ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

            Pavattivāro
   [488]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  sotindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  asotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ sotindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ sasotakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhundriyañca   uppajjati  sotindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:  sasotakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ sotindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sasotakānaṃ
sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   sotindriyañca   uppajjati
cakkhundriyañca uppajjati.
   [489]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  ghānindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhundriyañca   uppajjati  ghānindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānindriyañca uppajjati cakkhundriyañca
uppajjati.
   [490]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ
Uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjati sacakkhukānaṃ itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   cakkhundriyañca   uppajjati   itthindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:  itthīnaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tāsaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati itthīnaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [491]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ purisānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhundriyañca   uppajjati  purisindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:  purisānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ uppajjati purisānaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   purisindriyañca   uppajjati  cakkhundriyañca
uppajjati.
   [492]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa
cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ
uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
Tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [493]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  vinā  somanassena  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati
sacakkhukānaṃ  somanassena  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati
somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [494]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjati
sacakkhukānaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca uppajjati
upekkhindriyañca  uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati
tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  upekkhāya  acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati
upekkhāya   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyañca
uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [495]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ sahetukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhundriyañca   uppajjati  saddhindriyañca
Uppajjati  .  yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:  sahetukānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ saddhindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   saddhindriyañca   uppajjati  cakkhundriyañca
uppajjati.
   [496]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjatīti:   sacakkhukānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
ñāṇasampayuttānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca  uppajjati
paññindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana paññindriyaṃ uppajjati
tassa   cakkhundriyaṃ   uppajjatīti:   ñāṇasampayuttānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
uppajjati   ñāṇasampayuttānaṃ   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
paññindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [497] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:  sacittakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [498]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ
Uppajjatīti:  saghānakānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjati saghānakānaṃ itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   ghānindriyañca   uppajjati   itthindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ
uppajjatīti:  itthīnaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tāsaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati itthīnaṃ saghānakānaṃ
upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   itthindriyañca   uppajjati   ghānindriyañca
uppajjati.
   [499]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ purisānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānindriyañca   uppajjati  purisindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ
uppajjatīti:  purisānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ uppajjati purisānaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   purisindriyañca   uppajjati  ghānindriyañca
uppajjati.
   [500] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ
uppajjatīti:  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjati
No  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [501]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  vinā  somanassena  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati
saghānakānaṃ  somanassena  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānindriyañca uppajjati
somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjati  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  somanassena  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati somanassena saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca
uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [502]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjati
saghānakānaṃ   upekkhāya   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānindriyañca
uppajjati  upekkhindriyañca uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ
uppajjati  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  upekkhāya  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati   upekkhāya   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
upekkhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [503]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjata  no  ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ sahetukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānindriyañca   uppajjati  saddhindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ
uppajjatīti:  sahetukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ saddhindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   saddhindriyañca   uppajjati  ghānindriyañca
uppajjati.
   [504]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjatīti:   saghānakānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ
ñāṇasampayuttānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  uppajjati
paññindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana paññindriyaṃ uppajjati
tassa   ghānindriyaṃ   uppajjatīti:   ñāṇasampayuttānaṃ  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati   ñāṇasampayuttānaṃ   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
paññindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [505] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ
Uppajjatīti:  sacittakānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [506]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjatīti:  no  .  yassa  vā  pana purisindriyaṃ uppajjati tassa
itthindriyaṃ uppajjatīti: no.
   [507]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa
itthindriyaṃ  uppajjatīti:  naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ
tāsaṃ jīvitindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [508]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:   itthīnaṃ  vinā  somanassena  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ
itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ somanassindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ
somanassena   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   itthindriyañca   uppajjati
somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjati  tassa  itthindriyaṃ  uppajjatīti:  somanassena  naitthīnaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ
uppajjati  somanassena  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ somanassindriyañca
uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [509]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  itthīnaṃ  vinā upekkhāya upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tāsaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ
upekkhāya   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   itthindriyañca   uppajjati
upekkhindriyañca  uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati
tassa  itthindriyaṃ  uppajjatīti:  upekkhāya  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati
upekkhāya  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  upekkhindriyañca  uppajjati
itthindriyañca uppajjati.
   [510]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  itthīnaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tāsaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjati itthīnaṃ sahetukānaṃ
upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   itthindriyañca   uppajjati   saddhindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ
uppajjatīti:  sahetukānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  saddhindriyaṃ
uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ
tāsaṃ saddhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [511] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti:
itthīnaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyaṃ uppajjati
no  ca  tāsaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ
Upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   itthindriyañca   uppajjati   paññindriyañca
uppajjati  .  yassa  vā  pana  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa
itthindriyaṃ  uppajjatīti:  ñāṇasampayuttānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ uppajjati
ñāṇasampayuttānaṃ   itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   paññindriyañca
uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [512] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ
uppajjatīti:  sacittakānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ
tāsaṃ manindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [513]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa
purisindriyaṃ  uppajjatīti:  napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [514]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjatīti: purisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ
somanassena   upapajjantānaṃ   tesaṃ   purisindriyañca   uppajjati
Somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjati  tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  somanassena  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjati  somanassena  purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca
uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [515]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  purisānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upekkhāya
upapajjantānaṃ   tesaṃ  purisindriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca
uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ
uppajjatīti:  upekkhāya  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ uppajjati upekkhāya purisānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ  upekkhindriyañca  uppajjati  purisindriyañca
uppajjati.
   [516]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  purisānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  saddhindriyaṃ uppajjati purisānaṃ sahetukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   purisindriyañca   uppajjati  saddhindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ
uppajjatīti:  sahetukānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  sandhindriyaṃ
Uppajjati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ purisānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   saddhindriyañca   uppajjati  purisindriyañca
uppajjati.
   [517]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjatīti:   purisānaṃ   ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
purisindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati purisānaṃ
ñāṇasampayuttānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  uppajjati
paññindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana paññindriyaṃ uppajjati
tassa   purisindriyaṃ   uppajjatīti:   ñāṇasampayuttānaṃ   napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjati   ñāṇasampayuttānaṃ   purisānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
paññindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [518] Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ
uppajjatīti:  sacittakānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [519]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  vinā  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte  somanassa-
vippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  jīvitindriyaṃ uppajjati no ca
Tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati  somanassena  upapajjantānaṃ pavatte
somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   jīvitindriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana
somanassindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [520] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti:
vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
uppajjati  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte upekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ  jīvitindriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca
uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [521]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte saddhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ
uppajjati  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   jīvitindriyañca   uppajjati  saddhindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [522] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti:
ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   ñāṇavippayuttacittassa
Uppādakkhaṇe  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ
uppajjati    ñāṇasampayuttānaṃ    upapajjantānaṃ    pavatte
ñāṇasampayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ   jīvitindriyañca
uppajjati  paññindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā pana paññindriyaṃ
uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [523] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti:
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ
manindriyaṃ  uppajjati  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   jīvitindriyañca   uppajjati   manindriyañca
uppajjati  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [524]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  no  .  yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa
somanassindriyaṃ uppajjatīti: no.
   [525]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjatīti:   somanassena   ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
somanassasampayuttasaddhāvippayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati somanassena
upapajjantānaṃ    pavatte    somanassasampayuttasaddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  somanassindriyañca  uppajjati  saddhindriyañca
Uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  sahetukānaṃ  vinā  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāsampayuttasomanassavippayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati somanassena
upapajjantānaṃ    pavatte    saddhāsampayuttasomanassasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyañca  uppajjati  somanassindriyañca
uppajjati.
   [526]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjatīti:  somanassena  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
somanassasampayuttañāṇavippayuttacittassa     uppādakkhaṇe    tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati
somanassena    ñāṇasampayuttānaṃ    upapajjantānaṃ    pavatte
somanassasampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ somanassindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
   {526.1} Yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  ñāṇasampayuttānaṃ  vinā  somanassena  upapajjantānaṃ
pavatte    ñāṇasampayuttasomanassavippayuttacittassa    uppādakkhaṇe
tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati
ñāṇasampayuttānaṃ    somanassena    upapajjantānaṃ    pavatte
ñāṇasampayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ paññindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
   [527]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa
somanassindriyaṃ   uppajjatīti:   sacittakānaṃ   vinā  somanassena
upapajjantānaṃ   pavatte   somanassavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati
somanassena   upapajjantānaṃ   pavatte   somanassasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ  manindriyañca  uppajjati  somanassindriyañca
uppajjati.
   [528]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  upekkhāya  ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhā-
sampayuttasaddhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati upekkhāya sahetukānaṃ
upapajjantānaṃ    pavatte    upekkhāsampayuttasaddhāsampayuttacitassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ  upekkhindriyañca  uppajjati  saddhindriyañca
uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  sahetukānaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāsampayuttaupekkhāvippayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ
upekkhāya   upapajjantānaṃ   pavatte   saddhāsampayuttaupekkhā-
sampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyañca  uppajjati
upekkhindriyañca uppajjati.
   [529]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjatīti:  upekkhāya  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
upekkhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa     uppādakkhaṇe    tesaṃ
upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati upekkhāya
ñāṇasampayuttānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   upekkhāsampayutta-
ñāṇasampayuttacitassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyañca  uppajjati
paññindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana paññindriyaṃ uppajjati
tassa  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  ñāṇasampayuttānaṃ  vinā upekkhāya
upapajjantānaṃ    pavatte    ñāṇasampayuttaupekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
uppajjati   ñāṇasampayuttānaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte
ñāṇasampayuttaupekkhāsampayuttacittassa     uppādakkhaṇe    tesaṃ
paññindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
   [530]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa
upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  sacittakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ
pavatte    upekkhāvippayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
manindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati upekkhāya
upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
manindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
   [531]  Yassa  saddhindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjatīti:  sahetukānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyaṃ
uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ     pavatte    saddhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   saddhindriyañca   uppajjati  paññindriyañca
uppajjati  .  yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [532] Yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ
uppajjatīti:   sacittakānaṃ   ahetukānaṃ   upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca
tesaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjati  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  manindriyañca  uppajjati
saddhindriyañca uppajjati.
   [533] Yassa paññindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ
uppajjatīti:  sacittakānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
ñāṇavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ
Pavatte  ñāṇasampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  manindriyañca
uppajjati paññindriyañca uppajjati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 184-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=3678              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=3678              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=488&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=488              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]