ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [115] Tena kho pana samayena bhagava tattheva rajagahe vassam
vasi  tattha  hemantam  tattha  gimham  .  manussa ujjhayanti khiyanti
vipacenti  ahundarika  samananam  sakyaputtiyanam  disa  andhakara
na  imesam disa pakkhayantiti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam
ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham arocesum . athakho bhagava ayasmantam anandam amantesi
gacchananda  avapuranam  1-  adaya  anupariveniyam bhikkhunam arocehi
icchatavuso  bhagava  dakkhinagirim  carikam  pakkamitum  yassayasmato
attho  so  agacchatuti  . evam bhanteti kho ayasma anando
bhagavato  patissutva  2- avapuranam 3- adaya anupariveniyam bhikkhunam
arocesi  icchatavuso  bhagava  dakkhinagirim  carikam  pakkamitum
yassayasmato  attho  so  agacchatuti  .  bhikkhu  evamahamsu
bhagavata  avuso  ananda  pannattam  dasa  vassani  nissaya vatthum
@Footnote: 1-3 apapuranantipi patho .  2 Ma. patissunitva.
Dasavassena  nissayam  datum  tattha  ca no gantabbam bhavissati nissayo
ca  gahetabbo  bhavissati  ittaro  ca  vaso  bhavissati  puna  ca
paccagantabbam  bhavissati  puna  ca  nissayo  gahetabbo  bhavissati
sace  amhakam  acariyupajjhaya  gamissanti  mayampi  gamissama  no
ce  amhakam  acariyupajjhaya  gamissanti  mayampi  na  gamissama
lahucittakata no avuso ananda pannayissatiti.
   {115.1}  Athakho  bhagava  oganena  bhikkhusanghena dakkhinagirim
carikam pakkami.
   {115.2}  Athakho  bhagava  dakkhinagirismim yathabhirantam viharitva
punadeva  rajagaham  paccagacchi  . athakho bhagava ayasmantam anandam
amantesi  kinnu  kho  ananda  tathagato  oganena  bhikkhusanghena
dakkhinagirim  carikam pakkantoti . athakho ayasma anando bhagavato
etamattham arocesi . athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane
dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi anujanami bhikkhave byattena
bhikkhuna  patibalena  panca  vassani  nissaya  vatthum  abyattena
yavajivam.
   [116]  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatena bhikkhuna na
anissitena  vatthabbam 1- na asekhena silakkhandhena samannagato hoti
na  asekhena  samadhikkhandhena  samannagato  hoti  na  asekhena
pannakkhandhena  samannagato  hoti  na  asekhena  vimuttikkhandhena
samannagato   hoti   na   asekhena   vimuttinanadassanakkhandhena
@Footnote: 1 Po. sabbattha vatthabbam.
Samannagato  hoti  imehi  kho  bhikkhave pancahangehi samannagatena
bhikkhuna na anissitena vatthabbam.
   {116.1}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anissitena  vatthabbam  asekhena  silakkhandhena  samannagato  hoti
asekhena  samadhikkhandhena  samannagato hoti asekhena pannakkhandhena
samannagato  hoti  asekhena  vimuttikkhandhena  samannagato  hoti
asekhena  vimuttinanadassanakkhandhena  samannagato  hoti  imehi  kho
bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam.
   {116.2}  Aparehipi  bhikkhave  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  na  anissitena  vatthabbam  assaddho  hoti  ahiriko hoti
anottapi  hoti  kusito hoti mutthassati hoti imehi kho bhikkhave
pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam.
   {116.3}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anissitena  vatthabbam  saddho  hoti  hirima  hoti  ottapi hoti
araddhaviriyo  hoti  upatthitassati  hoti  imehi  kho  bhikkhave
pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam.
   {116.4}  Aparehipi  bhikkhave  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna na anissitena vatthabbam adhisile silavipanno hoti ajjhacare
acaravipanno  hoti  atiditthiya  ditthivipanno  hoti  appassuto
hoti  duppanno hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena
bhikkhuna na anissitena vatthabbam.
   {116.5}   Pancahi   bhikkhave   angehi   samannagatena
Bhikkhuna  anissitena  vatthabbam  na  adhisile  silavipanno  hoti  na
ajjhacare  acaravipanno  hoti  na  atiditthiya  ditthivipanno
hoti  bahussuto  hoti  pannava  hoti  imehi  kho  bhikkhave
pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam.
   {116.6}  Aparehipi  bhikkhave  pancahangehi  samannagatena
bhikkhuna  na  anissitena  vatthabbam  apattim  na  janati anapattim
na  janati  lahukam  apattim na janati garukam apattim na janati
ubhayani  kho  panassa patimokkhani vittharena na svagatani honti
na  suvibhattani  na suppavattini na suvinicchitani suttaso anubyanjanaso
imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  na
anissitena vatthabbam.
   {116.7}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anissitena  vatthabbam  apattim  janati  anapattim  janati  lahukam
apattim  janati  garukam  apattim  janati  ubhayani  kho  panassa
patimokkhani  vittharena  svagatani  honti  suvibhattani suppavattini
suvinicchitani  suttaso  anubyanjanaso imehi kho bhikkhave pancahangehi
samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam.
   {116.8} Aparehipi bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna
na  anissitena  vatthabbam  apattim na janati anapattim na janati
lahukam  apattim  na janati garukam apattim na janati unapancavasso
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi samannagatena bhikkhuna na
anissitena vatthabbam.
   {116.9}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anissitena  vatthabbam  apattim  janati  anapattim  janati  lahukam
apattim  janati  garukam  apattim  janati  pancavasso  va hoti
atirekapancavasso  va imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena
bhikkhuna anissitena vatthabbam.
   [117]  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna  na
anissitena  vatthabbam  na  asekhena  silakkhandhena  samannagato  na
asekhena   samadhikkhandhena  samannagato  hoti  na  asekhena
pannakkhandhena  samannagato  hoti  na  asekhena  vimuttikkhandhena
samannagato   hoti   na   asekhena   vimuttinanadassanakkhandhena
samannagato  hoti  unapancavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave
chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam.
   {117.1}  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anissitena  vatthabbam  asekhena  silakkhandhena  samannagato  hoti
asekhena   samadhikkhandhena   samannagato   hoti   asekhena
pannakkhandhena   samannagato   hoti  asekhena  vimuttikkhandhena
samannagato    hoti    asekhena    vimuttinanadassanakkhandhena
samannagato  hoti  pancavasso  va  hoti  atirekapancavasso  va
imehi  kho  bhikkhave  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna anissitena
vatthabbam.
   {117.2}  Aparehipi  bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna
na anissitena vatthabbam assaddho hoti ahiriko hoti anottapi hoti
Kusito hoti mutthassati hoti unapancavasso hoti imehi kho bhikkhave
chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam.
   {117.3}  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
anissitena  vatthabbam  .  saddho hoti hirima hoti ottapi hoti
araddhaviriyo  hoti  upatthitassati  hoti  pancavasso  va  hoti
atirekapancavasso  va  imehi  kho bhikkhave chahangehi samannagatena
bhikkhuna anissitena vatthabbam.
   {117.4}  Aparehipi  bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna
na  anissitena  vatthabbam  adhisile  silavipanno  hoti  ajjhacare
acaravipanno  hoti  atiditthiya  ditthivipanno  hoti  appassuto
hoti  duppanno  hoti  unapancavasso  hoti  imehi  kho bhikkhave
chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam.
   {117.5} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena
vatthabbam  na adhisile silavipanno hoti na ajjhacare acaravipanno
hoti  na  atiditthiya  ditthivipanno  hoti  bahussuto hoti pannava
hoti pancavasso va hoti atirekapancavasso va imehi kho bhikkhave
chahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam.
   {117.6}   Aparehipi  bhikkhave  chahangehi  samannagatena
bhikkhuna  na  anissitena  vatthabbam  apattim  na  janati anapattim
na  janati  lahukam  apattim  na  janati  garukam  apattim  na
janati  ubhayani  kho  panassa  patimokkhani  vittharena  na
Svagatani  honti  na  suvibhattani  na  suppavattini na suvinicchitani
suttaso  anubyanjanaso  unapancavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave
chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam.
   {117.7} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena
vatthabbam  apattim  janati  anapattim  janati  lahukam  apattim
janati  garukam  apattim  janati ubhayani kho panassa patimokkhani
vittharena  svagatani  honti  suvibhattani  suppavattini  suvinicchitani
suttaso  anubyanjanaso  pancavasso  va  hoti  atirekapancavasso
va  imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena
vatthabbanti.
         Abhayuvarabhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 161-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3308&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3308&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=115&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=115              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1471              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1471              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]