ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

page1.

Abhidhammapitake yamakam dutiyo bhago --------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Cittayamakam atthamam puggalavaruddeso [1] Yassa cittam uppajjati na nirujjhati tassa cittam nirujjhissati na uppajjissati yassa va pana cittam nirujjhissati na uppajjissati tassa cittam uppajjati na nirujjhati . yassa cittam na uppajjati nirujjhati tassa cittam na nirujjhissati uppajjissati yassa va pana cittam na nirujjhissati uppajjissati tassa cittam na uppajjati nirujjhati. [2] Yassa cittam uppajjati tassa cittam uppannam yassa va pana cittam uppannam tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati tassa cittam na uppannam yassa va pana cittam na uppannam tassa cittam na uppajjati. [3] Yassa cittam nirujjhati tassa cittam uppannam yassa va pana cittam uppannam tassa cittam nirujjhati . yassa cittam na nirujjhati tassa cittam na uppannam yassa va pana cittam na uppannam tassa cittam na nirujjhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

[4] Yassa cittam uppajjati tassa cittam uppajjittha yassa va pana cittam uppajjittha tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati tassa cittam na uppajjittha yassa va pana cittam na uppajjittha tassa cittam na uppajjati . yassa cittam uppajjati tassa cittam uppajjissati yassa va pana cittam uppajjissati tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati tassa cittam na uppajjissati yassa va pana cittam na uppajjissati tassa cittam na uppajjati . Yassa cittam uppajjittha tassa cittam uppajjissati yassa va pana cittam uppajjissati tassa cittam uppajjittha . yassa cittam na uppajjittha tassa cittam na uppajjissati yassa va pana cittam na uppajjissati tassa cittam na uppajjittha. [5] Yassa cittam nirujjhati tassa cittam nirujjhittha yassa va pana cittam nirujjhittha tassa cittam nirujjhati . yassa cittam na nirujjhati tassa cittam na nirujjhittha yassa va pana cittam na nirujjhittha tassa cittam na nirujjhati . yassa cittam nirujjhati tassa cittam nirujjhissati yassa va pana cittam nirujjhissati tassa cittam nirujjhati . yassa cittam na nirujjhati tassa cittam na nirujjhissati yassa va pana cittam na nirujjhissati tassa cittam na nirujjhati . yassa cittam nirujjhittha tassa cittam nirujjhissati yassa va pana cittam nirujjhissati tassa cittam nirujjhittha . yassa cittam na nirujjhittha tassa cittam na nirujjhissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Yassa va pana cittam na nirujjhissati tassa cittam na nirujjhittha. [6] Yassa cittam uppajjati tassa cittam nirujjhittha yassa va pana cittam nirujjhittha tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati tassa cittam na nirujjhittha yassa va pana cittam na nirujjhittha tassa cittam na uppajjati . yassa cittam uppajjati tassa cittam nirujjhissati yassa va pana cittam nirujjhissati tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati tassa cittam na nirujjhissati yassa va pana cittam na nirujjhissati tassa cittam na uppajjati . yassa cittam uppajjittha tassa cittam nirujjhissati yassa va pana cittam nirujjhissati tassa cittam uppajjittha . yassa cittam na uppajjittha tassa cittam na nirujjhissati yassa va pana cittam na nirujjhissati tassa cittam na uppajjittha. [7] Yassa cittam uppajjati tassa cittam na nirujjhati yassa va pana cittam na nirujjhati tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati tassa cittam nirujjhati yassa va pana cittam nirujjhati tassa cittam na uppajjati. [8] Yassa cittam uppajjamanam tassa cittam uppannam yassa va pana cittam uppannam tassa cittam uppajjamanam . yassa cittam na uppajjamanam tassa cittam na uppannam yassa va pana cittam na uppannam tassa cittam na uppajjamanam. [9] Yassa cittam nirujjhamanam tassa cittam uppannam yassa va pana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Cittam uppannam tassa cittam nirujjhamanam . yassa cittam na nirujjhamanam tassa cittam na uppannam yassa va pana cittam na uppannam tassa cittam na nirujjhamanam. [10] Yassa cittam uppannam tassa cittam uppajjittha yassa va pana cittam uppajjittha tassa cittam uppannam . yassa cittam uppannam tassa cittam uppajjissati yassa va pana cittam uppajjissati tassa cittam uppannam . yassa cittam na uppannam tassa cittam na uppajjittha yassa va pana cittam na uppajjittha tassa cittam na uppannam . Yassa cittam na uppannam tassa cittam na uppajjissati yassa va pana cittam na uppajjissati tassa cittam na uppannam. [11] Yassa cittam uppajjittha no ca tassa cittam uppannam tassa cittam uppajjissati yassa va pana cittam uppajjissati no ca tassa cittam uppannam tassa cittam uppajjittha . yassa cittam na uppajjittha no ca tassa cittam na uppannam tassa cittam na uppajjissati yassa va pana cittam na uppajjissati no ca tassa cittam na uppannam tassa cittam na uppajjittha. [12] Uppannam uppajjamanam uppajjamanam uppannam . Na uppannam na uppajjamanam na uppajjamanam na uppannam. [13] Niruddham nirujjhamanam nirujjhamanam niruddham . na niruddham na nirujjhamanam na nirujjhamanam na niruddham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

[14] Yassa cittam uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa cittam yassa va pana cittam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa cittam . yassa cittam na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam na nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa cittam yassa va pana cittam na nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa cittam. Dhammavaruddeso [15] Yam cittam uppajjati na nirujjhati tam cittam nirujjhissati na uppajjissati yam va pana cittam nirujjhissati na uppajjissati tam cittam uppajjati na nirujjhati . yam cittam na uppajjati nirujjhati tam cittam na nirujjhissati uppajjissati yam va pana cittam na nirujjhissati uppajjissati tam cittam na uppajjati nirujjhati. [16] Yam cittam uppajjati tam cittam uppannam yam va pana cittam uppannam tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam cittam na uppannam yam va pana cittam na uppannam tam cittam na uppajjati. [17] Yam cittam nirujjhati tam cittam uppannam yam va pana cittam uppannam tam cittam nirujjhati . yam cittam na nirujjhati tam cittam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Na uppannam yam va pana cittam na uppannam tam cittam na nirujjhati. [18] Yam cittam uppajjati tam cittam uppajjittha yam va pana cittam uppajjittha tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam cittam na uppajjittha yam va pana cittam na uppajjittha tam cittam na uppajjati . yam cittam uppajjati tam cittam uppajjissati yam va pana cittam uppajjissati tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam cittam na uppajjissati yam va pana cittam na uppajjissati tam cittam na uppajjati . yam cittam uppajjittha tam cittam uppajjissati yam va pana cittam uppajjissati tam cittam uppajjittha . yam cittam na uppajjittha tam cittam na uppajjissati yam va pana cittam na uppajjissati tam cittam na uppajjittha. [19] Yam cittam nirujjhati tam cittam nirujjhittha yam va pana cittam nirujjhittha tam cittam nirujjhati . yam cittam na nirujjhati tam cittam na nirujjhittha yam va pana cittam na nirujjhittha tam cittam na nirujjhati . yam cittam nirujjhati tam cittam nirujjhissati yam va pana cittam nirujjhissati tam cittam nirujjhati . yam cittam na nirujjhati tam cittam na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam na nirujjhati . yam cittam nirujjhittha tam cittam nirujjhissati yam va pana cittam nirujjhissati tam cittam nirujjhittha . yam cittam na nirujjhittha tam cittam na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam na nirujjhittha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

[20] Yam cittam uppajjati tam cittam nirujjhittha yam va pana cittam nirujjhittha tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam cittam na nirujjhittha yam va pana cittam na nirujjhittha tam cittam na uppajjati . yam cittam uppajjati tam cittam nirujjhissati yam va pana cittam nirujjhissati tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam cittam na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam na uppajjati . yam cittam uppajjittha tam cittam nirujjhissati yam va pana cittam nirujjhissati tam cittam uppajjittha . yam cittam na uppajjittha tam cittam na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam na uppajjittha. [21] Yam cittam uppajjati tam cittam na nirujjhati yam va pana cittam na nirujjhati tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam cittam nirujjhati yam va pana cittam nirujjhati tam cittam na uppajjati. [22] Yam cittam uppajjamanam tam cittam uppannam yam va pana cittam uppannam tam cittam uppajjamanam . yam cittam na uppajjamanam tam cittam na uppannam yam va pana cittam na uppannam tam cittam na uppajjamanam. [23] Yam cittam nirujjhamanam tam cittam uppannam yam va pana cittam uppannam tam cittam nirujjhamanam . yam cittam na nirujjhamanam tam cittam na uppannam yam va pana cittam na uppannam tam cittam na nirujjhamanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

[24] Yam cittam uppannam tam cittam uppajjittha yam va pana cittam uppajjittha tam cittam uppannam . yam cittam uppannam tam cittam uppajjissati yam va pana cittam uppajjissati tam cittam uppannam . yam cittam na uppannam tam cittam na uppajjittha yam va pana cittam na uppajjittha tam cittam na uppannam . yam cittam na uppannam tam cittam na uppajjissati yam va pana cittam na uppajjissati tam cittam na uppannam. [25] Yam cittam uppajjittha no ca tam cittam uppannam tam cittam uppajjissati yam va pana cittam uppajjissati no ca tam cittam uppannam tam cittam uppajjittha . yam cittam na uppajjittha no ca tam cittam na uppannam tam cittam na uppajjissati yam va pana cittam na uppajjissati no ca tam cittam na uppannam tam cittam na uppajjittha. [26] Uppannam uppajjamanam uppajjamanam uppannam . Na uppannam na uppajjamanam na uppajjamanam na uppannam. [27] Niruddham nirujjhamanam nirujjhamanam niruddham . na niruddham na nirujjhamanam na nirujjhamanam na niruddham. [28] Yam cittam uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tam cittam yam va pana cittam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tam cittam . Yam cittam na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam na nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tam cittam yam va pana cittam na nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tam cittam. Puggaladhammavaruddeso [29] Yassa yam cittam uppajjati na nirujjhati tassa tam cittam nirujjhissati na uppajjissati yassa va pana yam cittam nirujjhissati na uppajjissati tassa tam cittam uppajjati na nirujjhati . yassa yam cittam na uppajjati nirujjhati tassa tam cittam na nirujjhissati uppajjissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati uppajjissati tassa tam cittam na uppajjati nirujjhati. [30] Yassa yam cittam uppajjati tassa tam cittam uppannam yassa va pana yam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjati . Yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam na uppannam yassa va pana yam cittam na uppannam tassa tam cittam na uppajjati. [31] Yassa yam cittam nirujjhati tassa tam cittam uppannam yassa va pana yam cittam uppannam tassa tam cittam nirujjhati . yassa yam cittam na nirujjhati tassa tam cittam na uppannam yassa va pana yam cittam na uppannam tassa tam cittam na nirujjhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

[32] Yassa yam cittam uppajjati tassa tam cittam uppajjittha yassa va pana yam cittam uppajjittha tassa tam cittam uppajjati. Yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam na uppajjittha yassa va pana yam cittam na uppajjittha tassa tam cittam na uppajjati . yassa yam cittam uppajjati tassa tam cittam uppajjissati yassa va pana yam cittam uppajjissati tassa tam cittam uppajjati . yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam na uppajjissati yassa va pana yam cittam na uppajjissati tassa tam cittam na uppajjati . yassa yam cittam uppajjittha tassa tam cittam uppajjissati yassa va pana yam cittam uppajjissati tassa tam cittam uppajjittha . yassa yam cittam na uppajjittha tassa tam cittam na uppajjissati yassa va pana yam cittam na uppajjissati tassa tam cittam na uppajjittha. [33] Yassa yam cittam nirujjhati tassa tam cittam nirujjhittha yassa va pana yam cittam nirujjhittha tassa tam cittam nirujjhati . Yassa yam cittam na nirujjhati tassa tam cittam na nirujjhittha yassa va pana yam cittam na nirujjhittha tassa tam cittam na nirujjhati . yassa yam cittam nirujjhati tassa tam cittam nirujjhissati yassa va pana yam cittam nirujjhissati tassa tam cittam nirujjhati . yassa yam cittam na nirujjhati tassa tam cittam na nirujjhissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati tassa tam cittam na nirujjhati . yassa yam cittam nirujjhittha tassa tam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Cittam nirujjhissati yassa va pana yam cittam nirujjhissati tassa tam cittam nirujjhittha . yassa yam cittam na nirujjhittha tassa tam cittam na nirujjhissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati tassa tam cittam na nirujjhittha. [34] Yassa yam cittam uppajjati tassa tam cittam nirujjhittha yassa va pana yam cittam nirujjhittha tassa tam cittam uppajjati . Yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam na nirujjhittha yassa va pana yam cittam na nirujjhittha tassa tam cittam na uppajjati . yassa yam cittam uppajjati tassa tam cittam nirujjhissati yassa va pana yam cittam nirujjhissati tassa tam cittam uppajjati . yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam na nirujjhissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati tassa tam cittam na uppajjati . yassa yam cittam uppajjittha tassa tam cittam nirujjhissati yassa va pana yam cittam nirujjhissati tassa tam cittam uppajjittha . yassa yam cittam na uppajjittha tassa tam cittam na nirujjhissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati tassa tam cittam na uppajjittha. [35] Yassa yam cittam uppajjati tassa tam cittam na nirujjhati yassa va pana yam cittam na nirujjhati tassa tam cittam uppajjati . Yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam nirujjhati yassa va pana yam cittam nirujjhati tassa tam cittam na uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

[36] Yassa yam cittam uppajjamanam tassa tam cittam uppannam yassa va pana yam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjamanam . Yassa yam cittam na uppajjamanam tassa tam cittam na uppannam yassa va pana yam cittam na uppannam tassa tam cittam na uppajjamanam. [37] Yassa yam cittam nirujjhamanam tassa tam cittam uppannam yassa va pana yam cittam uppannam tassa tam cittam nirujjhamanam . Yassa yam cittam na nirujjhamanam tassa tam cittam na uppannam yassa va pana yam cittam na uppannam tassa tam cittam na nirujjhamanam. [38] Yassa yam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjittha yassa va pana yam cittam uppajjittha tassa tam cittam uppannam . Yassa yam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjissati yassa va pana yam cittam uppajjissati tassa tam cittam uppannam . yassa yam cittam na uppannam tassa tam cittam na uppajjittha yassa va pana yam cittam na uppajjittha tassa tam cittam na uppannam . yassa yam cittam na uppannam tassa tam cittam na uppajjissati yassa va pana yam cittam na uppajjissati tassa tam cittam na uppannam. [39] Yassa yam cittam uppajjittha no ca tassa tam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjissati yassa va pana yam cittam uppajjissati no ca tassa tam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjittha . yassa yam cittam na uppajjittha no ca tassa tam cittam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Na uppannam tassa tam cittam na uppajjissati yassa va pana yam cittam na uppajjissati no ca tassa tam cittam na uppannam tassa tam cittam na uppajjittha. [40] Uppannam uppajjamanam uppajjamanam uppannam . Na uppannam na uppajjamanam na uppajjamanam na uppannam. [41] Niruddham nirujjhamanam nirujjhamanam niruddham . na niruddham na nirujjhamanam na nirujjhamanam na niruddham. [42] Yassa yam cittam uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa tam cittam yassa va pana yam cittam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa tam cittam . yassa yam cittam na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam na nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa tam cittam yassa va pana yam cittam na nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tassa tam cittam. Missakavaruddeso [43] Yassa saragam cittam uppajjati yassa vitaragam cittam uppajjati yassa sadosam cittam uppajjati yassa vitadosam cittam uppajjati yassa samoham cittam uppajjati yassa vitamoham cittam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Uppajjati yassa sankhittam cittam uppajjati yassa vikkhittam cittam uppajjati yassa mahaggatam cittam uppajjati yassa amahaggatam cittam uppajjati yassa sauttaram cittam uppajjati yassa anuttaram cittam uppajjati yassa samahitam cittam uppajjati yassa asamahitam cittam uppajjati yassa vimuttam cittam uppajjati yassa avimuttam cittam uppajjati yassa kusalam cittam uppajjati yassa akusalam cittam uppajjati yassa abyakatam cittam uppajjati yassa sukhaya vedanaya sampayuttam cittam uppajjati (etena upayena yava saranaarana uddharitabba) yassa aranam cittam uppajjati na nirujjhati tassa aranam cittam nirujjhissati na uppajjissati yassa va pana aranam cittam nirujjhissati na uppajjissati tassa aranam cittam uppajjati na nirujjhati. Uddesavaram nitthitam. ---------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 1-14. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8555              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8555              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]