ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [94]  Acariyena  bhikkhave  antevasikamhi sammavattitabbam .
Tatrayam sammavattana . acariyena bhikkhave antevasiko sangahetabbo
anuggahetabbo uddasena paripucchaya ovadena anusasaniya.
   {94.1}  Sace acariyassa patto hoti antevasikassa patto
na  hoti  acariyena  antevasikassa  patto  databbo  ussukkam
va katabbam kinti nu kho antevasikassa patto uppajjiyethati
   {94.2} sace acariyassa civaram hoti antevasikassa civaram na hoti
acariyena  antevasikassa civaram databbam ussukkam va katabbam kinti
nu  kho  antevasikassa  civaram  uppajjiyethati  sace  acariyassa
parikkharo  hoti  antevasikassa  parikkharo  na  hoti acariyena
antevasikassa  parikkharo  databbo  ussukkam  va  katabbam
kinti nu kho antevasikassa parikkharo uppajjiyethati.
   {94.3} Sace antevasiko gilano hoti kalasseva utthaya dantakattham
databbam  mukhodakam  databbam  asanam  pannapetabbam sace yagu hoti
Bhajanam  dhovitva  yagu  upanametabba  yagum pitassa udakam datva
bhajanam  patiggahetva  nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena dhovitva
patisametabbam  antevasikamhi  vutthite  asanam  uddharitabbam  sace
so deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo.
   {94.4}  Sace antevasiko gamam pavisitukamo hoti nivasanam
databbam  patinivasanam  patiggahetabbam  kayabandhanam  databbam  sagunam
katva  sanghatiyo  databba  dhovitva  patto  saudako databbo
ettavata  nivattissatiti  asanam  pannapetabbam  padodakam  padapitham
padakathalikam  upanikkhitabbam  paccuggantva  pattacivaram  patiggahetabbam
patinivasanam databbam nivasanam patiggahetabbam.
   {94.5} Sace civaram sinnam hoti muhuttam unhe otapetabbam na ca
unhe  civaram  nidahitabbam  civaram samharitabbam civaram samharantena caturangulam
kannam  ussadetva  civaram  samharitabbam  ma  majjhe bhango ahositi
obhoge kayabandhanam katabbam.
   {94.6}  Sace pindapato hoti antevasiko ca bhunjitukamo
hoti  udakam  datva  pindapato  upanametabbo  antevasiko
paniyena  pucchitabbo  bhuttavissa  udakam  datva pattam patiggahetva
nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena  dhovitva vodakam katva muhuttam
unhe  otapetabbo  na  ca  unhe patto nidahitabbo pattacivaram
nikkhipitabbam  pattam  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattam  gahetva
ekena   hatthena   hetthamancam   va   hetthapitham   va
Paramasitva  patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitaya  bhumiya
patto  nikkhipitabbo  civaram  nikkhipantena  ekena  hatthena  civaram
gahetva  ekena  hatthena  civaravamsam va civararajjum va pamajjitva
parato  antam orato bhogam katva civaram nikkhipitabbam antevasikamhi
vutthite   asanam  uddharitabbam  padodakam  padapitham  padakathalikam
patisametabbam sace so deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo.
   {94.7}  Sace  antevasiko  nahayitukamo  hoti  nahanam
patiyadetabbam  sace  sitena  attho  hoti  sitam  patiyadetabbam
sace unhena attho hoti unham patiyadetabbam.
   {94.8}  Sace  antevasiko  jantagharam  pavisitukamo  hoti
cunnam  sannetabbam  mattika  temetabba  jantagharapitham  adaya
gantva  jantagharapitham  datva  civaram  patiggahetva  ekamantam
nikkhipitabbam  cunnam  databbam  mattika  databba  sace  ussahati
jantagharam   pavisitabbam   jantagharam  pavisantena  mattikaya  mukham
makkhetva  purato  ca  pacchato  ca  paticchadetva  jantagharam
pavisitabbam  na  there  bhikkhu  anupakhajja  nisiditabbam  na nava bhikkhu
asanena   patibahetabba  jantaghare  antevasikassa  parikammam
katabbam  jantaghara  nikkhamantena  jantagharapitham  adaya  purato
ca  pacchato  ca  paticchadetva  jantaghara  nikkhamitabbam  udakepi
antevasikassa  parikammam  katabbam  nahatena  pathamataram  uttaritva
attano    gattam    vodakam    katva    nivasetva
Antevasikassa  gattato  udakam  pamajjitabbam  nivasanam  databbam
sanghati  databba  jantagharapitham  adaya  pathamataram  agantva
asanam  pannapetabbam  padodakam  padapitham  padakathalikam  upanikkhipitabbam
antevasiko paniyena pucchitabbo.
   {94.9} Yasmim vihare antevasiko viharati sace so viharo
uklapo  hoti sace ussahati sodhetabbo viharam sodhentena pathamam
pattacivaram  niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam nisidanapaccattharanam niharitva
ekamantam  nikkhipitabbam  bhisibimbohanam  niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam
manco  nicam  katva  sadhukam aparighamsantena asanghattantena kavatapittham
niharitva ekamantam nikkhipitabbo pitham nicam katva sadhukam aparighamsantena
asanghattantena   kavatapittham   niharitva   ekamantam  nikkhipitabbam
mancapatipadaka   niharitva  ekamantam  nikkhipitabba  khelamallako
niharitva  ekamantam  nikkhipitabbo  apassenaphalakam  niharitva ekamantam
nikkhipitabbam   bhummattharanam   yathapannattam  sallakkhetva  niharitva
ekamantam nikkhipitabbam.
   {94.10} Sace vihare santanakam ulloka pathamam oharetabbam
alokasandhikannabhaga  pamajjitabba  sace  gerukaparikammakata  bhitti
kannakita hoti colakam temetva piletva pamajjitabba sace kalavannakata
bhumi  kannakita  hoti colakam temetva piletva pamajjitabba sace
akata  hoti bhumi udakena paripphosetva sammajjitabba ma viharo
Rajena uhanniti sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam
   {94.11}  bhummattharanam  otapetva  sodhetva pappotetva
atiharitva    yathapannattam    pannapetabbam    mancapatipadaka
otapetva  pamajjitva  atiharitva  yathathane  thapetabba manco
otapetva sodhetva pappotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena
asanghattantena  kavatapittham  atiharitva  yathapannattam  pannapetabbo
pitham otapetva sodhetva pappotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena
asanghattantena  kavatapittham  atiharitva  yathapannattam  pannapetabbam
bhisibimbohanam  otapetva  sodhetva  pappotetva  atiharitva
yathapannattam   pannapetabbam   nisidanapaccattharanam   otapetva
sodhetva  pappotetva  atiharitva  yathapannattam  pannapetabbam
khelamallako otapetva pamajjitva atiharitva yathathane thapetabbo
apassenaphalakam otapetva pamajjitva atiharitva yathathane thapetabbam
pattacivaram nikkhipitabbam pattam nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva
ekena hatthena hetthamancam va hetthapitham va paramasitva patto
nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo civaram
nikkhipantena ekena hatthena civaram gahetva ekena hatthena civaravamsam
va civararajjum va pamajjitva parato antam orato bhogam katva civaram
nikkhipitabbam.
   {94.12}  Sace  puratthima  saraja vata vayanti puratthima
Vatapana  thaketabba  sace  pacchima  saraja  vata  vayanti
pacchima  vatapana  thaketabba  sace  uttara  saraja  vata
vayanti  uttara  vatapana  thaketabba  sace  dakkhina  saraja
vata  vayanti  dakkhina  vatapana  thaketabba  sace  sitakalo
hoti  diva  vatapana  vivaritabba  rattim  thaketabba  sace
unhakalo hoti diva vatapana thaketabba rattim vivaritabba.
   {94.13} Sace parivenam uklapam hoti parivenam sammajjitabbam sace
kotthako uklapo hoti kotthako sammajjitabbo sace upatthanasala
uklapa  hoti  upatthanasala  sammajjitabba  sace  aggisala
uklapa  hoti  aggisala  sammajjitabba  sace vaccakuti uklapa
hoti  vaccakuti  sammajjitabba  sace  paniyam  na  hoti  paniyam
upatthapetabbam  sace  paribhojaniyam na hoti paribhojaniyam upatthapetabbam
sace  acamanakumbhiya  udakam  na  hoti  acamanakumbhiya  udakam
asincitabbam.
   {94.14}  Sace  antevasikassa  anabhirati  uppanna  hoti
acariyena  vupakasetabba  vupakasapetabba  dhammakatha  vassa
katabba  sace  antevasikassa  kukkuccam  uppannam hoti acariyena
vinodetabbam  vinodapetabbam  dhammakatha  vassa  katabba  sace
antevasikassa  ditthigatam  uppannam  hoti  acariyena  vivecetabbam
vivecapetabbam  dhammakatha  vassa  katabba  . sace antevasiko
garudhammam   ajjhapanno   hoti   parivasaraho   acariyena
Ussukkam  katabbam  kinti  nu  kho  sangho  antevasikassa parivasam
dadeyyati  sace  antevasiko  mulaya  patikassanaraho  hoti
acariyena  ussukkam  katabbam  kinti  nu  kho  sangho antevasikam
mulaya  patikasseyyati  sace  antevasiko  manattaraho  hoti
acariyena  ussukkam  katabbam  kinti  nu kho sangho antevasikassa
manattam  dadeyyati  sace  antevasiko  abbhanaraho  hoti
acariyena  ussukkam  katabbam  kinti  nu  kho  sangho antevasikam
abbheyyati.
   {94.15}  Sace  sangho  antevasikassa  kammam  kattukamo
hoti  tajjaniyam  va  niyassam  va  pabbajaniyam va patisaraniyam va
ukkhepaniyam  va  acariyena  ussukkam  katabbam  kinti nukho sangho
antevasikassa  kammam  na  kareyya  lahukaya  va  parinameyyati
katam  va  panassa  hoti  sanghena  kammam  tajjaniyam  va  niyassam
va  pabbajaniyam  va  patisaraniyam  va  ukkhepaniyam va acariyena
ussukkam  katabbam  kinti  nu  kho  antevasiko  sammavatteyya
lomam pateyya nettharam vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati.
   {94.16} Sace antevasikassa civaram dhovitabbam hoti acariyena
acikkhitabbam  evam  dhoveyyasiti  ussukkam  va  katabbam  kinti
nu  kho  antevasikassa  civaram  dhoviyethati  sace  antevasikassa
civaram  katabbam  hoti  acariyena  acikkhitabbam  evam  kareyyasiti
ussukkam  va katabbam kinti nu kho antevasikassa civaram kariyethati
Sace  antevasikassa  rajanam  pacitabbam  hoti acariyena acikkhitabbam
evam paceyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho antevasikassa
rajanam paciyethati sace antevasikassa civaram rajetabbam hoti acariyena
acikkhitabbam  evam  rajeyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho
antevasikassa  civaram rajiyethati civaram rajentena sadhukam samparivattakam
samparivattakam  rajetabbam  na ca acchinne theve pakkamitabbam . sace
antevasiko  gilano  hoti  yavajivam  upatthatabbo  vutthanassa
agametabbanti.
         Antevasikavattam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 120-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2449&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2449&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=94&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=26              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]