ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

           Abhidhammapiṭake yamakaṃ
            dutiyo bhāgo
             ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Cittayamakaṃ aṭṭhamaṃ
           puggalavāruddeso
   [1] Yassa cittaṃ uppajjati na nirujjhati tassa cittaṃ nirujjhissati
na  uppajjissati  yassa  vā  pana cittaṃ nirujjhissati na uppajjissati
tassa  cittaṃ  uppajjati  na  nirujjhati  . yassa cittaṃ na uppajjati
nirujjhati  tassa  cittaṃ  na  nirujjhissati  uppajjissati yassa vā pana
cittaṃ na nirujjhissati uppajjissati tassa cittaṃ na uppajjati nirujjhati.
   [2] Yassa cittaṃ uppajjati tassa cittaṃ uppannaṃ yassa vā pana
cittaṃ  uppannaṃ  tassa  cittaṃ uppajjati . yassa cittaṃ na uppajjati
tassa  cittaṃ  na  uppannaṃ  yassa vā pana cittaṃ na uppannaṃ tassa
cittaṃ na uppajjati.
   [3] Yassa cittaṃ nirujjhati tassa cittaṃ uppannaṃ yassa vā pana
cittaṃ  uppannaṃ  tassa  cittaṃ  nirujjhati  . yassa cittaṃ na nirujjhati
tassa  cittaṃ  na  uppannaṃ  yassa vā pana cittaṃ na uppannaṃ tassa
cittaṃ na nirujjhati.
   [4] Yassa cittaṃ uppajjati tassa cittaṃ uppajjittha yassa vā pana
cittaṃ  uppajjittha tassa cittaṃ uppajjati . yassa cittaṃ na uppajjati
tassa  cittaṃ  na  uppajjittha  yassa  vā pana cittaṃ na uppajjittha
tassa  cittaṃ  na  uppajjati  .  yassa cittaṃ uppajjati tassa cittaṃ
uppajjissati  yassa  vā  pana  cittaṃ  uppajjissati  tassa  cittaṃ
uppajjati  .  yassa cittaṃ na uppajjati tassa cittaṃ na uppajjissati
yassa  vā  pana cittaṃ na uppajjissati tassa cittaṃ na uppajjati .
Yassa  cittaṃ  uppajjittha  tassa  cittaṃ  uppajjissati yassa vā pana
cittaṃ  uppajjissati  tassa  cittaṃ  uppajjittha  .  yassa  cittaṃ
na  uppajjittha  tassa  cittaṃ  na uppajjissati yassa vā pana cittaṃ
na uppajjissati tassa cittaṃ na uppajjittha.
   [5] Yassa cittaṃ nirujjhati tassa cittaṃ nirujjhittha yassa vā pana
cittaṃ  nirujjhittha  tassa  cittaṃ  nirujjhati . yassa cittaṃ na nirujjhati
tassa  cittaṃ  na nirujjhittha yassa vā pana cittaṃ na nirujjhittha tassa
cittaṃ  na  nirujjhati . yassa cittaṃ nirujjhati tassa cittaṃ nirujjhissati
yassa  vā  pana  cittaṃ  nirujjhissati  tassa cittaṃ nirujjhati . yassa
cittaṃ  na  nirujjhati tassa cittaṃ na nirujjhissati yassa vā pana cittaṃ
na nirujjhissati tassa cittaṃ na nirujjhati . yassa cittaṃ nirujjhittha tassa
cittaṃ  nirujjhissati  yassa  vā  pana  cittaṃ  nirujjhissati tassa cittaṃ
nirujjhittha  .  yassa  cittaṃ na nirujjhittha tassa cittaṃ na nirujjhissati
Yassa vā pana cittaṃ na nirujjhissati tassa cittaṃ na nirujjhittha.
   [6] Yassa cittaṃ uppajjati tassa cittaṃ nirujjhittha yassa vā pana
cittaṃ  nirujjhittha  tassa cittaṃ uppajjati . yassa cittaṃ na uppajjati
tassa  cittaṃ  na nirujjhittha yassa vā pana cittaṃ na nirujjhittha tassa
cittaṃ na uppajjati . yassa cittaṃ uppajjati tassa cittaṃ nirujjhissati
yassa  vā  pana  cittaṃ  nirujjhissati tassa cittaṃ uppajjati . yassa
cittaṃ  na uppajjati tassa cittaṃ na nirujjhissati yassa vā pana cittaṃ
na  nirujjhissati  tassa cittaṃ na uppajjati . yassa cittaṃ uppajjittha
tassa  cittaṃ nirujjhissati yassa vā pana cittaṃ nirujjhissati tassa cittaṃ
uppajjittha  . yassa cittaṃ na uppajjittha tassa cittaṃ na nirujjhissati
yassa vā pana cittaṃ na nirujjhissati tassa cittaṃ na uppajjittha.
   [7] Yassa cittaṃ uppajjati tassa cittaṃ na nirujjhati yassa vā pana
cittaṃ na nirujjhati tassa cittaṃ uppajjati . yassa cittaṃ na uppajjati
tassa  cittaṃ  nirujjhati  yassa  vā  pana cittaṃ nirujjhati tassa cittaṃ
na uppajjati.
   [8] Yassa cittaṃ uppajjamānaṃ tassa cittaṃ uppannaṃ yassa vā pana
cittaṃ uppannaṃ tassa cittaṃ uppajjamānaṃ . yassa cittaṃ na uppajjamānaṃ
tassa cittaṃ na uppannaṃ yassa vā pana cittaṃ na uppannaṃ tassa cittaṃ
na uppajjamānaṃ.
   [9] Yassa cittaṃ nirujjhamānaṃ tassa cittaṃ uppannaṃ yassa vā pana
Cittaṃ  uppannaṃ tassa cittaṃ nirujjhamānaṃ . yassa cittaṃ na nirujjhamānaṃ
tassa cittaṃ na uppannaṃ yassa vā pana cittaṃ na uppannaṃ tassa cittaṃ
na nirujjhamānaṃ.
   [10] Yassa cittaṃ uppannaṃ tassa cittaṃ uppajjittha yassa vā pana
cittaṃ  uppajjittha  tassa  cittaṃ  uppannaṃ  .  yassa cittaṃ uppannaṃ
tassa  cittaṃ  uppajjissati  yassa  vā pana cittaṃ uppajjissati tassa
cittaṃ uppannaṃ . yassa cittaṃ na uppannaṃ tassa cittaṃ na uppajjittha
yassa vā pana cittaṃ na uppajjittha tassa cittaṃ na uppannaṃ . Yassa
cittaṃ  na uppannaṃ tassa cittaṃ na uppajjissati yassa vā pana cittaṃ
na uppajjissati tassa cittaṃ na uppannaṃ.
   [11]  Yassa  cittaṃ  uppajjittha no ca tassa cittaṃ uppannaṃ
tassa  cittaṃ  uppajjissati yassa vā pana cittaṃ uppajjissati no ca
tassa  cittaṃ  uppannaṃ  tassa  cittaṃ  uppajjittha  .  yassa  cittaṃ
na  uppajjittha  no  ca  tassa  cittaṃ  na  uppannaṃ  tassa cittaṃ
na  uppajjissati yassa vā pana cittaṃ na uppajjissati no ca tassa
cittaṃ na uppannaṃ tassa cittaṃ na uppajjittha.
   [12]  Uppannaṃ  uppajjamānaṃ  uppajjamānaṃ  uppannaṃ .
Na uppannaṃ na uppajjamānaṃ na uppajjamānaṃ na uppannaṃ.
   [13]  Niruddhaṃ  nirujjhamānaṃ  nirujjhamānaṃ  niruddhaṃ . na niruddhaṃ
na nirujjhamānaṃ na nirujjhamānaṃ na niruddhaṃ.
   [14]  Yassa  cittaṃ  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
tassa  cittaṃ  yassa  vā  pana cittaṃ nirujjhamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
tassa  cittaṃ  .  yassa  cittaṃ  na uppajjamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  na  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
tassa  cittaṃ yassa vā pana cittaṃ na nirujjhamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  na  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
tassa cittaṃ.
           Dhammavāruddeso
   [15]  Yaṃ  cittaṃ  uppajjati na nirujjhati taṃ cittaṃ nirujjhissati
na  uppajjissati  yaṃ  vā pana cittaṃ nirujjhissati na uppajjissati taṃ
cittaṃ  uppajjati  na nirujjhati . yaṃ cittaṃ na uppajjati nirujjhati taṃ
cittaṃ  na nirujjhissati uppajjissati yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhissati
uppajjissati taṃ cittaṃ na uppajjati nirujjhati.
   [16] Yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ uppannaṃ yaṃ vā pana cittaṃ
uppannaṃ  taṃ cittaṃ uppajjati . yaṃ cittaṃ na uppajjati taṃ cittaṃ na
uppannaṃ yaṃ vā pana cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na uppajjati.
   [17] Yaṃ cittaṃ nirujjhati taṃ cittaṃ uppannaṃ yaṃ vā pana cittaṃ
uppannaṃ  taṃ  cittaṃ  nirujjhati  .  yaṃ  cittaṃ na nirujjhati taṃ cittaṃ
Na uppannaṃ yaṃ vā pana cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na nirujjhati.
   [18]  Yaṃ  cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ uppajjittha yaṃ vā pana
cittaṃ  uppajjittha taṃ cittaṃ uppajjati . yaṃ cittaṃ na uppajjati taṃ
cittaṃ  na  uppajjittha  yaṃ  vā pana cittaṃ na uppajjittha taṃ cittaṃ
na uppajjati . yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ uppajjissati yaṃ vā pana
cittaṃ uppajjissati taṃ cittaṃ uppajjati . yaṃ cittaṃ na uppajjati taṃ
cittaṃ  na  uppajjissati yaṃ vā pana cittaṃ na uppajjissati taṃ cittaṃ
na uppajjati . yaṃ cittaṃ uppajjittha taṃ cittaṃ uppajjissati yaṃ vā pana
cittaṃ uppajjissati taṃ cittaṃ uppajjittha . yaṃ cittaṃ na uppajjittha
taṃ  cittaṃ  na  uppajjissati  yaṃ vā pana cittaṃ na uppajjissati taṃ
cittaṃ na uppajjittha.
   [19]  Yaṃ  cittaṃ  nirujjhati  taṃ cittaṃ nirujjhittha yaṃ vā pana
cittaṃ  nirujjhittha  taṃ  cittaṃ  nirujjhati . yaṃ cittaṃ na nirujjhati taṃ
cittaṃ  na  nirujjhittha  yaṃ  vā  pana  cittaṃ na nirujjhittha taṃ cittaṃ
na  nirujjhati . yaṃ cittaṃ nirujjhati taṃ cittaṃ nirujjhissati yaṃ vā pana
cittaṃ  nirujjhissati  taṃ cittaṃ nirujjhati . yaṃ cittaṃ na nirujjhati taṃ
cittaṃ  na nirujjhissati yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhissati taṃ cittaṃ na
nirujjhati . yaṃ cittaṃ nirujjhittha taṃ cittaṃ nirujjhissati yaṃ vā pana cittaṃ
nirujjhissati taṃ cittaṃ nirujjhittha . yaṃ cittaṃ na nirujjhittha taṃ cittaṃ
na nirujjhissati yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhissati taṃ cittaṃ na nirujjhittha.
   [20]  Yaṃ  cittaṃ  uppajjati taṃ cittaṃ nirujjhittha yaṃ vā pana
cittaṃ  nirujjhittha  taṃ cittaṃ uppajjati . yaṃ cittaṃ na uppajjati taṃ
cittaṃ  na  nirujjhittha  yaṃ  vā  pana  cittaṃ na nirujjhittha taṃ cittaṃ
na uppajjati . yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ nirujjhissati yaṃ vā pana
cittaṃ  nirujjhissati  taṃ  cittaṃ  uppajjati . yaṃ cittaṃ na uppajjati
taṃ  cittaṃ na nirujjhissati yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhissati taṃ cittaṃ
na uppajjati . yaṃ cittaṃ uppajjittha taṃ cittaṃ nirujjhissati yaṃ vā pana
cittaṃ nirujjhissati taṃ cittaṃ uppajjittha . yaṃ cittaṃ na uppajjittha
taṃ  cittaṃ na nirujjhissati yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhissati taṃ cittaṃ
na uppajjittha.
   [21]  Yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ na nirujjhati yaṃ vā pana
cittaṃ  na nirujjhati taṃ cittaṃ uppajjati . yaṃ cittaṃ na uppajjati taṃ
cittaṃ nirujjhati yaṃ vā pana cittaṃ nirujjhati taṃ cittaṃ na uppajjati.
   [22]  Yaṃ  cittaṃ uppajjamānaṃ taṃ cittaṃ uppannaṃ yaṃ vā pana
cittaṃ  uppannaṃ  taṃ  cittaṃ uppajjamānaṃ . yaṃ cittaṃ na uppajjamānaṃ
taṃ  cittaṃ  na  uppannaṃ  yaṃ  vā pana cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ
na uppajjamānaṃ.
   [23] Yaṃ cittaṃ nirujjhamānaṃ taṃ cittaṃ uppannaṃ yaṃ vā pana cittaṃ
uppannaṃ  taṃ  cittaṃ nirujjhamānaṃ . yaṃ cittaṃ na nirujjhamānaṃ taṃ cittaṃ
na uppannaṃ yaṃ vā pana cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na nirujjhamānaṃ.
   [24]  Yaṃ  cittaṃ  uppannaṃ taṃ cittaṃ uppajjittha yaṃ vā pana
cittaṃ  uppajjittha  taṃ  cittaṃ  uppannaṃ  .  yaṃ cittaṃ uppannaṃ taṃ
cittaṃ  uppajjissati  yaṃ  vā  pana  cittaṃ  uppajjissati  taṃ  cittaṃ
uppannaṃ . yaṃ cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na uppajjittha yaṃ vā pana
cittaṃ  na uppajjittha taṃ cittaṃ na uppannaṃ . yaṃ cittaṃ na uppannaṃ
taṃ  cittaṃ  na  uppajjissati  yaṃ vā pana cittaṃ na uppajjissati taṃ
cittaṃ na uppannaṃ.
   [25]  Yaṃ  cittaṃ  uppajjittha  no ca taṃ cittaṃ uppannaṃ taṃ
cittaṃ  uppajjissati  yaṃ  vā  pana  cittaṃ  uppajjissati no ca taṃ
cittaṃ  uppannaṃ  taṃ  cittaṃ  uppajjittha . yaṃ cittaṃ na uppajjittha
no ca taṃ cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na uppajjissati yaṃ vā pana
cittaṃ  na  uppajjissati  no  ca  taṃ  cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ
na uppajjittha.
   [26]  Uppannaṃ  uppajjamānaṃ  uppajjamānaṃ  uppannaṃ .
Na uppannaṃ na uppajjamānaṃ na uppajjamānaṃ na uppannaṃ.
   [27]  Niruddhaṃ  nirujjhamānaṃ  nirujjhamānaṃ  niruddhaṃ . na niruddhaṃ
na nirujjhamānaṃ na nirujjhamānaṃ na niruddhaṃ.
   [28]  Yaṃ cittaṃ uppajjamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ
nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  taṃ  cittaṃ yaṃ vā
pana  cittaṃ  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
Uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  taṃ  cittaṃ .
Yaṃ  cittaṃ  na  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
na  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  taṃ  cittaṃ yaṃ
vā  pana  cittaṃ  na  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ
na uppajjamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ taṃ cittaṃ.
          Puggaladhammavāruddeso
   [29]  Yassa  yaṃ cittaṃ uppajjati na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ
nirujjhissati  na  uppajjissati  yassa  vā  pana yaṃ cittaṃ nirujjhissati
na  uppajjissati  tassa taṃ cittaṃ uppajjati na nirujjhati . yassa yaṃ
cittaṃ  na  uppajjati  nirujjhati  tassa  taṃ  cittaṃ  na  nirujjhissati
uppajjissati  yassa  vā  pana  yaṃ cittaṃ na nirujjhissati uppajjissati
tassa taṃ cittaṃ na uppajjati nirujjhati.
   [30]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  uppajjati  tassa taṃ cittaṃ uppannaṃ
yassa  vā  pana  yaṃ  cittaṃ  uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ uppajjati .
Yassa  yaṃ  cittaṃ  na  uppajjati  tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ yassa
vā pana yaṃ cittaṃ na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na uppajjati.
   [31]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  nirujjhati  tassa  taṃ cittaṃ uppannaṃ
yassa  vā pana yaṃ cittaṃ uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ nirujjhati . yassa
yaṃ cittaṃ na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ yassa vā pana yaṃ
cittaṃ na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na nirujjhati.
   [32]  Yassa  yaṃ  cittaṃ uppajjati tassa taṃ cittaṃ uppajjittha
yassa vā pana yaṃ cittaṃ uppajjittha tassa taṃ cittaṃ uppajjati. Yassa
yaṃ cittaṃ na uppajjati tassa taṃ cittaṃ na uppajjittha yassa vā pana
yaṃ  cittaṃ  na uppajjittha tassa taṃ cittaṃ na uppajjati . yassa yaṃ
cittaṃ  uppajjati  tassa  taṃ  cittaṃ  uppajjissati yassa vā pana yaṃ
cittaṃ  uppajjissati  tassa  taṃ  cittaṃ  uppajjati . yassa yaṃ cittaṃ
na  uppajjati  tassa  taṃ  cittaṃ na uppajjissati yassa vā pana yaṃ
cittaṃ  na  uppajjissati  tassa  taṃ cittaṃ na uppajjati . yassa yaṃ
cittaṃ  uppajjittha  tassa  taṃ  cittaṃ  uppajjissati  yassa  vā pana
yaṃ  cittaṃ  uppajjissati  tassa  taṃ  cittaṃ  uppajjittha . yassa yaṃ
cittaṃ  na uppajjittha tassa taṃ cittaṃ na uppajjissati yassa vā pana
yaṃ cittaṃ na uppajjissati tassa taṃ cittaṃ na uppajjittha.
   [33]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  nirujjhati  tassa taṃ cittaṃ nirujjhittha
yassa  vā  pana  yaṃ  cittaṃ  nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ nirujjhati .
Yassa yaṃ cittaṃ na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ na nirujjhittha yassa vā pana
yaṃ cittaṃ na nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ na nirujjhati . yassa yaṃ cittaṃ
nirujjhati  tassa  taṃ  cittaṃ  nirujjhissati  yassa  vā  pana yaṃ cittaṃ
nirujjhissati  tassa  taṃ cittaṃ nirujjhati . yassa yaṃ cittaṃ na nirujjhati
tassa taṃ cittaṃ na nirujjhissati yassa vā pana yaṃ cittaṃ na nirujjhissati
tassa  taṃ  cittaṃ na nirujjhati . yassa yaṃ cittaṃ nirujjhittha tassa taṃ
Cittaṃ  nirujjhissati  yassa  vā  pana  yaṃ cittaṃ nirujjhissati tassa taṃ
cittaṃ  nirujjhittha  .  yassa  yaṃ cittaṃ na nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ
na  nirujjhissati  yassa  vā  pana yaṃ cittaṃ na nirujjhissati tassa taṃ
cittaṃ na nirujjhittha.
   [34]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  uppajjati tassa taṃ cittaṃ nirujjhittha
yassa  vā  pana  yaṃ  cittaṃ nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ uppajjati .
Yassa yaṃ cittaṃ na uppajjati tassa taṃ cittaṃ na nirujjhittha yassa vā pana
yaṃ cittaṃ na nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ na uppajjati . yassa yaṃ cittaṃ
uppajjati  tassa  taṃ  cittaṃ  nirujjhissati  yassa  vā pana yaṃ cittaṃ
nirujjhissati tassa taṃ cittaṃ uppajjati . yassa yaṃ cittaṃ na uppajjati
tassa taṃ cittaṃ na nirujjhissati yassa vā pana yaṃ cittaṃ na nirujjhissati
tassa  taṃ  cittaṃ  na uppajjati . yassa yaṃ cittaṃ uppajjittha tassa
taṃ  cittaṃ  nirujjhissati  yassa  vā  pana yaṃ cittaṃ nirujjhissati tassa
taṃ  cittaṃ  uppajjittha  .  yassa yaṃ cittaṃ na uppajjittha tassa taṃ
cittaṃ  na  nirujjhissati yassa vā pana yaṃ cittaṃ na nirujjhissati tassa
taṃ cittaṃ na uppajjittha.
   [35]  Yassa  yaṃ cittaṃ uppajjati tassa taṃ cittaṃ na nirujjhati
yassa  vā  pana yaṃ cittaṃ na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ uppajjati .
Yassa yaṃ cittaṃ na uppajjati tassa taṃ cittaṃ nirujjhati yassa vā pana
yaṃ cittaṃ nirujjhati tassa taṃ cittaṃ na uppajjati.
   [36]  Yassa  yaṃ  cittaṃ uppajjamānaṃ tassa taṃ cittaṃ uppannaṃ
yassa  vā  pana  yaṃ cittaṃ uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ uppajjamānaṃ .
Yassa  yaṃ  cittaṃ  na uppajjamānaṃ tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ yassa
vā pana yaṃ cittaṃ na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na uppajjamānaṃ.
   [37]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  nirujjhamānaṃ tassa taṃ cittaṃ uppannaṃ
yassa  vā  pana  yaṃ  cittaṃ uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ nirujjhamānaṃ .
Yassa  yaṃ  cittaṃ  na  nirujjhamānaṃ tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ yassa
vā pana yaṃ cittaṃ na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na nirujjhamānaṃ.
   [38]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ uppajjittha
yassa  vā  pana  yaṃ  cittaṃ uppajjittha tassa taṃ cittaṃ uppannaṃ .
Yassa  yaṃ cittaṃ uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ uppajjissati yassa vā pana
yaṃ  cittaṃ  uppajjissati  tassa taṃ cittaṃ uppannaṃ . yassa yaṃ cittaṃ
na  uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na uppajjittha yassa vā pana yaṃ cittaṃ
na  uppajjittha  tassa  taṃ  cittaṃ  na  uppannaṃ . yassa yaṃ cittaṃ
na  uppannaṃ  tassa  taṃ  cittaṃ  na uppajjissati yassa vā pana yaṃ
cittaṃ na uppajjissati tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ.
   [39]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  uppajjittha no ca tassa taṃ cittaṃ
uppannaṃ  tassa  taṃ  cittaṃ  uppajjissati  yassa  vā pana yaṃ cittaṃ
uppajjissati  no  ca  tassa  taṃ  cittaṃ  uppannaṃ  tassa taṃ cittaṃ
uppajjittha . yassa yaṃ cittaṃ na uppajjittha no ca tassa taṃ cittaṃ
Na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na uppajjissati yassa vā pana yaṃ cittaṃ
na  uppajjissati no ca tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ
na uppajjittha.
   [40]  Uppannaṃ  uppajjamānaṃ  uppajjamānaṃ  uppannaṃ .
Na uppannaṃ na uppajjamānaṃ na uppajjamānaṃ na uppannaṃ.
   [41]  Niruddhaṃ  nirujjhamānaṃ  nirujjhamānaṃ  niruddhaṃ . na niruddhaṃ
na nirujjhamānaṃ na nirujjhamānaṃ na niruddhaṃ.
   [42]  Yassa  yaṃ  cittaṃ  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ tassa
taṃ  cittaṃ  yassa  vā pana yaṃ cittaṃ nirujjhamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
tassa taṃ cittaṃ . yassa yaṃ cittaṃ na uppajjamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  na  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
tassa  taṃ  cittaṃ  yassa vā pana yaṃ cittaṃ na nirujjhamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ
vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  na  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ tassa taṃ cittaṃ.
           Missakavāruddeso
   [43]  Yassa  sarāgaṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa vītarāgaṃ cittaṃ
uppajjati  yassa  sadosaṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  vītadosaṃ  cittaṃ
uppajjati  yassa  samohaṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  vītamohaṃ  cittaṃ
Uppajjati  yassa  saṅkhittaṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  vikkhittaṃ cittaṃ
uppajjati  yassa  mahaggataṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  amahaggataṃ
cittaṃ  uppajjati  yassa  sauttaraṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  anuttaraṃ
cittaṃ  uppajjati  yassa  samāhitaṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa asamāhitaṃ
cittaṃ  uppajjati  yassa  vimuttaṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  avimuttaṃ
cittaṃ  uppajjati  yassa  kusalaṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  akusalaṃ
cittaṃ  uppajjati  yassa  abyākataṃ  cittaṃ  uppajjati  yassa  sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  cittaṃ  uppajjati  (etena  upāyena  yāva
saraṇaaraṇā  uddharitabbā)  yassa  araṇaṃ  cittaṃ uppajjati na nirujjhati
tassa  araṇaṃ  cittaṃ  nirujjhissati  na  uppajjissati  yassa  vā pana
araṇaṃ  cittaṃ  nirujjhissati  na  uppajjissati  tassa  araṇaṃ  cittaṃ
uppajjati na nirujjhati.
          Uddesavāraṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 1-14. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8555              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8555              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]