ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

            Indriyayamakaṃ
            paṇṇattivāro
   [379]  Bāvīsatindriyāni:  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ
upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ
aññātāvindriyaṃ.
           Uddeso
   [380] Cakkhu cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu . sotaṃ sotindriyaṃ
sotindriyaṃ  sotaṃ  .  ghānaṃ ghānindriyaṃ ghānindriyaṃ ghānaṃ . jivhā
jivhindriyaṃ  jivhindriyaṃ  jivhā  .  kāyo kāyindriyaṃ kāyindriyaṃ
kāyo  .  mano  manindriyaṃ  manindriyaṃ  mano . itthī itthindriyaṃ
itthindriyaṃ itthī . puriso purisindriyaṃ purisindriyaṃ puriso. Jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ jīvitindriyaṃ jīvitaṃ . Sukhaṃ sukhindriyaṃ sukhindriyaṃ sukhaṃ.
Dukkhaṃ  dukkhindriyaṃ  dukkhindriyaṃ dukkhaṃ . somanassaṃ somanassindriyaṃ
somanassindriyaṃ somanassaṃ.
   {380.1}   Domanassaṃ   domanassindriyaṃ   domanassindriyaṃ
domanassaṃ  .  upekkhā  upekkhindriyaṃ  upekkhindriyaṃ  upekkhā .
Saddhā  saddhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  saddhā  .  viriyaṃ  viriyindriyaṃ
viriyindriyaṃ  viriyaṃ  .  sati  satindriyaṃ  satindriyaṃ  sati .
Samādhi   samādhindriyaṃ   samādhindriyaṃ   samādhi   .   paññā
paññindriyaṃ   paññindriyaṃ   paññā   .   anaññātaññassāmīti
anaññātaññassāmītindriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ
anaññātaññassāmīti   .   aññaṃ   aññindriyaṃ   aññindriyaṃ
aññaṃ   .   aññātāvī   aññātāvindriyaṃ   aññātāvindriyaṃ
aññātāvī.
   [381] Na cakkhu na cakkhundriyaṃ na cakkhundriyaṃ na cakkhu. Na sotaṃ
na sotindriyaṃ na sotindriyaṃ na sotaṃ. Na ghānaṃ na ghānindriyaṃ na ghānindriyaṃ
na ghānaṃ . na jivhā na jivhindriyaṃ na jivhindriyaṃ na jivhā. Na kāyo
na  kāyindriyaṃ  na kāyindriyaṃ na kāyo . na mano na manindriyaṃ
na manindriyaṃ na mano . Na itthī na itthindriyaṃ na itthindriyaṃ na itthī.
Na puriso na purisindriyaṃ na purisindriyaṃ na puriso. Na jīvitaṃ na jīvitindriyaṃ
na jīvitindriyaṃ na jīvitaṃ . Na sukhaṃ na sukhindriyaṃ na sukhindriyaṃ na sukhaṃ. Na
dukkhaṃ na dukkhindriyaṃ na dukkhindriyaṃ na dukkhaṃ.
   {381.1} Na somanassaṃ na somanassindriyaṃ na somanassindriyaṃ na
somanassaṃ  .  na domanassaṃ na domanassindriyaṃ na domanassindriyaṃ na
domanassaṃ . na upekkhā na upekkhindriyaṃ na upekkhindriyaṃ na upekkhā.
Na saddhā na saddhindriyaṃ na saddhindriyaṃ na saddhā. Na viriyaṃ na viriyindriyaṃ
na viriyindriyaṃ na viriyaṃ. Na sati na satindriyaṃ na satindriyaṃ na sati. Na samādhi
na samādhindriyaṃ na samādhindriyaṃ na samādhi . na paññā na paññindriyaṃ
na   paññindriyaṃ   na   paññā  .  na  anaññātaññassāmīti
Na    anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  anaññātaññassāmīti  .  na  aññaṃ na aññindriyaṃ na aññindriyaṃ
na  aññaṃ  . na aññātāvī na aññātāvindriyaṃ na aññātāvindriyaṃ
na aññātāvī.
               ------------
   [382]  Cakkhu  cakkhundriyaṃ  indriyā  sotindriyaṃ  .  cakkhu
cakkhundriyaṃ  indriyā  ghānindriyaṃ  . cakkhu cakkhundriyaṃ indriyā
jivhindriyaṃ  .  cakkhu  cakkhundriyaṃ  indriyā kāyindriyaṃ . cakkhu
cakkhundriyaṃ  indriyā  manindriyaṃ  .  cakkhu cakkhundriyaṃ indriyā
itthindriyaṃ  .  cakkhu cakkhundriyaṃ indriyā purisindriyaṃ . cakkhu
cakkhundriyaṃ  indriyā jīvitindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyaṃ indriyā
sukhindriyaṃ  .  cakkhu  cakkhundriyaṃ  indriyā dukkhindriyaṃ . cakkhu
cakkhundriyaṃ indriyā somanassindriyaṃ.
   {382.1}  Cakkhu cakkhundriyaṃ indriyā domanassindriyaṃ . cakkhu
cakkhundriyaṃ indriyā upekkhindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyaṃ indriyā
saddhindriyaṃ  .  cakkhu  cakkhundriyaṃ indriyā viriyindriyaṃ . cakkhu
cakkhundriyaṃ  indriyā  satindriyaṃ  .  cakkhu cakkhundriyaṃ indriyā
samādhindriyaṃ  .  cakkhu  cakkhundriyaṃ  indriyā  paññindriyaṃ .
Cakkhu   cakkhundriyaṃ   indriyā   anaññātaññassāmītindriyaṃ  .
Cakkhu   cakkhundriyaṃ   indriyā   aññindriyaṃ   .   cakkhu
cakkhundriyaṃ     indriyā     aññātāvindriyaṃ     .
Sotaṃ  sotindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  sotaṃ  sotindriyaṃ
indriyā   aññātāvindriyaṃ  .  ghānaṃ  ghānindriyaṃ  indriyā
cakkhundriyaṃ  .pe.  ghānaṃ  ghānindriyaṃ  indriyā aññātāvindriyaṃ .
Jivhā   jivhindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā
aññātāvindriyaṃ  .  kāyo  kāyindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ
.pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  mano  manindriyaṃ  indriyā
cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā aññātāvindriyaṃ . itthī itthindriyaṃ
indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .
Puriso   purisindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā
aññātāvindriyaṃ.
   {382.2} Jīvitaṃ jīvitindriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā
aññātāvindriyaṃ  .  sukhaṃ  sukhindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.
Indriyā aññātāvindriyaṃ . Dukkhaṃ dukkhindriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ
.pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  somanassaṃ  somanassindriyaṃ
indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .
Domanassaṃ  domanassindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā
aññātāvindriyaṃ  .  upekkhā  upekkhindriyaṃ  indriyā cakkhundriyaṃ
.pe. Indriyā aññātāvindriyaṃ.
   {382.3}  Saddhā  saddhindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.
Indriyā   aññātāvindriyaṃ  .  viriyaṃ  viriyindriyaṃ  indriyā
cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  sati  satindriyaṃ
indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .
Samādhi  samādhindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā
aññātāvindriyaṃ  .  paññā  paññindriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ
.pe.   indriyā   aññātāvindriyaṃ   .   anaññātaññassāmīti
anaññātaññassāmītindriyaṃ    indriyā    cakkhundriyaṃ    .pe.
Indriyā   aññātāvindriyaṃ  .  aññaṃ  aññindriyaṃ  indriyā
cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  aññātāvī
aññātāvindriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā aññindriyaṃ.
   [383] Na cakkhu na cakkhundriyaṃ na indriyā na sotindriyaṃ.
Na  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ na indriyā na ghānindriyaṃ . na cakkhu
na cakkhundriyaṃ na indriyā na jivhindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ
na indriyā na kāyindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ na indriyā
na manindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ na indriyā na itthindriyaṃ.
Na  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ na indriyā na purisindriyaṃ . na cakkhu
na cakkhundriyaṃ na indriyā na jīvitindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ
na indriyā na sukhindriyaṃ.
   {383.1} Na cakkhu na cakkhundriyaṃ na indriyā na dukkhindriyaṃ.
Na  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ  na  indriyā  na  somanassindriyaṃ .
Na  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ  na  indriyā  na  domanassindriyaṃ .
Na  cakkhu na cakkhundriyaṃ na indriyā na upekkhindriyaṃ . na cakkhu
na cakkhundriyaṃ na indriyā na saddhindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ
na indriyā na viriyindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ na indriyā
Na satindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ na indriyā na samādhindriyaṃ.
Na  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ na indriyā na paññindriyaṃ . na cakkhu
na  cakkhundriyaṃ na indriyā na anaññātaññassāmītindriyaṃ . na cakkhu
na cakkhundriyaṃ na indriyā na aññindriyaṃ . na cakkhu na cakkhundriyaṃ
na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na sotaṃ na sotindriyaṃ na indriyā
na  cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na ghānaṃ
na  ghānindriyaṃ  na  indriyā  na  cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā
na  aññātāvindriyaṃ  .  na jivhā na jivhindriyaṃ na indriyā na
cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   {383.2} Na kāyo na kāyindriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ
.pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na mano na manindriyaṃ na
indriyā  na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ .
Na itthī na itthindriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā
na  aññātāvindriyaṃ  .  na puriso na purisindriyaṃ na indriyā na
cakkhundriyaṃ  .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na jīvitaṃ na
jīvitindriyaṃ  na  indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe. na indriyā na
aññātāvindriyaṃ.
   {383.3}  Na  sukhaṃ na sukhindriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ
.pe.  na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na dukkhaṃ na dukkhindriyaṃ
na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
Na  somanassaṃ  na somanassindriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe.
Na  indriyā na aññātāvindriyaṃ . na domanassaṃ na domanassindriyaṃ
Na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
Na  upekkhā  na  upekkhindriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe.
Na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na saddhā na saddhindriyaṃ na indriyā
na  cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na viriyaṃ
na  viriyindriyaṃ  na  indriyā  na  cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā
na aññātāvindriyaṃ.
   {383.4} Na sati na satindriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe.
Na  indriyā  na  aññātāvindriyaṃ  .  na samādhi na samādhindriyaṃ
na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
Na  paññā  na  paññindriyaṃ  na  indriyā  na  cakkhundriyaṃ .pe.
Na  indriyā  na  aññātāvindriyaṃ  .  na anaññātaññassāmītindriyaṃ
na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
Na  aññaṃ  na  aññindriyaṃ  na  indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. na
indriyā  na  aññātāvindriyaṃ . na aññātāvī na aññātāvindriyaṃ
na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā na aññindriyaṃ.
              ------------
   [384]  Cakkhu indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ . sotaṃ indriyaṃ
indriyā  sotindriyaṃ  .  ghānaṃ  indriyaṃ  indriyā ghānindriyaṃ .
Jivhā indriyaṃ indriyā jivhindriyaṃ . kāyo indriyaṃ indriyā
kāyindriyaṃ . mano indriyaṃ indriyā manindriyaṃ . itthī indriyaṃ
Indriyā itthindriyaṃ . puriso indriyaṃ indriyā purisindriyaṃ.
Jīvitaṃ indriyaṃ indriyā jīvitindriyaṃ . sukhaṃ indriyaṃ indriyā
sukhindriyaṃ  .  dukkhaṃ  indriyaṃ indriyā dukkhindriyaṃ . somanassaṃ
indriyaṃ  indriyā  somanassindriyaṃ . domanassaṃ indriyaṃ indriyā
domanassindriyaṃ. Upekkhā indriyaṃ indriyā upekkhindriyaṃ.
   {384.1} Saddhā indriyaṃ indriyā saddhindriyaṃ . Viriyaṃ indriyaṃ
indriyā viriyindriyaṃ . sati indriyaṃ indriyā satindriyaṃ. Samādhi
indriyaṃ  indriyā  samādhindriyaṃ  .  paññā  indriyaṃ  indriyā
paññindriyaṃ   .   anaññātaññassāmīti   indriyaṃ   indriyā
anaññātaññassāmītindriyaṃ   .   aññaṃ   indriyaṃ   indriyā
aññindriyaṃ. Aññātāvī indriyaṃ indriyā aññātāvindriyaṃ.
   [385]  Na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .
Na sotaṃ na indriyaṃ na indriyā na sotindriyaṃ. Na ghānaṃ na indriyaṃ
na  indriyā na ghānindriyaṃ . na jivhā na indriyaṃ na indriyā
na jivhindriyaṃ . na kāyo na indriyaṃ na indriyā na kāyindriyaṃ.
Na mano na indriyaṃ na indriyā na manindriyaṃ . Na itthī na indriyaṃ
na  indriyā na itthindriyaṃ . na puriso na indriyaṃ na indriyā
na purisindriyaṃ . na jīvitaṃ na indriyaṃ na indriyā na jīvitindriyaṃ.
Na sukhaṃ na indriyaṃ na indriyā na sukhindriyaṃ . Na dukkhaṃ na indriyaṃ
na indriyā na dukkhindriyaṃ . na somanassaṃ na indriyaṃ na indriyā
Na  somanassindriyaṃ  .  na  domanassaṃ  na  indriyaṃ  na indriyā
na  domanassindriyaṃ  .  na  upekkhā na indriyaṃ na indriyā na
upekkhindriyaṃ . na saddhā na indriyaṃ na indriyā na saddhindriyaṃ.
Na viriyaṃ na indriyaṃ na indriyā na viriyindriyaṃ. Na sati na indriyaṃ
na indriyā na satindriyaṃ . na samādhi na indriyaṃ na indriyā na
samādhindriyaṃ . na paññā na indriyaṃ na indriyā na paññindriyaṃ.
Na   anaññātaññassāmīti   na   indriyaṃ  na  indriyā  na
anaññātaññassāmītindriyaṃ  .  na  aññaṃ  na  indriyaṃ  na indriyā
na  aññindriyaṃ  .  na  aññātāvī  na  indriyaṃ na indriyā na
aññātāvindriyaṃ.
               ----------
   [386]  Cakkhu indriyaṃ indriyā sotindriyaṃ . cakkhu indriyaṃ
indriyā ghānindriyaṃ . cakkhu indriyaṃ indriyā jivhindriyaṃ. Cakkhu
indriyaṃ  indriyā  kāyindriyaṃ  .  cakkhu  indriyaṃ  indriyā
manindriyaṃ . cakkhu indriyaṃ indriyā itthindriyaṃ. Cakkhu indriyaṃ
indriyā purisindriyaṃ. Cakkhu indriyaṃ indriyā jīvitindriyaṃ. Cakkhu
indriyaṃ  indriyā  sukhindriyaṃ  .  cakkhu  indriyaṃ  indriyā
dukkhindriyaṃ  .  cakkhu  indriyaṃ indriyā somanassindriyaṃ . cakkhu
indriyaṃ  indriyā  domanassindriyaṃ  .  cakkhu  indriyaṃ indriyā
upekkhindriyaṃ. Cakkhu indriyaṃ indriyā saddhindriyaṃ. Cakkhu indriyaṃ
indriyā  viriyindriyaṃ  .  cakkhu indriyaṃ indriyā satindriyaṃ .
Cakkhu  indriyaṃ indriyā samādhindriyaṃ . cakkhu indriyaṃ indriyā
paññindriyaṃ  . cakkhu indriyaṃ indriyā anaññātaññassāmītindriyaṃ .
Cakkhu   indriyaṃ  indriyā  aññindriyaṃ  .  cakkhu  indriyaṃ
indriyā aññātāvindriyaṃ.
   {386.1} Sotaṃ indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. indriyā
aññātāvindriyaṃ . ghānaṃ indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā
aññātāvindriyaṃ  .  jivhā  indriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ .pe.
Indriyā  aññātāvindriyaṃ  . kāyo indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ
.pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  mano  indriyaṃ  indriyā
cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  itthī  indriyaṃ
indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ . puriso
indriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ .pe. indriyā aññātāvindriyaṃ .
Jīvitaṃ indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā aññātāvindriyaṃ.
   {386.2}  Sukhaṃ indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. indriyā
aññātāvindriyaṃ . Dukkhaṃ indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā
aññātāvindriyaṃ  .  somanassaṃ  indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe.
Indriyā aññātāvindriyaṃ . domanassaṃ indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ
.pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  upekkhā indriyaṃ indriyā
cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  .  saddhā indriyaṃ
indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe.  indriyā  aññātāvindriyaṃ  . viriyaṃ
Indriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ .pe. indriyā aññātāvindriyaṃ .
Sati indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā aññātāvindriyaṃ.
Samādhi indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā aññātāvindriyaṃ.
Paññā indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā aññātāvindriyaṃ.
Anaññātaññassāmīti  indriyaṃ  indriyā  cakkhundriyaṃ  .pe. indriyā
aññātāvindriyaṃ . aññaṃ indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe. Indriyā
aññātāvindriyaṃ  .  aññātāvī indriyaṃ indriyā cakkhundriyaṃ .pe.
Indriyā aññindriyaṃ.
   [387]  Na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na sotindriyaṃ .
Na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na ghānindriyaṃ. Na cakkhu na indriyaṃ
na  indriyā  na jivhindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā
na kāyindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na manindriyaṃ.
Na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na itthindriyaṃ. Na cakkhu na indriyaṃ
na  indriyā  na purisindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā
na jīvitindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na sukhindriyaṃ.
Na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na dukkhindriyaṃ. Na cakkhu na indriyaṃ
na indriyā na somanassindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā
na domanassindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na upekkhindriyaṃ.
Na  cakkhu  na  indriyaṃ  na  indriyā na saddhindriyaṃ . na cakkhu
Na  indriyaṃ  na  indriyā na viriyindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ
na  indriyā  na  satindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā
na samādhindriyaṃ . na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na paññindriyaṃ.
Na  cakkhu  na  indriyaṃ na indriyā na anaññātaññassāmītindriyaṃ .
Na cakkhu na indriyaṃ na indriyā na aññindriyaṃ. Na cakkhu na indriyaṃ
na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   {387.1} Na sotaṃ na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na
indriyā na aññātāvindriyaṃ . na ghānaṃ na indriyaṃ na indriyā na
cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na jivhā na
indriyaṃ  na  indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  na  indriyā na
aññātāvindriyaṃ . na kāyo na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ
.pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na mano na indriyaṃ na
indriyā  na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ .
Na itthī na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā na
aññātāvindriyaṃ . na puriso na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ
.pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na jīvitaṃ na indriyaṃ na
indriyā  na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ .
Na sukhaṃ na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā na
aññātāvindriyaṃ.
   {387.2} Na dukkhaṃ na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na
indriyā na aññātāvindriyaṃ . na somanassaṃ na indriyaṃ na indriyā
na     cakkhundriyaṃ     .pe.     na     indriyā
Na aññātāvindriyaṃ . na domanassaṃ na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ
.pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na upekkhā na indriyaṃ
na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   {387.3} Na saddhā na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na
indriyā na aññātāvindriyaṃ . na viriyaṃ na indriyaṃ na indriyā na
cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ. Na sati na indriyaṃ
na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
Na samādhi na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā
na aññātāvindriyaṃ . na paññā na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ
.pe. Na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   {387.4}  Na anaññātaññassāmīti na indriyaṃ na indriyā na
cakkhundriyaṃ  .pe. na indriyā na aññātāvindriyaṃ . na aññaṃ na
indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā na aññātāvindriyaṃ.
Na aññātāvī na indriyaṃ na indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Na indriyā
na aññindriyaṃ.
          Uddesavāraṃ niṭṭhitaṃ.
             ----------
            Niddesavāro
   [388]  Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca . cakkhundriyaṃ
cakkhūti:  āmantā  .  sotaṃ  sotindriyanti:  dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ
Sotaṃ  na  sotindriyaṃ  sotindriyaṃ  sotañceva  sotindriyañca .
Sotindriyaṃ  sotanti: āmantā . ghānaṃ ghānindriyanti: āmantā .
Ghānindriyaṃ ghānanti: āmantā . jivhā jivhindriyanti: āmantā .
Jivhindriyaṃ  jivhāti:  āmantā . kāyo kāyindriyanti: kāyindriyaṃ
ṭhapetvā  avasesā  kāyo  na kāyindriyaṃ kāyindriyaṃ kāyo ceva
kāyindriyañca . kāyindriyaṃ kāyoti: āmantā . mano manindriyanti:
āmantā. Manindriyaṃ manoti: āmantā.
   [389]  Itthī  itthindriyanti:  no  .  itthindriyaṃ itthīti:
no  . puriso purisindriyanti: no . purisindriyaṃ purisoti: no .
Jīvitaṃ jīvitindriyanti: āmantā. Jīvitindriyaṃ jīvitanti: āmantā.
   [390]  Sukhaṃ  sukhindriyanti:  āmantā  . sukhindriyaṃ sukhanti:
āmantā  .  dukkhaṃ  dukkhindriyanti:  āmantā  .  dukkhindriyaṃ
dukkhanti:  āmantā  .  somanassaṃ  somanassindriyanti: āmantā .
Somanassindriyaṃ somanassanti: āmantā . domanassaṃ domanassindriyanti:
āmantā  .  domanassindriyaṃ  domanassanti:  āmantā . upekkhā
upekkhindriyanti: upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā upekkhā
na  upekkhindriyaṃ  upekkhindriyaṃ  upekkhā ceva upekkhindriyañca .
Upekkhindriyaṃ upekkhāti: āmantā.
   [391] Saddhā saddhindriyanti: āmantā . saddhindriyaṃ saddhāti:
āmantā  . viriyaṃ viriyindriyanti: āmantā . viriyindriyaṃ viriyanti:
Āmantā  .  sati  satindriyanti:  āmantā  .  satindriyaṃ satīti:
āmantā  .  samādhi  samādhindriyanti:  āmantā  .  samādhindriyaṃ
samādhīti:  āmantā  .  paññā  paññindriyanti:  āmantā .
Paññindriyaṃ paññāti: āmantā.
   [392]   Anaññātaññassāmīti   anaññātaññassāmītindriyanti:
āmantā   .   anaññātaññassāmītindriyaṃ   anaññātaññassāmītīti:
āmantā  .  aññaṃ  aññindriyanti:  āmantā  .  aññindriyaṃ
aññanti:   āmantā   .   aññātāvī   aññātāvindriyanti:
āmantā. Aññātāvindriyaṃ aññātāvīti: āmantā.
   [393] Na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na cakkhundriyaṃ
na  cakkhūti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  na  cakkhundriyaṃ  cakkhu cakkhuñca
cakkhundriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca cakkhundriyaṃ.
Na sotaṃ na sotindriyanti: āmantā . na sotindriyaṃ na sotanti:
dibbasotaṃ  taṇhāsotaṃ  na  sotindriyaṃ  sotaṃ  sotañca sotindriyañca
ṭhapetvā  avasesā  na ceva sotaṃ na ca sotindriyaṃ . na ghānaṃ
na ghānindriyanti: āmantā . na ghānindriyaṃ na ghānanti: āmantā.
Na jivhā na jivhindriyanti: āmantā . na jivhindriyaṃ na jivhāti:
āmantā . na kāyo na kāyindriyanti: āmantā . na kāyindriyaṃ
na  kāyoti:  kāyindriyaṃ  ṭhapetvā avasesā na kāyindriyaṃ kāyo
kāyañca  kāyindriyañca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  kāyo
Na ca kāyindriyaṃ . na mano na manindriyanti: āmantā. Na manindriyaṃ
na manoti: āmantā.
   [394]  Na  itthī  na  itthindriyanti:  itthindriyaṃ na itthī
itthindriyaṃ  itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī
na ca itthindriyaṃ . na itthindriyaṃ na itthīti: itthī na itthindriyaṃ
itthī  itthiñca  itthindriyañca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva
itthī na ca itthindriyaṃ . na puriso na purisindriyanti; purisindriyaṃ
na  puriso  purisindriyaṃ  purisañca  purisindriyañca  ṭhapetvā avasesā
na ceva puriso na ca purisindriyaṃ . na purisindriyaṃ na purisoti: puriso
na  purisindriyaṃ  puriso  purisañca  purisindriyañca  ṭhapetvā avasesā
na  ceva  puriso na ca purisindriyaṃ . na jīvitaṃ na jīvitindriyanti:
āmantā. Na jīvitindriyaṃ na jīvitanti: āmantā.
   [395] Na sukhaṃ na sukhindriyanti: āmantā. Na sukhindriyaṃ na sukhanti:
āmantā . na dukkhaṃ na dukkhindriyanti: āmantā . na dukkhindriyaṃ
na  dukkhanti:  āmantā  .  na  somanassaṃ  na somanassindriyanti:
āmantā  .  na  somanassindriyaṃ  na  somanassanti:  āmantā .
Na  domanassaṃ  na domanassindriyanti: āmantā . na domanassindriyaṃ
na domanassanti: āmantā. Na upekkhā na upekkhindriyanti: āmantā.
Na  upekkhindriyaṃ  na  upekkhāti: upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā
na  upekkhindriyaṃ  upekkhā  upekkhañca  upekkhindriyañca  ṭhapetvā
Avasesā na ceva upekkhā na ca upekkhindriyaṃ.
   [396] Na saddhā na saddhindriyanti: āmantā . Na saddhindriyaṃ
na  saddhāti: āmantā . na viriyaṃ na viriyindriyanti: āmantā .
Na  viriyindriyaṃ  na viriyanti: āmantā . na sati na satindriyanti:
āmantā . na satindriyaṃ nasatīti: āmantā. Na samādhi na samādhindriyanti:
āmantā  .  na samādhindriyaṃ na samādhīti: āmantā . na paññā
na  paññindriyanti:  āmantā  .  na  paññindriyaṃ  na  paññāti:
āmantā.
   [397]  Na  anaññātaññassāmīti na anaññātaññassāmītindriyanti:
āmantā  .  na  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na anaññātaññassāmītīti:
āmantā . na aññaṃ na aññindriyanti: āmantā . na aññindriyaṃ
na  aññanti:  āmantā  .  na aññātāvī na aññātāvindriyanti:
āmantā. Na aññātāvindriyaṃ na aññātāvīti: āmantā.
                -------------
   [398]  Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva cakkhundriyañca . indriyā
sotindriyanti:  sotindriyaṃ  indriyañceva  sotindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na sotindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu
paññācakkhu cakkhu na cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.
Indriyā  ghānindriyanti:  ghānindriyaṃ  indriyañceva  ghānindriyañca
avasesā  indriyā indriyā na ghānindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti:
dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva
cakkhundriyañca . indriyā jivhindriyanti: jivhindriyaṃ indriyañceva
jivhindriyañca avasesā indriyā indriyā na jivhindriyaṃ.
   {398.1}  Cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu na
cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva  cakkhundriyañca  .  indriyā
kāyindriyanti:  kāyindriyaṃ  indriyañceva  kāyindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na kāyindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu
paññācakkhu cakkhu na cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.
Indriyā  manindriyanti:  manindriyaṃ  indriyañceva  manindriyañca
avasesā indriyā indriyā na manindriyaṃ.
   [399]  Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva cakkhundriyañca . indriyā
itthindriyanti:  itthindriyaṃ  indriyañceva  itthindriyañca avasesā
indriyā indriyā na itthindriyaṃ . Cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu
paññācakkhu cakkhu na cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.
Indriyā purisindriyanti: purisindriyaṃ indriyañceva purisindriyañca
avasesā   indriyā  indriyā  na  purisindriyaṃ  .  cakkhu
cakkhundriyanti:   dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ
Cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva cakkhundriyañca . indriyā jīvitindriyanti:
jīvitindriyaṃ   indriyañceva   jīvitindriyañca  avasesā  indriyā
indriyā na jīvitindriyaṃ.
   [400]  Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva cakkhundriyañca . indriyā
sukhindriyanti:   sukhindriyaṃ  indriyañceva  sukhindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na sukhindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu
paññācakkhu cakkhu na cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.
Indriyā dukkhindriyanti: dukkhindriyaṃ indriyañceva dukkhindriyañca
avasesā  indriyā indriyā na dukkhindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti:
dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu
ceva cakkhundriyañca.
   {400.1}   Indriyā   somanassindriyanti:  somanassindriyaṃ
indriyañceva  somanassindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā
na  somanassindriyaṃ  .  cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu paññācakkhu
cakkhu  na  cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva  cakkhundriyañca .
Indriyā   domanassindriyanti:   domanassindriyaṃ   indriyañceva
domanassindriyañca  avasesā indriyā indriyā na domanassindriyaṃ .
Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ
cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca . indriyā upekkhindriyanti:
upekkhindriyaṃ  indriyañceva  upekkhindriyañca  avasesā  indriyā
Indriyā na upekkhindriyaṃ.
   [401]  Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva cakkhundriyañca . indriyā
saddhindriyanti:  saddhindriyaṃ  indriyañceva  saddhindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na saddhindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu
paññācakkhu cakkhu na cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.
Indriyā viriyindriyanti: viriyindriyaṃ indriyañceva viriyindriyañca
avasesā indriyā indriyā na viriyindriyaṃ.
   {401.1}  Cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu na
cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva  cakkhundriyañca  .  indriyā
satindriyanti:   satindriyaṃ  indriyañceva  satindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na satindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti: dibbacakkhu
paññācakkhu cakkhu na cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca.
Indriyā  samādhindriyanti:  samādhindriyaṃ indriyañceva samādhindriyañca
avasesā indriyā indriyā na samādhindriyaṃ . cakkhu cakkhundriyanti:
dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva
cakkhundriyañca   .   indriyā   paññindriyanti:   paññindriyaṃ
indriyañceva   paññindriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na paññindriyaṃ.
   [402]  Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
Na  cakkhundriyaṃ  cakkhundriyaṃ  cakkhu  ceva cakkhundriyañca . indriyā
anaññātaññassāmītindriyanti: anaññātaññassāmītindriyaṃ
indriyañceva   anaññātaññassāmītindriyañca   avasesā   indriyā
indriyā  na  anaññātaññassāmītindriyaṃ  .  cakkhu  cakkhundriyanti:
dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ cakkhundriyaṃ cakkhu ceva
cakkhundriyañca . indriyā aññindriyanti: aññindriyaṃ indriyañceva
aññindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā  na  aññindriyaṃ .
Cakkhu  cakkhundriyanti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu  na  cakkhundriyaṃ
cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cakkhundriyañca . indriyā aññātāvindriyanti:
aññātāvindriyaṃ   indriyañceva   aññātāvindriyañca   avasesā
indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [403]  Sotaṃ  sotindriyanti:  dibbasotaṃ  taṇhāsotaṃ  sotaṃ
na  sotindriyaṃ  sotindriyaṃ  sotañceva  sotindriyañca  . indriyā
cakkhundriyanti:  cakkhundriyaṃ  indriyañceva  cakkhundriyañca  avasesā
indriyā indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. sotaṃ sotindriyanti: dibbasotaṃ
taṇhāsotaṃ sotaṃ na sotindriyaṃ sotindriyaṃ sotañceva sotindriyañca.
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [404] Ghānaṃ ghānindriyanti: āmantā. Indriyā cakkhundriyanti:
Cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe. ghānaṃ ghānindriyanti: āmantā .
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [405]  Jivhā  jivhindriyanti:  āmantā  .  indriyā
cakkhundriyanti:  cakkhundriyaṃ  indriyañceva  cakkhundriyañca  avasesā
indriyā  indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  jivhā jivhindriyanti:
āmantā   .  indriyā  aññātāvindriyanti:  aññātāvindriyaṃ
indriyañceva  aññātāvindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā
na aññātāvindriyaṃ.
   [406]  Kāyo  kāyindriyanti: kāyindriyaṃ ṭhapetvā avasesā
kāyo  na  kāyindriyaṃ  kāyindriyaṃ  kāyo  ceva kāyindriyañca .
Indriyā  cakkhundriyanti:  cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca
avasesā indriyā indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. Kāyo kāyindriyanti:
kāyindriyaṃ  ṭhapetvā  avasesā  kāyo  na  kāyindriyaṃ kāyindriyaṃ
kāyo  ceva  kāyindriyañca  .  indriyā  aññātāvindriyanti:
aññātāvindriyaṃ   indriyañceva   aññātāvindriyañca   avasesā
indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [407]  Mano  manindriyanti:  āmantā  .  indriyā
Cakkhundriyanti:  cakkhundriyaṃ  indriyañceva  cakkhundriyañca  avasesā
indriyā  indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  mano  manindriyanti:
āmantā   .  indriyā  aññātāvindriyanti:  aññātāvindriyaṃ
indriyañceva  aññātāvindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā
na aññātāvindriyaṃ.
   [408]  Itthī itthindriyanti: no . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. itthī itthindriyanti: no. Indriyā
aññātāvindriyanti:      aññātāvindriyaṃ     indriyañceva
aññātāvindriyañca   avasesā   indriyā   indriyā   na
aññātāvindriyaṃ.
   [409] Puriso purisindriyanti: no . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  puriso  purisindriyanti:  no .
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [410] Jīvitaṃ jīvitindriyanti: āmantā. Indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  inadriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe. jīvitaṃ jīvitindriyanti: āmantā .
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [411] Sukhaṃ sukhindriyanti: āmantā .pe. dukkhaṃ dukkhindriyanti:
āmantā   .pe.   somanassaṃ   somanassindriyanti:   āmantā
.pe.  domanassaṃ  domanassindriyanti:  āmantā  .pe.  upekkhā
upekkhindriyanti: upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā upekkhā
na  upekkhindriyaṃ  upekkhindriyaṃ  upekkhā ceva upekkhindriyañca .
Indriyā  cakkhundriyanti:  cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca
avasesā  indriyā  indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  upekkhā
upekkhindriyanti:  upekkhindriyaṃ  ṭhapetvā  avasesā  upekkhā
upekkhā na upekkhindriyaṃ upekkhindriyaṃ upekkhā ceva upekkhindriyañca.
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [412]  Saddhā  saddhindriyanti:  āmantā  .pe.  viriyaṃ
viriyindriyanti:  āmantā  .pe. sati satindriyanti: āmantā .pe.
Samādhi  samādhindriyanti:  āmantā  .pe.  paññā  paññindriyanti:
āmantā .pe.
   [413]   Anaññātaññassāmīti   anaññātaññassāmītindriyanti:
āmantā  .pe.  aññaṃ  aññindriyanti: āmantā .pe. aññātāvī
aññātāvindriyanti: āmantā . indriyā cakkhundriyanti: cakkhundriyaṃ
Indriyañceva   cakkhundriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na   cakkhundriyaṃ   .pe.   aññātāvī   aññātāvindriyanti:
āmantā  .  indriyā  aññindriyanti:  aññindriyaṃ  indriyañceva
aññindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññindriyaṃ.
   [414] Na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na sotindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā.
Na indriyā na ghānindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti:
āmantā  . na indriyā na jivhindriyanti: āmantā . na cakkhu
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .  na  indriyā na kāyindriyanti:
āmantā  . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na manindriyanti: āmantā.
   [415] Na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na itthindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā.
Na indriyā na purisindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti:
āmantā. Na indriyā na jīvitindriyanti: āmantā.
   [416] Na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na sukhindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā.
Na indriyā na dukkhindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti:
āmantā . na indriyā na somanassindriyanti: āmantā . Na cakkhu
na  cakkhundriyanti:  āmantā . na indriyā na domanassindriyanti:
Āmantā  . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na upekkhindriyanti: āmantā.
   [417] Na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na saddhindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā.
Na indriyā na viriyindriyanti: āmantā . na cakkhu na cakkhundriyanti:
āmantā  .  na indriyā na satindriyanti: āmantā . na cakkhu
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .  na indriyā na samādhindriyanti:
āmantā  . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na paññindriyanti: āmantā.
   [418] Na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . Na indriyā na
anaññātaññassāmītindriyanti:   āmantā   .   na  cakkhu  na
cakkhundriyanti:  āmantā  .  na  indriyā  na  aññindriyanti:
āmantā  . na cakkhu na cakkhundriyanti: āmantā . na indriyā
na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [419] Na sotaṃ na sotindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  sotaṃ na sotindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [420] Na ghānaṃ na ghānindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  ghānaṃ na ghānindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [421] Na jivhā na jivhindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na jivhā na jivhindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [422] Na kāyo na kāyindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na kāyo na kāyindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [423]  Na mano na manindriyanti: āmantā . na indriyā
na cakkhundriyanti: āmantā .pe. na mano na manindriyanti: āmantā.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [424] Na itthī na itthindriyanti: itthindriyaṃ na itthī itthindriyaṃ
itthiñca  itthindriyañca  ṭhapetvā  avasesā  na ceva itthī na ca
itthindriyaṃ  .  na  indriyā  na  cakkhundriyanti: āmantā .pe.
Na  itthī  na  itthindriyanti:  itthindriyaṃ na itthī itthindriyaṃ
itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [425]  Na  puriso  na purisindriyanti: purisindriyaṃ na puriso
purisindriyaṃ purisañca purisindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca
purisindriyaṃ  .  na  indriyā  na  cakkhundriyanti: āmantā .pe.
Na puriso na purisindriyanti: purisindriyaṃ na puriso purisindriyaṃ purisañca
purisindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [426] Na jīvitaṃ na jīvitindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  jīvitaṃ na jīvitindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [427]  Na  sukhaṃ na sukhindriyanti: āmantā . na indriyā
na cakkhundriyanti: āmantā .pe. na sukhaṃ na sukhindriyanti: āmantā.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [428] Na dukkhaṃ na dukkhindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  dukkhaṃ na dukkhindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [429]  Na  somanassaṃ  na  somanassindriyanti:  āmantā .
Na  indriyā  na  cakkhundriyanti: āmantā .pe. na somanassaṃ na
somanassindriyanti:  āmantā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [430]  Na  domanassaṃ  na  domanassindriyanti:  āmantā .
Na  indriyā  na  cakkhundriyanti: āmantā .pe. na domanassaṃ na
domanassindriyanti:  āmantā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [431] Na upekkhā na upekkhindriyanti: āmantā. Na indriyā
na cakkhundriyanti: āmantā .pe. na upekkhā na upekkhindriyanti:
Āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [432] Na saddhā na saddhindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na saddhā na saddhindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [433] Na viriyaṃ na viriyindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  viriyaṃ na viriyindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [434]  Na  sati na satindriyanti: āmantā . na indriyā
na cakkhundriyanti: āmantā .pe. na sati na satindriyanti: āmantā.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [435] Na samādhi na samādhindriyanti: āmantā . Na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe. na samādhi na samādhindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [436] Na paññā na paññindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na paññā na paññindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [437]  Na  anaññātaññassāmīti na anaññātaññassāmītindriyanti:
āmantā  .  na  indriyā na cakkhundriyanti: āmantā .pe. na
anaññātaññassāmīti  na  anaññātaññassāmītindriyanti:  āmantā .
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [438] Na aññaṃ na aññindriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  aññaṃ na aññindriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [439]  Na  aññātāvī  na aññātāvindriyanti: āmantā .
Na  indriyā  na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe. na aññātāvī
na  aññātāvindriyanti: āmantā . na indriyā na aññindriyanti:
āmantā.
               --------------
   [440] Cakkhu indriyanti: āmantā . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .  sotaṃ indriyanti: yaṃ sotaṃ indriyaṃ
taṃ  sotañceva  indriyañca  avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ . indriyā
sotindriyanti:  sotindriyaṃ  indriyañceva  sotindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na sotindriyaṃ . ghānaṃ indriyanti: āmantā .
Indriyā  ghānindriyanti:  ghānindriyaṃ  indriyañceva  ghānindriyañca
avasesā  indriyā  indriyā na ghānindriyaṃ . jivhā indriyanti:
āmantā  .  indriyā  jivhindriyanti:  jivhindriyaṃ  indriyañceva
jivhindriyañca  avasesā indriyā indriyā na jivhindriyaṃ . kāyo
indriyanti:  yo  kāyo  indriyaṃ  so  kāyo  ceva indriyañca
avasesā  kāyo na indriyaṃ . indriyā kāyindriyanti: kāyindriyaṃ
Indriyañceva   kāyindriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na  kāyindriyaṃ  .  mano  indriyanti:  āmantā  .  indriyā
manindriyanti:   manindriyaṃ  indriyañceva  manindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na manindriyaṃ.
   [441]  Itthī  indriyanti:  no . indriyā itthindriyanti:
itthindriyaṃ   indriyañceva   itthindriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  itthindriyaṃ  . puriso indriyanti: no . indriyā
purisindriyanti:  purisindriyaṃ  indriyañceva  purisindriyañca avasesā
indriyā indriyā na purisindriyaṃ . jīvitaṃ indriyanti: āmantā.
Indriyā jīvitindriyanti: jīvitindriyaṃ indriyañceva jīvitindriyañca
avasesā indriyā indriyā na jīvitindriyaṃ.
   [442]  Sukhaṃ indriyanti: āmantā . indriyā sukhindriyanti:
sukhindriyaṃ  indriyañceva  sukhindriyañca  avasesā indriyā indriyā
na sukhindriyaṃ. Dukkhaṃ indriyanti: āmantā. Indriyā dukkhindriyanti:
dukkhindriyaṃ   indriyañceva   dukkhindriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  dukkhindriyaṃ  .  somanassaṃ  indriyanti: āmantā .
Indriyā   somanassindriyanti:   somanassindriyaṃ   indriyañceva
somanassindriyañca  avasesā indriyā indriyā na somanassindriyaṃ .
Domanassaṃ  indriyanti:  āmantā  .  indriyā  domanassindriyanti:
domanassindriyaṃ  indriyañceva  domanassindriyañca  avasesā  indriyā
Indriyā  na domanassindriyaṃ . upekkhā indriyanti: yā upekkhā
indriyaṃ  sā  upekkhā  ceva  indriyañca  avasesā  upekkhā
na indriyaṃ. Indriyā upekkhindriyanti: upekkhindriyaṃ indriyañceva
upekkhindriyañca avasesā indriyā indriyā na upekkhindriyaṃ.
   [443] Saddhā indriyanti: āmantā . Indriyā saddhindriyanti:
saddhindriyaṃ   indriyañceva   saddhindriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  saddhindriyaṃ  .  viriyaṃ  indriyanti:  āmantā .
Indriyā viriyindriyanti: viriyindriyaṃ indriyañceva viriyindriyañca
avasesā  indriyā  indriyā  na  viriyindriyaṃ . sati indriyanti:
āmantā  .  indriyā  satindriyanti:  satindriyaṃ  indriyañceva
satindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā na satindriyaṃ . samādhi
indriyanti:  āmantā  .  indriyā  samādhindriyanti:  samādhindriyaṃ
indriyañceva   samādhindriyañca   avasesā  indriyā  indriyā
na  samādhindriyaṃ  .  paññā  indriyanti:  āmantā  . indriyā
paññindriyanti:    paññindriyaṃ    indriyañceva   paññindriyañca
avasesā indriyā indriyā na paññindriyaṃ.
   [444]   Anaññātaññassāmīti  indriyanti:  āmantā  .
Indriyā   anaññātaññassāmītindriyanti:   anaññātaññassāmītindriyaṃ
indriyañceva      anaññātaññassāmītindriyañca     avasesā
indriyā   indriyā  na  anaññātaññassāmītindriyaṃ  .  aññaṃ
Indriyanti:  āmantā  .  indriyā  aññindriyanti:  aññindriyaṃ
indriyañceva   aññindriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na  aññindriyaṃ  .  aññātāvī  indriyanti: āmantā . indriyā
aññātāvindriyanti:      aññātāvindriyaṃ     indriyañceva
aññātāvindriyañca   avasesā   indriyā   indriyā   na
aññātāvindriyaṃ.
   [445]  Na  cakkhuṃ  na indriyanti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  cakkhu  indriyā  cakkhuñca  indriye  ca  ṭhapetvā
avasesā  na  ceva  cakkhu  na  ca indriyā . na indriyā na
cakkhundriyanti: āmantā . na sotaṃ na indriyanti: sotaṃ ṭhapetvā
avasesā indriyā na sotaṃ indriyā sotañca indriye ca ṭhapetvā
avasesā na ceva sotaṃ na ca indriyā. Na indriyā na sotindriyanti:
āmantā  .  na  ghānaṃ  na indriyanti: ghānaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  ghānaṃ  indriyā  ghānañca  indriye  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva ghānaṃ na ca indriyā.
   {445.1} Na indriyā na ghānindriyanti: āmantā. Na jivhā
na indriyanti: jivhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jivhā indriyā
jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jivhā na ca indriyā.
Na indriyā na jivhindriyanti: āmantā . na kāyo na indriyanti:
āmantā . na indriyā na kāyindriyanti: āmantā . na mano na
indriyanti: manaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na mano indriyā manañca
Indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva mano na ca indriyā .
Na indriyā na manindriyanti: āmantā.
   [446]  Na  itthī  na indriyanti: itthiṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na itthī indriyā itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na  ceva itthī na ca indriyā . na indriyā na itthindriyanti:
āmantā  .  na  puriso na indriyanti: purisaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  puriso  indriyā  purisañca  indriye  ca ṭhapetvā
avasesā  na  ceva  puriso  na ca indriyā . na indriyā na
purisindriyanti: āmantā . na jīvitaṃ na indriyanti: jīvitaṃ ṭhapetvā
avasesā indriyā na jīvitaṃ indriyā jīvitañca indriye ca ṭhapetvā
avasesā na ceva jīvitaṃ na ca indriyā. Na indriyā na jīvitindriyanti:
āmantā.
   [447] Na sukhaṃ na indriyanti: sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na  sukhaṃ indriyā sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva
sukhaṃ na ca indriyā . na indriyā na sukhindriyanti: āmantā .
Na dukkhaṃ na indriyanti: dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na dukkhaṃ
indriyā  dukkhañca  indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ
na  ca  indriyā  . na indriyā na dukkhindriyanti: āmantā .
Na  somanassaṃ na indriyanti: somanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na  somanassaṃ indriyā somanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
Na ceva somanassaṃ na ca indriyā. Na indriyā na somanassindriyanti:
āmantā  .  na  domanassaṃ  na  indriyanti:  domanassaṃ ṭhapetvā
avasesā  indriyā na domanassaṃ indriyā domanassañca indriye ca
ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā. Na indriyā
na  domanassindriyanti:  āmantā  .  na upekkhā na indriyanti:
upekkhaṃ  ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  upekkhā  indriyā
upekkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca
indriyā. Na indriyā na upekkhindriyanti: āmantā.
   [448]  Na  saddhā na indriyanti: saddhaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  saddhā  indriyā  saddhañca  indriye  ca ṭhapetvā
avasesā  na  ceva  saddhā  na ca indriyā . na indriyā na
saddhindriyanti: āmantā . na viriyaṃ na indriyanti: viriyaṃ ṭhapetvā
avasesā  indriyā  na  viriyaṃ  indriyā  viriyañca  indriye  ca
ṭhapetvā avasesā na ceva viriyaṃ na ca indriyā . Na indriyā na
viriyindriyanti:  āmantā  . na sati na indriyanti: satiṃ ṭhapetvā
avasesā  indriyā na sati indriyā satiñca indriye ca ṭhapetvā
avasesā na ceva sati na ca indriyā. Na indriyā na satindriyanti:
āmantā  .  na samādhi na indriyanti: samādhiṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  samādhi  indriyā  samādhiñca  indriye ca ṭhapetvā
avasesā na ceva samādhi na ca indriyā. Na indriyā na samādhindriyanti:
Driyanti:  āmantā  .  na paññā na indriyanti: paññaṃ ṭhapetvā
avasesā  indriyā  na  paññā  indriyā  paññañca  indriye ca
ṭhapetvā avasesā na ceva paññā na ca indriyā . na indriyā
na paññindriyanti: āmantā.
   [449] Na anaññātaññassāmīti na indriyanti: anaññātaññassāmītiṃ
ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  anaññātaññassāmīti  indriyā
anaññātaññassāmītiñca   indriye   ca   ṭhapetvā   avasesā
na  ceva  anaññātaññassāmīti  na  ca  indriyā  . na indriyā
na anaññātaññassāmītindriyanti: āmantā . na aññaṃ na indriyanti:
aññaṃ  ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  aññaṃ indriyā aññañca
indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā .
Na  indriyā  na  aññindriyanti:  āmantā  . na aññātāvī na
indriyanti:  aññātāviṃ  ṭhapetvā avasesā indriyā na aññātāvī
indriyā  aññātāviñca  indriye  ca ṭhapetvā avasesā na ceva
aññātāvī  na ca indriyā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
            ---------
   [450]   Cakkhu  indriyanti:  āmantā  .  indriyā
sotindriyanti:  sotindriyaṃ  indriyañceva  sotindriyañca  avasesā
indriyā indriyā na sotindriyaṃ . cakkhu indriyanti: āmantā .
Indriyā  ghānindriyanti:  ghānindriyaṃ  indriyañceva  ghānindriyañca
avasesā  indriyā  indriyā  na ghānindriyaṃ . cakkhu indriyanti:
āmantā  .  indriyā  jivhindriyanti:  jivhindriyaṃ  indriyañceva
jivhindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā  na  jivhindriyaṃ .
Cakkhu  indriyanti:  āmantā . indriyā kāyindriyanti: kāyindriyaṃ
indriyañceva   kāyindriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na kāyindriyaṃ . cakkhu indriyanti: āmantā. Indriyā manindriyanti:
manindriyaṃ   indriyañceva   manindriyañca   avasesā   indriyā
indriyā na manindriyaṃ.
   [451] Cakkhu indriyanti: āmantā . indriyā itthindriyanti:
itthindriyaṃ   indriyañceva   itthindriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  itthindriyaṃ  .  cakkhu  indriyanti:  āmantā .
Indriyā purisindriyanti: purisindriyaṃ indriyañceva purisindriyañca
avasesā  indriyā  indriyā  na purisindriyaṃ . cakkhu indriyanti:
āmantā  .  indriyā  jīvitindriyanti:  jīvitindriyaṃ  indriyañceva
jīvitindriyañca avasesā indriyā indriyā na jīvitindriyaṃ.
   [452] Cakkhu indriyanti: āmanatā . indriyā sukhindriyanti:
sukhindriyaṃ  indriyañceva  sukhindriyañca  avasesā indriyā indriyā
na sukhindriyaṃ . Cakkhu indriyanti: āmantā. Indriyā dukkhindriyanti:
dukkhindriyaṃ    indriyañceva    dukkhindriyañca    avasesā
Indriyā indriyā na dukkhindriyaṃ . cakkhu indriyanti: āmantā .
Indriyā   somanassindriyanti:   somanassindriyaṃ   indriyañceva
somanassindriyañca  avasesā indriyā indriyā na somanassindriyaṃ .
Cakkhu  indriyanti:  āmantā  .  indriyā  domanassindriyanti:
domanassindriyaṃ   indriyañceva   domanassindriyañca   avasesā
indriyā  indriyā  na  domanassindriyaṃ  .  cakkhu  indriyanti:
āmantā  . indriyā upekkhindriyanti: upekkhindriyaṃ indriyañceva
upekkhindriyañca avasesā indriyā indriyā na upekkhindriyaṃ.
   [453] Cakkhu indriyanti: āmantā . indriyā saddhindriyanti:
saddhindriyaṃ    indriyañceva    saddhindriyañca    avasesā
indriyā indriyā na saddhindriyaṃ . cakkhu indriyanti: āmantā .
Indriyā viriyindriyanti: viriyindriyaṃ indriyañceva viriyindriyañca
avasesā  indriyā  indriyā  na viriyindriyaṃ . cakkhu indriyanti:
āmantā  .  indriyā  satindriyanti:  satindriyaṃ  indriyañceva
satindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā  na satindriyaṃ . cakkhu
indriyanti:  āmantā  .  indriyā  samādhindriyanti:  samādhindriyaṃ
indriyañceva   samādhindriyañca   avasesā  indriyā  indriyā
na  samādhindriyaṃ  .  cakkhu  indriyanti:  āmantā  .  indriyā
paññindriyanti:    paññindriyaṃ    indriyañceva   paññindriyañca
avasesā indriyā indriyā na paññindriyaṃ.
   [454]   Cakkhu  indriyanti:  āmantā  .  indriyā
anaññātaññassāmītindriyanti: anaññātaññassāmītindriyaṃ
indriyañceva   anaññātaññassāmītindriyañca   avasesā   indriyā
indriyā  na  anaññātaññassāmītindriyaṃ  .  cakkhu  indriyanti:
āmantā  .  indriyā  aññindriyanti:  aññindriyaṃ  indriyañceva
aññindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā  na  aññindriyaṃ .
Cakkhu  indriyanti:  āmantā  .  indriyā  aññātāvindriyanti:
aññātāvindriyaṃ   indriyañceva   aññātāvindriyañca   avasesā
indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [455] Sotaṃ indriyanti: yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva indriyañca
avasesaṃ  sotaṃ  na  indriyaṃ . indriyā cakkhundriyanti: cakkhundriyaṃ
indriyañceva  cakkhundriyañca  avasesā  indriyā  indriyā  na
cakkhundriyaṃ .pe. sotaṃ indriyanti: yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva
indriyañca avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ . indriyā aññātāvindriyanti:
aññātāvindriyaṃ   indriyañceva   aññātāvindriyañca   avasesā
indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [456] Ghānaṃ indriyanti: āmantā . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  ghānaṃ  indriyanti: āmantā .
Indriyā aññātāvindriyanti: aññātāvindriyaṃ
Indriyañceva  aññātāvindriyañca  avasesā  indriyā  indriyā
na aññātāvindriyaṃ.
   [457] Jivhā indriyanti: āmantā . Indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  jivhā indriyanti: āmantā .
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [458] Kāyo indriyanti: yo kāyo indriyaṃ so kāyo ceva
indriyañca  avasesā kāyo na indriyaṃ . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. kāyo indriyanti: yo kāyo indriyaṃ
so kāyo ceva indriyañca avasesā kāyo na indriyaṃ. Indriyā
aññātāvindriyanti:      aññātāvindriyaṃ     indriyañceva
aññātāvindriyañca   avasesā   indriyā   indriyā   na
aññātāvindriyaṃ.
   [459] Mano indriyanti: āmantā . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  mano  indriyanti: āmantā .
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ  indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [460]  Itthī  indriyanti:  no  . indriyā cakkhundriyanti
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na cakkhundriyaṃ .pe. itthī indriyanti: no . indriyā
aññātāvindriyanti:      aññātāvindriyaṃ     indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [461]  Puriso  indriyanti: no . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā na cakkhundriyaṃ .pe. puriso indriyanti: no . indriyā
aññātāvindriyanti:      aññātāvindriyaṃ     indriyañceva
aññātāvindriyañca   avasesā   indriyā   indriyā   na
aññātāvindriyaṃ.
   [462] Jīvitaṃ indriyanti: āmantā . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ   indriyañceva   cakkhundriyañca  avasesā  indriyā
indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  jīvitaṃ  indriyanti: āmantā .
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [463] Sukhaṃ indriyanti: āmantā . indriyā cakkhundriyanti:
cakkhundriyaṃ  indriyañceva cakkhundriyañca avasesā indriyā indriyā
na  cakkhundriyaṃ  .pe.  sukhaṃ  indriyanti:  āmantā  . indriyā
aññātāvindriyanti:  aññātāvindriyaṃ  indriyañceva aññātāvindriyañca
Avasesā  indriyā  indriyā  na  aññātāvindriyaṃ  .  dukkhaṃ
indriyanti:  āmantā  .pe.  somanassaṃ  indriyanti:  āmantā
.pe.  domanassaṃ indriyanti: āmantā .pe. upekkhā indriyanti:
yā  upekkhā  indriyaṃ  sā  upekkhā ceva indriyañca avasesā
upekkhā  na  indriyaṃ  .  indriyā  cakkhundriyanti:  cakkhundriyaṃ
indriyañceva   cakkhundriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na  cakkhundriyaṃ  .pe. upekkhā indriyanti: yā upekkhā indriyaṃ
sā  upekkhā  ceva indriyañca avasesā upekkhā na indriyaṃ .
Indriyā   aññātāvindriyanti:   aññātāvindriyaṃ   indriyañceva
aññātāvindriyañca avasesā indriyā indriyā na aññātāvindriyaṃ.
   [464] Saddhā indriyanti: āmantā .pe. viriyaṃ indriyanti:
āmantā  .pe.  sati  indriyanti:  āmantā  .pe.  samādhi
indriyanti āmantā .pe. Paññā indriyanti: āmantā .pe.
   [465]  Anaññātaññassāmīti  indriyanti:  āmantā  .pe.
Aññaṃ indriyanti: āmantā . indriyā cakkhundriyanti: cakkhundriyaṃ
indriyañceva   cakkhundriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na  cakkhundriyaṃ  .pe. indriyā aññātāvindriyanti: aññātāvindriyaṃ
indriyañceva    aññātāvindriyañca    avasesā    indriyā
indriyā na aññātāvindriyaṃ . aññātāvī indriyanti: āmantā .
Indriyā  cakkhundriyanti:  cakkhundriyaṃ indriyañceva cakkhundriyañca
avasesā  indriyā  indriyā  na  cakkhundriyaṃ  .pe.  aññātāvī
indriyanti:  āmantā  .  indriyā  aññindriyanti:  aññindriyaṃ
indriyañceva   aññindriyañca   avasesā   indriyā  indriyā
na aññindriyaṃ.
   [466]  Na  cakkhu  na indriyanti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na cakkhu indriyā cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na  ceva cakkhu na ca indriyā . na indriyā na sotindriyanti:
āmantā . na cakkhu na indriyanti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na cakkhu indriyā cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva
cakkhu  na ca indriyā . na indriyā na ghānindriyanti: āmantā
.pe.  na cakkhu na indriyanti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na cakkhu indriyā cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu
na ca indriyā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [467] Na sotaṃ na indriyanti: sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na sotaṃ indriyā sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva
sotaṃ  na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti: āmantā
.pe.  na sotaṃ na indriyanti: sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na sotaṃ indriyā sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva
sotaṃ na ca indriyā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [468] Na ghānaṃ na indriyanti: ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na ghānaṃ indriyā ghānañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva
ghānaṃ  na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti: āmantā
.pe.  na ghānaṃ na indriyanti: ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na  ghānaṃ  indriyā  ghānañca  indriye  ca  ṭhapetvā  avasesā
na ceva ghānaṃ na ca indriyā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [469]  Na  jivhā na indriyanti: jivhaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na jivhā indriyā jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na ceva jivhā na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā .pe. na jivhā na indriyanti: jivhaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  jivhā  indriyā  jivhañca  indriye  ca ṭhapetvā
avasesā  na  ceva  jivhā  na ca indriyā . na indriyā na
aññātāvindriyanti: āmantā.
   [470]  Na kāyo na indriyanti: āmantā . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  kāyo  na indriyanti:
āmantā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [471]  Na  mano  na  indriyanti: manaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na mano indriyā manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na  ceva mano na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti:
Āmantā  .pe.  na mano na indriyanti: manaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na mano indriyā manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na ceva mano na ca indriyā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [472]  Na  itthī  na indriyanti: itthiṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na itthī indriyā itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na  ceva itthī na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā  .pe. na itthī na indriyanti: itthiṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na itthī indriyā itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na ceva itthī na ca indriyā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [473]  Na  puriso na indriyanti: purisaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  puriso  indriyā  purisañca  indriye  ca ṭhapetvā
avasesā  na  ceva  puriso  na ca indriyā . na indriyā na
cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  puriso na indriyanti: purisaṃ
ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  puriso  indriyā  purisañca
indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca indriyā.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [474]  Na  jīvitaṃ  na indriyanti: jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na jīvitaṃ indriyā jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
Na  ceva jīvitaṃ na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā  .pe. na jīvitaṃ na indriyanti: jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na jīvitaṃ indriyā jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na ceva jīvitaṃ na ca indriyā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [475] Na sukhaṃ na indriyanti: sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na  sukhaṃ indriyā sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva
sukhaṃ na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti: āmantā .pe.
Na  sukhaṃ  na indriyanti: sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sukhaṃ
indriyā sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sukhaṃ na ca
indriyā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [476]  Na  dukkhaṃ  na indriyanti: dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  dukkhaṃ  indriyā  dukkhañca  indriye  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā. Na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā  .pe.  na  dukkhaṃ  na  indriyanti:  dukkhaṃ  ṭhapetvā
avasesā  indriyā  na  dukkhaṃ  indriyā  dukkhañca  indriye  ca
ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā . na indriyā
na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [477] Na somanassaṃ na indriyanti: somanassaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na somanassaṃ indriyā somanassañca indriye ca ṭhapetvā
Avasesā  na  ceva somanassaṃ na ca indriyā . na indriyā na
cakkhundriyanti: āmantā .pe. na somanassaṃ na indriyanti: somanassaṃ
ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  somanassaṃ indriyā somanassañca
indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva somanassaṃ na ca indriyā.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [478]  Na  domanassaṃ  na  indriyanti: domanassaṃ ṭhapetvā
avasesā  indriyā na domanassaṃ indriyā domanassañca indriye ca
ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā. Na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na domanassaṃ na indriyanti:
domanassaṃ  ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  domanassaṃ  indriyā
domanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca
indriyā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [479] Na upekkhā na indriyanti: upekkhaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  upekkhā indriyā upekkhañca indriye ca ṭhapetvā
avasesā  na  ceva upekkhā na ca indriyā . na indriyā na
cakkhundriyanti: āmantā .pe. na upekkhā na indriyanti: upekkhaṃ
ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  upekkhā  indriyā upekkhañca
indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca indriyā.
Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [480]  Na  saddhā na indriyanti saddhaṃ ṭhapetvā avasesā
Indriyā  na  saddhā  indriyā  saddhañca  indriye  ca ṭhapetvā
avasesā na ceva saddhā na ca indriyā. Na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā  .pe.  na  saddhā  na  indriyanti:  saddhaṃ  ṭhapetvā
avasesā  indriyā  na  saddhā  indriyā  saddhañca  indriye ca
ṭhapetvā avasesā na ceva saddhā na ca indriyā . na indriyā
na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [481]  Na  viriyaṃ  na indriyanti: viriyaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na viriyaṃ indriyā viriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na  ceva  viriyaṃ na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti
āmantā  .pe. na viriyaṃ na indriyanti: viriyaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na viriyaṃ indriyā viriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na ceva viriyaṃ na ca indriyā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [482] Na sati na indriyanti: satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā
na  sati indriyā satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva
sati na ca indriyā . na indriyā na cakkhundriyanti: āmantā .pe.
Na  sati  na indriyanti: satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sati
indriyā satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sati na ca
indriyā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [483]  Na samādhi na indriyanti: samādhiṃ ṭhapetvā avasesā
Indriyā  na  samādhi  indriyā  samādhiñca  indriye ca ṭhapetvā
avasesā na ceva samādhi na ca indriyā. Na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā .pe. na samādhi na indriyanti: samādhiṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  samādhi  indriyā  samādhiñca  indriye ca ṭhapetvā
avasesā  na  ceva  samādhi  na ca indriyā . na indriyā na
aññātāvindriyanti: āmantā.
   [484]  Na  paññā na indriyanti: paññaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  paññā  indriyā  paññañca  indriye  ca ṭhapetvā
avasesā na ceva paññā na ca indriyā. Na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā .pe. na paññā na indriyanti: paññaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  paññā  indriyā  paññañca  indriye  ca ṭhapetvā
avasesā  na  ceva  paññā  na ca indriyā . na indriyā na
aññātāvindriyanti: āmantā.
   [485] Na anaññātaññassāmīti na indriyanti: anaññātaññassāmītiṃ
ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na  anaññātaññassāmīti  indriyā
anaññātaññassāmītiñca   indriye   ca   ṭhapetvā   avasesā
na  ceva  anaññātaññassāmīti  na  ca  indriyā  . na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe.  na  anaññātaññassāmīti
na  indriyanti:  anaññātaññassāmītiṃ  ṭhapetvā  avasesā  indriyā
na    anaññātaññassāmīti    indriyā   anaññātaññassāmītiñca
Indriye  ca ṭhapetvā avasesā na ceva anaññātaññassāmīti na ca
indriyā. Na indriyā na aññātāvindriyanti: āmantā.
   [486]  Na  aññaṃ  na indriyanti: aññaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā  na  aññaṃ  indriyā  aññañca  indriye  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā. Na indriyā na cakkhundriyanti:
āmantā  .pe.  naaññaṃ  naindriyanti:  aññaṃ ṭhapetvā avasesā
indriyā na aññaṃ indriyā aññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā
na ceva aññaṃ na ca indriyā . na indriyā na aññātāvindriyanti:
āmantā.
   [487]  Na  aññātāvī  na indriyanti: aññātāviṃ ṭhapetvā
avasesā indriyā na aññātāvī indriyā aññātāviñca indriye ca
ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca indriyā. Na indriyā
na  cakkhundriyanti:  āmantā  .pe. na aññātāvī na indriyanti:
aññātāviṃ  ṭhapetvā  avasesā  indriyā  na aññātāvī indriyā
aññātāviñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca
indriyā. Na indriyā na aññindriyanti: āmantā.
            Niddesavāro.
           Paṇṇattivāro.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 134-183. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=2671              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=2671              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=379&items=109              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=379              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8713              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8713              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]