  natthi . yo vā pana yato vicikicchānusayena sānusayo
so  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  sānusayoti: puthujjano rūpadhātuyā arūpadhātuyā so
tato vicikicchānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca sānusayo
no  ca  so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo
sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vicikicchānusayena
Ca  kāmarāgānusayena  ca  mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca
sānusayo  no  ca so tato paṭighānusayena sānusayo sova puggalo
dukkhāya  vedanāya  so  tato vicikicchānusayena ca paṭighānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena ca
mānānusayena ca sānusayo .pe.
   [1319]  Yo  yato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca sānusayo
so tato bhavarāgānusayena sānusayoti: natthi . yo vā pana yato
bhavarāgānusayena sānusayo so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca vicikicchānusayena ca sānusayoti:
tayo  puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā te tato bhavarāgānusayena ca
mānānusayena  ca  sānusayā no ca te tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca sānusayā
puthujjano  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  bhavarāgānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca sānusayo
no ca so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca sānusayo.
   {1319.1}  Yo  yato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca
mānānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca sānusayo
so tato avijjānusayena sānusayoti: natthi. Yo vā pana yato avijjānusayena
sānusayo so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca mānānusayena
Ca  diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  sānusayoti:  anāgāmī
dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayena  sānusayo  no ca
so  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  sānusayo  sova  puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
avijjānusayena  ca  mānānusayena  ca  sānusayo no ca so tato
kāmarāgānusayena   ca   paṭighānusayena  ca  diṭṭhānusayena  ca
vicikicchānusayena  ca  sānusayo dve puggalā rūpadhātuyā arūpadhātuyā
te  tato  avijjānusayena  ca  mānānusayena ca sānusayā no ca
te  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena  ca  sānusayā  teva  puggalā  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  te  tato  avijjānusayena  ca  kāmarāgānusayena  ca
mānānusayena  ca  sānusayā  no  ca  te tato paṭighānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca  sānusayā  teva  puggalā
dukkhāya  vedanāya  te  tato  avijjānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayā  no  ca te tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena ca sānusayā puthujjano rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato avijjānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena ca sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena ca sānusayo sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
So  tato  avijjānusayena ca kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca sānusayo no ca so tato
paṭighānusayena  sānusayo  sova puggalo dukkhāya vedanāya so tato
avijjānusayena  ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena
ca  sānusayo  no ca so tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena
ca sānusayo.
   [1320]  Yo  yato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena ca
sānusayo so tato avijjānusayena sānusayoti: natthi . yo vā pana
yato  avijjānusayena  sānusayo  so  tato  kāmarāgānusayena  ca
paṭighānusayena ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca
bhavarāgānusayena  ca  sānusayoti:  anāgāmī  dukkhāya vedanāya so
tato avijjānusayena sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena ca
paṭighānusayena  ca mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca
bhavarāgānusayena  ca  sānusayo  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  so  tato  avijjānusayena ca mānānusayena ca sānusayo
no ca so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena
ca  vicikicchānusayena  ca  bhavarāgānusayena  ca  sānusayo  sova
puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayena ca mānānusayena
ca bhavarāgānusayena ca sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena
Ca  paṭighānusayena  ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca sānusayo
dve  puggalā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  te  tato avijjānusayena
ca  mānānusayena  ca  bhavarāgānusayena  ca  sānusayā  no  ca
te  tato  kāmarāgānusayena  ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena  ca  sānusayā  teva  puggalā  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu ge tato avijjānusayena ca kāmarāgānusayena ca mānānusayena
ca  sānusayā  no  ca  te  tato paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena
ca  vicikicchānusayena  ca bhavarāgānusayena ca sānusayā teva puggalā
dukkhāya  vedanāya  te  tato  avijjānusayena ca paṭighānusayena ca
sānusayā  no  ca te tato kāmarāgānusayena ca mānānusayena ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca bhavarāgānusayena ca sānusayā
puthujjano  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  avijjānusayena  ca
mānānusayena ca diṭṭhānusayena ca vicikicchānusayena ca bhavarāgānusayena
ca  sānusayo  no ca so tato kāmarāgānusayena ca paṭighānusayena
ca  sānusayo  sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato
avijjānusayena   ca  kāmarāgānusayena  ca  mānānusayena  ca
diṭṭhānusayena  ca  vicikicchānusayena  ca sānusayo no ca so tato
paṭighānusayena ca bhavarāgānusayena ca sānusayo sova puggalo dukkhāya
vedanāya so tato avijjānusayena ca paṭighānusayena ca diṭṭhānusayena ca
vicikicchānusayena ca sānusayo no ca so tato kāmarāgānusayena ca
Mānānusayena ca bhavarāgānusayena ca sānusayo.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 498-527. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=9978              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=9978              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1288&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1288              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]