ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [837]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  sotindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  sotindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [838]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ
uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati
Itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjissati  ghānindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [839]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca
purisā  eteneva  bhāvena  katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjissati itthindriyañca uppajjissati .
Yassa  vā  pana  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [840]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjissati  purisindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  purisindriyaṃ  uppajjissati
tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [841]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati
tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
Tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
   [842]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:   ye   sacakkhukā   upekkhāya   upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjissati
somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [843]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti: ye sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ cakkhundriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati .
Yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ
uppajjissatīti:  ye  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
   [844]  Yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana
Manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjissatīti:  ye
arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  manindriyañca
uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
   [845]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ
uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca  uppajjissati
itthindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  itthindriyaṃ
uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [846]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tāsaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tāsaṃ
purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca  uppajjissati
purisindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  purisindriyaṃ
uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [847]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati
tassa  ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca
Tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati itaresaṃ jīvitindriyañca uppajjissati
ghānindriyañca uppajjissati.
   [848]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  ye saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca  uppajjissati  somanassindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ  uppajjissati
tassa  ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ
ghānindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  somanassindriyañca  uppajjissati
ghānindriyañca uppajjissati.
   [849]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti: ye saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca  uppajjissati  upekkhindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
tassa  ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  upekkhindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.
   [850]  Yassa ghānindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana
manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ manindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
manindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.
   [851]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tāsaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tāsaṃ
purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  itthindriyañca  uppajjissati
purisindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  purisindriyaṃ
uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ uppajjissatīti: ye purisā eteneva
bhāvena  katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [852]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati
tassa  itthindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati
No  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  jīvitindriyañca
uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [853]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
upekkhāya   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tāsaṃ  itthindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
itthindriyañca  uppajjissati  somanassindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca
purisā  eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā  somanassena
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ somanassindriyañca
uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [854]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
somanassena   upapajjitvā   parinibbāyissanti  tāsaṃ  itthindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
itthindriyañca  uppajjissati  upekkhindriyañca uppajjissati . yassa
vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjissatīti:
ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  ye  ca
Purisā  eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā  upekkhāya
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  upekkhindriyañca
uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [855]  Yassa itthindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana
manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  ye ca purisā
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [856]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati
tassa  purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā   parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva
bhāvena  katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti tesaṃ jīvitindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [857]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
Upekkhāya   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ  purisindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
purisindriyañca  uppajjissati  somanassindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā somanassena
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ somanassindriyañca
uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [858]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
somanassena   upapajjitvā   parinibbāyissanti  tesaṃ  purisindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
purisindriyañca  uppajjissati  upekkhindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  upekkhindriyañca
uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [859]  Yassa purisindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana
manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti yā ca itthiyo
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [860]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  jīvitindriyañca  uppajjissati
somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [861]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  jīvitindriyañca  uppajjissati
upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [862]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  saddhindriyaṃ
.pe.   Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [863]  Yassa  somanassindriyaṃ uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ somanassindriyañca uppajjissati
upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tassa  somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  yassa  cittassa
anantarā    upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ
upekkhindriyaṃ   uppajjissati   no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ
uppajjissati itaresaṃ upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca
uppajjissati.
   [864]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjassati  no  ca  tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  manindriyañca  uppajjissati
somanassindriyañca uppajjissati.
   [865]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  manindriyañca  uppajjissati
upekkhindriyañca uppajjissati.
   [866]  Yassa  saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  paññindriyaṃ
.pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
manindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [867]  Yassa  paññindriyaṃ  uppajjissati  tassa  manindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati
tassa paññindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [868]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tattha  sotindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana sotindriyaṃ uppajjissati
tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [869]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjissatīti:  rūpāvacare  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  no ca
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  kāmāvacare  tattha  cakkhundriyañca
uppajjissati  ghānindriyañca  uppajjissati  .  yattha  vā  pana
Ghānindriyaṃ uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [870]  Yassa cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ   uppajjissatīti:   rūpāvacare   tattha   cakkhundriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  kāmāvacare
tattha  cakkhundriyañca  uppajjissati  purisindriyañca  uppajjissati .
Yattha  vā  pana  purisindriyaṃ  uppajjissati  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [871]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissatīti:  asaññasatte  arūpe  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjissati
pañcavokāre   tattha  jīvitindriyañca  uppajjissati  cakkhundriyañca
uppajjissati.
   [872]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tattha somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [873]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissatīti:  arūpe  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjissati
Pañcavokāre  tattha  upekkhindriyañca  uppajjissati  cakkhundriyañca
uppajjissati.
   [874]  Yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana
manindriyaṃ  uppajjissati  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissatīti:  arūpe
tattha   manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjissati   pañcavokāre   tattha   manindriyañca  uppajjissati
cakkhundriyañca uppajjissati.
   [875]  Yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana purisindriyaṃ
uppajjissati tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [876]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
uppajjissati   tattha   ghānindriyaṃ   uppajjissatīti:   rūpāvacare
arūpāvacare  tattha  jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca tattha ghānindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacare   tattha   jīvitindriyañca  uppajjissati
ghānindriyañca uppajjissati.
   [877]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tattha somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjissati  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacare  tattha
Somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tattha ghānindriyaṃ uppajjissati
kāmāvacare  tattha  somanassindriyañca  uppajjissati  ghānindriyañca
uppajjissati.
   [878]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati   tattha   ghānindriyaṃ   uppajjissatīti:   rūpāvacare
arūpāvacare tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati no ca tattha ghānindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacare  tattha  upekkhindriyañca  uppajjissati
ghānindriyañca uppajjissati.
   [879]  Yattha ghānindriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana
manindriyaṃ  uppajjissati  tattha  ghānindriyaṃ uppajjissatīti: rūpāvacare
arūpāvacare  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati no ca tattha ghānindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacare   tattha   manindriyañca   uppajjissati
ghānindriyañca uppajjissati.
   [880]  Yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tattha  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana purisindriyaṃ uppajjissati
tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [881]  Yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
Uppajjissati   tattha   itthindriyaṃ   uppajjissatīti:   rūpāvacare
arūpāvacare  tattha  jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca tattha itthindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacare   tattha   jīvitindriyañca  uppajjissati
itthindriyañca uppajjissati.
   [882]  Yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tattha somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjissati  tattha  itthindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacare  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  no ca tattha itthindriyaṃ uppajjissati
kāmāvacare  tattha  somanassindriyañca  uppajjissati  itthindriyañca
uppajjissati.
   [883]  Yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tattha  itthindriyaṃ uppajjissatīti: rūpāvacare arūpāvacare
tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tattha  itthindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacare  tattha  upekkhindriyañca  uppajjissati
itthindriyañca uppajjissati.
   [884]  Yattha itthindriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana
manindriyaṃ  uppajjissati tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti: rūpāvacare
arūpāvacare  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati no ca tattha itthindriyaṃ
Uppajjissati   kāmāvacare   tattha   manindriyañca   uppajjissati
itthindriyañca uppajjissati.
   [885]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati
tattha  purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tattha purisindriyaṃ uppajjissati
kāmāvacare   tattha   jīvitindriyañca  uppajjissati  purisindriyañca
uppajjissati.
   [886]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  tattha somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjissati  tattha  purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacare  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  no ca tattha purisindriyaṃ uppajjissati
kāmāvacare  tattha  somanassindriyañca  uppajjissati  purisindriyañca
uppajjissati.
   [887]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tattha  purisindriyaṃ uppajjissatīti: rūpāvacare arūpāvacare
tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tattha  purisindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacare  tattha  upekkhindriyañca  uppajjissati
purisindriyañca uppajjissati.
   [888]  Yattha purisindriyaṃ uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yattha vā pana
manindriyaṃ  uppajjissati tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti: rūpāvacare
arūpāvacare  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tattha
purisindriyaṃ   uppajjissati   kāmāvacare   tattha   manindriyañca
uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [889]  Yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tattha somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  asaññasatte  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati no ca
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  catuvokāre  pañcavokāre tattha
jīvitindriyañca  uppajjissati  somanassindriyañca  uppajjissati  .
Yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [890]  Yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tattha  upekkhindriyaṃ
.pe.   saddhindriyaṃ   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:
asaññasatte  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati no ca tattha manindriyaṃ
uppajjissati   catuvokāre   pañcavokāre  tattha  jīvitindriyañca
uppajjissati  manindriyañca  uppajjissati  . yattha vā pana manindriyaṃ
uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [891]  Yattha  somanassindriyaṃ uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ
.pe.  saddhindriyaṃ paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [892]  Yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tattha  saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [893]  Yattha saddhindriyaṃ uppajjissati tattha paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana manindriyaṃ
uppajjissati tattha saddhindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [894]  Yattha  paññindriyaṃ  uppajjissati  tattha  manindriyaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha vā pana manindriyaṃ uppajjissati
tattha paññindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [895]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
sotindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha sotindriyaṃ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [896]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati kāmāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   uppajjissati   ghānindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati
Tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [897]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
itthindriyaṃ uppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha itthindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjissati itthindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati
tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [898]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  yā ca itthiyo eteneva
bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjissati purisindriyañca
uppajjissati  .  yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [899]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti:
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
Jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
   [900]   Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  sacakkhukā  upekkhāya
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjissati
no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   uppajjissati   somanassindriyañca
uppajjissati   .   yassa  vā  pana  yattha  somanassindriyaṃ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [901]   Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  tassa
tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  sacakkhukā  somanassena
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjissati
no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   uppajjissati   upekkhindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjissati   pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   upekkhindriyañca
uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
   [902] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ
uppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha manindriyaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjissati  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
   [903]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
itthindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  purisā  eteneva  bhāvena katici
bhave   dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha itthindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjissati itthindriyañca
uppajjissati  .  yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [904]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  yā  itthiyo  eteneva bhāvena katici
bhave   dassetvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjissati purisindriyañca
uppajjissati  .  yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha ghānindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [905]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
Jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha jīvitindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.
   [906]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye saghānakā upekkhāya upapajjitvā
parinibbāyissanti   tesaṃ   tattha   ghānindriyaṃ   uppajjissati
no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ kāmāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   ghānindriyañca   uppajjissati   somanassindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacarānaṃ   tesaṃ   tattha   somanassindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.
   [907]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye saghānakā somanassena upapajjitvā
parinibbāyissanti   tesaṃ   tattha   ghānindriyaṃ   uppajjissati
no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ kāmāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   ghānindriyañca   uppajjissati   upekkhindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati
Tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ
tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
uppajjissati   kāmāvacarānaṃ   tesaṃ   tattha   upekkhindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjissati.
   [908]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ
uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjissati kāmāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   manindriyañca   uppajjissati   ghānindriyañca
uppajjissati.
   [909]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  yā  itthiyo  eteneva bhāvena katici
bhave   dassetvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca  uppajjissati purisindriyañca
uppajjissati  .  yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  itthindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  purisā  eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha itthindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
Kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca  uppajjissati itthindriyañca
uppajjissati.
   [910]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha itthindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ kāmāvacarānaṃ
tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [911]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  yā  itthiyo  eteneva  bhāvena
katici  bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tāsaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  no  ca tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca
uppajjissati  somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha   somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca
Uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [912]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  yā itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca
uppajjissati  upekkhindriyañca  uppajjissati  . yassa vā pana yattha
upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  ye ca purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [913]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva
bhāvena  katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
manindriyaṃ   uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca
Uppajjissati itthindriyañca uppajjissati.
   [914]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave   dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjissati
purisindriyañca uppajjissati.
   [915]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha
purisindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.
   {915.1} Yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha purisindriyaṃ uppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva
bhāvena katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca
Appajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [916]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  ye  purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjissati upekkhindriyañca uppajjissati.
   {916.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca
itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ tattha
upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [917]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ   .pe.   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:
āmantā . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  yā  ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
Manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
   [918]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ   uppajjissatīti:   yassa   cittassa   anantarā
upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
uppajjissati  somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha   somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [919]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ   uppajjissatīti:   yassa   cittassa   anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ     uppajjissati     asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca  uppajjissati  upekkhindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [920]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ   .pe.   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ
Tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ
tattha  jīvitindriyañca  uppajjissati  manindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [921]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  somanassa-
sampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
catuvokārānaṃ   pañcavokārānaṃ   tesaṃ  tattha  somanassindriyañca
uppajjissati  upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ
tattha   somanassindriyaṃ   uppajjissati   itaresaṃ   catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   upekkhindriyañca   uppajjissati
somanassindriyañca uppajjissati.
   [922]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa
tattha  saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:
āmantā . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ   uppajjissatīti:   yassa   cittassa   anantarā
Upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati  no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca uppajjissati
somanassindriyañca uppajjissati.
   [923]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjissatīti: āmantā .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:   yassa   cittassa  anantarā  somanassasampayutta-
pacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati no
ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   manindriyañca   uppajjissati
upekkhindriyañca uppajjissati.
   [924]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
paññindriyaṃ   .pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [925]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
manindriyaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  paññindriyaṃ  uppajjissatīti:
āmantā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 302-332. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=6054              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=6054              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=837&items=89              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=837              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]