ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [191] Tena kho pana samayena annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatimsu cattaro va atireka va .
Te  na  janimsu atthanne 1- avasika bhikkhu anagatati . te
dhammasannino  vinayasannino  vagga  samaggasannino  uposatham  akamsu
patimokkham  uddisimsu . tehi uddissamane patimokkhe athanne 2-
avasika bhikkhu agacchimsu bahutara. Bhagavato etamattham arocesum.
   {191.1}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va
te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi uddissamane patimokkhe
athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  bahutara  . tehi bhikkhave
bhikkhuhi puna patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam anapatti.
   {191.2} Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe sambahula
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va . te na
jananti  atthanne  avasika bhikkhu anagatati . te dhammasannino
@Footnote: 1 atthi anneti padacchedo .  2 atha anneti padacchedo.
Vinayasannino  vagga  samaggasannino  uposatham  karonti  patimokkham
uddisanti  .  tehi  uddissamane  patimokkhe athanne avasika
bhikkhu  agacchanti  samasama  .  uddittham  suuddittham  avasesam
sotabbam. Uddesakanam anapatti.
   {191.3}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi uddissamane patimokkhe
athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  thokatara  .  uddittham
suuddittham avasesam sotabbam. Uddesakanam anapatti.
   {191.4}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
va  .  te na jananti atthanne avasika bhikkhu anagatati .
Te  dhammasannino  vinayasannino  vagga  samaggasannino  uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  bahutara  . tehi bhikkhave
bhikkhuhi puna patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam anapatti.
   {191.5}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
Dhammasannino  vinayasannino  vagga  samaggasannino  uposatham  karonti
patimokkham  uddisanti  .  tehi  udditthamatte patimokkhe athanne
avasika  bhikkhu  agacchanti  samasama  .  uddittham  suuddittham
tesam santike parisuddhi arocetabba. Uddesakanam anapatti.
   {191.6}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  thokatara  .  uddittham
suuddittham  tesam  santike  parisuddhi  arocetabba . uddesakanam
anapatti.
   {191.7}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
avutthitaya  parisaya athanne avasika bhikkhu agacchanti bahutara .
Tehi  bhikkhave  bhikkhuhi  puna  patimokkham uddisitabbam . uddesakanam
anapatti.
   {191.8}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
Va  .  te na jananti atthanne avasika bhikkhu anagatati .
Te  dhammasannino  vinayasannino  vagga  samaggasannino  uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
avutthitaya   parisaya  athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti
samasama  .pe.  thokatara  .  uddittham  suuddittham  tesam santike
parisuddhi arocetabba. Uddesakanam anapatti.
   {191.9}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
ekaccaya  vutthitaya  parisaya  athanne avasika bhikkhu agacchanti
bahutara  .  tehi  bhikkhave  bhikkhuhi puna patimokkham uddisitabbam .
Uddesakanam anapatti.
   {191.10} Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
ekaccaya  vutthitaya  parisaya  athanne avasika bhikkhu agacchanti
samasama .pe. thokatara . uddittham suuddittham tesam santike parisuddhi
arocetabba. Uddesakanam anapatti.
   {191.11} Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  na  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu anagatati . te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
sabbaya  vutthitaya  parisaya  athanne  avasika  bhikkhu agacchanti
bahutara  .  tehi  bhikkhave  bhikkhuhi puna patimokkham uddisitabbam .
Uddesakanam anapatti.
   {191.12} Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
va  .  te na jananti atthanne avasika bhikkhu anagatati .
Te  dhammasannino  vinayasannino  vagga  samaggasannino  uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
sabbaya  vutthitaya  parisaya  athanne  avasika  bhikkhu agacchanti
samasama  .pe.  thokatara  .  uddittham  suuddittham  tesam santike
parisuddhi arocetabba. Uddesakanam anapatti.
         Anapattipannarasakam nitthitam.
   [192]  Idha  pana  bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
va  .  te  jananti  atthanne  avasika bhikkhu anagatati .
Te  dhammasannino  vinayasannino  vagga  samaggasannino  1- uposatham
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggasannino. ito param idisameva.
Karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi uddissamane patimokkhe
athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  bahutara  . tehi bhikkhave
bhikkhuhi  puna  patimokkham  uddisitabbam  .  uddesakanam  apatti
dukkatassa   .pe.   athanne   avasika  bhikkhu  agacchanti
samasama  .pe. thokatara . uddittham suuddittham avasesam sotabbam .
Uddesakanam apatti dukkatassa.
   {192.1}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu  anagatati  .  te
dhammasannino   vinayasannino   vagga   samaggasannino   uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  bahutara  . tehi bhikkhave
bhikkhuhi  puna  patimokkham  uddisitabbam  .  uddesakanam  apatti
dukkatassa  .pe.  athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  samasama
.pe.  thokatara  .  uddittham  suuddittham  tesam santike parisuddhi
arocetabba. Uddesakanam apatti dukkatassa.
   {192.2}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
va  .  te  jananti  atthanne  avasika bhikkhu anagatati .
Te  dhammasannino  vinayasannino  vagga  samaggasannino  uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
Avutthitaya  parisaya  .pe.  ekaccaya  vutthitaya  parisaya .pe.
Sabbaya  vutthitaya  parisaya  athanne  avasika  bhikkhu agacchanti
bahutara  .  tehi  bhikkhave  bhikkhuhi puna patimokkham uddisitabbam .
Uddesakanam  apatti  dukkatassa  .pe.  athanne  avasika bhikkhu
agacchanti  samasama  .pe.  thokatara  .  uddittham  suuddittham
tesam  santike  parisuddhi  arocetabba  .  uddesakanam apatti
dukkatassa.
      Vaggasamaggasannino 1- pannarasakam nitthitam.
   [193]  Idha  pana  bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
va  .  te  jananti  atthanne  avasika bhikkhu anagatati .
Te  kappati  nu  kho amhakam uposatho katum na nu kho kappatiti
vematika uposatham karonti patimokkham uddisanti . tehi uddissamane
patimokkhe  athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  bahutara .
Tehi  bhikkhave  bhikkhuhi  puna  patimokkham uddisitabbam . uddesakanam
apatti  dukkatassa  .pe.  athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti
samasama  .pe. thokatara . uddittham suuddittham avasesam sotabbam .
Uddesakanam apatti dukkatassa.
   {193.1}   Idha  pana  bhikkhave  annatarasmim  avase
tadahuposathe   sambahula   avasika   bhikkhu   sannipatanti
cattaro  va  atireka va . te jananti atthanne avasika
@Footnote: 1 Ma. vaggavaggasannino .... Yu. vaggavaggasanni ....
Bhikkhu  anagatati  .  te kappati nu kho amhakam uposatho katum
na  nu  kho  kappatiti  vematika  uposatham  karonti  patimokkham
uddisanti  .  tehi  udditthamatte  patimokkhe  .pe. avutthitaya
parisaya  .pe.  ekaccaya  vutthitaya  parisaya  .pe.  sabbaya
vutthitaya  parisaya  athanne avasika bhikkhu agacchanti bahutara .
Tehi  bhikkhave  bhikkhuhi  puna  patimokkham uddisitabbam . uddesakanam
apatti  dukkatassa  .pe.  athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti
samasama  .pe.  thokatara  .  uddittham  suuddittham  tesam santike
parisuddhi arocetabba. Uddesakanam apatti dukkatassa.
         Vematikapannarasakam nitthitam.
   [194]  Idha  pana  bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu  anagatati  .  te
kappateva  amhakam  uposatho  katum  na  amhakam  na  kappatiti
kukkuccapakata  uposatham  karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi
uddissamane  patimokkhe  athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti
bahutara  .  tehi  bhikkhave  bhikkhuhi puna patimokkham uddisitabbam .
Uddesakanam  apatti  dukkatassa  .pe.  athanne  avasika bhikkhu
agacchanti  samasama  .pe.  thokatara  .  uddittham  suuddittham
avasesam  sotabbam  .  uddesakanam  apatti dukkatassa . idha pana
Bhikkhave  annatarasmim  avase  tadahuposathe  sambahula  avasika
bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka  va . te jananti
atthanne  avasika  bhikkhu  anagatati  . te kappateva amhakam
uposatho  katum  na  amhakam  na  kappatiti  kukkuccapakata uposatham
karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi udditthamatte patimokkhe
.pe.  avutthitaya  parisaya  .pe.  ekaccaya  vutthitaya parisaya
.pe.  sabbaya  vutthitaya  parisaya  athanne  avasika  bhikkhu
agacchanti  bahutara  .  tehi  bhikkhave  bhikkhuhi  puna  patimokkham
uddisitabbam  .  uddesakanam  apatti  dukkatassa  .pe.  athanne
avasika  bhikkhu  agacchanti  samasama .pe. thokatara . uddittham
suuddittham  tesam  santike  parisuddhi  arocetabba . uddesakanam
apatti dukkatassa.
         Kukkuccapakatapannarasakam nitthitam.
   [195]  Idha  pana  bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
va  .  te  jananti  atthanne  avasika bhikkhu anagatati .
Te nassantete 1- vinassantete ko tehi atthoti bhedapurekkhara
uposatham  karonti  patimokkham  uddisanti  .  tehi  uddissamane
patimokkhe  athanne  avasika  bhikkhu  agacchanti  bahutara .
@Footnote: 1 nassantu eteti padacchedo.
Tehi  bhikkhave  bhikkhuhi  puna  patimokkham uddisitabbam . uddesakanam
apatti  thullaccayassa  .pe.  athanne  avasika bhikkhu agacchanti
samasama  .pe. thokatara . uddittham usuddittham avasesam sotabbam .
Uddesakanam apatti thullaccayassa.
   {195.1}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va.
Te  jananti  atthanne  avasika  bhikkhu  anagatati  .  te
nassantete vinassantete ko tehi atthoti bhedapurekkhara uposatham
karonti patimokkham uddisanti . tehi udditthamatte patimokkhe .pe.
Avutthitaya parisaya .pe. ekaccaya vutthitaya parisaya .pe. Sabbaya
vutthitaya  parisaya  athanne avasika bhikkhu agacchanti bahutara .
Tehi  bhikkhave  bhikkhuhi  puna  patimokkham uddisitabbam . uddesakanam
apatti  thullaccayassa  .pe.  athanne  avasika bhikkhu agacchanti
samasama .pe. thokatara . uddittham suuddittham tesam santike parisuddhi
arocetabba. Uddesakanam apatti thullaccayassa.
        Kedapurekkharapannarasakam nitthitam.
          Pancavisatitikam nitthitam.
   [196]  Idha  pana  bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sambahula  avasika  bhikkhu  sannipatanti  cattaro  va  atireka
va  .  te  na  jananti  anne  avasika  bhikkhu  antosimam
Okkamantiti  .pe.  te  na  jananti  anne  avasika  bhikkhu
antosimam  okkantati  .pe.  te  na passanti anne avasike
bhikkhu  antosimam  okkamante  .pe.  te  na  passanti  anne
avasike  bhikkhu  antosimam  okkante  .pe.  te  na  sunanti
anne  avasika  bhikkhu  antosimam  okkamantiti  .pe.  te na
sunanti  anne  avasika  bhikkhu  antosimam  okkantati  .pe.
Avasikena  avasika  ...  ekasatapancasattatitikanayato avasikena
agantuka   agantukena  avasika  agantukena  agantukati
peyyalamukhena satta tikasatani honti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 251-261. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=5156&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=5156&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=191&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=191              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3221              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3221              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]