ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [780]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  tassa sotindriyaṃ
Na uppajjitthāti: natthi . yassa vā pana sotindriyaṃ na uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [781]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  tassa ghānindriyaṃ
na uppajjitthāti: natthi . yassa vā pana ghānindriyaṃ na uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [782] Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  natthi . yassa vā pana purisindriyaṃ
na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [783]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  tassa jīvitindriyaṃ
na uppajjitthāti: natthi . yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjittha
tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [784]  Yassa  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  natthi  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [785]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  natthi  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [786] Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  natthi . yassa vā pana
manindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [787] Yassa ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ somanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ saddhindriyaṃ
paññindriyaṃ manindriyaṃ na uppajjitthāti: natthi. Yassa vā pana manindriyaṃ
na uppajjittha tassa ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: natthi .pe.
   [788]  Yassa  paññindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjitthāti: natthi . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjittha
tassa paññindriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [789]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  tattha sotindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā . yattha vā pana sotindriyaṃ na uppajjittha
tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [790]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  ghānindriyaṃ
na  uppajjittha  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: rūpāvacare tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha
asaññasatte   arūpe   tattha   ghānindriyañca  na  uppajjittha
cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [791] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā . yattha vā pana purisindriyaṃ
na  uppajjittha  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: rūpāvacare tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjittha  no ca tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha
Asaññasatte   arūpe   tattha   purisindriyañca  na  uppajjittha
cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [792]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  uppajjittha  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [793]  Yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana somanassindriyaṃ
na uppajjittha tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [794]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ
na uppajjitthāti: arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha no ca tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjittha  asaññasatte  tattha  cakkhundriyañca
na  uppajjittha  upekkhindriyañca  na  uppajjittha . yattha vā pana
upekkhindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
āmantā.
   [795] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  arūpe tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjittha  no  ca tattha manindriyaṃ na uppajjittha asaññasatte
tattha  cakkhundriyañca  na  uppajjittha  manindriyañca na uppajjittha .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha  cakkhundriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [796] Yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā . yattha vā pana purisindriyaṃ
na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [797]  Yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  uppajjittha  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [798]  Yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ
na uppajjitthāti: rūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha no ca
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  asaññasatte  arūpe  tattha
ghānindriyañca  na  uppajjittha  somanassindriyañca  na  uppajjittha .
Yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha ghānindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [799]  Yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  ghānindriyaṃ
na uppajjittha no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha asaññasatte
tattha  ghānindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha .
Yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha  ghānindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [800] Yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare
Tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjittha  asaññasatte  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjittha
manindriyañca  na  uppajjittha  .  yattha  vā  pana  manindriyaṃ
na uppajjittha tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [801]  Yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha purisindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  purisindriyaṃ
na uppajjittha tattha itthindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā .pe.
   [802]  Yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  uppajjittha  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjittha tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti: natthi.
   [803]  Yattha  purisindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ
na uppajjitthāti: rūpāvacare tattha purisindriyaṃ na uppajjittha no ca
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  asaññasatte  arūpe  tattha
purisindriyañca  na  uppajjittha  somanassindriyañca  na  uppajjittha .
Yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha purisindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [804]  Yattha  purisindriyaṃ  na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjittha no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha asaññasatte
tattha   purisindriyañca   na   uppajjittha   upekkhindriyañca
Na  uppajjittha . yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjittha tattha
purisindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [805] Yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  rūpāvacare  arūpāvacare
tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjittha  asaññasatte  tattha  purisindriyañca  na  uppajjittha
manindriyañca  na  uppajjittha  .  yattha  vā  pana  manindriyaṃ
na uppajjittha tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [806]  Yattha  jīvitindriyaṃ na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  natthi  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
na uppajjittha tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [807] Yattha jīvitindriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  natthi .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha  jīvitindriyaṃ
na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [808] Yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ
na uppajjittha tattha somanassindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [809]  Yattha  somanassindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na uppajjitthāti: āmantā . yattha
Vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha  somanassindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [810] Yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā . yattha vā pana
manindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjitthāti:
āmantā.
   [811] Yattha saddhindriyaṃ na uppajjittha tattha paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  na  uppajjitthāti: āmantā . yattha vā pana manindriyaṃ
na uppajjittha tattha saddhindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [812]  Yattha  paññindriyaṃ  na  uppajjittha  tattha  manindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā . yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjittha
tattha paññindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [813]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
sotindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
sotindriyaṃ  na  uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
āmantā.
   [814]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na uppajjittha no ca tesaṃ
Tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjittha  cakkhundriyañca
na uppajjittha.
   [815]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
itthindriyaṃ  .pe.  purisindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā . yassa
vā  pana  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjitthāti: rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca  na  uppajjittha
cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [816]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha
jīvitindriyañca  na  uppajjittha  .  yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ
na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [817]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
āmantā.
   [818]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha
upekkhindriyañca na uppajjittha . yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ
na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [819] Yassa yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca
na  uppajjittha  manindriyañca na uppajjittha . yassa vā pana yattha
manindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
āmantā.
   [820] Yassa yattha ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha itthindriyaṃ
na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [821]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
purisindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti:
āmantā.
   [822]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjitthāti: rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjittha
jīvitindriyañca  na  uppajjittha  .  yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ
na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [823]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na uppajjitthāti: rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
na  uppajjittha  somanassindriyañca  na uppajjittha . yassa vā pana
yattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [824]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvarānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjittha no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca
na  uppajjittha  upekkhindriyañca  na  uppajjittha . yassa vā pana
yattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [825]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ na uppajjitthāti: rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha  ghānindriyañca  na  uppajjittha  manindriyañca na uppajjittha .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [826]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjitthāti:
āmantā .pe.
   [827]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjitthāti: rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjittha
jīvitindriyañca  na  uppajjittha  .  yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ
na uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [828]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na uppajjitthāti: rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ
na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha
Suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
na  uppajjittha  somanassindriyañca  na uppajjittha . yassa vā pana
yattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [829]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjittha no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca
na  uppajjittha  upekkhindriyañca  na  uppajjittha . yassa vā pana
yattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [830] Yassa yattha purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha  purisindriyañca  na  uppajjittha  manindriyañca na uppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  tattha
purisindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [831]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana
Yattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne
asaññasattānaṃ tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ  upapatticittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjittha
jīvitindriyañca na uppajjittha.
   [832]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ   .pe.   saddhindriyaṃ   paññindriyaṃ   manindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ
na uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti: asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha manindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ  upapatticittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha manindriyañca na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjittha.
   [833]  Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ   .pe.   saddhindriyaṃ   paññindriyaṃ   manindriyaṃ
na uppajjitthāti: suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha  somanassindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  tattha
Somanassindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [834]  Yassa  yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:
āmantā  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa
tattha upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti: āmantā.
   [835]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  āmantā .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaṃ
na uppajjitthāti: āmantā.
   [836]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  na uppajjittha tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
manindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjitthāti:
āmantā.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 288-302. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=5779              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=5779              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=780&items=57              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=780              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]