ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

           Dhammavāraniddeso
   [58]  Yaṃ  cittaṃ  uppajjati na nirujjhati taṃ cittaṃ nirujjhissati
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yaṃ  vā  pana cittaṃ nirujjhissati
na  uppajjissati  taṃ cittaṃ uppajjati na nirujjhatīti: āmantā . yaṃ
cittaṃ na uppajjati nirujjhati taṃ cittaṃ na nirujjhissati uppajjissatīti:
no  .  yaṃ  vā  pana cittaṃ na nirujjhissati uppajjissati taṃ cittaṃ
na uppajjati nirujjhatīti: natthi.
   [59]  Yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ uppannanti: āmantā .
Yaṃ  vā  pana cittaṃ uppannaṃ taṃ cittaṃ uppajjatīti: bhaṅgakkhaṇe cittaṃ
uppannaṃ  no  ca  taṃ  cittaṃ  uppajjati  uppādakkhaṇe  cittaṃ
uppannañceva  uppajjati  ca  .  yaṃ  cittaṃ na uppajjati taṃ cittaṃ
Na  uppannanti: bhaṅgakkhaṇe cittaṃ na uppajjati no ca taṃ cittaṃ na
uppannaṃ  atītānāgataṃ  cittaṃ  na ceva uppajjati na ca uppannaṃ .
Yaṃ vā pana cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [60]  Yaṃ  cittaṃ nirujjhati taṃ cittaṃ uppannanti: āmantā .
Yaṃ  vā pana cittaṃ uppannaṃ taṃ cittaṃ nirujjhatīti: uppādakkhaṇe cittaṃ
uppannaṃ  no  ca  taṃ cittaṃ nirujjhati bhaṅgakkhaṇe cittaṃ uppannañceva
nirujjhati  ca  .  yaṃ  cittaṃ  na nirujjhati taṃ cittaṃ na uppannanti:
uppādakkhaṇe  cittaṃ  na  nirujjhati  no  ca  taṃ cittaṃ na uppannaṃ
atītānāgataṃ cittaṃ na ceva nirujjhati na ca uppannaṃ . yaṃ vā pana
cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [61] Yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ uppajjitthāti: no. Yaṃ vā
pana  cittaṃ  uppajjittha  taṃ cittaṃ uppajjatīti: no . yaṃ cittaṃ na
uppajjati  taṃ  cittaṃ  na  uppajjitthāti:  atītaṃ cittaṃ na uppajjati
no  ca  taṃ  cittaṃ  na uppajjittha bhaṅgakkhaṇe anāgatañca cittaṃ na
ceva uppajjati na ca uppajjittha . yaṃ vā pana cittaṃ na uppajjittha
taṃ  cittaṃ  na  uppajjatīti:  uppādakkhaṇe cittaṃ na uppajjittha no
ca  taṃ  cittaṃ  na  uppajjati bhaṅgakkhaṇe anāgatañca cittaṃ na ceva
uppajjittha na ca uppajjati.
   {61.1} Yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ uppajjissatīti: no. Yaṃ vā
pana cittaṃ uppajjissati taṃ cittaṃ uppajjatīti: no. Yaṃ cittaṃ na uppajjati
Taṃ  cittaṃ  na  uppajjissatīti:  anāgataṃ cittaṃ na uppajjati no ca
taṃ  cittaṃ  na  uppajjissati  bhaṅgakkhaṇe  atītañca  cittaṃ  na ceva
uppajjati  na ca uppajjissati . yaṃ vā pana cittaṃ na uppajjissati
taṃ  cittaṃ  na  uppajjatīti:  uppādakkhaṇe  cittaṃ  na  uppajjissati
no  ca  taṃ cittaṃ na uppajjati bhaṅgakkhaṇe atītañca cittaṃ na ceva
uppajjissati na ca uppajjati.
   {61.2} Yaṃ cittaṃ uppajjittha taṃ cittaṃ uppajjissatīti: no .
Yaṃ  vā pana cittaṃ uppajjissati taṃ cittaṃ uppajjitthāti: no . yaṃ
cittaṃ  na  uppajjittha  taṃ  cittaṃ  na uppajjissatīti: anāgataṃ cittaṃ
na  uppajjittha  no  ca taṃ cittaṃ na uppajjissati paccuppannaṃ cittaṃ
na  ceva  uppajjittha na ca uppajjissati . yaṃ vā pana cittaṃ na
uppajjissati taṃ cittaṃ na uppajjitthāti: atītaṃ cittaṃ na uppajjissati
no ca taṃ cittaṃ na uppajjittha paccuppannaṃ cittaṃ na ceva uppajjissati
na ca uppajjittha.
   [62] Yaṃ cittaṃ nirujjhati taṃ cittaṃ nirujjhitthāti: no. Yaṃ vā pana
cittaṃ  nirujjhittha taṃ cittaṃ nirujjhatīti: no . yaṃ cittaṃ na nirujjhati
taṃ cittaṃ na nirujjhitthāti: atītaṃ cittaṃ na nirujjhati no ca taṃ cittaṃ
na  nirujjhittha  uppādakkhaṇe  anāgatañca  cittaṃ  na  ceva nirujjhati
na  ca  nirujjhittha  .  yaṃ  vā pana cittaṃ na nirujjhittha taṃ cittaṃ
na  nirujjhatīti:  bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ  na  nirujjhittha no ca taṃ cittaṃ
na  nirujjhati  uppādakkhaṇe  anāgatañca  cittaṃ  na  ceva nirujjhittha
Na ca nirujjhati.
   {62.1} Yaṃ cittaṃ nirujjhati taṃ cittaṃ nirujjhissatīti: no . yaṃ
vā pana cittaṃ nirujjhissati taṃ cittaṃ nirujjhatīti: no . yaṃ cittaṃ na
nirujjhati  taṃ  cittaṃ  na  nirujjhissatīti:  uppādakkhaṇe  anāgatañca
cittaṃ na nirujjhati no ca taṃ cittaṃ na nirujjhissati atītaṃ cittaṃ na ceva
nirujjhati  na ca nirujjhissati . yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhissati taṃ
cittaṃ  na  nirujjhatīti:  bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ na nirujjhissati no ca taṃ
cittaṃ na nirujjhati atītaṃ cittaṃ na ceva nirujjhissati na ca nirujjhati.
   {62.2} Yaṃ cittaṃ nirujjhittha taṃ cittaṃ nirujjhissatīti: no . Yaṃ
vā pana cittaṃ nirujjhissati taṃ cittaṃ nirujjhitthāti: no . yaṃ cittaṃ na
nirujjhittha  taṃ  cittaṃ  na  nirujjhissatīti:  uppādakkhaṇe  anāgatañca
cittaṃ na nirujjhittha no ca taṃ cittaṃ na nirujjhissati bhaṅgakkhaṇe cittaṃ na
ceva nirujjhittha na ca nirujjhissati . yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhissati
taṃ  cittaṃ  na  nirujjhitthāti: atītaṃ cittaṃ na nirujjhissati no ca taṃ
cittaṃ  na  nirujjhittha  bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ na ceva nirujjhissati na ca
nirujjhittha.
   [63]  Yaṃ  cittaṃ  uppajjati  taṃ cittaṃ nirujjhitthāti: no .
Yaṃ  vā  pana  cittaṃ  nirujjhittha  taṃ cittaṃ uppajjatīti: no . yaṃ
cittaṃ  na  uppajjati  taṃ  cittaṃ  na  nirujjhitthāti:  atītaṃ  cittaṃ
na  uppajjati  no ca taṃ cittaṃ na nirujjhittha bhaṅgakkhaṇe anāgatañca
Cittaṃ na ceva uppajjati na ca nirujjhittha . yaṃ vā pana cittaṃ na
nirujjhittha  taṃ  cittaṃ  na  uppajjatīti:  uppādakkhaṇe  cittaṃ  na
nirujjhittha  no  ca  taṃ  cittaṃ  na uppajjati bhaṅgakkhaṇe anāgatañca
cittaṃ na ceva nirujjhittha na ca uppajjati.
   {63.1} Yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ nirujjhissatīti: āmantā.
Yaṃ vā pana cittaṃ nirujjhissati . taṃ cittaṃ uppajjatīti: anāgataṃ cittaṃ
nirujjhissati no ca taṃ cittaṃ uppajjati uppādakkhaṇe cittaṃ nirujjhissati
ceva uppajjati ca . yaṃ cittaṃ na uppajjati taṃ cittaṃ na nirujjhissatīti:
anāgataṃ cittaṃ na uppajjati no ca taṃ cittaṃ na nirujjhissati bhaṅgakkhaṇe
atītañca cittaṃ na ceva uppajjati na ca nirujjhissati. Yaṃ vā pana cittaṃ
na nirujjhissati taṃ cittaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   {63.2} Yaṃ cittaṃ uppajjittha taṃ cittaṃ nirujjhissatīti: no. Yaṃ
vā pana cittaṃ nirujjhissati taṃ cittaṃ uppajjitthāti: no . Yaṃ cittaṃ na
uppajjittha  taṃ  cittaṃ  na  nirujjhissatīti:  uppādakkhaṇe  anāgatañca
cittaṃ  na  uppajjittha  no  ca taṃ cittaṃ na nirujjhissati bhaṅgakkhaṇe
cittaṃ  na ceva uppajjittha na ca nirujjhissati . yaṃ vā pana cittaṃ
na  nirujjhissati  taṃ  cittaṃ  na  uppajjitthāti:  atītaṃ  cittaṃ  na
nirujjhissati  no  ca  taṃ  cittaṃ  na  uppajjittha  bhaṅgakkhaṇe cittaṃ
na ceva nirujjhissati na ca uppajjittha.
   [64] Yaṃ cittaṃ uppajjati taṃ cittaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
Yaṃ  vā  pana  cittaṃ na nirujjhati taṃ cittaṃ uppajjatīti: atītānāgataṃ
cittaṃ  na  nirujjhati  no  ca  taṃ  cittaṃ  uppajjati  uppādakkhaṇe
cittaṃ  na nirujjhati ceva uppajjati ca . yaṃ cittaṃ na uppajjati taṃ
cittaṃ  nirujjhatīti:  atītānāgataṃ cittaṃ na uppajjati no ca taṃ cittaṃ
nirujjhati  bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ  na  uppajjati  ceva  nirujjhati  ca .
Yaṃ vā pana cittaṃ nirujjhati taṃ cittaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [65] Yaṃ cittaṃ uppajjamānaṃ taṃ cittaṃ uppannanti: āmantā.
Yaṃ  vā  pana  cittaṃ  uppannaṃ taṃ cittaṃ uppajjamānanti: bhaṅgakkhaṇe
cittaṃ  uppannaṃ  no  ca  taṃ cittaṃ uppajjamānaṃ uppādakkhaṇe cittaṃ
uppannañceva  uppajjamānañca  .  yaṃ  cittaṃ  na  uppajjamānaṃ
taṃ  cittaṃ  na uppannanti: bhaṅgakkhaṇe cittaṃ na uppajjamānaṃ no ca
taṃ cittaṃ na uppannaṃ atītānāgataṃ cittaṃ na ceva uppajjamānaṃ na ca
uppannaṃ . yaṃ vā pana cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na uppajjamānanti:
āmantā.
   [66] Yaṃ cittaṃ nirujjhamānaṃ taṃ cittaṃ uppannanti: āmantā .
Yaṃ  vā  pana  cittaṃ uppannaṃ taṃ cittaṃ nirujjhamānanti: uppādakkhaṇe
cittaṃ  uppannaṃ  no  ca  taṃ  cittaṃ  nirujjhamānaṃ  bhaṅgakkhaṇe cittaṃ
uppannañceva  nirujjhamānañca  .  yaṃ  cittaṃ  na  nirujjhamānaṃ  taṃ
cittaṃ  na  uppannanti:  uppādakkhaṇe  cittaṃ na nirujjhamānaṃ no ca
taṃ  cittaṃ na uppannaṃ atītānāgataṃ cittaṃ na ceva nirujjhamānaṃ na ca
Uppannaṃ . yaṃ vā pana cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na nirujjhamānanti:
āmantā.
   [67]  Yaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  taṃ cittaṃ uppajjitthāti: no .
Yaṃ  vā  pana  cittaṃ  uppajjittha taṃ cittaṃ uppannanti: no . yaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  taṃ cittaṃ uppajjissatīti: no . yaṃ vā pana cittaṃ
uppajjissati  taṃ  cittaṃ  uppannanti:  no . yaṃ cittaṃ na uppannaṃ
taṃ  cittaṃ  uppajjitthāti: atītaṃ cittaṃ na uppannaṃ no ca taṃ cittaṃ
na uppajjittha anāgataṃ cittaṃ na ceva uppannaṃ na ca uppajjittha .
Yaṃ vā pana cittaṃ na uppajjittha taṃ cittaṃ na uppannanti: paccuppannaṃ
cittaṃ  na  uppajjittha  no ca taṃ cittaṃ na uppannaṃ anāgataṃ cittaṃ
na ceva uppajjittha na ca uppannaṃ . yaṃ cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ
na  uppajjissatīti:  anāgataṃ  cittaṃ  na  uppannaṃ no ca taṃ cittaṃ
na uppajjissati atītaṃ cittaṃ na ceva uppannaṃ na ca uppajjissati .
Yaṃ  vā  pana  cittaṃ  na  uppajjissati  taṃ  cittaṃ na uppannanti:
paccuppannaṃ  cittaṃ  na  uppajjissati  no  ca taṃ cittaṃ na uppannaṃ
atītaṃ cittaṃ na ceva uppajjissati na ca uppannaṃ.
   [68] Yaṃ cittaṃ uppajjittha no ca taṃ cittaṃ uppannaṃ taṃ cittaṃ
uppajjissatīti:  no  . yaṃ vā pana cittaṃ uppajjissati no ca taṃ
cittaṃ  uppannaṃ  taṃ  cittaṃ  uppajjitthāti:  no  .  yaṃ cittaṃ na
uppajjittha no ca taṃ cittaṃ na uppannaṃ taṃ cittaṃ na uppajjissatīti:
Āmantā  .  yaṃ vā pana cittaṃ na uppajjissati no ca taṃ cittaṃ
na uppannaṃ taṃ cittaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [69]  Uppannaṃ  uppajjamānanti:  bhaṅgakkhaṇe uppannaṃ no ca
uppajjamānaṃ   uppādakkhaṇe   uppannañceva  uppajjamānañca  .
Uppajjamānaṃ   uppannanti:  āmantā  .  na  uppannaṃ  na
uppajjamānanti  āmantā  .  na  uppajjamānaṃ  na  uppannanti:
bhaṅgakkhaṇe  na  uppajjamānaṃ  no  ca  na  uppannaṃ  atītānāgataṃ
cittaṃ na ceva uppajjamānaṃ na ca uppannaṃ.
   [70]  Niruddhaṃ  nirujjhamānanti:  no . nirujjhamānaṃ niruddhanti:
no  . na niruddhaṃ na nirujjhamānanti: bhaṅgakkhaṇe na niruddhaṃ no ca
na  nirujjhamānaṃ  uppādakkhaṇe  anāgatañca  cittaṃ  na  ceva niruddhaṃ
na  ca  nirujjhamānaṃ . na nirujjhamānaṃ na niruddhanti: atītaṃ cittaṃ na
nirujjhamānaṃ  no  ca  na  niruddhaṃ  uppādakkhaṇe  anāgatañca  cittaṃ
na ceva nirujjhamānaṃ na ca niruddhaṃ.
   [71]  Yaṃ cittaṃ uppajjamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ
nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ taṃ cittanti: bhaṅgakkhaṇe
cittaṃ   uppādakkhaṇaṃ   vītikkantaṃ  bhaṅgakkhaṇaṃ  avītikkantaṃ  atītaṃ
cittaṃ   uppādakkhaṇañca  vītikkantaṃ  bhaṅgakkhaṇañca  vītikkantaṃ  .
Yaṃ  vā  pana  cittaṃ  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ
uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ taṃ cittanti: atītaṃ
Cittaṃ  . yaṃ cittaṃ na uppajjamānaṃ khaṇaṃ khaṇaṃ vītikkantaṃ atikkantakālaṃ
na  nirujjhamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  taṃ  cittanti:
uppādakkhaṇe  anāgatañca cittaṃ . yaṃ vā pana cittaṃ na nirujjhamānaṃ
khaṇaṃ  khaṇaṃ  vītikkantaṃ  atikkantakālaṃ  na  uppajjamānaṃ  khaṇaṃ  khaṇaṃ
vītikkantaṃ   atikkantakālaṃ   taṃ   cittanti:  bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ
bhaṅgakkhaṇaṃ   avītikkantaṃ   no   ca   uppādakkhaṇaṃ  avītikkantaṃ
uppādakkhaṇe   anāgatañca   cittaṃ   bhaṅgakkhaṇañca   avītikkantaṃ
uppādakkhaṇañca avītikkantaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 23-31. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=455              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=455              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=58&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=58              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]