ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1012]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  sotindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjittha
tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
uppajjati   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   sotindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1013]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  ghānindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjittha
Tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
uppajjati   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1014]  Yassa  cakkhundriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana purisindriyaṃ
uppajjittha  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ purisindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1015]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
uppajjati   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   jīvitindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1016]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
.pe.  upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ uppajjittha
No  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1017]  Yassa  cakkhundriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana
manindriyaṃ  uppajjittha  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1018]  Yassa  ghānindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana purisindriyaṃ
uppajjittha  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
purisindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.
   [1019]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   jīvitindriyañca
uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.
   [1020]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
.pe.  upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ upekkhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.
   [1021]  Yassa  ghānindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana
manindriyaṃ  uppajjittha  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ manindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.
   [1022]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjittha
tassa   itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ purisindriyañca
uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
   [1023]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
Tassa   itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ itthindriyaṃ
uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  jīvitindriyañca  uppajjittha
itthindriyañca uppajjati.
   [1024]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
.pe.   upekkhindriyaṃ   saddhindriyaṃ   paññindriyaṃ   manindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjittha
tassa   itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ itthindriyaṃ
uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  manindriyañca  uppajjittha
itthindriyañca uppajjati.
   [1025]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjittha
tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ jīvitindriyañca
uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
   [1026]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
.pe.   upekkhindriyaṃ   saddhindriyaṃ   paññindriyaṃ   manindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjittha
Tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyañca  uppajjittha
purisindriyañca uppajjati.
   [1027]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
uppajjittha  tassa  jīvitindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  somanassindriyaṃ uppajjittha no
ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
cittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   somanassindriyañca  uppajjittha
jīvitindriyañca uppajjati.
   [1028] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjittha  no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati sabbesaṃ upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  manindriyañca  uppajjittha
jīvitindriyañca uppajjati.
   [1029]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
Uppajjittha  tassa  somanassindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe      somanassavippayuttacittassa      uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati somanassena upapajjantānaṃ
pavatte    somanassasampayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
upekkhindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati.
   [1030]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjittha  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati  somanassena
upapajjantānaṃ   pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ manindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati.
   [1031]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjittha tassa
upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe upekkhā-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati
upekkhāya   upapajjantānaṃ   pavatte   upekkhāsampayuttacittassa
Uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyañca  uppajjittha  upekkhindriyañca
uppajjati.
   [1032]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
.pe.  manindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
manindriyaṃ  uppajjittha  tassa  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ
cittassa   bhaṅgakkhaṇe   upekkhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ uppajjittha no ca
tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjati  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte
upekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   manindriyañca
uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati.
   [1033]  Yassa  saddhindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjittha
tassa  saddhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
saddhāvippayuttacittassa     uppādakkhaṇe     nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  paññindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ saddhindriyaṃ
uppajjati  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   paññindriyañca  uppajjittha  saddhindriyañca
uppajjati.
   [1034]  Yassa  saddhindriyaṃ  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjittha
Tassa  saddhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
saddhāvippayuttacittassa     uppādakkhaṇe     nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ saddhindriyaṃ
uppajjati  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   manindriyañca   uppajjittha  saddhindriyañca
uppajjati.
   [1035]  Yassa  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana manindriyaṃ uppajjittha
tassa  paññindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
ñāṇavippayuttacittassa     uppādakkhaṇe     nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ paññindriyaṃ
uppajjati    ñāṇasampayuttānaṃ    upapajjantānaṃ    pavatte
ñāṇasampayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ    manindriyañca
uppajjittha paññindriyañca uppajjati.
   [1036] Yattha cakkhundriyaṃ uppajjati .pe.
   [1037]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
sotindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjati
sotindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  sotindriyaṃ
Uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
sotindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotindriyañca  uppajjittha
cakkhundriyañca uppajjati.
   [1038]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjittha
sacakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjati ghānindriyañca uppajjittha . yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1039]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
itthindriyaṃ .pe. purisindriyaṃ uppajjitthāti: rūpāvacaraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ
uppajjittha  sacakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  uppajjati  purisindriyañca uppajjittha . yassa vā pana
Yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1040]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjati  jīvitindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjittha  cakkhundriyañca
uppajjati.
   [1041]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana
Yattha  somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti:
pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1042]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:
pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1043] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjati
saddhindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ
Uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha
saddhindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca  uppajjittha
cakkhundriyañca uppajjati.
   [1044] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
.pe.   manindriyaṃ   uppajjitthāti:   suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
uppajjittha   itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  uppajjati  manindriyañca  uppajjittha . yassa vā pana
yattha  manindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:
pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca
uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
   [1045] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  itthindriyaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati
Saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca  uppajjittha
ghānindriyañca uppajjati.
   [1046]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca  uppajjittha
ghānindriyañca uppajjati.
   [1047]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjittha  ghānindriyañca
uppajjati.
   [1048]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā   cavantānaṃ   aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
Rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
somanassindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.
   [1049]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā   cavantānaṃ   aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha no ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha upekkhindriyañca uppajjittha ghānindriyañca uppajjati.
   [1050]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā .
Yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha ghānindriyaṃ
uppajjatīti:   kāmāvacarā   cavantānaṃ   aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjittha   no   ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjittha
ghānindriyañca uppajjati.
   [1051]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
Purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
uppajjati   itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
   [1052]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
jīvitindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
   [1053]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ   uppajjati   itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ  tattha
somanassindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
   [1054]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
Upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
upekkhindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
   [1055]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā .
Yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ
tāsaṃ tattha manindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
   [1056]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ napurisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no  ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha jīvitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
   [1057]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā   cavantānaṃ   napurisānaṃ   kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
   [1058]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ napurisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
   [1059] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ   manindriyaṃ  uppajjitthāti  āmantā  .
Yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha purisindriyaṃ
uppajjatīti:  kāmāvacarā cavantānaṃ napurisānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ
Tesaṃ tattha manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
   [1060]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ   uppajjitthāti:   suddhāvāsānaṃ   upapatticittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha somanassindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ
catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ   tattha   jīvitindriyañca   uppajjati   somanassindriyañca
uppajjittha  . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjittha tassa
tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā cavantānaṃ
pavatte   cittassa   bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ uppajjati catuvokāraṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha somanassindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati.
   [1061]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ    uppajjitthāti:    suddhāvāsaṃ   upapajjantānaṃ
asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ catuvokāraṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  jīvitindriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjittha .
Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ
Uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha  no  ca
tesaṃ   tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ   pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati.
   [1062]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjitthāti: suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjati  manindriyañca  uppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha
jīvitindriyaṃ   uppajjati   catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
pavatte   cittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca
uppajjittha jīvitindriyañca uppajjati.
   [1063]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  somanassindriyaṃ uppajjatīti:
Sabbesaṃ    cittassa    bhaṅgakkhaṇe    somanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ
tattha   somanassindriyaṃ   uppajjati   somanassena  upapajjantānaṃ
pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati.
   [1064]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha manindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ   uppajjati  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte
somanassasampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca
uppajjittha somanassindriyañca uppajjati.
   [1065]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
saddhindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati saddhindriyañca
uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjittha
tassa  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
Upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati upekkhāya
upapajjantānaṃ   pavatte   upekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati.
   [1066]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
paññindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati paññindriyañca
uppajjittha   .   yassa   vā   pana   yattha   paññindriyaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  upekkhindriyaṃ uppajjatīti: sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
paññindriyaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati
upekkhāya   upapajjantānaṃ   pavatte   upekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha   paññindriyañca   uppajjittha
upekkhindriyañca uppajjati.
   [1067]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
manindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāsampayuttacittassa
Uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati  manindriyañca
uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa
tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
upekkhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati upekkhāya
upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha manindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati.
   [1068]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
paññindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha paññindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe    tesaṃ   tattha   saddhindriyañca   uppajjati
paññindriyañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  paññindriyaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe   saddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
paññindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ uppajjati
sahetukānaṃ    upapajjantānaṃ   pavatte   saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyañca  uppajjittha  saddhindriyañca
uppajjati.
   [1069]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
Manindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ uppajjittha
itaresaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca  uppajjati  manindriyañca
uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa
tattha  saddhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
saddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha  manindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  saddhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha manindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati.
   [1070]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
manindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ
ñāṇasampayuttānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   ñāṇasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyañca  uppajjati  manindriyañca
uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha manindriyaṃ uppajjittha tassa
tattha  paññindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
ñāṇavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha   manindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ  uppajjati  ñāṇa-
sampayuttānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   ñāṇasampayuttacittassa
Uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjittha  paññindriyañca
uppajjati.
   [1071]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa sotindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  sotindriyaṃ
na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [1072]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa ghānindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  ghānindriyaṃ
na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [1073]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa itthindriyaṃ
.pe.  purisindriyaṃ  na uppajjitthāti: uppajjittha . yassa vā pana
purisindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [1074]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [1075]  Yassa  cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
.pe. upekkhindriyaṃ na uppajjitthāti: uppajjittha . yassa vā pana
upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [1076]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  uppajjittha .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjittha  tassa  cakkhundriyaṃ
Na uppajjatīti: natthi .pe. 1-
              ------------
   [1077]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  sotindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  sotindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca  uppajjati
sotindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  sotindriyaṃ
uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
sotindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1078]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  ghānindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ   cakkhundriyaṃ   uppajjati  no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca
uppajjati  ghānindriyañca  uppajjissati  . yassa vā pana ghānindriyaṃ
uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ dissamānapotthakesu peyyālaṃ kataṃ.
Acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1079]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  ye ca purisā
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca
uppajjati  itthindriyañca  uppajjissati . yassa vā pana itthindriyaṃ
uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
itthindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1080]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti yā ca itthiyo
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjissati   itaresaṃ   sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
Cakkhundriyañca  uppajjati purisindriyañca uppajjissati . yassa vā pana
purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ purisindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1081]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca  uppajjati
jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1082]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
sacakkhukā   upekkhāya   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
Somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
somanassindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1083]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
sacakkhukā   somanassena   upapajjitvā   parinibbāyissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca
uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1084]  Yassa  cakkhundriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ manindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca
uppajjati   manindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ
Cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1085]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  ye ca purisā
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānindriyañca
uppajjati  itthindriyañca  uppajjissati . yassa vā pana itthindriyaṃ
uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
itthindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1086]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti yā ca itthiyo
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānindriyañca
Uppajjati  purisindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ purisindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1087]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānindriyañca   uppajjati
jīvitindriyañca uppajjissati . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjissati
tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   jīvitindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1088]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
saghānakā  upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānindriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
Somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ uppajjatīti: sabbesaṃ
cavantānaṃ   aghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   somanassindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyañca  uppajjissati  ghānindriyañca
uppajjati.
   [1089]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
saghānakā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  uppajjati
upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati no ca
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
upekkhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1090]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānindriyañca   uppajjati
saddhindriyañca uppajjissati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjissati
Tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   saddhindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1091]  Yassa  ghānindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  uppajjati
manindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati
tassa  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
uppajjati   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   manindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1092]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  yā ca itthiyo
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti yā ca itthiyo
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyaṃ  uppajjati no ca tāsaṃ purisindriyaṃ
uppajjissati  itarāsaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyañca
uppajjati  purisindriyañca  uppajjissati . yassa vā pana purisindriyaṃ
Uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ purisindriyañca
uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
   [1093]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tāsaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati itarāsaṃ itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   itthindriyañca   uppajjati   jīvitindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa
itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati
itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ jīvitindriyañca uppajjissati itthindriyañca
uppajjati.
   [1094]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  yā  ca
itthiyo  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ
tāsaṃ  itthindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tāsaṃ  somanassindriyaṃ
uppajjissati  itarāsaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
somanassindriyaṃ   uppajjissati   tassa  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
Sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ
tāsaṃ somanassindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
   [1095]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  yā ca itthiyo
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  upapajjantīnaṃ tāsaṃ
itthindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tāsaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
itarāsaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyañca  uppajjati
upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ upekkhindriyañca
uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
   [1096]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tāsaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjissati itarāsaṃ itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   itthindriyañca   uppajjati   saddhindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa
itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati
Itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ saddhindriyañca uppajjissati itthindriyañca
uppajjati.
   [1097]  Yassa  itthindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ
itthindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati itarāsaṃ
itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  itthindriyañca  uppajjati  manindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa
itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati
itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ tāsaṃ manindriyañca uppajjissati itthindriyañca
uppajjati.
   [1098]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   purisānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
purisindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  uppajjati
jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ   purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
   [1099]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
purisā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  uppajjati
somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati  no
ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
   [1100]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
purisā  somanassena  upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  uppajjati
upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ
purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca
Uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
   [1101]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   purisānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
purisānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   purisindriyañca   uppajjati
saddhindriyañca uppajjissati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjissati
tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  saddhindriyañca  uppajjissati
purisindriyañca uppajjati.
   [1102]  Yassa  purisindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  uppajjati
manindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati
tassa  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ purisindriyaṃ
uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyañca  uppajjissati
purisindriyañca uppajjati.
   [1103]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ
Uppajjissatīti:   pacchimacittassa   uppādakkhaṇe   yassa  cittassa
anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ  jīvitindriyañca  uppajjati  somanassindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjati
sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
somanassindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.
   [1104]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa cittassa anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ    uppajjissati    tassa   cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ  jīvitindriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ
uppajjati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
Tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.
   [1105]  Yassa  jīvitindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ    manindriyaṃ    uppajjissatīti:    pacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ manindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ  jīvitindriyañca  uppajjati  manindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati
sabbesaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   cittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ manindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.
   [1106]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:    somanassasampayuttapacchimacittassa    uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  somanassena
upapajjantānaṃ   pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ somanassindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
   {1106.1} Yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassavippayuttacittassa
Uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjati somanassena
upapajjantānaṃ   pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati.
   [1107] Yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti: somanassasampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  somanassena  upapajjantānaṃ pavatte somanassa-
sampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  somanassindriyañca  uppajjati
manindriyañca uppajjissati.
   {1107.1} Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ uppajjati somanassena
upapajjantānaṃ   pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati.
   [1108]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjissatīti:    upekkhāsampayuttapacchimacittassa    uppādakkhaṇe
tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  saddhindriyaṃ
Uppajjissati   itaresaṃ   upekkhāya   upapajjantānaṃ   pavatte
upekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   upekkhindriyañca
uppajjati  saddhindriyañca  uppajjissati  . yassa vā pana saddhindriyaṃ
uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
uppajjati  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte upekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyañca  uppajjissati  upekkhindriyañca
uppajjati.
   [1109]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
.pe.   manindriyaṃ   uppajjissatīti:  upekkhāsampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte upekkhā-
sampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyañca  uppajjati
manindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati
tassa  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
upekkhāvippayuttacittassa     uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
upekkhindriyaṃ   uppajjati   upekkhāya   upapajjantānaṃ  pavatte
upekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   manindriyañca
uppajjissati
Upekkhindriyañca uppajjati.
   [1110]  Yassa  saddhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
saddhindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ  saddhindriyañca  uppajjati  manindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana manindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  saddhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjati  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte  saddhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  manindriyañca
uppajjissati saddhindriyañca uppajjati.
   [1111]  Yassa  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  paññindriyaṃ
uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ   pavatte   ñāṇasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ  paññindriyañca  uppajjati  manindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  paññindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ñāṇavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ
Uppajjissati  no  ca  tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ   pavatte   ñāṇasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ manindriyañca uppajjissati paññindriyañca uppajjati.
   [1112] Yattha cakkhundriyaṃ uppajjati .pe.
   [1113]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
sotindriyaṃ    uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ    pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
sotindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyañca  uppajjati  sotindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā pana yattha sotindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:   pañcavokārā   cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotindriyaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha sotindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1114]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjati  ghānindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjissati
Tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjissati
cakkhundriyañca uppajjati.
   [1115] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ    kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ
rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca  purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ   sacakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.
   {1115.1} Yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjissati no
ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   itthindriyañca   uppajjissati
cakkhundriyañca uppajjati.
   [1116] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ
uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ    kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ
rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  yā  ca itthiyo eteneva bhāvena katici
Bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  upapajjantīnaṃ  tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca
uppajjati purisindriyañca uppajjissati.
   {1116.1} Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ uppajjissati no
ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1117] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  uppajjati jīvitindriyañca uppajjissati . yassa vā pana
yattha  jīvitindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca
uppajjati.
   [1118] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ
Uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ
ye  ca  sacakkhukā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   uppajjati   somanassindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   somanassindriyañca   uppajjissati
cakkhundriyañca uppajjati.
   [1119]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  sacakkhukā  somanassena  upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha  cakkhundriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjissati .
Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:   pañcavokārā   cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
No  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1120] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  uppajjati  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha cakkhundriyaṃ
uppajjatīti:   pañcavokārā   cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1121]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
paññindriyaṃ   .pe.   manindriyaṃ   uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjati  manindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati
No  ca  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
   [1122] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca purisā
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  no
ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjati  itthindriyañca
uppajjissati  .  yassa vā pana yattha itthindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha itthindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1123]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tāsaṃ  upapajjantīnaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca
tesaṃ   tattha   purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjati  purisindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  purisindriyaṃ  uppajjissati
Tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ
aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   purisindriyañca   uppajjissati
ghānindriyañca uppajjati.
   [1124]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyañca  uppajjati  jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha ghānindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1125]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ    uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ ye ca saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca
tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ
Upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca uppajjati somanassindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha somanassindriyaṃ uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ
aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sonassindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1126]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ    uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ   kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ   ye  ca  saghānakā  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjati upekkhindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ
aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ
tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1127] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
Uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ    kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyañca  uppajjati  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha ghānindriyaṃ
uppajjatīti: kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha saddhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjati.
   [1128] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
.pe.   manindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānindriyañca  uppajjati  manindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ
uppajjatīti:   kāmāvacarā   cavantānaṃ   aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjissati  ghānindriyañca
uppajjati.
   [1129]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ
yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tāsaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ   tattha   itthindriyaṃ   uppajjati
no  ca  tāsaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjissati  itarāsaṃ  itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyañca  uppajjati  purisindriyañca
uppajjissati  .  yassa vā pana yattha purisindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ
tāsaṃ tattha purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
   [1130] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tāsaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissati  itarāsaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca
uppajjati  jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha
itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha jīvitindriyañca
Uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
   [1131]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ
yā  ca  itthiyo  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itrāsaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ
tattha  itthindriyañca  uppajjati  somanassindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
itthindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ uppajjissati
no  ca  tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ
tattha    somanassindriyañca    uppajjissati    itthindriyañca
uppajjati.
   [1132]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ
yā  ca  itthiyo  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti tāsaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itarāsaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ
tattha  itthindriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
Itthindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca
uppajjati.
   [1133] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
itthindriyaṃ  uppajjati  no  ca tāsaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjissati
itarāsaṃ   itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ  tattha  itthindriyañca
uppajjati  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
saddhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
   [1134]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ tattha
manindriyaṃ  uppajjissati  itarāsaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
itthindriyañca  uppajjati  manindriyañca uppajjissati . yassa vā pana
Yattha  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti:
kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
   [1135] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ   purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjati  jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:
kāmāvacarā   cavantānaṃ   napurisānaṃ   kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
   [1136]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ
ye  ca  purisā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
Tattha  purisindriyañca  uppajjati  somanassindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
purisindriyaṃ   uppajjatīti:   kāmāvacarā   cavantānaṃ   napurisānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati purisānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   somanassindriyañca   uppajjissati
purisindriyañca uppajjati.
   [1137] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
purisā  somanassena  upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca
uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjatīti:
kāmāvacarā   cavantānaṃ   napurisānaṃ   kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
   [1138]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ
Purisānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  purisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca  uppajjati  manindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  napurisānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjati
purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjissati
purisindriyañca uppajjati.
   [1139]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimacittassa   uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha somanassindriyaṃ
uppajjissati   itaresaṃ   catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha jīvitindriyañca uppajjati
somanassindriyañca uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjatīti:  catuvokārā
pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
Uppajjati  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha   somanassindriyañca   uppajjissati
jīvitindriyañca uppajjati.
   [1140]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa
cittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjati upekkhindriyañca
uppajjissati.
   {1140.1}  Yassa  vā  pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati
tassa  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā
cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ uppajjati catuvokāraṃ
pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   cittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ   tattha   upekkhindriyañca   uppajjissati   jīvitindriyañca
uppajjati.
   [1141] Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
.pe.   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha
Jīvitindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha manindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjati  manindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjatīti:  catuvokārā  pañcavokārā cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ uppajjati catuvokāraṃ pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ   pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjati.
   [1142]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ    uppajjissatīti:    somanassasampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe   yassa   cittassa   anantarā  somanassasampayutta-
pacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati   itresaṃ   somanassena   upapajjantānaṃ   pavatte
somanassasampayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ    tattha
somanassindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
   {1142.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe somanassa-
vippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati no ca
Tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  somanassena  upapajjantānaṃ
pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati.
   [1143]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ   .pe.   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:
somanassasampayuttapacchimacittassa    uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha
somanassindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte somanassasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  uppajjati manindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
somanassavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjati
somanassena   upapajjantānaṃ   pavatte   somanassasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha   manindriyañca   uppajjissati
somanassindriyañca uppajjati.
   [1144]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
saddhindriyaṃ     uppajjissatīti:    upekkhāsampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
saddhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ pavatte
Upekkhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
uppajjati  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ    cittassa    bhaṅgakkhaṇe    upekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  upekkhāya  upapajjantānaṃ
pavatte   upekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjati.
   [1145]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  upekkhāsampayutta-
pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ upekkhāya
upapajjantānaṃ   pavatte   upekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati manindriyañca uppajjissati .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  upekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe    tesaṃ    tattha   manindriyaṃ   uppajjissati
no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati upekkhāya upapajjantānaṃ
pavatte    upekkhāsampayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
tattha manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjati.
   [1146]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
paññindriyaṃ   uppajjissatīti:  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjissati   itaresaṃ   sahetukānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte
saddhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca
uppajjati  paññindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
paññindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  saddhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
uppajjati  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha   paññindriyañca   uppajjissati
saddhindriyañca uppajjati.
   [1147]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
manindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati   itaresaṃ   sahetukānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte
saddhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca
uppajjati manindriyañca uppajjissati . yassa vā pana yattha manindriyaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe   saddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
Manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ uppajjati
sahetukānaṃ    upapajjantānaṃ   pavatte   saddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjissati  saddhindriyañca
uppajjati.
   [1148]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
manindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  paññindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati   itaresaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
ñāṇasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyañca
uppajjati  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  paññindriyaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ñāṇavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ
uppajjati    ñāṇasampayuttānaṃ    upapajjantānaṃ    pavatte
ñāṇasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha  manindriyañca
uppajjissati paññindriyañca uppajjati.
   [1149]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa sotindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ
Upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca
na uppajjati sotindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana sotindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  sotindriyañca  na  uppajjissati  cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [1150]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa ghānindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjissati.
   {1150.1}  Yassa  vā pana ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
Ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjissati  cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [1151]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa itthindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  ye ca purisā eteneva
bhāvena  katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjissati.
   {1151.1} Yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  ye ca purisā
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca
purisā  eteneva  bhāvena  katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  itthindriyañca  na uppajjissati cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [1152]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa purisindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ
na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca  na  uppajjati  purisindriyañca
na uppajjissati.
   {1152.1}  Yassa  vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1153]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ
Na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyañca  na  uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1154]  Yassa  cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.
   {1154.1} Yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  sacakkhukā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati no ca tesaṃ
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca
Na uppajjati.
   [1155]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {1155.1} Yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  sacakkhukā  somanassena  upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ   cavantānaṃ   tesaṃ   upekkhindriyañca  na  uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1156]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa saddhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyañca  na  uppajjati saddhindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ saddhindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1157] Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ
na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyañca  na  uppajjati  manindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
manindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjati
pañcavokāre   parinibbantānaṃ   arūpe   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ
manindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1158]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa itthindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca
Purisā  eteneva  bhāvena  katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjati  itthindriyañca
na uppajjissati.
   {1158.1}  Yassa  vā pana itthindriyaṃ na uppajjissati tassa
ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca
purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  itthindriyañca  na uppajjissati ghānindriyañca
na uppajjati.
   [1159]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa purisindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjati  purisindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa
Ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  cavantīnaṃ  tesaṃ  purisindriyañca
na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.
   [1160]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ
jīvitindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.
   [1161]  Yassa  ghānindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
Na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca
na uppajjissati.
   {1161.1}  Yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ   ye   ca  saghānakā  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti   tesaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
somanassindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.
   [1162]  Yassa  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
ghānindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ  ghānindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa ghānindriyaṃ
Na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
saghānakā   somanassena   upapajjitvā   parinibbāyissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjati.
   [1163] Yassa ghānindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
manindriyaṃ  na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manindriyaṃ  na uppajjissati no ca
tesaṃ  ghānindriyaṃ  na uppajjati kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  manindriyañca  na  uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjati.
   [1164]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tassa purisindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
Itthindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  itthindriyañca  na  uppajjati  purisindriyañca
na uppajjissati.
   {1164.1}  Yassa  vā pana purisindriyaṃ na uppajjissati tassa
itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ
yā  ca  itthiyo  rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tāsaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  purisindriyaṃ na uppajjissati no ca tāsaṃ
itthindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca
na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1165]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
itthindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  itthindriyañca  na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ
na   uppajjatīti:   pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ
jīvitindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1166]  Yassa  itthindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca
upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.
   {1166.1} Yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa
itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā
ca  itthiyo  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tāsaṃ
itthindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyañca  na
uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1167]  Yassa  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
Itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ itthindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {1167.1} Yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ yā
ca  itthiyo  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tāsaṃ
itthindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyañca  na
uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1168] Yassa itthindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
manindriyaṃ  na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  itthindriyañca  na  uppajjati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ na
uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ tāsaṃ manindriyaṃ na uppajjissati no ca tāsaṃ itthindriyaṃ
na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare
Pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  manindriyañca  na  uppajjissati  itthindriyañca
na uppajjati.
   [1169]  Yassa  purisindriyaṃ  na  uppajjati  tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
purisindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  purisindriyañca  na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ
jīvitindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
   [1170]  Yassa  purisindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye ca upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
purisindriyañca  na  uppajjati  somanassindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati tassa purisindriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
Purisā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ purisindriyaṃ
na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ   cavantānaṃ   tesaṃ  somanassindriyañca  na  uppajjissati
purisindriyañca na uppajjati.
   [1171]  Yassa  purisindriyaṃ  na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  purisindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  na uppajjati upekkhindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ
ye  ca  purisā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ
purisindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti   tesaṃ   cavantānaṃ   tesaṃ   upekkhindriyañca
na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
   [1172] Yassa purisindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  na  uppajjati  no ca
tesaṃ  manindriyaṃ na uppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  na  uppajjati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ
purisānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
purisindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  manindriyañca  na  uppajjissati
purisindriyañca na uppajjati.
   [1173]  Yassa  jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa cittassa anantarā
upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ    uppajjissati    tassa   cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  jīvitindriyañca  na  uppajjati  somanassindriyañca
na uppajjissati.
   {1173.1}  Yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti: pacchimacittassa uppādakkhaṇe yassa
cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa
Cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa
cittassa   anantarā   upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati
tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  somanassindriyañca na uppajjissati
jīvitindriyañca na uppajjati.
   [1174]  Yassa  jīvitindriyaṃ  na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa cittassa anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ jīvitindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ
jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa cittassa
anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyañca  na  uppajjissati  jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [1175] Yassa jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati no ca
tesaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
jīvitindriyañca  na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  jīvitindriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  manindriyaṃ
na  uppajjissati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  manindriyañca  na  uppajjissati  jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [1176] Yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassa-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ upekkhindriyaṃ
na   uppajjissati   somanassasampayuttapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe
upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa   anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ    uppajjissati    tassa   cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  somanassindriyañca  na  uppajjati  upekkhindriyañca
na uppajjissati.
   {1176.1} Yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
somanassindriyaṃ   na   uppajjatīti:   somanassasampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ
Uppajjissati  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjati
somanassasampayuttapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe   upekkhāsampayuttapacchima-
cittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyañca
na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati.
   [1177]  Yassa  somanassindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe somanassavippayutta-
cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
somanassindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjissati
somanassasampayuttapacchimacittassa    bhaṅgakkhaṇe    upekkhāsampayutta-
pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ   somanassindriyañca   na   uppajjati
saddhindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti: somanassa-
sampayuttapacchimacittassa  uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ na uppajjati somanassasampayuttapacchima-
cittassa   bhaṅgakkhaṇe   upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ
saddhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati.
   [1178]  Yassa  somanassindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ
.pe.   manindriyaṃ   na   uppajjissatīti:   sabbesaṃ  cittassa
Bhaṅgakkhaṇe      somanassavippayuttacittassa      uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   somanassindriyaṃ   na
uppajjati  no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissati  somanassa-
sampayuttapacchimacittassa     bhaṅgakkhaṇe     upekkhāsampayutta-
pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ   somanassindriyañca   na   uppajjati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ na
uppajjissati    tassa   somanassindriyaṃ   na   uppajjatīti:
somanassasampayuttapacchimacittassa      uppādakkhaṇe      tesaṃ
manindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na
uppajjati      somanassasampayuttapacchimacittassa     bhaṅgakkhaṇe
upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ     tesaṃ     manindriyañca
na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati.
   [1179]  Yassa  upekkhindriyaṃ  na uppajjati tassa saddhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe upekkhāvippayutta-
cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjissati
upekkhāsampayuttapacchimacittassa    bhaṅgakkhaṇe    somanassasampayutta-
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjati saddhindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjissati tassa
upekkhindriyaṃ   na   uppajjatīti:   upekkhāsampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
Upekkhindriyaṃ   na   uppajjati   upekkhāsampayuttapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe      somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ     tesaṃ
saddhindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjati.
   [1180]  Yassa  upekkhindriyaṃ  na uppajjati tassa paññindriyaṃ
.pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe
upekkhāvippayuttacittassa     uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ
manindriyaṃ    na   uppajjissati   upekkhāsampayuttapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  upekkhindriyañca
na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā pana
manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:
upekkhāsampayuttapacchimacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   manindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati
upekkhāsampayuttapacchimacittassa     bhaṅgakkhaṇe     somanassa-
sampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  manindriyañca  na  uppajjissati
upekkhindriyañca na uppajjati.
   [1181]  Yassa  saddhindriyaṃ na uppajjati tassa paññindriyaṃ na
uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  saddhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  saddhindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  paññindriyaṃ  na  uppajjissati
Pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyañca  na  uppajjati
paññindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  paññindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  paññindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ
saddhindriyaṃ   na   uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ
paññindriyañca na uppajjissati saddhindriyañca na uppajjati.
   [1182]  Yassa  saddhindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  saddhāvippayutta-
cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
saddhindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyañca  na  uppajjati
manindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati
tassa  saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti: pacchimacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ
manindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  manindriyañca  na  uppajjissati
saddhindriyañca na uppajjati.
   [1183]  Yassa  paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe ñāṇavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ    asaññasattānaṃ    tesaṃ
paññindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati
Pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  paññindriyañca  na  uppajjati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  paññindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ paññindriyaṃ
na   uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  manindriyañca
na uppajjissati paññindriyañca na uppajjati.
   [1184] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati .pe.
   [1185]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
sotindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  sotindriyaṃ  na  uppajjissati  pañcavokāre
parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
na  uppajjati sotindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana yattha
sotindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
sotindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1186]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
Kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacarā  cavantānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca
na  uppajjati  ghānindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa vā pana
yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarā
cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1187]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacarā  cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  ye  ca  purisā
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  na  uppajjati  itthindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca  purisā eteneva
Bhāvena  katici  bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarā  cavantānaṃ
asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1188]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjata no ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacarā  cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  yā  ca  itthiyo
eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ
cavantīnaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  na  uppajjati  purisindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  yā  ca itthiyo eteneva
bhāvena  katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ upapajjantīnaṃ
tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarā  cavantānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  yā  ca  itthiyo eteneva bhāvena katici
Bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  cavantīnaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1189]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  pañcavokāre parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  na  uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1190]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ   na   uppajjissatīti:   pañcavokārā  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca sacakkhukā
upekkhāya   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ   cavantānaṃ
tesaṃ   tattha  cakkhundriyañca  na  uppajjati  somanassindriyañca
Na uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ   ye   ca  sacakkhukā  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  ye  ca sacakkhukā upekkhāya
upapajjitvā   parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1191]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  pañcavokārā cavantānaṃ acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ ye ca
sacakkhukā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
tattha cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {1191.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  sacakkhukā  somanassena  upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  pañcavokāre parinibbantānaṃ
Arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  ye  ca sacakkhukā somanassena
upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1192]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na
uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  na  uppajjati  saddhindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  saddhindriyañca  na  uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1193]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha manindriyaṃ
na  uppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
Asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  na uppajjati manindriyañca
na  uppajjissati  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  pañcavokāre parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [1194]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  ye ca purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyañca  na  uppajjati  itthindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca
purisā  eteneva  bhāvena  katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  ye ca purisā eteneva bhāvena katici
Bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.
   [1195]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  cavantīnaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.
   {1195.1}  Yassa  vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tāsaṃ  upapajjantīnaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na
uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva
bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tāsaṃ cavantīnaṃ tesaṃ tattha
purisindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.
   [1196]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
Jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca na uppajjati
jīvitindriyañca  na  uppajjissati  . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.
   [1197]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā cavantānaṃ aghānakānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca na uppajjati somanassindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ ye ca saghānakā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare
Parinibbantānaṃ  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjissati  ghānindriyañca
na uppajjati.
   [1198]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ aghānakānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {1198.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ   ye  ca  saghānakā  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjati.
   [1199]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   ghānindriyañca   na  uppajjati
saddhindriyañca  na  uppajjissati  . yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:
pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  saddhindriyañca  na  uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjati.
   [1200]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ   aghānakānaṃ   kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
manindriyaṃ  na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha ghānindriyañca
na  uppajjati  manindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana yattha
Manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti:
pacchimabhavikānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
na uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjati.
   [1201]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ  cavantīnaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.
   {1201.1} Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa
tattha  itthindriyaṃ na uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ
yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tāsaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati no ca tāsaṃ
tattha  itthindriyaṃ na uppajjati kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti   tāsaṃ  cavantīnaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
Na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1202]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ na uppajjissati no ca tāsaṃ
tattha   itthindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ
rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1203]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca
Na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ
itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  yā  ca  itthiyo  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tāsaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na uppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cavantānaṃ   tesaṃ   tattha  somanassindriyañca  na  uppajjissati
itthindriyañca na uppajjati.
   [1204]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca
na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {1204.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ   yā   ca   itthiyo  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti    tāsaṃ    upapajjantīnaṃ    tāsaṃ   tattha
Upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ
na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1205]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  naitthīnaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   itthindriyañca   na  uppajjati
saddhindriyañca  na  uppajjissati  . yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ
na  uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ
itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati no ca
tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ
rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1206]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ  naitthīnaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ
Tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha itthindriyañca na uppajjati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ
na  uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ
itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati
no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacare   arūpāvacare   pacchimabhavikānaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha manindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
   [1207]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  napurisānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ   tattha   purisindriyañca   na   uppajjati  jīvitindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  na uppajjati kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ tattha jīvitindriyañca na uppajjissati
Purisindriyañca na uppajjati.
   [1208]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ napurisānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  ye  ca  purisā  upekkhāya  upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca
na uppajjissati.
   {1208.1} Yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ
upapajjantānaṃ  ye ca purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati
no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati kāmāvacare parinibbantānaṃ
rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  ye  ca  purisā
upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ
tattha somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
   [1209]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  napurisānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
Purisindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  ye ca purisā somanassena upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {1209.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ
upapajjantānaṃ   ye   ca   purisā  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na uppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   ye   ca   purisā  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
   [1210]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā  cavantānaṃ  napurisānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca na uppajjati saddhindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjissati
Tassa  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  na uppajjati kāmāvacare parinibbantānaṃ rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha saddhindriyañca
na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
   [1211]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ   napurisānaṃ   kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
manindriyaṃ  na  uppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha purisindriyañca
na  uppajjati  manindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana yattha
manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti:
pacchimabhavikānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
na uppajjissati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha manindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
   [1212]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ   na  uppajjissatīti:  catuvokārā  pañcavokārā
cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
Na  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  upekkhā-
sampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  na  uppajjati
somanassindriyañca na uppajjissati.
   {1212.1} Yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjatīti: pacchimacittassa uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati
tassa   cittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa cittassa
anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca
na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati.
   [1213]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti: catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ
tesaṃ   tattha   jīvitindriyañca  na  uppajjati  upekkhindriyañca
Na uppajjissati.
   {1213.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjatīti: pacchimacittassa uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati
tassa   cittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa cittassa
anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati.
   [1214]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
sandhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  catuvokārā  pañcavokārā cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
na  uppajjati saddhindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana yattha
saddhindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti:
pacchimacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ
tattha saddhindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjati.
   [1215]  Yassa  tattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  catuvokārā
pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ tattha
jīvitindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca  na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ
na   uppajjatīti:   pacchimacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca  na  uppajjissati
jīvitindriyañca na uppajjati.
   [1216]  Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
somanassavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
somanassasampayuttapacchimacittassa    bhaṅgakkhaṇe    upekkhāsampayutta-
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa cittassa anantarā somanassasampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha
somanassindriyañca  na  uppajjati  upekkhindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ   na   uppajjatīti:   somanassasampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati   tassa   cittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na    uppajjati    somanassasampayuttapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe
upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa   anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati
somanassindriyañca na uppajjati.
   [1217]  Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ na uppajjissatīti: sabbesaṃ
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
na   uppajjissati   somanassasampayuttapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe
upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha
somanassindriyañca  na uppajjati manindriyañca na uppajjissati . yassa
vā  pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ
na   uppajjatīti:   somanassasampayuttapacchimacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha
Somanassindriyaṃ   na   uppajjati   somanassasampayuttapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  upekkhāsampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha manindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati.
   [1218]  Yassa  yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  na uppajjissati
upekkhāsampayuttapacchimacittassa    bhaṅgakkhaṇe    somanassasampayutta-
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjati saddhindriyañca na uppajjissati.
   {1218.1}  Yassa  vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjissati
tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti: upekkhāsampayuttapacchimacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  upekkhāsampayuttapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe    somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ    asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha saddhindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjati.
   [1219]  Yassa  yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
Na   uppajjissati   upekkhāsampayuttapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe
somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha
upekkhindriyañca  na  uppajjati manindriyañca na uppajjissati . yassa
vā  pana  yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  upekkhāsampayuttapacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na    uppajjati    upekkhāsampayuttapacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe
somanassasampayuttapacchimacittasamaṅgīnaṃ     asaññasattānaṃ     tesaṃ
tattha manindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjati.
   [1220]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
saddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ  na uppajjissati
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca
na  uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa vā pana
yattha  paññindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  saddhindriyaṃ
na   uppajjatīti:   pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
na  uppajjati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha
paññindriyañca na uppajjissati saddhindriyañca na uppajjati.
   [1221]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ   na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
saddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca  na uppajjati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  tattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:
pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ na uppajjissati
no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manindriyañca  na  uppajjissati
saddhindriyañca na uppajjati.
   [1222]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  na uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ   na  uppajjissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
ñāṇavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha  paññindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   paññindriyañca
na  uppajjati  manindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana yattha
manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti:
pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati  pacchimacittassa
Bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca na uppajjissati
paññindriyañca na uppajjati.
               ------------
   [1223]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  sotindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ sotindriyaṃ
uppajjissati   itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjittha  sotindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  sotindriyaṃ  uppajjissati  tassa
cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1224]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  ghānindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjittha no ca
tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjittha
ghānindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  ghānindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1225]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  ye  ca  purisā  eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  cakkhundriyañca
Uppajjittha itthindriyañca uppajjissati . yassa vā pana itthindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1226]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjittha no ca
tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ cakkhundriyañca uppajjittha
purisindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  purisindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1227]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjittha no ca
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ cakkhundriyañca uppajjittha
jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1228]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjittha
somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1229]  Yassa  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjittha
upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1230]  Yassa cakkhundriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ
cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  cakkhundriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati .
Yassa vā pana manindriyaṃ uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ uppajjitthāti:
āmantā.
   [1231]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  itthindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca
uppajjittha itthindriyañca uppajjissati . yassa vā pana itthindriyaṃ
uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1232]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  purisindriyaṃ
Uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca
uppajjittha purisindriyañca uppajjissati . yassa vā pana purisindriyaṃ
uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1233]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjittha no ca
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca uppajjittha
jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1234]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  ghānindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca  uppajjittha
somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
uppajjissati tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1235]  Yassa  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
Uppajjissati  itaresaṃ  ghānindriyañca  uppajjittha  upekkhindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
tassa ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1236]  Yassa ghānindriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ
ghānindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  ghānindriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [1237]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  purisindriyaṃ
uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva  bhāvena  katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  itthindriyañca
uppajjittha purisindriyañca uppajjissati . yassa vā pana purisindriyaṃ
uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1238]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  jīvitindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjittha no ca
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati itaresaṃ itthindriyañca uppajjittha
jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
Uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1239]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  itthindriyañca  uppajjittha
somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1240]  Yassa  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ itthindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  itthindriyañca  uppajjittha  upekkhindriyañca
uppajjissati   .   yassa   vā   pana   upekkhindriyaṃ
uppajjissati tassa itthindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1241]  Yassa itthindriyaṃ uppajjittha tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ
itthindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ
itthindriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa itthindriyaṃ uppajjitthāti:
āmantā.
   [1242]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  jīvitindriyaṃ
Uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjittha no ca
tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjissati itaresaṃ purisindriyañca uppajjittha
jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1243]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  purisindriyañca  uppajjittha
somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1244]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  uppajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  purisindriyañca  uppajjittha
upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1245]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  uppajjittha no ca
tesaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ purisindriyañca uppajjittha
saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  saddhindriyaṃ
Uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1246]  Yassa  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  paññindriyaṃ
.pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ
uppajjittha no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ purisindriyañca
uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana manindriyaṃ
uppajjissati tassa purisindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1247]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa somanassindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa  anantarā
upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ jīvitindriyañca
uppajjittha  somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
somanassindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1248]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa  anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ uppajjissati tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  jīvitindriyañca
uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati . Yassa vā pana upekkhindriyaṃ
uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1249]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  saddhindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  uppajjittha
No  ca  tesaṃ  saddhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  jīvitindriyañca
uppajjittha  saddhindriyañca  uppajjissati . yassa vā pana saddhindriyaṃ
uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1250]  Yassa  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  paññindriyaṃ
.pe. manindriyaṃ uppajjissatīti: pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
jīvitindriyañca  uppajjittha manindriyañca uppajjissati . yassa vā pana
manindriyaṃ uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1251]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjittha tassa upekkhindriyaṃ
uppajjissatīti:   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa  anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ   somanassindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ
somanassindriyañca  uppajjittha  upekkhindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  somanassindriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [1252]  Yassa  somanassindriyaṃ  uppajjittha  tassa  saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ  somanassindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  somanassindriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  somanassindriyaṃ
Uppajjitthāti: āmantā.
   [1253]  Yassa  upekkhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  upekkhindriyañca  uppajjittha  manindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa
upekkhindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1254]  Yassa  saddhindriyaṃ uppajjittha tassa paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  saddhindriyaṃ
uppajjittha no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjissati itaresaṃ saddhindriyañca
uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
manindriyaṃ uppajjissati tassa saddhindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1255]  Yassa  paññindriyaṃ  uppajjittha  tassa  manindriyaṃ
uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  paññindriyaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  paññindriyañca
uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana manindriyaṃ
uppajjissati tassa paññindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1256] Yattha cakkhundriyaṃ uppajjittha .pe.
   [1257]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
sotindriyaṃ   uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ
Tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  sotindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  sotindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
sotindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjitthāti:
āmantā.
   [1258]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  ghānindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
ghānindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjitthāti:
āmantā.
   [1259]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
itthindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ
ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  itthindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha   itthindriyaṃ   uppajjissati   tassa   tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [1260]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ
yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  purisindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjitthāti:
āmantā.
   [1261]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ   uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjitthāti:
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjittha.
   [1262]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ   uppajjissatīti:   pañcavokāre   pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  sacakkhukā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
Tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  somanassindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha   somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [1263]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
sacakkhukā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjitthāti:
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha upekkhindriyañca
uppajjissati cakkhundriyañca uppajjittha.
   [1264]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
saddhindriyaṃ   uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjittha  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
Saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjitthāti:
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca
uppajjissati cakkhundriyañca uppajjittha.
   [1265]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
paññindriyaṃ   .pe.   manindriyaṃ   uppajjissatīti:  pañcavokāre
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ
uppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjittha pañcavokārānaṃ tesaṃ
tattha manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjittha.
   [1266]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
itthindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca purisā
eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjittha
itthindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha itthindriyaṃ
uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1267]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  yā  ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjittha  purisindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
purisindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:
āmantā.
   [1268]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  uppajjittha
jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha jīvitindriyaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca
uppajjissati ghānindriyañca uppajjittha.
   [1269]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
saghānakā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
Ghānindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjittha  somanassindriyañca  uppajjissati  . yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjittha.
   [1270]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
saghānakā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjittha  upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha ghānindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha upekkhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjittha.
   [1271]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ   uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
Uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjittha  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha saddhindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjittha.
   [1272]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
paññindriyaṃ   .pe.   manindriyaṃ   uppajjissatīti:   kāmāvacare
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
manindriyaṃ   uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ
uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati  no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjittha kāmāvacarānaṃ
tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati ghānindriyañca uppajjittha.
   [1273]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
purisindriyaṃ  uppajjissatīti: kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ yā ca itthiyo
eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha
itthindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca  uppajjittha
Purisindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha purisindriyaṃ
uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [1274]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ   uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca
uppajjittha  jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha itthindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha jīvitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
   [1275]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
upekkhāya  uppajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca  uppajjittha
somanassindriyañca uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ
uppajjittha   kāmāvacarānaṃ   tesaṃ   tattha   somanassindriyañca
Uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
   [1276]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca  uppajjittha
upekkhindriyañca  uppajjissati  . yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
   [1277]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ   uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca
uppajjittha  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha saddhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
   [1278]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
paññindriyaṃ   .pe.   manindriyaṃ   uppajjissatīti:   kāmāvacare
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
manindriyaṃ   uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ
uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati  no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjittha kāmāvacarānaṃ
tesaṃ tattha manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
   [1279]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ   uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjittha  jīvitindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
jīvitindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
   [1280]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
Purisā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca  uppajjittha
somanassindriyañca uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha somanassindriyañca
uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
   [1281]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
purisā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjittha  upekkhindriyañca  uppajjissati  .  yassa vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
   [1282]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
saddhindriyaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
Purisindriyaṃ   uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjittha  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  purisindriyaṃ uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha saddhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
   [1283]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
paññindriyaṃ  .pe. manindriyaṃ uppajjissatīti: kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
   [1284]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa
anantarā   upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
Uppajjissati   itaresaṃ   catuvokārānaṃ   pañcavokārānaṃ   tesaṃ
tattha  jīvitindriyañca  uppajjittha  somanassindriyañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjittha.
   [1285]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa
anantarā   somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca   uppajjittha   upekkhindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
jīvitindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca uppajjissati jīvitindriyañca uppajjittha.
   [1286]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
saddhindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   asaññasattānaṃ
Tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca  uppajjittha  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ
catuvokārānaṃ   pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   saddhindriyañca
uppajjissati jīvitindriyañca uppajjittha.
   [1287]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjittha manindriyañca uppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca uppajjissati
jīvitindriyañca uppajjittha.
   [1288]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa
Anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca  uppajjittha  upekkhindriyañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ   uppajjitthāti:   suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte
vattamāne  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ
tattha   somanassindriyaṃ   uppajjittha   itaresaṃ   catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   upekkhindriyañca   uppajjissati
somanassindriyañca uppajjittha.
   [1289]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ   uppajjissatīti:   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ   tattha
somanassindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca  uppajjittha  saddhindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte vattamāne tesaṃ tattha
saddhindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjittha.
   [1290]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ uppajjittha tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha
manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ tesaṃ
tattha  somanassindriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjittha.
   [1291]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ   .pe.   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjissatīti:
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ
tesaṃ   tattha   upekkhindriyañca   uppajjittha   manindriyañca
uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ uppajjissati tassa
tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjittha.
   [1292]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  uppajjissatīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca  uppajjittha  manindriyañca  uppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  manindriyaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ uppajjittha itaresaṃ
catuvokārānaṃ   pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   manindriyañca
uppajjissati saddhindriyañca uppajjittha.
   [1293]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
manindriyaṃ  uppajjissatīti: pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ tattha paññindriyaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjissati itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyañca uppajjittha
manindriyañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  paññindriyaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha manindriyaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha
paññindriyaṃ  uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ tesaṃ
tattha manindriyañca uppajjissati paññindriyañca uppajjittha.
   [1294]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha tassa sotindriyaṃ
Na  uppajjissatīti:  natthi  .  yassa  vā  pana  sotindriyaṃ
na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [1295] Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa ghānindriyaṃ .pe.
Itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti: natthi . yassa vā pana
purisindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
uppajjittha.
   [1296]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  natthi  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [1297]  Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa somanassindriyaṃ
.pe.  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  natthi . yassa vā pana
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
uppajjittha.
   [1298] Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  natthi . yassa vā pana
manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjitthāti:
uppajjittha.
   [1299]  Yassa  ghānindriyaṃ  .pe.  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ somanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ saddhindriyaṃ paññindriyaṃ
na uppajjittha tassa manindriyaṃ na uppajjissatīti: natthi. Yassa vā pana
Manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  paññindriyaṃ  na  uppajjitthāti:
uppajjittha.
   [1300] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjittha .pe.
   [1301]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
sotindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
sotindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha sotindriyaṃ na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  sotindriyañca  na uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1302]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1303]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
Kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ  ye  ca purisā eteneva
bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha itthindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1304]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ  yā ca itthiyo eteneva
bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha purisindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1305]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  na uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjissati . yassa
vā  pana  yattha  jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjitthāti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
Jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjittha  suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1306]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ   na   uppajjissati   tassa  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjitthāti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca sacakkhukā
upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha somanassindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1307]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  na  uppajjittha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha
cakkhundriyaṃ  na  uppajjitthāti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ ye ca
sacakkhukā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
Na  uppajjittha suddhāvāsānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1308]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ na uppajjissati
suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  na  uppajjittha saddhindriyañca na uppajjissati . yassa
vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjitthāti: pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1309]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjissati  suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   na   uppajjittha  manindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjitthāti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
Na  uppajjittha suddhāvāsānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha manindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
   [1310]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti:
kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha itthindriyaṃ na uppajjissati
no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjittha rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   itthindriyañca  na  uppajjissati  ghānindriyañca
na uppajjittha.
   [1311]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave   dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjittha.
   [1312]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha
Ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha
ghānindriyañca  na  uppajjittha jīvitindriyañca na uppajjissati . yassa
vā  pana  yattha  jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha
rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjittha.
   [1313]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjittha  somanassindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  saghānakā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjittha  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjissati  ghānindriyañca
na uppajjittha.
   [1314]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjittha no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha  ghānindriyañca  na  uppajjittha  upekkhindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  saghānakā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjittha.
   [1315]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha   ghānindriyañca   na  uppajjittha  saddhindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjissati
tassa   tattha   ghānindriyaṃ   na  uppajjitthāti:  kāmāvacare
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
Tattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  saddhindriyañca  na  uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjittha.
   [1316]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ na uppajjissati rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   ghānindriyañca  na  uppajjittha
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha manindriyaṃ
na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjitthāti: kāmāvacare
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ na uppajjittha rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manindriyañca  na  uppajjissati
ghānindriyañca na uppajjittha.
   [1317]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave   dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ na uppajjittha
Rūpāvacarānaṃ   arūpāvacarānaṃ   tesaṃ   tattha   purisindriyañca
na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha.
   [1318]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha
itthindriyañca  na  uppajjittha  jīvitindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ
na   uppajjitthāti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
na  uppajjittha  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ tattha
jīvitindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha.
   [1319]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  itthindriyañca  na  uppajjittha  somanassindriyañca
na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  upekkhāya  upapajjitvā
Parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjittha  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ tattha somanassindriyañca na uppajjissati
itthindriyañca na uppajjittha.
   [1320]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjittha no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha  itthindriyañca  na  uppajjittha  upekkhindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  itthindriyaṃ na uppajjitthāti: kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ
na  uppajjittha  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati  itthindriyañca
na uppajjittha.
   [1321]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjittha no
ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na uppajjissati rūpāvacare arūpāvacare
Pacchimabhavikānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   itthindriyañca
na  uppajjittha  manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa vā pana
yattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ na uppajjittha
rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha.
   [1322]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha
purisindriyañca  na  uppajjittha  jīvitindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ
tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ
na  uppajjittha  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ tattha
jīvitindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjittha.
   [1323]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
Na  uppajjissati  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  purisindriyañca  na  uppajjittha  somanassindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  purisindriyaṃ na uppajjitthāti: kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  purisā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha purisindriyaṃ
na  uppajjittha  rūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjissati  purisindriyañca
na uppajjittha.
   [1324]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjittha no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha  purisindriyañca  na  uppajjittha  upekkhindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  purisindriyaṃ na uppajjitthāti: kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ
ye  ca purisā somanassena upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjittha rūpāvacare arūpāvacare pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca naappajjittha.
   [1325]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ na uppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca
tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   purisindriyañca
na  uppajjittha manindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana yattha
manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na uppajjissati
no ca  tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjittha rūpāvacare arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manindriyañca
na uppajjissati purisindriyañca na uppajjittha.
   [1326]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  uppajjissati  . yassa vā pana
yattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ
na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [1327]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaṃ   .pe.   saddhindriyaṃ   paññindriyaṃ   manindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  uppajjissati  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ
na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjitthāti uppajjittha.
   [1328] Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
Upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte
vattamāne  tesaṃ  tattha somanassindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca  na  uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa cittassa
anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na   uppajjittha  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjittha.
   [1329]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjittha tassa
tattha  saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ na uppajjissatīti:
suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na uppajjittha no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha  somanassindriyañca  na  uppajjittha  manindriyañca
na  uppajjissati  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjitthāti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na   uppajjittha   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  manindriyañca
na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjittha.
   [1330]  Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  suddhāvāsaṃ  uppajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjittha no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na  uppajjittha  saddhindriyañca  na  uppajjissati  . yassa vā pana
yattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  saddhindriyañca  na  uppajjissati
upekkhindriyañca na uppajjittha.
   [1331]  Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca  na  uppajjittha  manindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjittha
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manindriyañca  na  uppajjissati
upekkhindriyañca na uppajjittha.
   [1332]  Yassa  yattha  saddhindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca  na  uppajjittha  manindriyañca na uppajjissati . yassa
vā  pana  yattha  manindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjitthāti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ na uppajjittha
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manindriyañca  na  uppajjissati
saddhindriyañca na uppajjittha.
   [1333]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ na uppajjittha tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
na   uppajjissati   asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyañca
na  uppajjittha manindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana yattha
manindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha paññindriyaṃ na uppajjitthāti:
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjittha  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
manindriyañca na uppajjissati paññindriyañca na uppajjittha .pe.
          Pavattivāraṃ niṭṭhitaṃ.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 365-520. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=7312              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=7312              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1012&items=322              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1012              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]