ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [93]  Antevasikena  bhikkhave  acariyamhi sammavattitabbam .
Tatrayam sammavattana . kalasseva utthaya upahana 3- omuncitva
ekamsam  uttarasangam  karitva  dantakattham  databbam  mukhodakam databbam
asanam  pannapetabbam  sace  yagu  hoti  bhajanam  dhovitva yagu
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabhagavuttino .   2 Yu. dasavassani .    3 Ma. upahanam.
Upanametabba  yagum  pitassa udakam datva bhajanam patiggahetva nicam
katva  sadhukam  aparighamsantena  dhovitva  patisametabbam  acariyamhi
vutthite asanam uddharitabbam sace so deso uklapo hoti so deso
sammajjitabbo.
   {93.1} Sace acariyo gamam pavisitukamo hoti nivasanam databbam
patinivasanam  patiggahetabbam  kayabandhanam  databbam  sagunam  katva
sanghatiyo  databba  dhovitva  patto  saudako  databbo  sace
acariyo   pacchasamanam   akankhati   timandalam   paticchadentena
parimandalam   nivasetva  kayabandhanam  bandhitva  sagunam  katva
sanghatiyo  parupitva  ganthikam  patimuncitva  dhovitva  pattam
gahetva  acariyassa  pacchasamanena  hotabbam  natidure  gantabbam
naccasanne   gantabbam   pattapariyapannam   patiggahetabbam   na
acariyassa  bhanamanassa  antarantara  katha  opatetabba acariyo
apattisamanta  bhanamano  nivaretabbo  nivattantena  pathamataram
agantva  asanam  pannapetabbam  padodakam  padapitham  padakathalikam
upanikkhipitabbam  paccuggantva  pattacivaram  patiggahetabbam  patinivasanam
databbam nivasanam patiggahetabbam.
   {93.2} Sace civaram sinnam hoti muhuttam unhe otapetabbam na ca
unhe  civaram  nidahitabbam  civaram samharitabbam civaram samharantena caturangulam
kannam  ussadetva  civaram  samharitabbam  ma  majjhe bhango ahositi
obhoge   kayabandhanam   katabbam   .   sace   pindapato
Hoti  acariyo  ca  bhunjitukamo  hoti  udakam  datva pindapato
upanametabbo   acariyo   paniyena   pucchitabbo  bhuttavissa
udakam  datva  pattam  patiggahetva nicam katva sadhukam aparighamsantena
dhovitva  vodakam  katva  muhuttam  unhe  otapetabbo  na  ca
unhe  patto  nidahitabbo  pattacivaram  nikkhipitabbam pattam nikkhipantena
ekena  hatthena  pattam  gahetva  ekena  hatthena  hetthamancam
va  hetthapitham  va  paramasitva  patto  nikkhipitabbo  na  ca
anantarahitaya  bhumiya  patto  nikkhipitabbo  civaram  nikkhipantena
ekena  hatthena  civaram  gahetva  ekena  hatthena civaravamsam va
civararajjum  va  pamajjitva  parato  antam  orato  bhogam katva
civaram  nikkhipitabbam  acariyamhi  vutthite  asanam uddharitabbam padodakam
padapitham  padakathalikam  patisametabbam  sace  so  deso  uklapo
hoti so deso sammajjitabbo.
   {93.3} Sace acariyo nahayitukamo hoti nahanam patiyadetabbam
sace  sitena  attho hoti sitam patiyadetabbam sace unhena attho
hoti  unham  patiyadetabbam . sace acariyo jantagharam pavisitukamo
hoti  cunnam  sannetabbam  mattika  temetabba jantagharapitham adaya
acariyassa  pitthito  pitthito  gantva  jantagharapitham  datva  civaram
patiggahetva  ekamantam  nikkhipitabbam  cunnam  databbam  mattika
databba   sace   ussahati   jantagharam  pavisitabbam  jantagharam
Pavisantena  mattikaya  mukham  makkhetva  purato  ca  pacchato  ca
paticchadetva  jantagharam  pavisitabbam  na  there  bhikkhu  anupakhajja
nisiditabbam  na  nava  bhikkhu asanena patibahetabba 1- jantaghare
acariyassa  parikammam  katabbam  jantaghara  nikkhamantena  jantagharapitham
adaya  purato ca pacchato ca paticchadetva jantaghara nikkhamitabbam
udakepi  acariyassa  parikammam  katabbam nahatena pathamataram uttaritva
attano  gattam  vodakam  katva  nivasetva  acariyassa  gattato
udakam  pamajjitabbam  nivasanam  databbam  sanghati databba jantagharapitham
adaya  pathamataram  agantva  asanam  pannapetabbam  padodakam
padapitham padakathalikam upanikkhipitabbam acariyo paniyena pucchitabbo.
   {93.4}  Sace  uddisapetukamo hoti uddisapetabbo sace
paripucchitukamo hoti paripucchitabbo . yasmim vihare acariyo viharati
sace so viharo uklapo hoti sace ussahati sodhetabbo viharam
sodhentena  pathamam  pattacivaram  niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam
nisidanapaccattharanam   niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  bhisibimbohanam
niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  manco  nicam  katva  sadhukam
aparighamsantena   asanghattantena  kavatapittham  niharitva  ekamantam
nikkhipitabbo  pitham  nicam  katva  sadhukam aparighamsantena asanghattantena
kavatapittham   niharitva   ekamantam   nikkhipitabbam  mancapatipadaka
niharitva  ekamantam  nikkhipitabba  khelamallako  niharitva  ekamantam
@Footnote: 1 Ma. patibahitabba.
Nikkhipitabbo   apassenaphalakam   niharitva   ekamantam  nikkhipitabbam
bhummattharanam   yathapannattam   sallakkhetva   niharitva  ekamantam
nikkhipitabbam.
   {93.5} Sace vihare santanakam hoti ulloka pathamam oharatabbam
alokasandhikannabhaga  pamajjitabba  sace  gerukaparikammakata  bhitti
kannakita  hoti  colakam  temetva  piletva  pamajjitabba  sace
kalavannakata  bhumi  kannakita  hoti  colakam  temetva  piletva
pamajjitabba  sace  akata  hoti  bhumi  udakena  paripphosetva
sammajjitabba  ma  viharo  rajena  uhanniti  sankaram  vicinitva
ekamantam   chaddetabbam   bhummattharanam   otapetva  sodhetva
pappotetva    atiharitva    yathapannattam    pannapetabbam
mancapatipadaka  otapetva  pamajjitva  atiharitva  yathathane
thapetabba  manco  otapetva  sodhetva  pappotetva  nicam
katva  sadhukam  aparighamsantena  asanghattantena  kavatapittham atiharitva
yathapannattam   pannapetabbo   pitham   otapetva  sodhetva
pappotetva  nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena  asanghattantena
kavatapittham  atiharitva  yathapannattam  pannapetabbam  bhisibimbohanam
otapetva  sodhetva  pappotetva  atiharitva  yathapannattam
pannapetabbam    nisidanapaccattharanam   otapetva   sodhetva
pappotetva    atiharitva    yathapannattam    pannapetabbam
khelamallako   otapetva  pamajjitva  atiharitva  yathathane
Thapetabbo  apassenaphalakam  otapetva  pamajjitva  atiharitva
yathathane  thapetabbam  pattacivaram  nikkhipitabbam  pattam  nikkhipantena
ekena  hatthena  pattam  gahetva  ekena  hatthena  hetthamancam
va  hetthapitham  va  paramasitva  patto  nikkhipitabbo  na  ca
anantarahitaya  bhumiya  patto  nikkhipitabbo  civaram  nikkhipantena
ekena  hatthena  civaram  gahetva  ekena  hatthena civaravamsam va
civararajjum  va  pamajjitva  parato  antam  orato  bhogam katva
civaram nikkhipitabbam.
   {93.6}  Sace puratthima saraja vayanti puratthima vatapana
thaketabba  sace pacchima saraja vata vayanti pacchima vatapana
thaketabba  sace uttara saraja vata vayanti uttara vatapana
thaketabba  sace dakkhina saraja vata vayanti dakkhina vatapana
thaketabba  sace  sitakalo hoti diva vatapana vivaritabba rattim
thaketabba  sace unhakalo hoti diva vatapana thaketabba rattim
vivaritabba.
   {93.7} Sace parivenam uklapam hoti parivenam sammajjitabbam sace
kotthako uklapo hoti kotthako sammajjitabbo sace upatthanasala
uklapa  hoti  upatthanasala  sammajjitabba  sace  aggisala
uklapa  hoti  aggisala  sammajjitabba  sace vaccakuti uklapa
hoti  vaccakuti  sammajjitabba  sace  paniyam  na  hoti  paniyam
upatthapetabbam   sace   paribhojaniyam   na   hoti  paribhojaniyam
Upatthapetabbam  sace  acamanakumbhiya  udakam na hoti acamanakumbhiya
udakam asincitabbam.
   {93.8} Sace acariyassa anabhirati uppanna hoti antevasikena
vupakasetabbo   vupakasapetabbo  dhammakatha  vassa  katabba
sace  acariyassa  kukkuccam uppannam hoti antevasikena vinodetabbam
vinodapetabbam  dhammakatha  vassa katabba sace acariyassa ditthigatam
uppannam  hoti  antevasikena  vivecetabbam vivecapetabbam dhammakatha
vassa katabba.
   {93.9} Sace acariyo garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho
antevasikena ussukkam katabbam kinti nu kho sangho acariyassa parivasam
dadeyyati sace acariyo mulaya patikassanaraho hoti antevasikena
ussukkam katabbam kinti nu kho sangho acariyam mulaya patikasseyyati
sace  acariyo  manattaraho hoti antevasikena ussukkam katabbam
kinti  nu kho sangho acariyassa manattam dadeyyati sace acariyo
abbhanaraho  hoti  antevasikena  ussukkam katabbam kinti nu kho
sangho acariyam abbheyyati.
   {93.10} Sace sangho acariyassa kammam kattukamo hoti tajjaniyam
va  niyassam  va  pabbajaniyam  va patisaraniyam va ukkhepaniyam va
antevasikena ussukkam katabbam kinti nu kho sangho acariyassa kammam
na kareyya lahukaya va parinameyyati katam va panassa hoti sanghena
kammam   tajjaniyam   va   niyassam   va   pabbajaniyam   va
Patisaraniyam  va  ukkhepaniyam  va  antevasikena  ussukkam katabbam
kinti  nu  kho  acariyo  sammavatteyya lomam pateyya nettharam
vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati.
   {93.11} Sace acariyassa civaram dhovitabbam hoti antevasikena
dhovitabbam ussukkam va katabbam kinti nu kho acariyassa civaram dhoviyethati
sace acariyassa civaram katabbam hoti antevasikena katabbam ussukkam
va katabbam kinti nu kho acariyassa civaram kariyethati sace acariyassa
rajanam  pacitabbam  hoti  antevasikena pacitabbam ussukkam va katabbam
kinti nu kho acariyassa rajanam paciyethati sace acariyassa civaram rajetabbam
hoti  antevasikena  rajetabbam ussukkam va katabbam kinti nu kho
acariyassa  civaram  rajiyethati  civaram  rajentena sadhukam samparivattakam
samparivattakam rajetabbam na ca acchinne theve pakkamitabbam.
   {93.12}  Na acariyam anapuccha ekaccassa patto databbo
na  ekaccassa  patto  patiggahetabbo na ekaccassa civaram databbam
na ekaccassa civaram patiggahetabbam na ekaccassa parikkharo databbo
na ekaccassa parikkharo patiggahetabbo na ekaccassa kesa chedetabba
na ekaccena kesa chedapetabba na ekaccassa parikammam katabbam na
ekaccena  parikammam  karapetabbam  na  ekaccassa  veyyavacco
katabbo  na  ekaccena veyyavacco karapetabbo na ekaccassa
Pacchasamanena  hotabbam  na  ekacco  pacchasamano  adatabbo
na  ekaccassa  pindapato  niharitabbo  na  ekaccena  pindapato
niharapetabbo  .  na  acariyam  anapuccha  gamo pavisitabbo na
susanam gantabbam na disa pakkamitabba.
   {93.13} Sace acariyo gilano hoti yavajivam upatthatabbo
vutthanassa agametabbanti.
          Acariyavattam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 112-120. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2293&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2293&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=93&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=25              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]