ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [82]  Upajjhāyena  bhikkhave saddhivihārikamhi sammāvattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  .  upajjhāyena  bhikkhave  saddhivihāriko
saṅgahetabbo  anuggahetabbo  uddesena  paripucchāya  ovādena
anusāsaniyā . sace upajjhāyassa patto hoti saddhivihārikassa patto
na  hoti  upajjhāyena  saddhivihārikassa  patto  dātabbo  ussukkaṃ
vā  kātabbaṃ  kinti  nu  kho saddhivihārikassa patto uppajjiyethāti
sace  upajjhāyassa  cīvaraṃ  hoti  saddhivihārikassa  cīvaraṃ  na  hoti
upajjhāyena  saddhivihārikassa  cīvaraṃ  dātabbaṃ  ussukkaṃ  vā kātabbaṃ
kinti  nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ uppajjiyethāti sace upajjhāyassa
parikkhāro  hoti  saddhivihārikassa  parikkhāro  na hoti upajjhāyena
saddhivihārikassa  parikkhāro  dātabbo  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ
kinti nu kho saddhivihārikassa parikkhāro uppajjiyethāti.
   {82.1} Sace saddhivihāriko gilāno hoti kālasseva uṭṭhāya
dantakaṭṭhaṃ   dātabbaṃ  mukhodakaṃ  dātabbaṃ  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ
sace  yāgu  hoti  bhājanaṃ  dhovitvā  yāgu  upanāmetabbā yāguṃ
pītassa  udakaṃ  datvā  bhājanaṃ  paṭiggahetvā  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ
aparighaṃsantena  dhovitvā  paṭisāmetabbaṃ  saddhivihārikamhi  vuṭṭhite
āsanaṃ  uddharitabbaṃ  sace  so  deso uklāpo hoti so deso
sammajjitabbo.
   {82.2}  Sace saddhivihāriko gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ
dātabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ  kāyabandhanaṃ  dātabbaṃ  saguṇaṃ
katvā  saṅghāṭiyo  dātabbā  dhovitvā  patto  saudako dātabbo
ettāvatā   nivattissatīti   āsanaṃ   paññāpetabbaṃ   pādodakaṃ
pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipitabbaṃ   paccuggantvā  pattacīvaraṃ
paṭiggahetabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  dātabbaṃ  nivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ .
Sace  cīvaraṃ  sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ na ca uṇhe
cīvaraṃ  nidahitabbaṃ  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  cīvaraṃ saṃharantena caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ
ussādetvā  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ mā majjhe bhaṅgo ahosīti obhoge
kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.
   {82.3}  Sace piṇḍapāto hoti saddhivihāriko ca bhuñjitukāmo
hoti  udakaṃ  datvā  piṇḍapāto  upanāmetabbo  saddhivihāriko
pānīyena  pucchitabbo  bhuttāvissa  udakaṃ  datvā pattaṃ paṭiggahetvā
nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ
uṇhe  otāpetabbo  na  ca  uṇhe  patto  nidahitabbo
Pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ
gahetvā ekena hatthena heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā parāmasitvā
patto  nikkhipitabbo  na ca anantarahitāya bhūmiyā patto nikkhipitabbo
cīvaraṃ  nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena
cīvaravaṃsaṃ  vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ
katvā   cīvaraṃ   nikkhipitabbaṃ  saddhivihārikamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ
uddharitabbaṃ   pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   paṭisāmetabbaṃ
sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo.
   {82.4}  Sace  saddhivihāriko  nahāyitukāmo  hoti  nahānaṃ
paṭiyādetabbaṃ  sace  sītena  attho  hoti  sītaṃ  paṭiyādetabbaṃ
sace uṇhena attho hoti uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ.
   {82.5}  Sace  saddhivihāriko  jantāgharaṃ  pavisitukāmo  hoti
cuṇṇaṃ  sannetabbaṃ  mattikā  temetabbā  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya
gantvā  jantāgharapīṭhaṃ  datvā  cīvaraṃ  paṭiggahetvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ  cuṇṇaṃ  dātabbaṃ  mattikā  dātabbā  sace  ussahati
jantāgharaṃ   pavisitabbaṃ   jantāgharaṃ  pavisantena  mattikāya  mukhaṃ
makkhetvā  purato  ca  pacchato  ca  paṭicchādetvā  jantāgharaṃ
pavisitabbaṃ  na  there  bhikkhū  anūpakhajja  nisīditabbaṃ  na navā bhikkhū
āsanena   paṭibāhetabbā  jantāghare  saddhivihārikassa  parikammaṃ
kātabbaṃ  jantāgharā  nikkhamantena  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  purato ca
pacchato  ca  paṭicchādetvā  jantāgharā  nikkhamitabbaṃ  udakepi
Saddhivihārikassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  nahātena  paṭhamataraṃ  uttaritvā
attano  gattaṃ  vodakaṃ  katvā  nivāsetvā saddhivihārikassa gattato
udakaṃ   pamajjitabbaṃ   nivāsanaṃ   dātabbaṃ   saṅghāṭi  dātabbā
jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipitabbaṃ  saddhivihāriko
pānīyena pucchitabbo.
   {82.6} Yasmiṃ vihāre saddhivihāriko viharati sace so vihāro
uklāpo  hoti sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ
pattacīvaraṃ   nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ  nisīdanapaccattharaṇaṃ
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ  mañco  nīcaṃ  katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ nikkhipitabbo pīṭhaṃ nīcaṃ katvā sādhukaṃ
aparighaṃsantena   asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ   mañcapaṭipādakā   nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbā
kheḷamallako   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbo  apassenaphalakaṃ
nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   bhummattharaṇaṃ   yathāpaññattaṃ
sallakkhetvā  nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ sace vihāre santānakaṃ
hoti  ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ ālokasandhikaṇṇabhāgā pamajjitabbā
sace  gerukaparikammakatā  bhitti  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ temetvā
pīḷetvā pamajjitabbā sace kāḷavaṇṇakatā bhūmi kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ
Temetvā  pīḷetvā  pamajjitabbā  sace akatā hoti bhūmi udakena
paripphosetvā  sammajjitabbā  mā  vihāro  rajena  ūhaññīti
saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ
   {82.7}  bhummattharaṇaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā
atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ    mañcapaṭipādakā
otāpetvā   pamajjitvā   atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbā
mañco  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  nīcaṃ katvā sādhukaṃ
aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ
paññāpetabbo  pīṭhaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā
yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā    atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ
nisīdanapaccattharaṇaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā
yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ    kheḷamallako    otāpetvā
pamajjitvā   atiharitvā   yathāṭhāne  ṭhapetabbo  apassenaphalakaṃ
otāpetvā   pamajjitvā   atiharitvā   yathāṭhāne  ṭhapetabbaṃ
pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ
gahetvā  ekena  hatthena  heṭṭhāmañcaṃ  vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā
parāmasitvā  patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā
patto  nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  cīvaraṃ
gahetvā  ekena  hatthena  cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā
Pārato  antaṃ  orato  bhogaṃ  katvā  cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ . sace
puratthimā sarajā vāyanti puratthimā vātapānā thaketabbā
   {82.8} sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā vātapānā
thaketabbā  sace uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā vātapānā
thaketabbā  sace dakkhiṇā sarajā vātā vāyanti dakkhiṇā vātapānā
thaketabbā  sace  sītakālo hoti divā vātapānā vivaritabbā rattiṃ
thaketabbā  sace uṇhakālo hoti divā vātapānā thaketabbā rattiṃ
vivaritabbā.
   {82.9}  Sace  pariveṇaṃ  uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ
sace  koṭṭhako  uklāpo  hoti  koṭṭhako  sammajjitabbo  sace
upaṭṭhānasālā   uklāpā  hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā
sace  aggisālā  uklāpā  hoti  aggisālā  sammajjitabbā
sace  vaccakuṭī  uklāpā  hoti  vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace
pānīyaṃ  na  hoti  pānīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  paribhojanīyaṃ  na
hoti  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ
na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.
   {82.10}  Sace  saddhivihārikassa  anabhirati  uppannā  hoti
upajjhāyena   vūpakāsetabbo  1-  vūpakāsāpetabbo  dhammakathā
vāssa  kātabbā  sace  saddhivihārikassa  kukkuccaṃ  uppannaṃ  hoti
upajjhāyena   vinodetabbaṃ   vinodāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa
kātabbā   sace   saddhivihārikassa   diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti
upajjhāyena   vivecetabbaṃ   vivecāpetabbaṃ   dhammakathā  vāssa
@Footnote: 1 Yu. vūpakāsetabbā vūpakāsāpetabbā.
Kātabbā  .  sace  saddhivihāriko  garudhammaṃ  ajjhāpanno  hoti
parivāsāraho  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho
saṅgho  saddhivihārikassa  parivāsaṃ  dadeyyāti  sace  saddhivihāriko
mūlāya  paṭikassanāraho  hoti  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ
kinti  nu  kho  saṅgho  saddhivihārikaṃ  mūlāya  paṭikasseyyāti sace
saddhivihāriko  mānattāraho  hoti  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ
kinti  nu  kho  saṅgho  saddhivihārikassa  mānattaṃ  dadeyyāti sace
saddhivihāriko  abbhānāraho  hoti  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ
kinti  nu  kho  saṅgho  saddhivihārikaṃ  abbheyyāti . sace saṅgho
saddhivihārikassa  kammaṃ  kattukāmo  hoti  tajjanīyaṃ  vā niyassaṃ vā
pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā  upajjhāyena
ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho  saddhivihārikassa  kammaṃ
na  kareyya  lahukāya  vā  pariṇāmeyyāti  kataṃ  vā  panassa
hoti  saṅghena  kammaṃ  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā pabbājanīyaṃ vā
paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ
kinti  nu  kho  saddhivihāriko  sammāvatteyya  lomaṃ  pāteyya
netthāraṃ vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti.
   {82.11} Sace saddhivihārikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti upajjhāyena
ācikkhitabbaṃ evaṃ dhoveyyāsīti ussukkaṃ vā  kātabbaṃ kinti nu kho
saddhivihārikassa  cīvaraṃ  dhoviyethāti  sace  saddhivihārikassa  cīvaraṃ
Kātabbaṃ  hoti  upajjhāyena  ācikkhitabbaṃ  evaṃ  kareyyāsīti
ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saddhivihārikassa  cīvaraṃ
kariyethāti  sace  saddhivihārikassa  rajanaṃ  pacitabbaṃ hoti upajjhāyena
ācikkhitabbaṃ  evaṃ  paceyyāsīti  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti
nukho  saddhivihārikassa  rajanaṃ  paciyethāti  sace  saddhivihārikassa
cīvaraṃ rajetabbaṃ 1- hoti upajjhāyena ācikkhitabbaṃ evaṃ rajeyyāsīti
ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saddhivihārikassa  cīvaraṃ
rajiyethāti  cīvaraṃ  rajentena  sādhukaṃ  samparivattakaṃ  samparivattakaṃ
rajetabbaṃ  na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ . sace saddhivihāriko
gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo vuṭṭhānassa āgametabbanti.
         Saddhivihārikavattaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 91-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=1845              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=1845              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=82&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=82              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=853              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=853              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]