ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [133] Tena kho pana samayena bhikkhū anupajjhāyakaṃ upasampādenti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  anupajjhāyako
upasampādetabbo  yo  upasampādeyya  āpatti  dukkaṭassāti .
Tena kho pana samayena bhikkhū saṅghena upajjhāyena upasampādenti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . na bhikkhave saṅghena upajjhāyena
upasampādetabbo  yo  upasampādeyya  āpatti  dukkaṭassāti .
Tena  kho pana samayena bhikkhū gaṇena upajjhāyena upasampādenti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na bhikkhave gaṇena upajjhāyena
upasampādetabbo yo upasampādeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {133.1}  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū paṇḍakupajjhāyena
upasampādenti .pe. Theyyasaṃvāsakupajjhāyena
upasampādenti  .  titthiyapakkantakupajjhāyena  upasampādenti  .
Tiracchānagatupajjhāyena   upasampādenti   .   mātughātakupajjhāyena
upasampādenti   .   pitughātakupajjhāyena   upasampādenti  .
Arahantaghātakupajjhāyena   upasampādenti   .  bhikkhunīdūsakupajjhāyena
upasampādenti   .   saṅghabhedakupajjhāyena   upasampādenti  .
Lohituppādakupajjhāyena  upasampādenti  .  ubhatobyañjanakupajjhāyena
upasampādenti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . na bhikkhave
paṇḍakupajjhāyena   upasampādetabbo   na   theyyasaṃvāsakupajjhāyena
upasampādetabbo   na  titthiyapakkantakupajjhāyena  upasampādetabbo
na  tiracchānagatupajjhāyena  upasampādetabbo  na  mātughātakupajjhāyena
upasampādetabbo   na   pitughātakupajjhāyena   upasampādetabbo
na  arahantaghātakupajjhāyena  upasampādetabbo  na bhikkhunīdūsakupajjhāyena
upasampādetabbo  na  saṅghabhedakupajjhāyena  upasampādetabbo  na
lohituppādakupajjhayena  upasampādetabbo  na  ubhatobyañjanakupajjhāyena
upasampādetabbo yo upasampādeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [134]  Tena kho pana samayena bhikkhū apattakaṃ upasampādenti
hatthesu  piṇḍāya  caranti  . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
seyyathāpi titthiyāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
apattako   upasampādetabbo   yo   upasampādeyya   āpatti
dukkaṭassāti  .  tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  acīvarakaṃ
Upasampādenti  .  naggā  piṇḍāya  caranti . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  seyyathāpi  titthiyāti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  acīvarako  upasampādetabbo  yo
upasampādeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {134.1} Tena kho pana samayena bhikkhū apattacīvarakaṃ upasampādenti.
Naggā  hatthesu  piṇḍāya  caranti  .  manussā  ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  seyyathāpi titthiyāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  apattacīvarako  upasampādetabbo  yo  upasampādeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   {134.2}  Tena  kho pana samayena bhikkhū yācitakena pattena
upasampādenti  .  upasampanne  pattaṃ  paṭiharanti  .  hatthesu
piṇḍāya  caranti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
seyyathāpi titthiyāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
yācitakena   pattena   upasampādetabbo   yo  upasampādeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   {134.3}  Tena  kho pana samayena bhikkhū yācitakena cīvarena
upasampādenti  .  upasampanne  cīvaraṃ  paṭiharanti  .  naggā
piṇḍāya  caranti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
seyyathāpi titthiyāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
yācitakena   cīvarena   upasampādetabbo   yo  upasampādeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   {134.4} Tena kho pana samayena bhikkhū yācitakena pattacīvarena
upasampādenti  .  upasampanne  pattacīvaraṃ  paṭiharanti  .  naggā
Hatthesu  piṇḍāya  caranti  . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
seyyathāpi titthiyāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
yācitakena  pattacīvarena  upasampādetabbo  yo  upasampādeyya
āpatti dukkaṭassāti.
       Naupasampādetabbakavīsativāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [135]  Tena kho pana samayena bhikkhū hatthacchinnaṃ pabbājenti
.pe.  pādacchinnaṃ  pabbājenti  .  hatthapādacchinnaṃ pabbājenti .
Kaṇṇacchinnaṃ  pabbājenti . nāsacchinnaṃ pabbājenti . kaṇṇanāsacchinnaṃ
pabbājenti . aṅgulicchinnaṃ pabbājenti . aḷacchinnaṃ pabbājenti .
Kaṇḍaracchinnaṃ  pabbājenti  .  phaṇahatthakaṃ  pabbājenti  .  khujjaṃ
pabbājenti . vāmanaṃ pabbājenti . galagaṇḍikaṃ 1- pabbājenti .
Lakkhaṇāhataṃ  pabbājenti  .  kasāhataṃ  pabbājenti  .  likhitakaṃ
pabbājenti  .  sīpadiṃ  pabbājenti  .  pāparogiṃ pabbājenti .
Parisadūsakaṃ 2- pabbājenti . kāṇaṃ pabbājenti . Kuṇiṃ pabbājenti.
Khañjaṃ  pabbājenti  .  pakkhahataṃ  pabbājenti  .  chinniriyāpathaṃ
pabbājenti  .  jarādubbalaṃ  pabbājenti  . andhaṃ pabbājenti .
Mūgaṃ  pabbājenti  . badhiraṃ pabbājenti . andhamūgaṃ pabbājenti .
Andhabadhiraṃ  pabbājenti  .  mūgabadhiraṃ  pabbājenti  .  andhamūgabadhiraṃ
pabbājenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Na bhikkhave hatthacchinno
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. galagaṇḍiṃ .   2 aṭṭhakathā. parisadūsanaṃ.
Pabbājetabbo  na  pādacchinno  pabbājetabbo  na hatthapādacchinno
pabbājetabbo  na  kaṇṇacchinno  pabbājetabbo  na  nāsacchinno
pabbājetabbo  na  kaṇṇanāsacchinno  pabbājetabbo na aṅgulicchinno
pabbājetabbo  na  aḷacchinno  pabbājetabbo  na  kaṇḍaracchinno
pabbājetabbo na phaṇahatthako pabbājetabbo na khujjo pabbājetabbo
na vāmano pabbājetabbo na galagaṇḍiko pabbājetabbo na lakkhaṇāhato
pabbājetabbo na kasāhato pabbājetabbo na likhitako pabbājetabbo
na  sīpadī  pabbājetabbo na pāparogī pabbājetabbo na parisadūsako
pabbājetabbo  na  kāṇo  pabbājetabbo  na  kuṇī pabbājetabbo
na khañjo pabbājetabbo na pakkhahato pabbājetabbo na chinniriyāpatho
pabbājetabbo na jarādubbalo pabbājetabbo na andho pabbājetabbo
na  mūgo  pabbājetabbo  na  badhiro  pabbājetabbo na andhamūgo
pabbājetabbo  na  andhabadhiro  pabbājetabbo  na  mūgabadhiro
pabbājetabbo  na  andhamūgabadhiro  pabbājetabbo  yo  pabbājeyya
āpatti dukkaṭassāti.
        Napabbājetabbadvattiṃsavāraṃ niṭṭhitaṃ.
        Dāyajjabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 180-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3705              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3705              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=133&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=133              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=2086              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=2086              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]