ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

           Puggalavāraniddeso
   [44] Yassa cittaṃ uppajjati na nirujjhati tassa cittaṃ nirujjhissati
na  uppajjissatīti:   pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ
uppajjati  na  nirujjhati nirujjhissati na uppajjissati itaresaṃ cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppajjati  na nirujjhati nirujjhissati ceva
uppajjissati  ca . yassa vā pana cittaṃ nirujjhissati na uppajjissati
Tassa  cittaṃ  uppajjati  na  nirujjhatīti:  āmantā  . yassa cittaṃ
na  uppajjati  nirujjhati  tassa  cittaṃ na nirujjhissati uppajjissatīti:
no . yassa vā pana cittaṃ na nirujjhissati uppajjissati tassa cittaṃ
na uppajjati nirujjhatīti: natthi.
   [45]  Yassa  cittaṃ  uppajjati  tassa  cittaṃ  uppannanti:
āmantā  . yassa vā pana cittaṃ uppannaṃ tassa cittaṃ uppajjatīti:
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  no  ca  tesaṃ cittaṃ
uppajjati  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppannañceva
uppajjati ca . yassa cittaṃ na uppajjati tassa cittaṃ na uppannanti:
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ na uppajjati no ca tesaṃ cittaṃ
na  uppannaṃ  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ cittaṃ na ceva
uppajjati na ca uppannaṃ . yassa vā pana cittaṃ na uppannaṃ tassa
cittaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [46] Yassa cittaṃ nirujjhati tassa cittaṃ uppannanti: āmantā.
Yassa  vā  pana  cittaṃ  uppannaṃ  tassa  cittaṃ nirujjhatīti: cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  no  ca tesaṃ cittaṃ nirujjhati
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppannañceva  nirujjhati  ca .
Yassa  cittaṃ  na  nirujjhati  tassa  cittaṃ  na  uppannanti: cittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ cittaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ cittaṃ na uppannaṃ
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ cittaṃ na ceva nirujjhati na ca
Uppannaṃ  .  yassa  vā  pana  cittaṃ  na  uppannaṃ  tassa  cittaṃ
na nirujjhatīti: āmantā.
   [47]  Yassa  cittaṃ  uppajjati  tassa  cittaṃ  uppajjitthāti:
āmantā . yassa vā pana cittaṃ uppajjittha tassa cittaṃ uppajjatīti:
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  cittaṃ  uppajjati cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ cittaṃ uppajjittha ceva uppajjati ca . yassa cittaṃ na uppajjati
tassa  cittaṃ  na  uppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā pana
cittaṃ na uppajjittha tassa cittaṃ na uppajjatīti: natthi.
   {47.1}  Yassa  cittaṃ  uppajjati  tassa cittaṃ uppajjissatīti:
pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ cittaṃ uppajjati no ca tesaṃ cittaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ cittaṃ uppajjati
ceva uppajjissati ca . yassa vā pana cittaṃ uppajjissati tassa cittaṃ
uppajjatīti:  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  cittaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ cittaṃ uppajjati cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppajjissati  ceva  uppajjati  ca .
Yassa  cittaṃ  na  uppajjati  tassa cittaṃ na uppajjissatīti: cittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ cittaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ cittaṃ na uppajjissati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
cittaṃ na ceva uppajjati na ca uppajjissati . yassa vā pana cittaṃ
Na  uppajjissati  tassa  cittaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  na uppajjissati no ca tesaṃ cittaṃ na
uppajjati  pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittaṃ na ceva uppajjissati
na ca uppajjati.
   {47.2}  Yassa  cittaṃ  uppajjittha tassa cittaṃ uppajjissatīti:
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ
cittaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ  cittaṃ  uppajjittha  ceva
uppajjissati  ca  .  yassa vā pana cittaṃ uppajjissati tassa cittaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  . yassa cittaṃ na uppajjittha tassa cittaṃ
na  uppajjissatīti:  nattha  . yassa vā pana cittaṃ na uppajjissati
tassa cittaṃ na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [48] Yassa cittaṃ nirujjhati tassa cittaṃ nirujjhitthāti: āmantā.
Yassa  vā  pana  cittaṃ  nirujjhittha  tassa cittaṃ nirujjhatīti: cittassa
uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ  cittaṃ
nirujjhittha  no  ca  tesaṃ  cittaṃ nirujjhati cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
cittaṃ  nirujjhittha ceva nirujjhati ca . yassa cittaṃ na nirujjhati tassa
cittaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha . yassa vā pana cittaṃ na nirujjhittha
tassa cittaṃ na nirujjhatīti: natthi.
   {48.1}  Yassa  cittaṃ  nirujjhati  tassa  cittaṃ  nirujjhissatīti:
pacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  nirujjhati  no  ca
tesaṃ  cittaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittaṃ
nirujjhati  ceva  nirujjhissati  ca . yassa vā pana cittaṃ nirujjhissati
Tassa  cittaṃ  nirujjhatīti:  cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittaṃ  nirujjhissati no ca tesaṃ cittaṃ nirujjhati
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  nirujjhissati ceva nirujjhati ca .
Yassa cittaṃ na nirujjhati tassa cittaṃ na nirujjhissatīti: nirujjhissati .
Yassa vā pana cittaṃ na nirujjhissati tassa cittaṃ na nirujjhatīti: nirujjhati.
   {48.2}  Yassa  cittaṃ  nirujjhittha  tassa  cittaṃ nirujjhissatīti:
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ cittaṃ nirujjhittha no ca tesaṃ cittaṃ
nirujjhissati itaresaṃ tesaṃ cittaṃ nirujjhittha ceva nirujjhissati ca. Yassa
vā pana cittaṃ nirujjhissati tassa cittaṃ nirujjhitthāti: āmantā. Yassa
cittaṃ na nirujjhittha tassa cittaṃ na nirujjhissatīti: natthi. Yassa vā pana
cittaṃ na nirujjhissati tassa cittaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha.
   [49]  Yassa  cittaṃ  uppajjati  tassa  cittaṃ  nirujjhitthāti:
āmantā . yassa vā pana cittaṃ nirujjhittha tassa cittaṃ uppajjatīti:
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittaṃ
nirujjhittha  no ca tesaṃ cittaṃ uppajjati cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ
cittaṃ nirujjhittha ceva uppajjati ca . yassa cittaṃ na uppajjati tassa
cittaṃ na nirujjhitthāti: nirujjhittha . yassa vā pana cittaṃ na nirujjhittha
tassa cittaṃ na uppajjatīti: natthi.
   {49.1}  Yassa  cittaṃ  uppajjati  tassa  cittaṃ nirujjhissatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  cittaṃ  nirujjhissati  tassa  cittaṃ
uppajjatīti:    cittassa    bhaṅgakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ
Asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittaṃ  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  cittaṃ
uppajjati  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  nirujjhissati  ceva
uppajjati ca . yassa cittaṃ na uppajjati tassa cittaṃ na nirujjhissatīti:
cittassa    bhaṅgakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ    asaññasattānaṃ
tesaṃ  cittaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  cittaṃ na nirujjhissati
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  na  ceva uppajjati na ca
nirujjhissati  .  yassa  vā  pana  cittaṃ na nirujjhissati tassa cittaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   {49.2}  Yassa  cittaṃ  uppajjittha  tassa cittaṃ nirujjhissatīti:
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ
cittaṃ  nirujjhissati  itaresaṃ  tesaṃ  cittaṃ  uppajjittha  ceva
nirujjhissati  ca  .  yassa  vā  pana cittaṃ nirujjhissati tassa cittaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  cittaṃ  na  uppajjittha  tassa
cittaṃ na nirujjhissatīti: natthi . yassa vā pana cittaṃ na nirujjhissati
tassa cittaṃ na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [50] Yassa cittaṃ uppajjati tassa cittaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
Yassa  vā  pana cittaṃ na nirujjhati tassa cittaṃ uppajjatīti: nirodha-
samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittaṃ na nirujjhati no ca tesaṃ
cittaṃ  uppajjati  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  na nirujjhati
ceva uppajjati ca . yassa cittaṃ na uppajjati tassa cittaṃ nirujjhatīti:
nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ cittaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
Cittaṃ  nirujjhati  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittaṃ na uppajjati ceva
nirujjhati  ca  .  yassa  vā  pana  cittaṃ nirujjhati tassa cittaṃ na
uppajjatīti: āmantā.
   [51]  Yassa  cittaṃ  uppajjamānaṃ  tassa  cittaṃ  uppannanti:
āmantā . yassa vā pana cittaṃ uppannaṃ tassa cittaṃ uppajjamānanti:
cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittaṃ uppannaṃ no ca tesaṃ cittaṃ uppajjamānaṃ
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ uppannañceva uppajjamānañca .
Yassa  cittaṃ  na  uppajjamānaṃ  tassa cittaṃ na uppannanti: cittassa
bhaṅgakkhaṇe tesaṃ cittaṃ na uppajjamānaṃ no ca tesaṃ cittaṃ na uppannaṃ
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittaṃ  na ceva uppajjamānaṃ
na ca uppannaṃ . yassa vā pana cittaṃ na uppannaṃ tassa cittaṃ na
uppajjamānanti: āmantā.
   [52]  Yassa  cittaṃ  nirujjhamānaṃ  tassa  cittaṃ  uppannanti:
āmantā . yassa vā pana cittaṃ uppannaṃ tassa cittaṃ nirujjhamānanti:
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  no ca tesaṃ cittaṃ
nirujjhamānaṃ   cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  cittaṃ  uppannañceva
nirujjhamānañca . yassa cittaṃ na nirujjhamānaṃ tassa cittaṃ na uppannanti:
cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ cittaṃ na nirujjhamānaṃ no ca tesaṃ cittaṃ
na  uppannaṃ  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ cittaṃ na ceva
nirujjhamānaṃ na ca uppannaṃ . yassa vā pana cittaṃ na uppannaṃ tassa
Cittaṃ na nirujjhamānanti: āmantā.
   [53]  Yassa  cittaṃ  uppannaṃ  tassa  cittaṃ  uppajjitthāti:
āmantā . yassa vā pana cittaṃ uppajjittha tassa cittaṃ uppannanti:
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittaṃ  uppajjittha  no  ca
tesaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  cittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  cittaṃ  uppajjittha ceva
uppannañca.
   {53.1}  Yassa  cittaṃ  uppannaṃ  tassa  cittaṃ uppajjissatīti:
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  no  ca  tesaṃ  cittaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  cittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  cittaṃ  uppannañceva
uppajjissati  ca  .  yassa vā pana cittaṃ uppajjissati tassa cittaṃ
uppannanti:   nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   cittaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ cittaṃ uppannaṃ cittasamaṅgīnaṃ tesaṃ cittaṃ
uppajjissati ceva uppannañca . yassa cittaṃ na uppannaṃ tassa cittaṃ
na uppajjitthāti: uppajjittha . yassa vā pana cittaṃ na uppajjittha
tassa  cittaṃ na uppannanti: natthi . yassa cittaṃ na uppannaṃ tassa
cittaṃ  na  uppajjissatīti:  uppajjissati  .  yassa  vā pana cittaṃ
na uppajjissati tassa cittaṃ na uppannanti: uppannaṃ.
   [54]  Yassa  cittaṃ  uppajjittha no ca tassa cittaṃ uppannaṃ
tassa  cittaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana cittaṃ
uppajjissati  no ca tassa cittaṃ uppannaṃ tassa cittaṃ uppajjitthāti:
āmantā . yassa cittaṃ na uppajjittha no ca tassa cittaṃ na uppannaṃ
Tassa  cittaṃ  na  uppajjissatīti:  natthi  .  yassa vā pana cittaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tassa  cittaṃ  na  uppannaṃ tassa cittaṃ
na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [55]  Uppannaṃ  uppajjamānanti:  bhaṅgakkhaṇe uppannaṃ no ca
uppajjamānaṃ   uppādakkhaṇe   uppannañceva  uppajjamānañca  .
Uppajjamānaṃ   uppannanti:  āmantā  .  na  uppannaṃ  na
uppajjamānanti:  āmantā  .  na  uppajjamānaṃ  na  uppannanti:
bhaṅgakkhaṇe  na  uppajjamānaṃ  no  ca  na  uppannaṃ  atītānāgataṃ
cittaṃ na ceva uppajjamānaṃ na ca uppannaṃ.
   [56]  Niruddhaṃ  nirujjhamānanti:  no . nirujjhamānaṃ niruddhanti:
no  . na niruddhaṃ na nirujjhamānanti: bhaṅgakkhaṇe na niruddhaṃ no ca
na  nirujjhamānaṃ  uppādakkhaṇe  anāgatañca  cittaṃ  na  ceva niruddhaṃ
na  ca  nirujjhamānaṃ  .  na  nirujjhamānaṃ na niruddhanti: atītaṃ cittaṃ
na  nirujjhamānaṃ  no  ca  na niruddhaṃ uppādakkhaṇe anāgatañca cittaṃ
na ceva nirujjhamānaṃ na ca niruddhaṃ.
   [57] Yassa cittaṃ uppajjamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ
nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  tassa  cittanti:
bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ  uppādakkhaṇaṃ  vītikkantaṃ  bhaṅgakkhaṇaṃ  avītikkantaṃ
atītaṃ  cittaṃ  uppādakkhaṇañca  vītikkantaṃ  bhaṅgakkhaṇañca  vītikkantaṃ .
Yassa  vā  pana  cittaṃ nirujjhamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ
Uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  tassa  cittanti:
atītaṃ cittaṃ.
   {57.1}  Yassa  cittaṃ  na  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ
atikkantakālaṃ  na  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ
tassa  cittanti:  uppādakkhaṇe  anāgatañca cittaṃ . yassa vā pana
cittaṃ  na  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  na
uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  tassa  cittanti:
bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ  bhaṅgakkhaṇaṃ  avītikkantaṃ  no  ca  uppādakkhaṇaṃ
avītikkantaṃ   uppādakkhaṇe   anāgatañca   cittaṃ   bhaṅgakkhaṇañca
avītikkantaṃ uppādakkhaṇañca avītikkantaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 14-23. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=274              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=274              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=44&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=44              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]