ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [780]  Yassa  cakkhundriyam  na  uppajjittha  tassa sotindriyam
Na uppajjitthati: natthi . yassa va pana sotindriyam na uppajjittha
tassa cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [781]  Yassa  cakkhundriyam  na  uppajjittha  tassa ghanindriyam
na uppajjitthati: natthi . yassa va pana ghanindriyam na uppajjittha
tassa cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [782] Yassa cakkhundriyam na uppajjittha tassa itthindriyam .pe.
Purisindriyam  na  uppajjitthati:  natthi . yassa va pana purisindriyam
na uppajjittha tassa cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [783]  Yassa  cakkhundriyam  na  uppajjittha  tassa jivitindriyam
na uppajjitthati: natthi . yassa va pana jivitindriyam na uppajjittha
tassa cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [784]  Yassa  cakkhundriyam na uppajjittha tassa somanassindriyam
na  uppajjitthati:  natthi  .  yassa  va  pana  somanassindriyam
na uppajjittha tassa cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [785]  Yassa  cakkhundriyam  na uppajjittha tassa upekkhindriyam
na  uppajjitthati:  natthi  .  yassa  va  pana  upekkhindriyam
na uppajjittha tassa cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [786] Yassa cakkhundriyam na uppajjittha tassa saddhindriyam .pe.
Pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:  natthi . yassa va pana
manindriyam na uppajjittha tassa cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [787] Yassa ghanindriyam na uppajjittha tassa itthindriyam .pe.
Purisindriyam jivitindriyam somanassindriyam upekkhindriyam saddhindriyam
pannindriyam manindriyam na uppajjitthati: natthi. Yassa va pana manindriyam
na uppajjittha tassa ghanindriyam na uppajjitthati: natthi .pe.
   [788]  Yassa  pannindriyam  na  uppajjittha  tassa  manindriyam
na  uppajjitthati: natthi . yassa va pana manindriyam na uppajjittha
tassa pannindriyam na uppajjitthati: natthi.
   [789]  Yattha  cakkhundriyam  na  uppajjittha  tattha sotindriyam
na uppajjitthati: amanta . yattha va pana sotindriyam na uppajjittha
tattha cakkhundriyam na uppajjitthati: amanta.
   [790]  Yattha  cakkhundriyam  na  uppajjittha  tattha ghanindriyam
na  uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va  pana  ghanindriyam
na  uppajjittha  tattha cakkhundriyam na uppajjitthati: rupavacare tattha
ghanindriyam  na  uppajjittha  no ca tattha cakkhundriyam na uppajjittha
asannasatte   arupe   tattha   ghanindriyanca  na  uppajjittha
cakkhundriyanca na uppajjittha.
   [791] Yattha cakkhundriyam na uppajjittha tattha itthindriyam .pe.
Purisindriyam na uppajjitthati: amanta . yattha va pana purisindriyam
na  uppajjittha  tattha cakkhundriyam na uppajjitthati: rupavacare tattha
purisindriyam  na  uppajjittha  no ca tattha cakkhundriyam na uppajjittha
Asannasatte   arupe   tattha   purisindriyanca  na  uppajjittha
cakkhundriyanca na uppajjittha.
   [792]  Yattha  cakkhundriyam  na  uppajjittha  tattha jivitindriyam
na  uppajjitthati:  uppajjittha  .  yattha  va  pana  jivitindriyam
na uppajjittha tattha cakkhundriyam na uppajjitthati: natthi.
   [793]  Yattha  cakkhundriyam na uppajjittha tattha somanassindriyam
na  uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va  pana somanassindriyam
na uppajjittha tattha cakkhundriyam na uppajjitthati: amanta.
   [794]  Yattha  cakkhundriyam  na uppajjittha tattha upekkhindriyam
na uppajjitthati: arupe tattha cakkhundriyam na uppajjittha no ca tattha
upekkhindriyam  na  uppajjittha  asannasatte  tattha  cakkhundriyanca
na  uppajjittha  upekkhindriyanca  na  uppajjittha . yattha va pana
upekkhindriyam  na  uppajjittha  tattha  cakkhundriyam na uppajjitthati:
amanta.
   [795] Yattha cakkhundriyam na uppajjittha tattha saddhindriyam .pe.
Pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:  arupe tattha cakkhundriyam
na  uppajjittha  no  ca tattha manindriyam na uppajjittha asannasatte
tattha  cakkhundriyanca  na  uppajjittha  manindriyanca na uppajjittha .
Yattha  va  pana  manindriyam  na  uppajjittha  tattha  cakkhundriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [796] Yattha ghanindriyam na uppajjittha tattha itthindriyam .pe.
Purisindriyam na uppajjitthati: amanta . yattha va pana purisindriyam
na uppajjittha tattha ghanindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [797]  Yattha  ghanindriyam  na  uppajjittha  tattha jivitindriyam
na  uppajjitthati:  uppajjittha  .  yattha  va  pana  jivitindriyam
na uppajjittha tattha ghanindriyam na uppajjitthati: natthi.
   [798]  Yattha  ghanindriyam na uppajjittha tattha somanassindriyam
na uppajjitthati: rupavacare tattha ghanindriyam na uppajjittha no ca
tattha  somanassindriyam  na  uppajjittha  asannasatte  arupe  tattha
ghanindriyanca  na  uppajjittha  somanassindriyanca  na  uppajjittha .
Yattha  va  pana  somanassindriyam  na  uppajjittha  tattha ghanindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [799]  Yattha  ghanindriyam  na uppajjittha tattha upekkhindriyam
na  uppajjitthati:  rupavacare  arupavacare  tattha  ghanindriyam
na uppajjittha no ca tattha upekkhindriyam na uppajjittha asannasatte
tattha  ghanindriyanca na uppajjittha upekkhindriyanca na uppajjittha .
Yattha  va  pana  upekkhindriyam  na  uppajjittha  tattha  ghanindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [800] Yattha ghanindriyam na uppajjittha tattha saddhindriyam .pe.
Pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:  rupavacare  arupavacare
Tattha  ghanindriyam  na  uppajjittha  no  ca  tattha  manindriyam
na  uppajjittha  asannasatte  tattha  ghanindriyanca  na  uppajjittha
manindriyanca  na  uppajjittha  .  yattha  va  pana  manindriyam
na uppajjittha tattha ghanindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [801]  Yattha  itthindriyam  na  uppajjittha  tattha purisindriyam
na  uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va  pana  purisindriyam
na uppajjittha tattha itthindriyam na uppajjitthati: amanta .pe.
   [802]  Yattha  purisindriyam  na  uppajjittha  tattha jivitindriyam
na  uppajjitthati:  uppajjittha  .  yattha  va  pana  jivitindriyam
na uppajjittha tattha purisindriyam na uppajjitthati: natthi.
   [803]  Yattha  purisindriyam na uppajjittha tattha somanassindriyam
na uppajjitthati: rupavacare tattha purisindriyam na uppajjittha no ca
tattha  somanassindriyam  na  uppajjittha  asannasatte  arupe  tattha
purisindriyanca  na  uppajjittha  somanassindriyanca  na  uppajjittha .
Yattha  va  pana  somanassindriyam  na  uppajjittha  tattha purisindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [804]  Yattha  purisindriyam  na uppajjittha tattha upekkhindriyam
na  uppajjitthati:  rupavacare  arupavacare  tattha  purisindriyam
na uppajjittha no ca tattha upekkhindriyam na uppajjittha asannasatte
tattha   purisindriyanca   na   uppajjittha   upekkhindriyanca
Na  uppajjittha . yattha va pana upekkhindriyam na uppajjittha tattha
purisindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [805] Yattha purisindriyam na uppajjittha tattha saddhindriyam .pe.
Pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:  rupavacare  arupavacare
tattha  purisindriyam  na  uppajjittha  no  ca  tattha  manindriyam
na  uppajjittha  asannasatte  tattha  purisindriyanca  na  uppajjittha
manindriyanca  na  uppajjittha  .  yattha  va  pana  manindriyam
na uppajjittha tattha purisindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [806]  Yattha  jivitindriyam na uppajjittha tattha somanassindriyam
na  uppajjitthati:  natthi  .  yattha  va  pana  somanassindriyam
na uppajjittha tattha jivitindriyam na uppajjitthati: uppajjittha.
   [807] Yattha jivitindriyam na uppajjittha tattha upekkhindriyam .pe.
Saddhindriyam  pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:  natthi .
Yattha  va  pana  manindriyam  na  uppajjittha  tattha  jivitindriyam
na uppajjitthati: uppajjittha.
   [808] Yattha somanassindriyam na uppajjittha tattha upekkhindriyam
na  uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va  pana  upekkhindriyam
na uppajjittha tattha somanassindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [809]  Yattha  somanassindriyam na uppajjittha tattha saddhindriyam
.pe.  pannindriyam  manindriyam  na uppajjitthati: amanta . yattha
Va  pana  manindriyam  na  uppajjittha  tattha  somanassindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [810] Yattha upekkhindriyam na uppajjittha tattha saddhindriyam .pe.
Pannindriyam  manindriyam na uppajjitthati: amanta . yattha va pana
manindriyam  na  uppajjittha  tattha  upekkhindriyam  na  uppajjitthati:
amanta.
   [811] Yattha saddhindriyam na uppajjittha tattha pannindriyam .pe.
Manindriyam  na  uppajjitthati: amanta . yattha va pana manindriyam
na uppajjittha tattha saddhindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [812]  Yattha  pannindriyam  na  uppajjittha  tattha  manindriyam
na uppajjitthati: amanta . yattha va pana manindriyam na uppajjittha
tattha pannindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [813]  Yassa  yattha  cakkhundriyam  na uppajjittha tassa tattha
sotindriyam  na  uppajjitthati:  amanta  . yassa va pana yattha
sotindriyam  na  uppajjittha tassa tattha cakkhundriyam na uppajjitthati:
amanta.
   [814]  Yassa  yattha  cakkhundriyam  na uppajjittha tassa tattha
ghanindriyam  na  uppajjitthati:  amanta  . yassa va pana yattha
ghanindriyam  na  uppajjittha tassa tattha cakkhundriyam na uppajjitthati:
rupavacaranam  tesam  tattha  ghanindriyam  na uppajjittha no ca tesam
Tattha  cakkhundriyam  na  uppajjittha  suddhavasanam  asannasattanam
arupanam  tesam  tattha  ghanindriyanca  na  uppajjittha  cakkhundriyanca
na uppajjittha.
   [815]  Yassa  yattha  cakkhundriyam  na uppajjittha tassa tattha
itthindriyam  .pe.  purisindriyam na uppajjitthati: amanta . yassa
va  pana  yattha  purisindriyam  na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyam
na  uppajjitthati: rupavacaranam tesam tattha purisindriyam na uppajjittha
no  ca  tesam  tattha  cakkhundriyam  na  uppajjittha  suddhavasanam
asannasattanam  arupanam  tesam  tattha  purisindriyanca  na  uppajjittha
cakkhundriyanca na uppajjittha.
   [816]  Yassa  yattha  cakkhundriyam  na uppajjittha tassa tattha
jivitindriyam  na  uppajjitthati:  asannasattanam  arupanam  tesam tattha
cakkhundriyam  na  uppajjittha  no  ca  tesam  tattha  jivitindriyam
na  uppajjittha suddhavasanam tesam tattha cakkhundriyanca na uppajjittha
jivitindriyanca  na  uppajjittha  .  yassa va pana yattha jivitindriyam
na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyam na uppajjitthati: amanta.
   [817]  Yassa  yattha  cakkhundriyam  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyam  na uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha
somanassindriyam na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyam na uppajjitthati:
amanta.
   [818]  Yassa  yattha  cakkhundriyam  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyam  na  uppajjitthati:  arupanam  tesam  tattha cakkhundriyam
na  uppajjittha  no  ca  tesam  tattha upekkhindriyam na uppajjittha
suddhavasanam  asannasattanam  tesam tattha cakkhundriyanca na uppajjittha
upekkhindriyanca na uppajjittha . yassa va pana yattha upekkhindriyam
na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyam na uppajjitthati: amanta.
   [819] Yassa yattha cakkhundriyam na uppajjittha tassa tattha saddhindriyam
.pe.  pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:  arupanam  tesam
tattha  cakkhundriyam  na  uppajjittha  no  ca  tesam tattha manindriyam
na  uppajjittha  suddhavasanam asannasattanam tesam tattha cakkhundriyanca
na  uppajjittha  manindriyanca na uppajjittha . yassa va pana yattha
manindriyam  na  uppajjittha  tassa tattha cakkhundriyam na uppajjitthati:
amanta.
   [820] Yassa yattha ghanindriyam na uppajjittha tassa tattha itthindriyam
na  uppajjitthati:  amanta  .  yassa va pana yattha itthindriyam
na uppajjittha tassa tattha ghanindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [821]  Yassa  yattha  ghanindriyam  na uppajjittha tassa tattha
purisindriyam  na  uppajjitthati:  amanta  . yassa va pana yattha
purisindriyam  na uppajjittha tassa tattha ghanindriyam na uppajjitthati:
amanta.
   [822]  Yassa  yattha  ghanindriyam  na uppajjittha tassa tattha
jivitindriyam  na  uppajjitthati: rupavacaranam arupavacaranam tesam tattha
ghanindriyam  na  uppajjittha  no  ca  tesam  tattha  jivitindriyam
na  uppajjittha suddhavasanam tesam tattha ghanindriyanca na uppajjittha
jivitindriyanca  na  uppajjittha  .  yassa va pana yattha jivitindriyam
na uppajjittha tassa tattha ghanindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [823]  Yassa  yattha  ghanindriyam  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyam  na uppajjitthati: rupavacaranam tesam tattha ghanindriyam
na  uppajjittha  no  ca  tesam tattha somanassindriyam na uppajjittha
suddhavasanam  asannasattanam  arupanam  tesam  tattha  ghanindriyanca
na  uppajjittha  somanassindriyanca  na uppajjittha . yassa va pana
yattha  somanassindriyam  na  uppajjittha  tassa  tattha  ghanindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [824]  Yassa  yattha  ghanindriyam  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyam  na  uppajjitthati:  rupavacaranam  arupavaranam  tesam
tattha  ghanindriyam  na  uppajjittha no ca tesam tattha upekkhindriyam
na  uppajjittha  suddhavasanam asannasattanam tesam tattha ghanindriyanca
na  uppajjittha  upekkhindriyanca  na  uppajjittha . yassa va pana
yattha  upekkhindriyam  na  uppajjittha  tassa  tattha  ghanindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [825]  Yassa  yattha  ghanindriyam  na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyam .pe. pannindriyam manindriyam na uppajjitthati: rupavacaranam
arupavacaranam  tesam  tattha  ghanindriyam na uppajjittha no ca tesam
tattha  manindriyam  na  uppajjittha  suddhavasanam  asannasattanam tesam
tattha  ghanindriyanca  na  uppajjittha  manindriyanca na uppajjittha .
Yassa va pana yattha manindriyam na uppajjittha tassa tattha ghanindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [826]  Yassa  yattha  itthindriyam  na uppajjittha tassa tattha
purisindriyam  na  uppajjitthati:  amanta  . yassa va pana yattha
purisindriyam na uppajjittha tassa tattha itthindriyam na uppajjitthati:
amanta .pe.
   [827]  Yassa  yattha  purisindriyam  na uppajjittha tassa tattha
jivitindriyam  na  uppajjitthati: rupavacaranam arupavacaranam tesam tattha
purisindriyam  na  uppajjittha  no  ca  tesam  tattha  jivitindriyam
na  uppajjittha suddhavasanam tesam tattha purisindriyanca na uppajjittha
jivitindriyanca  na  uppajjittha  .  yassa va pana yattha jivitindriyam
na uppajjittha tassa tattha purisindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [828]  Yassa  yattha  purisindriyam  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyam  na uppajjitthati: rupavacaranam tesam tattha purisindriyam
na  uppajjittha  no  ca  tesam tattha somanassindriyam na uppajjittha
Suddhavasanam  asannasattanam  arupanam  tesam  tattha  purisindriyanca
na  uppajjittha  somanassindriyanca  na uppajjittha . yassa va pana
yattha  somanassindriyam  na  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [829]  Yassa  yattha  purisindriyam  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyam  na  uppajjitthati:  rupavacaranam  arupavacaranam  tesam
tattha  purisindriyam  na  uppajjittha no ca tesam tattha upekkhindriyam
na  uppajjittha  suddhavasanam asannasattanam tesam tattha purisindriyanca
na  uppajjittha  upekkhindriyanca  na  uppajjittha . yassa va pana
yattha  upekkhindriyam  na  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [830] Yassa yattha purisindriyam na uppajjittha tassa tattha saddhindriyam
.pe.  pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:  rupavacaranam
arupavacaranam  tesam  tattha  purisindriyam na uppajjittha no ca tesam
tattha  manindriyam  na  uppajjittha  suddhavasanam  asannasattanam tesam
tattha  purisindriyanca  na  uppajjittha  manindriyanca na uppajjittha .
Yassa  va  pana  yattha  manindriyam  na  uppajjittha  tassa  tattha
purisindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [831]  Yassa  yattha  jivitindriyam  na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyam  na  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana
Yattha  somanassindriyam  na  uppajjittha  tassa  tattha  jivitindriyam
na  uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane
asannasattanam tesam tattha somanassindriyam na uppajjittha no ca tesam
tattha  jivitindriyam  na  uppajjittha  suddhavasanam  upapatticittassa
uppadakkhane  tesam  tattha  somanassindriyanca  na  uppajjittha
jivitindriyanca na uppajjittha.
   [832]  Yassa  yattha  jivitindriyam  na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyam   .pe.   saddhindriyam   pannindriyam   manindriyam
na  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana yattha manindriyam
na uppajjittha tassa tattha jivitindriyam na uppajjitthati: asannasattanam
tesam  tattha manindriyam na uppajjittha no ca tesam tattha jivitindriyam
na  uppajjittha  suddhavasanam  upapatticittassa  uppadakkhane  tesam
tattha manindriyanca na uppajjittha jivitindriyanca na uppajjittha.
   [833]  Yassa yattha somanassindriyam na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyam   .pe.   saddhindriyam   pannindriyam   manindriyam
na uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane tesam tattha
somanassindriyam  na  uppajjittha  no  ca  tesam  tattha  manindriyam
na  uppajjittha  suddhavasanam  upapajjantanam  asannasattanam  tesam
tattha  somanassindriyanca na uppajjittha manindriyanca na uppajjittha .
Yassa  va  pana  yattha  manindriyam  na  uppajjittha  tassa  tattha
Somanassindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [834]  Yassa  yattha upekkhindriyam na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyam  .pe.  pannindriyam  manindriyam  na  uppajjitthati:
amanta  .  yassa  va pana yattha manindriyam na uppajjittha tassa
tattha upekkhindriyam na uppajjitthati: amanta.
   [835]  Yassa  yattha  saddhindriyam  na uppajjittha tassa tattha
pannindriyam  .pe.  manindriyam  na  uppajjitthati:  amanta .
Yassa va pana yattha manindriyam na uppajjittha tassa tattha saddhindriyam
na uppajjitthati: amanta.
   [836]  Yassa  yattha  pannindriyam  na uppajjittha tassa tattha
manindriyam  na  uppajjitthati:  amanta  .  yassa va pana yattha
manindriyam  na  uppajjittha  tassa tattha pannindriyam na uppajjitthati:
amanta.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 288-302. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=5779&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=5779&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=780&items=57              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=780              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]