ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [282]  Yassa kusalā dhammā uppajjanti tassa akusalā dhammā
nirujjhantīti:  no  .  yassa  vā  pana  akusalā dhammā nirujjhanti
tassa kusalā dhammā uppajjantīti: no.
   [283]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjanti  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhantīti:  no  .  yassa  vā  pana abyākatā dhammā
nirujjhanti tassa kusalā dhammā uppajjantīti: no.
   [284]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  nirujjhantīti:  no  .  yassa  vā  pana abyākatā dhammā
nirujjhanti tassa akusalā dhammā uppajjantīti: no.
   [285]  Yattha kusalā dhammā uppajjanti tattha akusalā dhammā
nirujjhantīti:  āmantā  . yattha vā pana akusalā dhammā nirujjhanti
Tattha kusalā dhammā uppajjantīti: āmantā.
   [286]  Yattha  kusalā  dhammā  uppajjanti  tattha abyākatā
dhammā  nirujjhantīti:  āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
nirujjhanti  tattha  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  asaññasatte  tattha
abyākatā  dhammā nirujjhanti no ca tattha kusalā dhammā uppajjanti
catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca  dhammā nirujjhanti
kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [287]  Yattha  akusalā  dhammā  uppajjanti tattha abyākatā
dhammā  nirujjhantīti:  āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
nirujjhanti  tattha  akusalā  dhammā  uppajjantīti:  asaññasatte tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhanti  no  ca  tattha  akusalā  dhammā
uppajjanti  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca
dhammā nirujjhanti akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [288]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhantīti: no . yassa vā pana yattha akusalā
dhammā nirujjhanti tassa tattha kusalā dhammā uppajjantīti: no.
   [289]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhantīti:  no  .  yassa  vā  pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā
uppajjantīti: no.
   [290]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhantīti:  no  .  yassa  vā  pana yattha
abyākatā  dhammā  nirujjhanti  tassa  tattha  akusalā  dhammā
uppajjantīti: no.
   [291]  Yassa  kusalā  dhammā  na uppajjanti tassa akusalā
dhammā  na  nirujjhantīti:  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kusalā dhammā
na  uppajjanti  no  ca  tesaṃ  akusalā  dhammā  na  nirujjhanti
kusalavippayuttacittassa     uppādakkhaṇe    akusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  kusalā  ca
dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā na nirujjhanti . yassa vā
pana akusalā dhammā na nirujjhanti tassa kusalā dhammā na uppajjantīti:
kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  akusalā dhammā na nirujjhanti no ca
tesaṃ  kusalā  dhammā na uppajjanti akusalavippayuttacittassa bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ akusalā ca dhammā na nirujjhanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [292]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā na nirujjhantīti: sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  kusalā dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  nirujjhanti  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  kusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe   arūpe   kusalākusalānaṃ   bhaṅgakkhaṇe   tesaṃ
Kusalā ca dhammā na uppajjanti abyākatā ca dhammā na nirujjhanti.
Yassa  vā pana abyākatā dhammā na nirujjhanti tassa kusalā dhammā
na  uppajjantīti:  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā dhammā
na  nirujjhanti  no  ca tesaṃ kusalā dhammā na uppajjanti sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  arūpe
kusalākusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā ca dhammā na nirujjhanti
kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [293]  Yassa akusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā  dhammā  na  uppajjanti  no ca tesaṃ
abyākatā  dhammā  na  nirujjhanti  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  kusalākusalānaṃ bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  akusalā  ca  dhammā  na  uppajjanti  abyākatā ca dhammā
na nirujjhanti . yassa vā pana abyākatā dhammā na nirujjhanti tassa
akusalā  dhammā  na  uppajjantīti:  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ
abyākatā  dhammā  na  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ akusalā dhammā
na  uppajjanti  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ pavatte akusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  arūpe  kusalākusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
dhammā na nirujjhanti akusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [294] Yattha kusalā dhammā na uppajjanti tattha akusalā dhammā
Na  nirujjhantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  akusalā dhammā
na nirujjhanti tattha kusalā dhammā na uppajjantīti: āmantā.
   [295]  Yattha  kusalā dhammā na uppajjanti tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhantīti:  nirujjhanti  .  yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhanti tattha kusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [296]  Yattha akusalā dhammā na uppajjanti tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhantīti:  nirujjhanti  .  yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhanti tattha akusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [297] Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha akusalā
dhammā  na  nirujjhantīti:  akusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha kusalā
dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā na nirujjhanti
kusalavippayuttacittassa     uppādakkhaṇe    akusalavippayuttacittassa
bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā
na  uppajjanti  akusalā ca dhammā na nirujjhanti . yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  na  nirujjhanti  tassa  tattha kusalā dhammā
na  uppajjantīti:  kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ tattha akusalā dhammā
na  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  tattha kusalā dhammā na uppajjanti
akusalavippayuttacittassa     bhaṅgakkhaṇe     kusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā
na nirujjhanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [298]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte
cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha kusalā dhammā na uppajjanti no ca
tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā na nirujjhanti sabbesaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  kusalākusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na uppajjanti abyākatā ca
dhammā  na  nirujjhanti  .  yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na  nirujjhanti  tassa  tattha kusalā dhammā na uppajjantīti: kusalānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā dhammā na nirujjhanti no ca
tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā  na  uppajjanti sabbesaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  arūpe  kusalākusalānaṃ
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ tattha abyākatā ca dhammā na nirujjhanti kusalā ca
dhammā na uppajjanti.
   [299] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhantīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  na uppajjanti
no  ca  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā  na  nirujjhanti sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  arūpe
kusalākusalānaṃ  *-  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā
na uppajjanti abyākatā ca dhammā na nirujjhanti . yassa vā pana
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ kusasākusalānaṃ peḌna kusalākusalānaṃ
Yattha  abyākatā  dhammā  na nirujjhanti tassa tattha akusalā dhammā
na  uppajjantīti:  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhanti  no  ca  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
na  uppajjanti  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ pavatte akusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  arūpe  kusalākusalānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
abyākatā ca dhammā na nirujjhanti akusalā ca dhammā na uppajjanti.
                 ------------
   [300]  Yassa kusalā dhammā uppajjittha tassa akusalā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  akusalā  dhammā
nirujjhittha tassa kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [301]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjittha  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana abyākatā dhammā
nirujjhittha tassa kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [302]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjittha tassa abyākatā
dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana abyākatā dhammā
nirujjhittha tassa akusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [303]  Yattha kusalā dhammā uppajjittha tattha akusalā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  akusalā  dhammā
nirujjhittha tattha kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [304]  Yattha  kusalā  dhammā  uppajjittha  tattha abyākatā
Dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
nirujjhittha  tattha  kusalā  dhammā  uppajjitthāti:  asaññasatte
tattha  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  no  ca tattha kusalā dhammā
uppajjittha  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā ca dhammā
nirujjhittha kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [305]  Yattha  akusalā  dhammā  uppajjittha tattha abyākatā
dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
nirujjhittha  tattha  akusalā  dhammā  uppajjitthāti:  asaññasatte
tattha  abyākatā  dhammā  nirujjhittha  no ca tattha akusalā dhammā
uppajjittha  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā ca dhammā
nirujjhittha akusalā ca dhammā uppajjittha.
   [306]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhitthāti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā  nirujjhittha tassa tattha kusalā dhammā uppajjitthāti:
suddhāvāsānaṃ  dutiye akusale citte vattamāne tesaṃ tattha akusalā
dhammā  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  tattha kusalā dhammā uppajjittha
itaresaṃ  catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha akusalā ca dhammā
nirujjhittha kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [307]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
Abyākatā  dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha  kusalā  dhammā
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte vattamāne asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha abyākatā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ
tattha abyākatā ca dhammā nirujjhittha kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [308]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha  akusalā  dhammā
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte vattamāne asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha abyākatā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha akusalā
dhammā  uppajjittha  itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhittha akusalā ca dhammā uppajjittha.
   [309] Yassa kusalā dhammā na uppajjittha tassa akusalā dhammā
na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana akusalā dhammā na nirujjhittha
tassa kusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [310]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
dhammā  na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhittha tassa kusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [311]  Yassa akusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
dhammā  na nirujjhitthāti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
Na nirujjhittha tassa akusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [312] Yattha kusalā dhammā na uppajjittha tattha akusalā dhammā
na  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana akusalā dhammā
na nirujjhittha tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti: āmantā.
   [313]  Yattha  kusalā dhammā na uppajjittha tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhittha tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [314]  Yattha akusalā dhammā na uppajjittha tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhittha tattha akusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [315]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  akusale
citte  vattamāne tesaṃ tattha kusalā dhammā na uppajjittha no ca
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā na nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na uppajjittha akusalā ca
dhammā na nirujjhittha . yassa vā pana yattha akusalā dhammā na nirujjhittha
tassa tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti: āmantā.
   [316]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte
vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha kusalā dhammā na uppajjittha
No  ca  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā na nirujjhittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na uppajjittha abyākatā
ca  dhammā na nirujjhittha . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na nirujjhittha tassa tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti: āmantā.
   [317] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte
vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha akusalā dhammā na uppajjittha
no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha akusalā ca dhammā na uppajjittha abyākatā ca dhammā
na nirujjhittha . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā na nirujjhittha
tassa tattha akusalā dhammā na uppajjitthāti: āmantā.
                --------------
   [318]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjissanti  tassa akusalā
dhammā   nirujjhissantīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti tesaṃ kusalā dhammā uppajjissanti no ca tesaṃ akusalā
dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  tesaṃ kusalā ca dhammā uppajjissanti
akusalā  ca  dhammā nirujjhissanti . yassa vā pana akusalā dhammā
nirujjhissanti tassa kusalā dhammā uppajjissantīti: āmantā.
   [319]  Yassa  kusalā  dhammā uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā
Dhammā   nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā  uppajjissantīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti
no ca tesaṃ kusalā dhammā uppajjissanti itaresaṃ tesaṃ abyākatā ca
dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [320]  Yassa  akusalā dhammā uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā
dhammā  nirujjhissanti  tassa  akusalā  dhammā  uppajjissantīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  no ca tesaṃ
akusalā  dhammā  uppajjissanti  itaresaṃ tesaṃ abyākatā ca dhammā
nirujjhissanti akusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [321] Yattha kusalā dhammā uppajjissanti tattha akusalā dhammā
nirujjhissantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  akusalā  dhammā
nirujjhissanti tattha kusalā dhammā uppajjissantīti: āmantā.
   [322]  Yattha  kusalā  dhammā uppajjissanti tattha abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana abyākatā
dhammā   nirujjhissanti  tattha  kusalā  dhammā  uppajjissantīti:
asaññasatte  tattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  no ca tattha
kusalā  dhammā  uppajjissanti  catuvokāre  pañcavokāre  tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [323]  Yattha  akusalā dhammā uppajjissanti tattha abyākatā
dhammā nirujjhissantīti: āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
nirujjhissanti  tattha  akusalā  dhammā  uppajjissantīti:  asaññasatte
tattha  abyākatā  dhammā nirujjhissanti no ca tattha akusalā dhammā
uppajjissanti  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca
dhammā nirujjhissanti akusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [324]  Yassa  yattha kusalā dhammā uppajjissanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhissantīti:  yassa  cittassa anantarā aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha kusalā dhammā uppajjissanti no ca tesaṃ
tattha akusalā dhammā nirujjhissanti itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā  uppajjissanti akusalā ca dhammā
nirujjhissanti  .  yassa  vā pana yattha akusalā dhammā nirujjhissanti
tassa tattha kusalā dhammā uppajjissantīti: āmantā.
   [325]  Yassa  yattha kusalā dhammā uppajjissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  tattha kusalā dhammā
uppajjissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha abyākatā dhammā nirujjhissanti no ca tesaṃ tattha kusalā dhammā
uppajjissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [326]  Yassa yattha akusalā dhammā uppajjissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa tattha akusalā dhammā
uppajjissantīti:   aggamaggasamaṅgīnaṃ   arahantānaṃ  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā
uppajjissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
abyākatā ca dhammā nirujjhissanti akusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [327]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjissanti tassa akusalā
dhammā  na  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa vā pana akusalā
dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā na uppajjissantīti:
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  akusalā
dhammā na nirujjhissanti no ca tesaṃ kusalā dhammā na uppajjissanti
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ tesaṃ akusalā ca dhammā na nirujjhissanti
kusalā ca dhammā na uppajjissanti.
   [328] Yassa kusalā dhammā na uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  tesaṃ
kusalā  dhammā  na  uppajjissanti  no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ kusalā ca dhammā
na  uppajjissanti  abyākatā  ca  dhammā na nirujjhissanti . yassa
Vā  pana  abyākatā  dhammā  na nirujjhissanti tassa kusalā dhammā
na uppajjissantīti: āmantā.
   [329] Yassa akusalā dhammā na uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  akusalā  dhammā
na  uppajjissanti  no  ca tesaṃ abyākatā dhammā na nirujjhissanti
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ akusalā ca dhammā na uppajjissanti
abyākatā  ca dhammā na nirujjhissanti . yassa vā pana abyākatā
dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  akusalā dhammā na uppajjissantīti:
āmantā.
   [330]  Yattha  kusalā dhammā na uppajjissanti tattha akusalā
dhammā na nirujjhissantīti: āmantā . yattha vā pana akusalā dhammā
na nirujjhissanti tattha kusalā dhammā na uppajjissantīti: āmantā.
   [331] Yattha kusalā dhammā na uppajjissanti tattha abyākatā
dhammā  na nirujjhissantīti: nirujjhissanti . yattha vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhissanti tattha kusalā dhammā na uppajjissantīti: natthi.
   [332]  Yattha  akusalā  dhammā  na  uppajjissanti  tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  nirujjhissanti  . yattha vā
pana  abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tattha  akusalā  dhammā
na uppajjissantīti: natthi.
   [333] Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjissanti tassa tattha
akusalā dhammā na nirujjhissantīti: āmantā . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusalā dhammā na
uppajjissantīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  na nirujjhissanti no ca tesaṃ tattha
kusalā  dhammā  na  uppajjissanti  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā  na  nirujjhissanti
kusalā ca dhammā na uppajjissanti.
   [334]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā na uppajjissanti tassa
tattha  abyākatā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ
arahantānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha kusalā dhammā na uppajjissanti
no  ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā  na  uppajjissanti
abyākatā  ca  dhammā  na  nirujjhissanti  . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā
na uppajjissantīti: āmantā.
   [335]  Yassa  yattha  akusalā dhammā na uppajjissanti tassa
tattha  abyākatā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ
arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  na  uppajjissanti
No  ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā  na  uppajjissanti
abyākatā  ca  dhammā  na  nirujjhissanti  . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  tattha  akusalā dhammā
na uppajjissantīti: āmantā.
                --------------
   [336]  Yassa kusalā dhammā uppajjanti tassa akusalā dhammā
nirujjhitthāti:  āmantā . yassa vā pana akusalā dhammā nirujjhittha
tassa  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  akusalā  dhammā  nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  kusalā
dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe tesaṃ akusalā ca dhammā
nirujjhittha kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [337]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjanti  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana abyākatā dhammā
nirujjhittha  tassa  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe   kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ abyākatā dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ kusalā
dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā  ca
dhammā nirujjhittha kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [338]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  nirujjhitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  abyākatā
dhammā  nirujjhittha  tassa  akusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ
cittassa    bhaṅgakkhaṇe   akusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  akusalā  dhammā uppajjanti akusalānaṃ uppādakkhaṇe
tesaṃ  abyākatā  ca  dhammā  nirujjhittha  akusalā  ca  dhammā
uppajjanti.
   [339] Yattha kusalā dhammā uppajjanti .pe.
   [340]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhitthāti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā  nirujjhittha  tassa tattha kusalā dhammā uppajjantīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā nirujjhittha no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha akusalā ca
dhammā nirujjhittha kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [341]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha  kusalā  dhammā
uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa
Uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha abyākatā dhammā nirujjhittha
no  ca  tesaṃ  kusalā  dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā  nirujjhittha  kusalā ca dhammā
uppajjanti.
   [342]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  nirujjhittha  tassa  tattha  akusalā  dhammā
uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha abyākatā dhammā nirujjhittha
no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā uppajjanti akusalānaṃ uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha abyākatā ca dhammā nirujjhittha akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [343] Yassa kusalā dhammā na uppajjanti tassa akusalā dhammā
na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  .  yassa  vā  pana akusalā dhammā
na nirujjhittha tassa kusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [344]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yassa vā pana abyākatā
dhammā na nirujjhittha tassa kusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [345]  Yassa akusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhitthāti:  nirujjhittha  . yassa vā pana abyākatā
Dhammā na nirujjhittha tassa akusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [346] Yattha kusalā dhammā na uppajjanti .pe.
   [347]  Yassa  yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjanti  no  ca  tesaṃ tattha akusalā dhammā na nirujjhittha
suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
kusalā ca dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā na nirujjhittha .
Yassa  vā  pana  yattha  akusalā  dhammā na nirujjhittha tassa tattha
kusalā dhammā na uppajjantīti: āmantā.
   [348]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
kusalā  dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na  nirujjhittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā
na uppajjanti abyākatā ca dhammā na nirujjhittha . yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  na  nirujjhittha tassa tattha kusalā dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
   [349] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhitthāti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe
Akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na  nirujjhittha  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā ca
dhammā na uppajjanti abyākatā ca dhammā na nirujjhittha. Yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  na nirujjhittha tassa tattha akusalā dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
                 --------------
   [350]  Yassa kusalā dhammā uppajjanti tassa akusalā dhammā
nirujjhissantīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ kusalā
dhammā uppajjanti no ca tesaṃ akusalā dhammā nirujjhissanti itaresaṃ
kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ kusalā ca dhammā uppajjanti akusalā ca
dhammā  nirujjhissanti  . yassa vā pana akusalā dhammā nirujjhissanti
tassa  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa     uppādakkhaṇe     nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  akusalā  dhammā  nirujjhissanti  no  ca tesaṃ
kusalā  dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  akusalā
ca dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [351]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjanti  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā
Dhammā  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ
cittassa    bhaṅgakkhaṇe    kusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ abyākatā dhammā nirujjhissanti
no  ca tesaṃ kusalā dhammā uppajjanti kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ
abyākatā ca dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [352]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjanti tassa abyākatā
dhammā nirujjhissantīti: āmantā . yassa vā pana abyākatā dhammā
nirujjhissanti  tassa  akusalā  dhammā  uppajjantīti: sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti no ca tesaṃ
akusalā   dhammā  uppajjanti  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ
abyākatā ca dhammā nirujjhissanti akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [353] Yattha kusalā dhammā uppajjanti .pe.
   [354]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhissantīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa   anantarā   aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā dhammā uppajjanti no ca tesaṃ
tattha  akusalā  dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ kusalānaṃ uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā  uppajjanti  akusalā  ca dhammā
nirujjhissanti  .  yassa  vā pana yattha akusalā dhammā nirujjhissanti
Tassa  tattha  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha akusalā
dhammā  nirujjhissanti  no  ca tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjanti
kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha akusalā ca dhammā nirujjhissanti
kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [355]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  tattha kusalā dhammā
uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
nirujjhissanti  no  ca tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjanti kusalānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha abyākatā ca dhammā nirujjhissanti kusalā
ca dhammā uppajjanti.
   [356]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  nirujjhissanti  tassa tattha akusalā dhammā
uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
nirujjhissanti  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā uppajjanti kusalānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā  nirujjhissanti
Akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [357] Yassa kusalā dhammā na uppajjanti tassa akusalā dhammā
na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe kusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ  kusalā
dhammā  na uppajjanti no ca tesaṃ akusalā dhammā na nirujjhissanti
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kusalā ca
dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā na nirujjhissanti.
   {357.1} Yassa vā pana akusalā dhammā na nirujjhissanti tassa
kusalā  dhammā  na  uppajjantīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe yassa
cittassa  anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tassa cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ akusalā dhammā na nirujjhissanti no ca tesaṃ kusalā dhammā na
uppajjanti  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
akusalā ca dhammā na nirujjhissanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [358]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā   na   nirujjhissantīti:   sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  kusalā dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ kusalā ca dhammā
Na uppajjanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . yassa vā pana
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  kusalā  dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
   [359]  Yassa akusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  akusala-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ akusalā dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ akusalā ca dhammā
na uppajjanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti . yassa vā pana
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissanti  tassa  akusalā  dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
   [360] Yattha kusalā dhammā na uppajjanti .pe.
   [361]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjanti  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā na nirujjhissanti
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā
na  nirujjhissanti  .  yassa  vā  pana  yattha  akusalā  dhammā
Na nirujjhissanti tassa tattha kusalā dhammā na uppajjantīti: aggamaggassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
na  nirujjhissanti  no  ca tesaṃ tattha kusalā dhammā na uppajjanti
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe arahantānaṃ yassa cittassa anantarā aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha
akusalā ca dhammā na nirujjhissanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [362]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
kusalā  dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha kusalā ca
dhammā  na  uppajjanti  abyākatā  ca  dhammā na nirujjhissanti .
Yassa  vā pana yattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha
kusalā dhammā na uppajjantīti: āmantā.
   [363] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā  dhammā  na  uppajjanti  no  ca  tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha
Akusalā ca dhammā na uppajjanti abyākatā ca dhammā na nirujjhissanti.
Yassa  vā pana yattha abyākatā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha
akusalā dhammā na uppajjantīti: āmantā.
                -------------
   [364]  Yassa kusalā dhammā uppajjittha tassa akusalā dhammā
nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tesaṃ kusalā dhammā uppajjittha no ca tesaṃ
akusalā  dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  tesaṃ  kusalā  ca  dhammā
uppajjittha akusalā ca dhammā nirujjhissanti . yassa vā pana akusalā
dhammā nirujjhissanti tassa kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [365]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjittha  tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kusalā
dhammā  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  abyākatā dhammā nirujjhissanti
itaresaṃ  tesaṃ  kusalā  ca dhammā uppajjittha abyākatā ca dhammā
nirujjhissanti  .  yassa  vā  pana  abyākatā  dhammā nirujjhissanti
tassa kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [366]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjittha tassa abyākatā
dhammā  nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā
dhammā  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  abyākatā dhammā nirujjhissanti
itaresaṃ  tesaṃ  akusalā ca dhammā uppajjittha abyākatā ca dhammā
Nirujjhissanti  .  yassa  vā  pana  abyākatā  dhammā nirujjhissanti
tassa akusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [367] Yattha kusalā dhammā uppajjittha .pe.
   [368]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
akusalā  dhammā  nirujjhissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  kusalā
dhammā  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā nirujjhissanti
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā
uppajjittha  akusalā  ca  dhammā  nirujjhissanti  .  yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte vattamāne tesaṃ tattha
akusalā  dhammā  nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā ca dhammā nirujjhissanti kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [369]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā   dhammā   nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjittha no ca tesaṃ tattha abyākatā
dhammā   nirujjhissanti   itaresaṃ   catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ
tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā  uppajjittha abyākatā ca dhammā
nirujjhissanti  . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā nirujjhissanti
Tassa  tattha  kusalā  dhammā  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye
citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
nirujjhissanti  no  ca tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjittha itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā
nirujjhissanti kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [370]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  nirujjhissantīti:  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
tattha  akusalā  dhammā  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  nirujjhissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ
tattha  akusalā  ca  dhammā  uppajjittha  abyākatā  ca  dhammā
nirujjhissanti  . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā nirujjhissanti
tassa  tattha  akusalā  dhammā  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ dutiye
citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
nirujjhissanti  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā uppajjittha itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā
nirujjhissanti akusalā ca dhammā uppajjittha.
   [371] Yassa kusalā dhammā na uppajjittha tassa akusalā dhammā
na  nirujjhissantīti:  natthi  .  yassa  vā  pana  akusalā  dhammā
na nirujjhissanti tassa kusalā dhammā na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [372]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
Dhammā na nirujjhissantīti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhissanti tassa kusalā dhammā na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [373]  Yassa akusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
dhammā na nirujjhissantīti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na nirujjhissanti tassa akusalā dhammā na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [374] Yattha kusalā dhammā na uppajjittha .pe.
   [375]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
akusalā  dhammā  na  nirujjhissantīti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte
vattamāne  tesaṃ  tattha kusalā dhammā na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  akusalā  dhammā  na  nirujjhissanti  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
kusalā ca dhammā na uppajjittha akusalā ca dhammā na nirujjhissanti.
Yassa  vā  pana  yattha akusalā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha
kusalā  dhammā  na  uppajjitthāti: aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  akusalā
dhammā  na  nirujjhissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjittha  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā
na nirujjhissanti kusalā ca dhammā na uppajjittha.
   [376]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā na nirujjhissantīti: nirujjhissanti . yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā na nirujjhissanti tassa tattha kusalā dhammā
Na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [377] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā na nirujjhissantīti: nirujjhissanti . yassa vā pana
yattha  abyākatā dhammā na nirujjhissanti tassa tattha akusalā dhammā
na uppajjitthāti: uppajjittha.
          Uppādanirodhavāro.
           Pavattivāro.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 103-133. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=2063              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=2063              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=282&items=96              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=282              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]