ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [94]  Ācariyena  bhikkhave  antevāsikamhi sammāvattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ sammāvattanā . ācariyena bhikkhave antevāsiko saṅgahetabbo
anuggahetabbo uddasena paripucchāya ovādena anusāsaniyā.
   {94.1}  Sace ācariyassa patto hoti antevāsikassa patto
na  hoti  ācariyena  antevāsikassa  patto  dātabbo  ussukkaṃ
vā kātabbaṃ kinti nu kho antevāsikassa patto uppajjiyethāti
   {94.2} sace ācariyassa cīvaraṃ hoti antevāsikassa cīvaraṃ na hoti
ācariyena  antevāsikassa cīvaraṃ dātabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti
nu  kho  antevāsikassa  cīvaraṃ  uppajjiyethāti  sace  ācariyassa
parikkhāro  hoti  antevāsikassa  parikkhāro  na  hoti ācariyena
antevāsikassa  parikkhāro  dātabbo  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ
kinti nu kho antevāsikassa parikkhāro uppajjiyethāti.
   {94.3} Sace antevāsiko gilāno hoti kālasseva uṭṭhāya dantakaṭṭhaṃ
dātabbaṃ  mukhodakaṃ  dātabbaṃ  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ sace yāgu hoti
Bhājanaṃ  dhovitvā  yāgu  upanāmetabbā  yāguṃ pītassa udakaṃ datvā
bhājanaṃ  paṭiggahetvā  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena dhovitvā
paṭisāmetabbaṃ  antevāsikamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ  uddharitabbaṃ  sace
so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo.
   {94.4}  Sace antevāsiko gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ
dātabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ  kāyabandhanaṃ  dātabbaṃ  saguṇaṃ
katvā  saṅghāṭiyo  dātabbā  dhovitvā  patto  saudako dātabbo
ettāvatā  nivattissatīti  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ  upanikkhitabbaṃ  paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ
paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ.
   {94.5} Sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ na ca
uṇhe  cīvaraṃ  nidahitabbaṃ  cīvaraṃ saṃharitabbaṃ cīvaraṃ saṃharantena caturaṅgulaṃ
kaṇṇaṃ  ussādetvā  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  mā  majjhe bhaṅgo ahosīti
obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.
   {94.6}  Sace piṇḍapāto hoti antevāsiko ca bhuñjitukāmo
hoti  udakaṃ  datvā  piṇḍapāto  upanāmetabbo  antevāsiko
pānīyena  pucchitabbo  bhuttāvissa  udakaṃ  datvā pattaṃ paṭiggahetvā
nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ
uṇhe  otāpetabbo  na  ca  uṇhe patto nidahitabbo pattacīvaraṃ
nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā
ekena   hatthena   heṭṭhāmañcaṃ   vā   heṭṭhāpīṭhaṃ   vā
Parāmasitvā  patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā
patto  nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  cīvaraṃ
gahetvā  ekena  hatthena  cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā
pārato  antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ antevāsikamhi
vuṭṭhite   āsanaṃ  uddharitabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
paṭisāmetabbaṃ sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo.
   {94.7}  Sace  antevāsiko  nahāyitukāmo  hoti  nahānaṃ
paṭiyādetabbaṃ  sace  sītena  attho  hoti  sītaṃ  paṭiyādetabbaṃ
sace uṇhena attho hoti uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ.
   {94.8}  Sace  antevāsiko  jantāgharaṃ  pavisitukāmo  hoti
cuṇṇaṃ  sannetabbaṃ  mattikā  temetabbā  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya
gantvā  jantāgharapīṭhaṃ  datvā  cīvaraṃ  paṭiggahetvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ  cuṇṇaṃ  dātabbaṃ  mattikā  dātabbā  sace  ussahati
jantāgharaṃ   pavisitabbaṃ   jantāgharaṃ  pavisantena  mattikāya  mukhaṃ
makkhetvā  purato  ca  pacchato  ca  paṭicchādetvā  jantāgharaṃ
pavisitabbaṃ  na  there  bhikkhū  anūpakhajja  nisīditabbaṃ  na navā bhikkhū
āsanena   paṭibāhetabbā  jantāghare  antevāsikassa  parikammaṃ
kātabbaṃ  jantāgharā  nikkhamantena  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  purato
ca  pacchato  ca  paṭicchādetvā  jantāgharā  nikkhamitabbaṃ  udakepi
antevāsikassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  nahātena  paṭhamataraṃ  uttaritvā
attano    gattaṃ    vodakaṃ    katvā    nivāsetvā
Antevāsikassa  gattato  udakaṃ  pamajjitabbaṃ  nivāsanaṃ  dātabbaṃ
saṅghāṭi  dātabbā  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ
antevāsiko pānīyena pucchitabbo.
   {94.9} Yasmiṃ vihāre antevāsiko viharati sace so vihāro
uklāpo  hoti sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ
pattacīvaraṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ nisīdanapaccattharaṇaṃ nīharitvā
ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
mañco  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṅghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ
nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo pīṭhaṃ nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena
asaṅghaṭṭantena   kavāṭapiṭṭhaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
mañcapaṭipādakā   nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbā  kheḷamallako
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbo  apassenaphalakaṃ  nīharitvā ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ   bhummattharaṇaṃ   yathāpaññattaṃ  sallakkhetvā  nīharitvā
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ.
   {94.10} Sace vihāre santānakaṃ ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ
ālokasandhikaṇṇabhāgā  pamajjitabbā  sace  gerukaparikammakatā  bhitti
kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā sace kāḷavaṇṇakatā
bhūmi  kaṇṇakitā  hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā sace
akatā  hoti bhūmi udakena paripphosetvā sammajjitabbā mā vihāro
Rajena ūhaññīti saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ
   {94.11}  bhummattharaṇaṃ  otāpetvā  sodhetvā pappoṭetvā
atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ    mañcapaṭipādakā
otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbā mañco
otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena
asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbo
pīṭhaṃ otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena
asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ
bhisibimbohanaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā
yathāpaññattaṃ   paññāpetabbaṃ   nisīdanapaccattharaṇaṃ   otāpetvā
sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ
kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbo
apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbaṃ
pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena pattaṃ gahetvā
ekena hatthena heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā parāmasitvā patto
nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya bhūmiyā patto nikkhipitabbo cīvaraṃ
nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ
vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ
nikkhipitabbaṃ.
   {94.12}  Sace  puratthimā  sarajā vātā vāyanti puratthimā
Vātapānā  thaketabbā  sace  pacchimā  sarajā  vātā  vāyanti
pacchimā  vātapānā  thaketabbā  sace  uttarā  sarajā  vātā
vāyanti  uttarā  vātapānā  thaketabbā  sace  dakkhiṇā  sarajā
vātā  vāyanti  dakkhiṇā  vātapānā  thaketabbā  sace  sītakālo
hoti  divā  vātapānā  vivaritabbā  rattiṃ  thaketabbā  sace
uṇhakālo hoti divā vātapānā thaketabbā rattiṃ vivaritabbā.
   {94.13} Sace pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ sace
koṭṭhako uklāpo hoti koṭṭhako sammajjitabbo sace upaṭṭhānasālā
uklāpā  hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā  sace  aggisālā
uklāpā  hoti  aggisālā  sammajjitabbā  sace vaccakuṭī uklāpā
hoti  vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace  pānīyaṃ  na  hoti  pānīyaṃ
upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  paribhojanīyaṃ na hoti paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ
sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ  na  hoti  ācamanakumbhiyā  udakaṃ
āsiñcitabbaṃ.
   {94.14}  Sace  antevāsikassa  anabhirati  uppannā  hoti
ācariyena  vūpakāsetabbā  vūpakāsāpetabbā  dhammakathā  vāssa
kātabbā  sace  antevāsikassa  kukkuccaṃ  uppannaṃ hoti ācariyena
vinodetabbaṃ  vinodāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa  kātabbā  sace
antevāsikassa  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  ācariyena  vivecetabbaṃ
vivecāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa  kātabbā  . sace antevāsiko
garudhammaṃ   ajjhāpanno   hoti   parivāsāraho   ācariyena
Ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho  antevāsikassa parivāsaṃ
dadeyyāti  sace  antevāsiko  mūlāya  paṭikassanāraho  hoti
ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho antevāsikaṃ
mūlāya  paṭikasseyyāti  sace  antevāsiko  mānattāraho  hoti
ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu kho saṅgho antevāsikassa
mānattaṃ  dadeyyāti  sace  antevāsiko  abbhānāraho  hoti
ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho antevāsikaṃ
abbheyyāti.
   {94.15}  Sace  saṅgho  antevāsikassa  kammaṃ  kattukāmo
hoti  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā
ukkhepanīyaṃ  vā  ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti nukho saṅgho
antevāsikassa  kammaṃ  na  kareyya  lahukāya  vā  pariṇāmeyyāti
kataṃ  vā  panassa  hoti  saṅghena  kammaṃ  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ
vā  pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ vā ācariyena
ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  antevāsiko  sammāvatteyya
lomaṃ pāteyya netthāraṃ vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti.
   {94.16} Sace antevāsikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti ācariyena
ācikkhitabbaṃ  evaṃ  dhoveyyāsīti  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti
nu  kho  antevāsikassa  cīvaraṃ  dhoviyethāti  sace  antevāsikassa
cīvaraṃ  kātabbaṃ  hoti  ācariyena  ācikkhitabbaṃ  evaṃ  kareyyāsīti
ussukkaṃ  vā kātabbaṃ kinti nu kho antevāsikassa cīvaraṃ kariyethāti
Sace  antevāsikassa  rajanaṃ  pacitabbaṃ  hoti ācariyena ācikkhitabbaṃ
evaṃ paceyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho antevāsikassa
rajanaṃ paciyethāti sace antevāsikassa cīvaraṃ rajetabbaṃ hoti ācariyena
ācikkhitabbaṃ  evaṃ  rajeyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho
antevāsikassa  cīvaraṃ rajiyethāti cīvaraṃ rajentena sādhukaṃ samparivattakaṃ
samparivattakaṃ  rajetabbaṃ  na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ . sace
antevāsiko  gilāno  hoti  yāvajīvaṃ  upaṭṭhātabbo  vuṭṭhānassa
āgametabbanti.
         Antevāsikavattaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 120-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2449              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2449              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=94&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=26              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]