ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [720]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  sotindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [721]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  ghānindriyaṃ
Uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [722]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  itthindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [723]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  purisindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [724]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [725]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [726]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [727]  Yassa  cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana
manindriyaṃ uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [728]  Yassa  ghānindriyaṃ  .pe.  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ somanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ saddhindriyaṃ paññindriyaṃ
uppajjittha tassa manindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana
manindriyaṃ uppajjittha tassa paññindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [729]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tattha  sotindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha vā pana sotindriyaṃ uppajjittha
tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [730]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjitthāti:  rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha no ca tattha
ghānindriyaṃ   uppajjittha   kāmāvacare   tattha   cakkhundriyañca
uppajjittha  ghānindriyañca  uppajjittha  . yattha vā pana ghānindriyaṃ
uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [731]  Yattha  cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacare tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha
no  ca tattha purisindriyaṃ uppajjittha kāmāvacare tattha cakkhundriyañca
uppajjittha  purisindriyañca  uppajjittha  .  yattha  vā  pana
purisindriyaṃ uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [732]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
tattha  cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: asaññasatte arūpe tattha jīvitindriyaṃ
Uppajjittha  no  ca  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  pañcavokāre
tattha jīvitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.
   [733]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [734]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā . yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjitthāti:  arūpe  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  pañcavokāre
tattha upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.
   [735]  Yattha  cakkhundriyaṃ uppajjittha tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yattha vā pana
manindriyaṃ  uppajjittha  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjitthāti:  arūpe
tattha  manindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tattha cakkhundriyaṃ uppajjittha
pañcavokāre   tattha   manindriyañca   uppajjittha  cakkhundriyañca
uppajjittha.
   [736]  Yattha  ghānindriyaṃ uppajjittha tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yattha vā pana purisindriyaṃ
uppajjittha tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [737]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tattha  jīvitindriyaṃ
Uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha
jīvitindriyaṃ uppajjittha no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha kāmāvacare
tattha jīvitindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [738]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā . yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjittha
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacare  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tattha ghānindriyaṃ uppajjittha kāmāvacare tattha
somassindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [739]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā . yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjittha
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha
kāmāvacare   tattha  upekkhindriyañca  uppajjittha  ghānindriyañca
uppajjittha.
   [740]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha vā pana saddhindriyaṃ uppajjittha
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha
saddhindriyaṃ uppajjittha no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjittha kāmāvacare
tattha saddhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [741]  Yattha  ghānindriyaṃ uppajjittha tattha paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā pana manindriyaṃ
uppajjittha  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti: rūpāvacare arūpāvacare
tattha  manindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tattha ghānindriyaṃ uppajjittha
kāmāvacare   tattha   manindriyañca   uppajjittha   ghānindriyañca
uppajjittha.
   [742]  Yattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  tattha  purisindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjittha
tattha itthindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā .pe.
   [743]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
tattha  purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha
jīvitindriyaṃ uppajjittha no ca tattha purisindriyaṃ uppajjittha kāmāvacare
tattha jīvitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.
   [744]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjittha  tattha  purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacare  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha
kāmāvacare  tattha  somanassindriyañca  uppajjittha  purisindriyañca
uppajjittha.
   [745] Yattha purisindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā .
Yattha vā pana manindriyaṃ uppajjittha tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  manindriyaṃ  uppajjittha no ca tattha
purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacare  tattha  manindriyañca  uppajjittha
purisindriyañca uppajjittha.
   [746]  Yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  asaññasatte  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no ca
tattha   somanassindriyaṃ   uppajjittha  catuvokāre  pañcavokāre
tattha  jīvitindriyañca  uppajjittha  somanassindriyañca  uppajjittha .
Yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ  uppajjittha  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [747] Yattha jīvitindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  asaññasatte
tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tattha manindriyaṃ uppajjittha
catuvokāre   pañcavokāre   tattha   jīvitindriyañca  uppajjittha
manindriyañca  uppajjittha  .  yattha  vā  pana manindriyaṃ uppajjittha
tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [748]  Yattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ
Uppajjittha tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [749]  Yattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha  tattha  saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjittha  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [750] Yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yattha vā pana
manindriyaṃ uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [751]  Yattha  saddhindriyaṃ uppajjittha tattha paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā pana manindriyaṃ
uppajjittha tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [752]  Yattha  paññindriyaṃ  uppajjittha  tattha  manindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā pana manindriyaṃ uppajjittha
tattha paññindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [753] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha sotindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  sotindriyaṃ
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [754] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ
uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ
Tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjittha  ghānindriyañca uppajjittha .
Yassa  vā  pana yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [755]  Yassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
itthindriyaṃ  .pe.  purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjittha
purisindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  purisindriyaṃ
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [756]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjitthāti:
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no
ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
jīvitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.
   [757] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha somanassindriyaṃ
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [758] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha upekkhindriyaṃ
Uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjitthāti:  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
uppajjittha   pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   upekkhindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.
   [759] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .
Yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ
uppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ uppajjittha no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.
   [760] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  itthindriyaṃ
uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [761] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  purisindriyaṃ
uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [762] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  jīvitindriyaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no  ca
Tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [763]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha   ghānindriyaṃ   uppajjittha   kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [764] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha upekkhindriyaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha ghānindriyaṃ uppajjittha kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca
uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [765] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjittha  no  ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [766] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ
.pe.  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
yattha  manindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha no ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjittha.
   [767] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  purisindriyaṃ
uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā .pe.
   [768]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha jīvitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.
   [769]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha  no  ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
Somanassindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.
   [770]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ .pe. Saddhindriyaṃ paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjitthāti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ uppajjittha tassa
tattha  purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjittha
purisindriyañca uppajjittha.
   [771]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjitthāti: suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ   tattha   jīvitindriyañca   uppajjittha   somanassindriyañca
uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  somanassindriyaṃ uppajjittha
tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [772]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca uppajjittha
upekkhindriyañca  uppajjittha  .  yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ
Uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [773]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
saddhindriyaṃ   .pe.   paññindriyaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ
uppajjittha  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha jīvitindriyañca
uppajjittha  paññindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana
yattha   paññindriyaṃ   uppajjittha   tassa   tattha   jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [774]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
manindriyaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjittha  manindriyañca
uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa
tattha jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [775]  Yassa  yattha  somanassandriyaṃ  uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjitthāti:
suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ
catuvokārānaṃ   pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha  upekkhindriyañca
Uppajjittha somanassindriyañca uppajjittha.
   [776]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha somanassindriyaṃ
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjittha.
   [777]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa tattha
saddhindriyaṃ   .pe.   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjitthāti:
āmantā  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [778]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana
yattha  manindriyaṃ  uppajjittha  tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjitthāti:
āmantā.
   [779] Yassa yattha paññindriyaṃ uppajjittha tassa tattha manindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ
uppajjittha tassa tattha paññindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 274-288. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=5496              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=5496              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=720&items=60              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=720              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]