ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1345]  Yo  cakkhundriyaṃ  na parijānāti so domanassindriyaṃ
nappajahatīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  cakkhundriyaṃ  na  parijānāti no ca
domanassindriyaṃ  nappajahati  dve  maggasamaṅgino  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  cakkhundriyañca na parijānanti domanassindriyañca nappajahanti .
Yo vā pana domanassindriyaṃ nappajahati so cakkhundriyaṃ na parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  domanassindriyaṃ  nappajahati  no  ca  cakkhundriyaṃ
na  parijānāti  dve  maggasamaṅgino  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
domanasindriyañca nappajahanti cakkhundriyañca na parijānanti.
   [1346] Yo cakkhundriyaṃ na parijānāti so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvetīti:  aṭṭhamako  cakkhundriyaṃ  na  parijānāti  no  ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāveti   dve   maggasamaṅgino
ṭhapetvā   avasesā  puggalā  cakkhundriyañca  na  parijānanti
anaññātaññassāmītindriyañca   driyañca  na  bhāventi  .  yo
vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāveti  so  cakkhundriyaṃ
na   parijānātīti:   aggamaggasamaṅgī   anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāveti  no  ca cakkhundriyaṃ na parijānāti dve maggasamaṅgino
ṭhapetvā    avasesā   puggalā   anaññātaññassāmītindriyañca
na bhāventi cakkhundriyañca na parijānanti.
   [1347]  Yo  cakkhundriyaṃ  na  parijānāti  so  aññindriyaṃ
na  bhāvetīti:  āmantā  . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāveti
so cakkhundriyaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [1348]  Yo  cakkhundriyaṃ na parijānāti so aññātāvindriyaṃ
na sacchikarotīti: yo aggaphalaṃ sacchikaroti so cakkhundriyaṃ na parijānāti
no   ca  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaroti  aggamaggasamaṅgiñca
arahantañca  ṭhapetvā  avasesā puggalā cakkhundriyañca na parijānanti
Aññātāvindriyañca  na sacchikaronti . yo vā pana aññātāvindriyaṃ
na  sacchikaroti  so  cakkhundriyaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaroti  no  ca cakkhundriyaṃ na parijānāti
aggamaggasamaṅgiñca   arahantañca   ṭhapetvā   avasesā  puggalā
aññātāvindriyañca na sacchikaronti cakkhundriyañca na parijānanti.
   [1349] Yo domanassindriyaṃ nappajahati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvetīti:  aṭṭhamako  domanassindriyaṃ  nappajahati  no  ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāveti   dve   maggasamaṅgino
ṭhapetvā   avasesā   puggalā   domanassindriyañca  nappajahanti
anaññātaññassāmītindriyañca  na  bhāventi  .  yo  vā  pana
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāveti   so   domanassindriyaṃ
nappajahatīti:     anāgāmimaggasamaṅgī    anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāveti  no  ca  domanassindriyaṃ nappajahati dve maggasamaṅgino
ṭhapetvā    avasesā   puggalā   anaññātaññassāmītindriyañca
na bhāventi domanassindriyañca nappajahanti.
   [1350]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahati  so  aññindriyaṃ
na  bhāvetīti:  dve  puggalā  domanassindriyaṃ  nappajahanti no ca
aññindriyaṃ  na  bhāventi  tayo  maggasamaṅgino  ṭhapetvā avasesā
puggalā    domanassindriyañca    nappajahanti    aññindriyañca
na  bhāventi  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ  na  bhāveti so
domanassindriyaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1351]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahati so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarotīti:  yo  aggaphalaṃ  sacchikaroti  so  domanassindriyaṃ
nappajahati no ca aññātāvindriyaṃ na sacchikaroti anāgāmimaggasamaṅgiñca
arahantañca   ṭhapetvā   avasesā   puggalā  domanassindriyañca
nappajahanti  aññātāvindriyañca  na  sacchikaronti  .  yo vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaroti  so  domanassindriyaṃ  nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaroti  no  ca
domanassindriyaṃ   nappajahati   anāgāmimaggasamaṅgiñca   arahantañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  aññātāvindriyañca  na  sacchikaronti
domanassindriyañca nappajahanti.
   [1352]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ   na  bhāveti
so   aññindriyaṃ   na   bhāvetīti:   tayo   maggasamaṅgino
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na  bhāventi  no  ca  aññindriyaṃ
na  bhāventi  cattāro  maggasamaṅgino  ṭhapetvā avasesā puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca    na    bhāventi   aññindriyañca
na  bhāventi  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ  na  bhāveti so
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na  bhāvetīti:  aṭṭhamako  aññindriyaṃ
na  bhāveti  no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāveti
cattāro  maggasamaṅgino  ṭhapetvā  avasesā  puggalā aññindriyañca
na bhāventi anaññātaññassāmītindriyañca na bhāventi.
   [1353]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāveti  so
Aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarotīti:  yo  aggaphalaṃ  sacchikaroti  so
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāveti  no  ca  aññātāvindriyaṃ
na   sacchikaroti  aṭṭhamakañca  arahantañca  ṭhapetvā  avasesā
puggalā    anaññātaññassāmītindriyañca    na    bhāventi
aññātāvindriyañca   na   sacchikaronti  .  yo  vā  pana
aññātāvindriyaṃ   na  sacchikaroti  so  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na   bhāvetīti:   aṭṭhamako  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaroti
no   ca   anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāveti  aṭṭhamakañca
arahantañca   ṭhapetvā   avasesā  puggalā  aññātāvindriyañca
na sacchikaronti anaññātaññassāmītindriyañca na bhāventi.
   [1354]  Yo  aññindriyaṃ  na  bhāveti so aññātāvindriyaṃ
na sacchikarotīti: yo aggaphalaṃ sacchikaroti so aññindriyaṃ na bhāveti
no  ca  aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaroti  tayo  maggasamaṅgino ca
arahantañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā aññindriyañca na bhāventi
aññātāvindriyañca  na sacchikaronti . yo vā pana aññātāvindriyaṃ
na  sacchikaroti  so  aññindriyaṃ  na bhāvetīti: tayo maggasamaṅgino
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikaronti  no  ca aññindriyaṃ na bhāventi
tayo  maggasamaṅgino  ca  arahantañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
aññātāvindriyañca na sacchikaronti aññindriyañca na bhāventi.
                ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 522-526. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10471              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10471              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1345&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1345              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]