ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [190]  Yassa  kusalā dhammā nirujjhanti tassa akusalā dhammā
nirujjhantīti:  no  .  yassa  vā  pana  akusalā dhammā nirujjhanti
tassa kusalā dhammā nirujjhantīti: no.
   [191]  Yassa  kusalā  dhammā  nirujjhanti  tassa  abyākatā
dhammā  nirujjhantīti:  arūpe  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kusalā
dhammā  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhanti
pañcavokāre  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kusalā ca dhammā nirujjhanti
abyākatā  ca  dhammā  nirujjhanti  .  yassa  vā pana abyākatā
dhammā  nirujjhanti  tassa  kusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ
cavantānaṃ  pavatte  kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ abyākatā
Dhammā nirujjhanti no ca tesaṃ kusalā dhammā nirujjhanti pañcavokāre
kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā  ca dhammā nirujjhanti kusalā
ca dhammā nirujjhanti.
   [192]  Yassa  akusalā  dhammā  nirujjhanti  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhantīti:  arūpe  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā
dhammā  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhanti
pañcavokāre akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ akusalā ca dhammā nirujjhanti
abyākatā ca dhammā nirujjhanti . yassa vā pana abyākatā dhammā
nirujjhanti  tassa  akusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
pavatte  akusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā dhammā
nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  akusalā  dhammā nirujjhanti pañcavokāre
akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca dhammā nirujjhanti akusalā ca
dhammā nirujjhanti.
   [193]  Yattha  kusalā dhammā nirujjhanti tattha akusalā dhammā
nirujjhantīti:  āmantā  . yassa vā pana akusalā dhammā nirujjhanti
tattha kusalā dhammā nirujjhantīti: āmantā.
   [194] Yattha kusalā dhammā nirujjhanti tattha abyākatā dhammā
nirujjhantīti: āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā nirujjhanti
tattha  kusalā  dhammā  nirujjhantīti:  asaññasatte  tattha  abyākatā
dhammā  nirujjhanti no ca tattha kusalā dhammā nirujjhanti catuvokāre
Pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca  dhammā  nirujjhanti  kusalā ca
dhammā nirujjhanti.
   [195]  Yattha  akusalā  dhammā  nirujjhanti  tattha abyākatā
dhammā  nirujjhantīti:  āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
nirujjhanti  tattha  akusalā  dhammā  nirujjhantīti:  asaññasatte  tattha
abyākatā  dhammā nirujjhanti no ca tattha akusalā dhammā nirujjhanti
catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca  dhammā nirujjhanti
akusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [196]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhantīti: no . yassa vā pana yattha akusalā
dhammā nirujjhanti tassa tattha kusalā dhammā nirujjhantīti: no.
   [197]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhantīti:  arūpe  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
tattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  nirujjhanti  pañcavokāre  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
kusalā  ca  dhammā  nirujjhanti  abyākatā  ca dhammā nirujjhanti .
Yassa vā pana yattha abyākatā dhammā nirujjhanti tassa tattha kusalā
dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ pavatte kusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā  nirujjhanti  no  ca
tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti  pañcavokāre  kusalānaṃ
Bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā ca dhammā nirujjhanti kusalā ca
dhammā nirujjhanti.
   [198]  Yassa  yattha  akusalā  dhammā nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhantīti:  arūpe  akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
tattha  akusalā  dhammā  nirujjhanti  no  ca tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  nirujjhanti  pañcavokāre  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha
akusalā  ca  dhammā  nirujjhanti  abyākatā ca dhammā nirujjhanti .
Yassa  vā  pana  yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte akusala-
vippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha abyākatā dhammā nirujjhanti
no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā nirujjhanti pañcavokāre akusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā nirujjhanti akusalā
ca dhammā nirujjhanti.
   [199] Yassa kusalā dhammā na nirujjhanti tassa akusalā dhammā
na  nirujjhantīti:  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kusalā  dhammā
na  nirujjhanti  no  ca tesaṃ akusalā dhammā na nirujjhanti sabbesaṃ
cittassa     uppādakkhaṇe    kusalavippayuttaakusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ kusalā ca dhammā
na  nirujjhanti  akusalā  ca dhammā na nirujjhanti . yassa vā pana
akusalā  dhammā  na  nirujjhanti tassa kusalā dhammā na nirujjhantīti:
Kusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ akusalā dhammā na nirujjhanti no ca tesaṃ
kusalā  dhammā  na  nirujjhanti  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  akusalā  ca  dhammā  na nirujjhanti kusalā ca
dhammā na nirujjhanti.
   [200] Yassa kusalā dhammā na nirujjhanti tassa abyākatā dhammā
na  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  kusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kusalā dhammā na nirujjhanti no ca tesaṃ abyākatā
dhammā  na  nirujjhanti  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  arūpe  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kusalā ca dhammā
na  nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhanti . yassa vā pana
abyākatā  dhammā na nirujjhanti tassa kusalā dhammā na nirujjhantīti:
arūpe  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā dhammā na nirujjhanti
no  ca  tesaṃ  kusalā  dhammā na nirujjhanti sabbesaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
abyākatā ca dhammā na nirujjhanti kusalā ca dhammā na nirujjhanti.
   [201]  Yassa  akusalā dhammā na nirujjhanti tassa abyākatā
dhammā na nirujjhantīti: sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte akusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā  dhammā  na  nirujjhanti  no  ca tesaṃ
abyākatā  dhammā  na  nirujjhanti  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
Cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe kusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ akusalā ca
dhammā na nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhanti. Yassa vā pana
abyākatā dhammā na nirujjhanti tassa akusalā dhammā na nirujjhantīti:
arūpe  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ abyākatā dhammā na nirujjhanti
no  ca  tesaṃ  akusalā dhammā na nirujjhanti sabbesaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
abyākatā ca dhammā na nirujjhanti akusalā ca dhammā na nirujjhanti.
   [202] Yattha kusalā dhammā na nirujjhanti tattha akusalā dhammā
na  nirujjhantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  akusalā dhammā
na nirujjhanti tattha kusalā dhammā na nirujjhantīti: āmantā.
   [203]  Yattha  kusalā  dhammā na nirujjhanti tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhantīti:  nirujjhanti  .  yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhanti tattha kusalā dhammā na nirujjhantīti: natthi.
   [204]  Yattha  akusalā dhammā na nirujjhanti tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhantīti:  nirujjhanti  .  yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhanti tattha akusalā dhammā na nirujjhantīti: natthi.
   [205]  Yassa  tattha kusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhantīti:  akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha
kusalā  dhammā  na  nirujjhanti  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā
na  nirujjhanti  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  kusalavippayuttaakusala-
vippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha kusalā ca
Dhammā na nirujjhanti akusalā ca dhammā na nirujjhanti . Yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  na  nirujjhanti  tassa  tattha kusalā dhammā
na  nirujjhantīti:  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha akusalā dhammā
na nirujjhanti no ca tesaṃ tattha kusalā dhammā na nirujjhanti sabbesaṃ
cittassa     uppādakkhaṇe    akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha akusalā ca dhammā na nirujjhanti
kusalā ca dhammā na nirujjhanti.
   [206]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte
kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na nirujjhanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na nirujjhanti sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  akusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā ca dhammā na nirujjhanti abyākatā
ca  dhammā na nirujjhanti . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na nirujjhanti tassa tattha kusalā dhammā na nirujjhantīti: arūpe kusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha abyākatā dhammā na nirujjhanti no ca tesaṃ
tattha  kusalā  dhammā  na  nirujjhanti sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte
cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
abyākatā ca dhammā na nirujjhanti kusalā ca dhammā na nirujjhanti.
   [207]  Yassa yattha akusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte
kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
na  nirujjhanti  no  ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na nirujjhanti
sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe
kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā ca dhammā na nirujjhanti
abyākatā ca dhammā na nirujjhanti . yassa vā pana yattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhanti  tassa  tattha akusalā dhammā na nirujjhantīti:
arūpe  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
na nirujjhanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā na nirujjhanti sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  kusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha abyākatā ca dhammā na nirujjhanti akusalā ca
dhammā na nirujjhanti.
               ------------
   [208]  Yassa  kusalā dhammā nirujjhittha tassa akusalā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā . yassa vā pana akusalā dhammā nirujjhittha
tassa kusalā dhammā nirujjhitthāti: āmantā.
   [209] Yassa kusalā dhammā nirujjhittha tassa abyākatā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  abyākatā  dhammā
nirujjhittha tassa kusalā dhammā nirujjhitthāti: āmantā.
   [210]  Yassa  akusalā  dhammā  nirujjhittha  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana abyākatā dhammā
nirujjhittha tassa akusalā dhammā nirujjhitthāti: āmantā.
   [211]  Yattha  kusalā dhammā nirujjhittha tattha akusalā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā . yattha vā pana akusalā dhammā nirujjhittha
tattha kusalā dhammā nirujjhitthāti: āmantā.
   [212] Yattha kusalā dhammā nirujjhittha tattha abyākatā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  abyākatā  dhammā
nirujjhittha   tattha  kusalā  dhammā  nirujjhitthāti:  asaññasatte
tattha  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  no  ca tattha kusalā dhammā
nirujjhittha  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca dhammā
nirujjhittha kusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [213]  Yattha  akusalā  dhammā  nirujjhittha  tattha abyākatā
dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
nirujjhittha  tattha  akusalā  dhammā  nirujjhitthāti:  asaññasatte tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhittha  no  ca  tattha  akusalā  dhammā
nirujjhittha  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca dhammā
nirujjhittha akusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [214] Yassa yattha kusalā dhammā nirujjhittha tassa tattha akusalā
dhammā  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha akusalā
Dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha  kusalā  dhammā  nirujjhitthāti:
suddhāvāsānaṃ  dutiye akusale citte vattamāne tesaṃ tattha akusalā
dhammā  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha  kusalā dhammā nirujjhittha
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca
dhammā nirujjhittha kusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [215]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha  kusalā  dhammā
nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte vattamāne asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha abyākatā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  nirujjhittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhittha kusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [216]  Yassa  yattha  akusalā  dhammā nirujjhittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha  akusalā dhammā
nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte vattamāne asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha abyākatā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha akusalā
dhammā  nirujjhittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhittha akusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [217] Yassa kusalā dhammā na nirujjhittha tassa akusalā dhammā
Na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana akusalā dhammā na nirujjhittha
tassa kusalā dhammā na nirujjhitthāti: natthi.
   [218]  Yassa  kusalā  dhammā na nirujjhittha tassa abyākatā
dhammā  na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhittha tassa kusalā dhammā na nirujjhitthāti: natthi.
   [219]  Yassa  akusalā dhammā na nirujjhittha tassa abyākatā
dhammā  na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhittha tassa akusalā dhammā na nirujjhitthāti: natthi.
   [220] Yattha kusalā dhammā na nirujjhittha tattha akusalā dhammā
na  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana akusalā dhammā
na nirujjhittha tattha kusalā dhammā na nirujjhitthāti: āmantā.
   [221]  Yattha  kusalā  dhammā na nirujjhittha tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhittha tattha kusalā dhammā na nirujjhitthāti: natthi.
   [222]  Yattha  akusalā dhammā na nirujjhittha tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhittha tattha akusalā dhammā na nirujjhitthāti: natthi.
   [223]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhittha tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  akusale
citte  vattamāne  tesaṃ tattha kusalā dhammā na nirujjhittha no ca
Tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  na  nirujjhittha  suddhāvāsānaṃ dutiye
citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā  ca dhammā
na  nirujjhittha  akusalā  ca dhammā na nirujjhittha . yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  na  nirujjhittha  tassa  tattha kusalā dhammā
na nirujjhitthāti: āmantā.
   [224]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte
vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā dhammā na nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā na nirujjhittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na nirujjhittha abyākatā ca
dhammā  na  nirujjhittha  .  yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na nirujjhittha tassa tattha kusalā dhammā na nirujjhitthāti: āmantā.
   [225]  Yassa yattha akusalā dhammā na nirujjhittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte
vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha akusalā dhammā na nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā na nirujjhittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha akusalā ca dhammā na nirujjhittha abyākatā ca
dhammā  na  nirujjhittha  .  yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na nirujjhittha tassa tattha akusalā dhammā na nirujjhitthāti: āmantā.
                --------------
   [226]  Yassa  kusalā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  akusalā
dhammā  nirujjhissantīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  kusalā dhammā nirujjhissanti
no  ca tesaṃ akusalā dhammā nirujjhissanti itaresaṃ tesaṃ kusalā ca
dhammā nirujjhissanti akusalā ca dhammā nirujjhissanti . yassa vā pana
akusalā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā nirujjhissantīti:
āmantā.
   [227]  Yassa  kusalā  dhammā  nirujjhissanti tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā
dhammā  nirujjhissanti  tassa kusalā dhammā nirujjhissantīti: aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti
no  ca  tesaṃ  kusalā  dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  tesaṃ
abyākatā ca dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā nirujjhissanti.
   [228]  Yassa  akusalā  dhammā nirujjhissanti tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā
dhammā   nirujjhissanti  tassa  akusalā  dhammā  nirujjhissantīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  no ca tesaṃ
akusalā  dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  tesaṃ abyākatā ca dhammā
nirujjhissanti akusalā ca dhammā nirujjhissanti.
   [229] Yattha kusalā dhammā nirujjhissanti .pe.
   [230]  Yassa  yattha  kusalā dhammā nirujjhissanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhissantīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha kusalā dhammā
nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  nirujjhissanti
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā
nirujjhissanti  akusalā  ca  dhammā  nirujjhissanti  . yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā
nirujjhissantīti: āmantā.
   [231]  Yassa  yattha  kusalā dhammā nirujjhissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  tattha kusalā dhammā
nirujjhissantīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ
tattha   kusalā   dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā  nirujjhissanti
kusalā ca dhammā nirujjhissanti.
   [232]  Yassa  yattha akusalā dhammā nirujjhissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā nirujjhissantīti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  tattha  akusalā  dhammā
Nirujjhissantīti:   aggamaggasamaṅgīnaṃ   arahantānaṃ   yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  akusalā
dhammā  nirujjhissanti itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhissanti akusalā ca dhammā nirujjhissanti.
   [233]  Yassa  kusalā  dhammā na nirujjhissanti tassa akusalā
dhammā  na  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa vā pana akusalā
dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā  na nirujjhissantīti:
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti tesaṃ akusalā dhammā na nirujjhissanti no ca tesaṃ kusalā
dhammā  na  nirujjhissanti  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ tesaṃ
akusalā ca dhammā na nirujjhissanti kusalā ca dhammā na nirujjhissanti.
   [234]  Yassa kusalā dhammā na nirujjhissanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ
tesaṃ kusalā dhammā na nirujjhissanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ kusalā ca dhammā
na nirujjhissanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . Yassa vā pana
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā
na nirujjhissantīti: āmantā.
   [235] Yassa akusalā dhammā na nirujjhissanti tassa abyākatā
Dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  akusalā  dhammā
na  nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ abyākatā dhammā na nirujjhissanti
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā ca dhammā na nirujjhissanti
abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . Yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhissanti tassa akusalā dhammā na nirujjhissantīti: āmantā.
   [236] Yattha kusalā dhammā na nirujjhissanti .pe.
   [237] Yassa yattha kusalā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha
akusalā dhammā na nirujjhissantīti: āmantā . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā
na  nirujjhissantīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  agagamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
na  nirujjhissanti  no ca tesaṃ tattha kusalā dhammā na nirujjhissanti
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā ca dhammā na nirujjhissanti kusalā ca dhammā na nirujjhissanti.
   [238] Yassa yattha kusalā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha kusalā dhammā na nirujjhissanti
no  ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na nirujjhissanti abyākatā ca
Dhammā  na  nirujjhissanti . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā  na  nirujjhissantīti:
āmantā.
   [239] Yassa yattha akusalā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  na nirujjhissanti no ca tesaṃ tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ tattha akusalā ca dhammā na nirujjhissanti abyākatā ca dhammā
na nirujjhissanti . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti
tassa tattha akusalā dhammā na nirujjhissantīti: āmantā.
                ------------
   [240]  Yassa  kusalā dhammā nirujjhanti tassa akusalā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā . yassa vā pana akusalā dhammā nirujjhittha
tassa  kusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa uppādakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ akusalā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ kusalā dhammā nirujjhanti
kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā ca dhammā nirujjhittha kusalā ca
dhammā nirujjhanti.
   [241] Yassa kusalā dhammā nirujjhanti tassa abyākatā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  abyākatā  dhammā
Nirujjhittha  tassa  kusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe   kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  no  ca tesaṃ
kusalā  dhammā  nirujjhanti  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā
ca dhammā nirujjhittha kusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [242] Yassa akusalā dhammā nirujjhanti tassa abyākatā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  abyākatā  dhammā
nirujjhittha  tassa  akusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  no  ca tesaṃ
akusalā  dhammā  nirujjhanti akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
dhammā nirujjhittha akusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [243] Yattha kusalā dhammā nirujjhanti .pe.
   [244]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhitthāti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha kusalā dhammā nirujjhantīti:
sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  nirujjhanti  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  ca
dhammā nirujjhittha kusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [245]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  nirujjhittha tassa tattha kusalā dhammā nirujjhantīti:
sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  no ca
tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
tattha abyākatā ca dhammā nirujjhittha akusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [246]  Yassa  yattha  akusalā  dhammā nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā nirujjhittha tassa tattha akusalā dhammā nirujjhantīti:
sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha abyākatā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ
tattha  akusalā  dhammā  nirujjhanti  akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhittha akusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [247] Yassa kusalā dhammā na nirujjhanti tassa akusalā dhammā
na  nirujjhitthāti  nirujjhittha  .  yassa  vā  pana  akusalā dhammā
na nirujjhittha tassa kusalā dhammā na nirujjhantīti: natthi.
   [248]  Yassa  kusalā  dhammā na nirujjhanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yassa vā pana abyākatā
Dhammā na nirujjhittha tassa kusalā dhammā na nirujjhantīti: natthi.
   [249]  Yassa  akusalā dhammā na nirujjhanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yassa vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhittha tassa akusalā dhammā na nirujjhantīti: natthi.
   [250] Yattha kusalā dhammā na nirujjhanti .pe.
   [251]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  cittassa uppādakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  tattha akusalā dhammā na nirujjhittha
suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha kusalā ca dhammā na nirujjhanti akusalā ca dhammā na nirujjhittha.
Yassa  vā  pana  yattha  akusalā  dhammā na nirujjhittha tassa tattha
kusalā dhammā na nirujjhantīti: āmantā.
   [252]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti: sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha
kusalā  dhammā  na nirujjhanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na  nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā
na  nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhittha . yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  na  nirujjhittha tassa tattha kusalā dhammā
Na nirujjhantīti: āmantā.
   [253]  Yassa yattha akusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti: sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe
akusalavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā  dhammā na nirujjhanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na  nirujjhittha  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā ca
dhammā na nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhittha. Yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  na nirujjhittha tassa tattha akusalā dhammā
na nirujjhantīti: āmantā.
                --------------
   [254]  Yassa  kusalā dhammā nirujjhanti tassa akusalā dhammā
nirujjhissantīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kusalā
dhammā  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  akusalā  dhammā  nirujjhissanti
itaresaṃ  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kusalā  ca  dhammā nirujjhanti
akusalā  ca  dhammā nirujjhissanti . yassa vā pana akusalā dhammā
nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe   kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ akusalā dhammā nirujjhissanti no ca tesaṃ kusalā
dhammā  nirujjhanti  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā  ca dhammā
Nirujjhissanti kusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [255] Yassa kusalā dhammā nirujjhanti tassa abyākatā dhammā
nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  abyākatā dhammā
nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe   kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti no ca tesaṃ
kusalā  dhammā  nirujjhanti  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [256] Yassa akusalā dhammā nirujjhanti tassa abyākatā dhammā
nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  abyākatā dhammā
nirujjhissanti  tassa  akusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ cittassa
uppādakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti no ca tesaṃ
akusalā  dhammā  nirujjhanti akusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
dhammā nirujjhissanti akusalā ca dhammā nirujjhanti.
   [257] Yattha kusalā dhammā nirujjhanti .pe.
   [258]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhissantīti:  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā nirujjhanti no ca tesaṃ tattha akusalā
Dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  kusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
kusalā  ca  dhammā  nirujjhanti  akusalā  ca dhammā nirujjhissanti .
Yassa  vā  pana  yattha  akusalā  dhammā  nirujjhissanti tassa tattha
kusalā  dhammā  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā nirujjhanti kusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā  nirujjhissanti kusalā
ca dhammā nirujjhanti.
   [259]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  tattha kusalā dhammā
nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā nirujjhanti kusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha abyākatā ca dhammā nirujjhissanti kusalā ca
dhammā nirujjhanti.
   [260]  Yassa  yattha  akusalā  dhammā nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa tattha akusalā dhammā
nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa
Bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
nirujjhissanti  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā nirujjhanti akusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha abyākatā ca dhammā nirujjhissanti akusalā ca
dhammā nirujjhanti.
   [261] Yassa kusalā dhammā na nirujjhanti tassa akusalā dhammā
na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  kusalavippayutta-
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ kusalā
dhammā  na  nirujjhanti no ca tesaṃ akusalā dhammā na nirujjhissanti
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ kusalā ca
dhammā na nirujjhanti akusalā ca dhammā na nirujjhissanti.
   {261.1} Yassa vā pana akusalā dhammā na nirujjhissanti tassa
kusalā  dhammā na nirujjhantīti: aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe yassa cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
akusalā dhammā na nirujjhissanti no ca tesaṃ kusalā dhammā na nirujjhanti
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe tesaṃ akusalā
ca dhammā na nirujjhissanti kusalā ca dhammā na nirujjhanti.
   [262]  Yassa  kusalā  dhammā na nirujjhanti tassa abyākatā
dhammā   na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
Kusalavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  kusalā  dhammā na nirujjhanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ kusalā ca dhammā
na nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . yassa vā pana
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā
na nirujjhantīti: āmantā.
   [263]  Yassa  akusalā dhammā na nirujjhanti tassa abyākatā
dhammā   na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
akusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  akusalā dhammā na nirujjhanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ akusalā ca dhammā
na nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . yassa vā pana
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  akusalā  dhammā
na nirujjhantīti: āmantā.
   [264] Yattha kusalā dhammā na nirujjhanti .pe.
   [265]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na nirujjhanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā na nirujjhissanti aggamaggassa
uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
Paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
kusalā ca dhammā na nirujjhanti akusalā ca dhammā na nirujjhissanti.
   {265.1} Yassa vā pana yattha akusalā dhammā na nirujjhissanti tassa
tattha  kusalā  dhammā  na nirujjhantīti: aggamaggassa bhaṅgakkhaṇe yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ tattha akusalā dhammā na nirujjhissanti no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  na  nirujjhanti  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ yassa
cittassa   anantarā   aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā
na nirujjhissanti kusalā ca dhammā na nirujjhanti.
   [266]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na nirujjhissantīti: sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā
dhammā  na  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha kusalā ca
dhammā  na nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . yassa
vā pana yattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha kusalā
dhammā na nirujjhantīti: āmantā.
   [267]  Yassa yattha akusalā dhammā na nirujjhanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na nirujjhissantīti: sabbesaṃ cittassa uppādakkhaṇe
Akusalavippayuttacittassa   bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā  dhammā na nirujjhanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha akusalā ca
dhammā  na nirujjhanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . yassa
vā pana yattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha akusalā
dhammā na nirujjhantīti: āmantā.
                -------------
   [268]  Yassa  kusalā dhammā nirujjhittha tassa akusalā dhammā
nirujjhissantīti:   aggamaggasamaṅgīnaṃ   arahantānaṃ   yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  kusalā  dhammā  nirujjhittha
no  ca tesaṃ akusalā dhammā nirujjhissanti itaresaṃ tesaṃ kusalā ca
dhammā  nirujjhittha akusalā ca dhammā nirujjhissanti . yassa vā pana
akusalā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā  nirujjhitthāti:
āmantā.
   [269] Yassa kusalā dhammā nirujjhittha tassa abyākatā dhammā
nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kusalā  dhammā
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  abyākatā  dhammā nirujjhissanti itaresaṃ
tesaṃ kusalā ca dhammā nirujjhittha abyākatā ca dhammā nirujjhissanti.
Yassa  vā  pana abyākatā dhammā nirujjhissanti tassa kusalā dhammā
nirujjhitthāti: āmantā.
   [270]  Yassa  akusalā  dhammā  nirujjhittha  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā
dhammā  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  abyākatā  dhammā nirujjhissanti
itaresaṃ  tesaṃ  akusalā  ca dhammā nirujjhittha abyākatā ca dhammā
nirujjhissanti  .  yassa  vā  pana  abyākatā  dhammā nirujjhissanti
tassa akusalā dhammā nirujjhitthāti: āmantā.
   [271] Yattha kusalā dhammā nirujjhittha .pe.
   [272]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhittha tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha kusalā dhammā
nirujjhittha  no  ca tesaṃ tattha akusalā dhammā nirujjhissanti itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā nirujjhittha
akusalā ca dhammā nirujjhissanti . yassa vā pana yattha akusalā dhammā
nirujjhissanti  tassa  tattha  kusalā dhammā nirujjhitthāti: suddhāvāsānaṃ
dutiye  citte  vattamāne  tesaṃ tattha akusalā dhammā nirujjhissanti
no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā nirujjhittha itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā  nirujjhissanti
kusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [273]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā  nirujjhittha tassa tattha
abyākatā   dhammā   nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
Tesaṃ  tattha kusalā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ
tattha  kusalā  ca  dhammā  nirujjhittha  abyākatā  ca  dhammā
nirujjhissanti  . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā nirujjhissanti
tassa  tattha  kusalā  dhammā  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye
citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā nirujjhittha itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā
nirujjhissanti kusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [274]  Yassa  yattha  akusalā  dhammā nirujjhittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
tattha akusalā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
nirujjhissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā  ca  dhammā nirujjhittha abyākatā ca dhammā nirujjhissanti .
Yassa  vā  pana  yattha  abyākatā dhammā nirujjhissanti tassa tattha
akusalā  dhammā nirujjhitthāti: suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā nirujjhissanti no ca
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  nirujjhittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā  nirujjhissanti
akusalā ca dhammā nirujjhittha.
   [275] Yassa kusalā dhammā na nirujjhittha tassa akusalā dhammā
na  nirujjhissantīti:  natthi  .  yassa  vā  pana  akusalā  dhammā
na nirujjhissanti tassa kusalā dhammā na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [276]  Yassa  kusalā  dhammā na nirujjhittha tassa abyākatā
dhammā na nirujjhissantīti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhissanti tassa kusalā dhammā na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [277]  Yassa  akusalā dhammā na nirujjhittha tassa abyākatā
dhammā na nirujjhissantīti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhissanti tassa akusalā dhammā na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [278] Yattha kusalā dhammā na nirujjhittha .pe.
   [279]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhittha tassa tattha
akusalā dhammā na nirujjhissantīti: suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne
tesaṃ tattha kusalā dhammā na nirujjhittha no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā
na  nirujjhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā
na  nirujjhittha akusalā ca dhammā na nirujjhissanti . yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  na  nirujjhissanti tassa tattha kusalā dhammā
na  nirujjhitthāti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
na  nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā na nirujjhittha
asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha akusalā ca dhammā na nirujjhissanti kusalā
ca dhammā na nirujjhittha.
   [280]  Yassa  yattha kusalā dhammā na nirujjhittha tassa tattha
abyākatā  dhammā na nirujjhissantīti: nirujjhissanti . yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā na nirujjhissanti tassa tattha kusalā dhammā
na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [281]  Yassa yattha akusalā dhammā na nirujjhittha tassa tattha
abyākatā  dhammā na nirujjhissantīti: nirujjhissanti . yassa vā pana
yattha  abyākatā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha akusalā dhammā
na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
          Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 73-103. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=1463              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=1463              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=190&items=92              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=190              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]