ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

           Puggalavaraniddeso
   [44] Yassa cittam uppajjati na nirujjhati tassa cittam nirujjhissati
na  uppajjissatiti:   pacchimacittassa  uppadakkhane  tesam  cittam
uppajjati  na  nirujjhati nirujjhissati na uppajjissati itaresam cittassa
uppadakkhane  tesam  cittam  uppajjati  na nirujjhati nirujjhissati ceva
uppajjissati  ca . yassa va pana cittam nirujjhissati na uppajjissati
Tassa  cittam  uppajjati  na  nirujjhatiti:  amanta  . yassa cittam
na  uppajjati  nirujjhati  tassa  cittam na nirujjhissati uppajjissatiti:
no . yassa va pana cittam na nirujjhissati uppajjissati tassa cittam
na uppajjati nirujjhatiti: natthi.
   [45]  Yassa  cittam  uppajjati  tassa  cittam  uppannanti:
amanta  . yassa va pana cittam uppannam tassa cittam uppajjatiti:
cittassa  bhangakkhane  tesam  cittam  uppannam  no  ca  tesam cittam
uppajjati  cittassa  uppadakkhane  tesam  cittam  uppannanceva
uppajjati ca . yassa cittam na uppajjati tassa cittam na uppannanti:
cittassa  bhangakkhane  tesam  cittam na uppajjati no ca tesam cittam
na  uppannam  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam cittam na ceva
uppajjati na ca uppannam . yassa va pana cittam na uppannam tassa
cittam na uppajjatiti: amanta.
   [46] Yassa cittam nirujjhati tassa cittam uppannanti: amanta.
Yassa  va  pana  cittam  uppannam  tassa  cittam nirujjhatiti: cittassa
uppadakkhane  tesam  cittam  uppannam  no  ca tesam cittam nirujjhati
cittassa  bhangakkhane  tesam  cittam  uppannanceva  nirujjhati  ca .
Yassa  cittam  na  nirujjhati  tassa  cittam  na  uppannanti: cittassa
uppadakkhane tesam cittam na nirujjhati no ca tesam cittam na uppannam
nirodhasamapannanam  asannasattanam tesam cittam na ceva nirujjhati na ca
Uppannam  .  yassa  va  pana  cittam  na  uppannam  tassa  cittam
na nirujjhatiti: amanta.
   [47]  Yassa  cittam  uppajjati  tassa  cittam  uppajjitthati:
amanta . yassa va pana cittam uppajjittha tassa cittam uppajjatiti:
cittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  cittam
uppajjittha  no  ca  tesam  cittam  uppajjati cittassa uppadakkhane
tesam cittam uppajjittha ceva uppajjati ca . yassa cittam na uppajjati
tassa  cittam  na  uppajjitthati:  uppajjittha  .  yassa  va pana
cittam na uppajjittha tassa cittam na uppajjatiti: natthi.
   {47.1}  Yassa  cittam  uppajjati  tassa cittam uppajjissatiti:
pacchimacittassa uppadakkhane tesam cittam uppajjati no ca tesam cittam
uppajjissati  itaresam  cittassa  uppadakkhane  tesam cittam uppajjati
ceva uppajjissati ca . yassa va pana cittam uppajjissati tassa cittam
uppajjatiti:  cittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam
tesam  cittam  uppajjissati  no  ca  tesam cittam uppajjati cittassa
uppadakkhane  tesam  cittam  uppajjissati  ceva  uppajjati  ca .
Yassa  cittam  na  uppajjati  tassa cittam na uppajjissatiti: cittassa
bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam tesam cittam na uppajjati
no  ca  tesam cittam na uppajjissati pacchimacittassa bhangakkhane tesam
cittam na ceva uppajjati na ca uppajjissati . yassa va pana cittam
Na  uppajjissati  tassa  cittam  na  uppajjatiti:  pacchimacittassa
uppadakkhane  tesam  cittam  na uppajjissati no ca tesam cittam na
uppajjati  pacchimacittassa bhangakkhane tesam cittam na ceva uppajjissati
na ca uppajjati.
   {47.2}  Yassa  cittam  uppajjittha tassa cittam uppajjissatiti:
pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  cittam  uppajjittha  no  ca tesam
cittam  uppajjissati  itaresam  tesam  cittam  uppajjittha  ceva
uppajjissati  ca  .  yassa va pana cittam uppajjissati tassa cittam
uppajjitthati:  amanta  . yassa cittam na uppajjittha tassa cittam
na  uppajjissatiti:  nattha  . yassa va pana cittam na uppajjissati
tassa cittam na uppajjitthati: uppajjittha.
   [48] Yassa cittam nirujjhati tassa cittam nirujjhitthati: amanta.
Yassa  va  pana  cittam  nirujjhittha  tassa cittam nirujjhatiti: cittassa
uppadakkhane   nirodhasamapannanam   asannasattanam   tesam  cittam
nirujjhittha  no  ca  tesam  cittam nirujjhati cittassa bhangakkhane tesam
cittam  nirujjhittha ceva nirujjhati ca . yassa cittam na nirujjhati tassa
cittam na nirujjhitthati: nirujjhittha . yassa va pana cittam na nirujjhittha
tassa cittam na nirujjhatiti: natthi.
   {48.1}  Yassa  cittam  nirujjhati  tassa  cittam  nirujjhissatiti:
pacchimacittassa   bhangakkhane  tesam  cittam  nirujjhati  no  ca
tesam  cittam  nirujjhissati  itaresam  cittassa  bhangakkhane tesam cittam
nirujjhati  ceva  nirujjhissati  ca . yassa va pana cittam nirujjhissati
Tassa  cittam  nirujjhatiti:  cittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  cittam  nirujjhissati no ca tesam cittam nirujjhati
cittassa  bhangakkhane  tesam  cittam  nirujjhissati ceva nirujjhati ca .
Yassa cittam na nirujjhati tassa cittam na nirujjhissatiti: nirujjhissati .
Yassa va pana cittam na nirujjhissati tassa cittam na nirujjhatiti: nirujjhati.
   {48.2}  Yassa  cittam  nirujjhittha  tassa  cittam nirujjhissatiti:
pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam cittam nirujjhittha no ca tesam cittam
nirujjhissati itaresam tesam cittam nirujjhittha ceva nirujjhissati ca. Yassa
va pana cittam nirujjhissati tassa cittam nirujjhitthati: amanta. Yassa
cittam na nirujjhittha tassa cittam na nirujjhissatiti: natthi. Yassa va pana
cittam na nirujjhissati tassa cittam na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [49]  Yassa  cittam  uppajjati  tassa  cittam  nirujjhitthati:
amanta . yassa va pana cittam nirujjhittha tassa cittam uppajjatiti:
cittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  cittam
nirujjhittha  no ca tesam cittam uppajjati cittassa uppadakkhane tesam
cittam nirujjhittha ceva uppajjati ca . yassa cittam na uppajjati tassa
cittam na nirujjhitthati: nirujjhittha . yassa va pana cittam na nirujjhittha
tassa cittam na uppajjatiti: natthi.
   {49.1}  Yassa  cittam  uppajjati  tassa  cittam nirujjhissatiti:
amanta  .  yassa  va  pana  cittam  nirujjhissati  tassa  cittam
uppajjatiti:    cittassa    bhangakkhane    nirodhasamapannanam
Asannasattanam  tesam  cittam  nirujjhissati  no  ca  tesam  cittam
uppajjati  cittassa  uppadakkhane  tesam  cittam  nirujjhissati  ceva
uppajjati ca . yassa cittam na uppajjati tassa cittam na nirujjhissatiti:
cittassa    bhangakkhane    nirodhasamapannanam    asannasattanam
tesam  cittam  na  uppajjati  no  ca  tesam  cittam na nirujjhissati
pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  cittam  na  ceva uppajjati na ca
nirujjhissati  .  yassa  va  pana  cittam na nirujjhissati tassa cittam
na uppajjatiti: amanta.
   {49.2}  Yassa  cittam  uppajjittha  tassa cittam nirujjhissatiti:
pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  cittam  uppajjittha  no  ca tesam
cittam  nirujjhissati  itaresam  tesam  cittam  uppajjittha  ceva
nirujjhissati  ca  .  yassa  va  pana cittam nirujjhissati tassa cittam
uppajjitthati:  amanta  .  yassa  cittam  na  uppajjittha  tassa
cittam na nirujjhissatiti: natthi . yassa va pana cittam na nirujjhissati
tassa cittam na uppajjitthati: uppajjittha.
   [50] Yassa cittam uppajjati tassa cittam na nirujjhatiti: amanta.
Yassa  va  pana cittam na nirujjhati tassa cittam uppajjatiti: nirodha-
samapannanam  asannasattanam  tesam  cittam na nirujjhati no ca tesam
cittam  uppajjati  cittassa  uppadakkhane  tesam  cittam  na nirujjhati
ceva uppajjati ca . yassa cittam na uppajjati tassa cittam nirujjhatiti:
nirodhasamapannanam asannasattanam tesam cittam na uppajjati no ca tesam
Cittam  nirujjhati  cittassa  bhangakkhane tesam cittam na uppajjati ceva
nirujjhati  ca  .  yassa  va  pana  cittam nirujjhati tassa cittam na
uppajjatiti: amanta.
   [51]  Yassa  cittam  uppajjamanam  tassa  cittam  uppannanti:
amanta . yassa va pana cittam uppannam tassa cittam uppajjamananti:
cittassa bhangakkhane tesam cittam uppannam no ca tesam cittam uppajjamanam
cittassa  uppadakkhane  tesam  cittam uppannanceva uppajjamananca .
Yassa  cittam  na  uppajjamanam  tassa cittam na uppannanti: cittassa
bhangakkhane tesam cittam na uppajjamanam no ca tesam cittam na uppannam
nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  cittam  na ceva uppajjamanam
na ca uppannam . yassa va pana cittam na uppannam tassa cittam na
uppajjamananti: amanta.
   [52]  Yassa  cittam  nirujjhamanam  tassa  cittam  uppannanti:
amanta . yassa va pana cittam uppannam tassa cittam nirujjhamananti:
cittassa  uppadakkhane  tesam  cittam  uppannam  no ca tesam cittam
nirujjhamanam   cittassa  bhangakkhane  tesam  cittam  uppannanceva
nirujjhamananca . yassa cittam na nirujjhamanam tassa cittam na uppannanti:
cittassa uppadakkhane tesam cittam na nirujjhamanam no ca tesam cittam
na  uppannam  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam cittam na ceva
nirujjhamanam na ca uppannam . yassa va pana cittam na uppannam tassa
Cittam na nirujjhamananti: amanta.
   [53]  Yassa  cittam  uppannam  tassa  cittam  uppajjitthati:
amanta . yassa va pana cittam uppajjittha tassa cittam uppannanti:
nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  cittam  uppajjittha  no  ca
tesam  cittam  uppannam  cittasamanginam  tesam  cittam  uppajjittha ceva
uppannanca.
   {53.1}  Yassa  cittam  uppannam  tassa  cittam uppajjissatiti:
pacchimacittasamanginam  tesam  cittam  uppannam  no  ca  tesam  cittam
uppajjissati  itaresam  cittasamanginam  tesam  cittam  uppannanceva
uppajjissati  ca  .  yassa va pana cittam uppajjissati tassa cittam
uppannanti:   nirodhasamapannanam   asannasattanam   tesam   cittam
uppajjissati  no  ca  tesam cittam uppannam cittasamanginam tesam cittam
uppajjissati ceva uppannanca . yassa cittam na uppannam tassa cittam
na uppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana cittam na uppajjittha
tassa  cittam na uppannanti: natthi . yassa cittam na uppannam tassa
cittam  na  uppajjissatiti:  uppajjissati  .  yassa  va pana cittam
na uppajjissati tassa cittam na uppannanti: uppannam.
   [54]  Yassa  cittam  uppajjittha no ca tassa cittam uppannam
tassa  cittam  uppajjissatiti:  amanta  .  yassa  va pana cittam
uppajjissati  no ca tassa cittam uppannam tassa cittam uppajjitthati:
amanta . yassa cittam na uppajjittha no ca tassa cittam na uppannam
Tassa  cittam  na  uppajjissatiti:  natthi  .  yassa va pana cittam
na  uppajjissati  no  ca  tassa  cittam  na  uppannam tassa cittam
na uppajjitthati: uppajjittha.
   [55]  Uppannam  uppajjamananti:  bhangakkhane uppannam no ca
uppajjamanam   uppadakkhane   uppannanceva  uppajjamananca  .
Uppajjamanam   uppannanti:  amanta  .  na  uppannam  na
uppajjamananti:  amanta  .  na  uppajjamanam  na  uppannanti:
bhangakkhane  na  uppajjamanam  no  ca  na  uppannam  atitanagatam
cittam na ceva uppajjamanam na ca uppannam.
   [56]  Niruddham  nirujjhamananti:  no . nirujjhamanam niruddhanti:
no  . na niruddham na nirujjhamananti: bhangakkhane na niruddham no ca
na  nirujjhamanam  uppadakkhane  anagatanca  cittam  na  ceva niruddham
na  ca  nirujjhamanam  .  na  nirujjhamanam na niruddhanti: atitam cittam
na  nirujjhamanam  no  ca  na niruddham uppadakkhane anagatanca cittam
na ceva nirujjhamanam na ca niruddham.
   [57] Yassa cittam uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam
nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam  tassa  cittanti:
bhangakkhane  cittam  uppadakkhanam  vitikkantam  bhangakkhanam  avitikkantam
atitam  cittam  uppadakkhananca  vitikkantam  bhangakkhananca  vitikkantam .
Yassa  va  pana  cittam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam
Uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam  tassa  cittanti:
atitam cittam.
   {57.1}  Yassa  cittam  na  uppajjamanam  khanam khanam vitikkantam
atikkantakalam  na  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
tassa  cittanti:  uppadakkhane  anagatanca cittam . yassa va pana
cittam  na  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam  na
uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam  tassa  cittanti:
bhangakkhane  cittam  bhangakkhanam  avitikkantam  no  ca  uppadakkhanam
avitikkantam   uppadakkhane   anagatanca   cittam   bhangakkhananca
avitikkantam uppadakkhananca avitikkantam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 14-23. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=274&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=274&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=44&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=44              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]