ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [197] Idha pana bhikkhave avasikanam bhikkhunam catuddaso hoti
agantukanam  pannaraso  .  sace  avasika  bahutara  honti
agantukehi  avasikanam  anuvattitabbam  .  sace  samasama  honti
agantukehi  avasikanam  anuvattitabbam  . sace agantuka bahutara
honti avasikehi agantukanam anuvattitabbam.
   {197.1} Idha pana bhikkhave avasikanam bhikkhunam pannaraso hoti
agantukanam catuddaso . sace avasika bahutara honti agantukehi
avasikanam  anuvattitabbam  .  sace  samasama  honti  agantukehi
avasikanam  anuvattitabbam  .  sace  agantuka  bahutara  honti
avasikehi agantukanam anuvattitabbam.
   {197.2}  Idha  pana  bhikkhave  avasikanam bhikkhunam patipado
hoti  agantukanam  pannaraso  .  sace avasika bahutara honti
Avasikehi  agantukanam  nakama  databba  samaggi agantukehi
nissimam  gantva  uposatho  katabbo  .  sace  samasama  honti
avasikehi  agantukanam  nakama  databba  samaggi agantukehi
nissimam  gantva  uposatho  katabbo  . sace agantuka bahutara
honti  avasikehi  agantukanam  samaggi  va  databba  nissimam
va gantabbam.
   {197.3}  Idha  pana  bhikkhave  avasikanam bhikkhunam pannaraso
hoti  agantukanam  patipado  .  sace avasika bahutara honti
agantukehi  avasikanam  samaggi  va  databba  nissimam  va
gantabbam  .  sace samasama honti agantukehi avasikanam samaggi
va  databba  nissimam  va  gantabbam . sace agantuka bahutara
honti  agantukehi  avasikanam  nakama  databba  samaggi
avasikehi nissimam gantva uposatho katabbo.
   [198] Idha pana bhikkhave agantuka bhikkhu passanti avasikanam
bhikkhunam  avasikakaram  avasikalingam  avasikanimittam  avasikuddesam
supannattam  mancapitham  bhisibimbohanam  paniyam  paribhojaniyam  supatthitam  1-
parivenam  susammattham  passitva  vematika  honti  atthi  nu  kho
avasika bhikkhu natthi nu khoti . te vematika na vicinanti avicinitva
uposatham  karonti  apatti  dukkatassa  .  te  vematika vicinanti
vicinitva  na  passanti  apassitva  uposatham  karonti anapatti .
Te   vematika   vicinanti   vicinitva   passanti   passitva
@Footnote: 1 Ma. supatthitam.
Ekato  uposatham  karonti  anapatti  .  te  vematika vicinanti
vicinitva  passanti  passitva  patekkam  uposatham  karonti apatti
dukkatassa  .  te  vematika  vicinanti vicinitva passanti passitva
nassantete  vinassantete  ko  tehi  atthoti  bhedapurekkhara
uposatham karonti apatti thullaccayassa.
   {198.1} Idha pana bhikkhave agantuka bhikkhu sunanti avasikanam
bhikkhunam  avasikakaram  avasikalingam  avasikanimittam  avasikuddesam
cankamantanam  padasaddam  sajjhayasaddam  ukkasitasaddam  khipitasaddam  sutva
vematika honti atthi nu kho avasika bhikkhu natthi nu khoti. Te
vematika na vicinanti avicinitva uposatham karonti apatti dukkatassa.
Te  vematika  vicinanti  vicinitva  na passanti apassitva uposatham
karonti  anapatti  .  te  vematika  vicinanti vicinitva passanti
passitva  ekato  uposatham  karonti  anapatti  . te vematika
vicinanti  vicinitva  passanti  passitva  patekkam  uposatham karonti
apatti  dukkatassa  .  te  vematika  vicinanti vicinitva passanti
passitva nassantete vinassantete ko tehi atthoti bhedapurekkhara
uposatham karonti apatti thullaccayassa.
   {198.2} Idha pana bhikkhave avasika bhikkhu passanti agantukanam
bhikkhunam  agantukakaram  agantukalingam  agantukanimittam  agantukuddesam
annatakam  pattam  annatakam  civaram  annatakam  nisidanam padanam dhotam
udakanissekam
Passitva  vematika  honti  atthi  nu kho agantuka bhikkhu natthi
nu  khoti . te vematika na vicinanti avicinitva uposatham karonti
apatti  dukkatassa  . te vematika vicinanti vicinitva na passanti
apassitva  uposatham  karonti  anapatti  . te vematika vicinanti
vicinitva  passanti  passitva ekato uposatham karonti anapatti .
Te  vematika  vicinanti  vicinitva  passanti  passitva  patekkam
uposatham  karonti  apatti  dukkatassa  .  te  vematika vicinanti
vicinitva  passanti  passitva  nassantete  vinassantete  ko
tehi atthoti bhedapurekkhara uposatham karonti apatti thullaccayassa.
   {198.3} Idha pana bhikkhave avasika bhikkhu sunanti agantukanam
bhikkhunam  agantukakaram  agantukalingam  agantukanimittam  agantukuddesam
agacchantanam   padasaddam   upahanapappothanasaddam   ukkasitasaddam
khipitasaddam  sutva  vematika  honti atthi nu kho agantuka bhikkhu
natthi  nu  khoti  . te vematika na vicinanti avicinitva uposatham
karonti  apatti  dukkatassa  .  te  vematika vicinanti vicinitva
na  passanti  apassitva  uposatham  karonti  anapatti  .  te
vematika  vicinanti  vicinitva  passanti  passitva  ekato uposatham
karonti  anapatti  .  te  vematika  vicinanti vicinitva passanti
passitva  patekkam  uposatham  karonti  apatti  dukkatassa . te
vematika  vicinanti  vicinitva  passanti  passitva  nassantete
Vinassantete  ko  tehi  atthoti bhedapurekkhara uposatham karonti
apatti thullaccayassa.
   [199] Idha pana bhikkhave agantuka bhikkhu passanti avasike
bhikkhu   nanasamvasake   te   samanasamvasakaditthim   patilabhanti
samanasamvasakaditthim  patilabhitva  na  pucchanti  apucchitva  ekato
uposatham  karonti  anapatti  . te pucchanti pucchitva nabhivitaranti
anabhivitaritva  ekato  uposatham  karonti  apatti  dukkatassa .
Te  pucchanti  pucchitva  nabhivitaranti  anabhivitaritva  patekkam
uposatham karonti anapatti.
   {199.1} Idha pana bhikkhave agantuka bhikkhu passanti avasike
bhikkhu   samanasamvasake   te   nanasamvasakaditthim   patilabhanti
nanasamvasakaditthim   patilabhitva   na   pucchanti   apucchitva
ekato  uposatham  karonti  apatti  dukkatassa  .  te  pucchanti
pucchitva  abhivitaranti  abhivitaritva  patekkam  uposatham  karonti
apatti  dukkatassa  .  te  pucchanti  pucchitva  abhivitaranti
abhivitaritva ekato uposatham karonti anapatti.
   {199.2}  Idha  pana  bhikkhave  avasika  bhikkhu  passanti
agantuke   bhikkhu   nanasamvasake   te   samanasamvasakaditthim
patilabhanti  samanasamvasakaditthim  patilabhitva  na  pucchanti  apucchitva
ekato  uposatham  karonti  anapatti  .  te  pucchanti pucchitva
nabhivitaranti   anabhivitaritva   ekato   uposatham   karonti
apatti   dukkatassa   .   te   pucchanti   pucchitva
Nabhivitaranti anabhivitaritva patekkam uposatham karonti anapatti.
   {199.3} Idha pana bhikkhave avasika bhikkhu passanti agantuke bhikkhu
samanasamvasake  te  nanasamvasakaditthim  patilabhanti  nanasamvasakaditthim
patilabhitva  na pucchanti apucchitva ekato uposatham karonti apatti
dukkatassa  .  te  pucchanti  pucchitva  abhivitaranti  abhivitaritva
patekkam  uposatham  karonti  apatti  dukkatassa  .  te pucchanti
pucchitva   abhivitaranti   abhivitaritva   ekato   uposatham
karonti anapatti.
   [200]  Na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuka avasa abhikkhuko
avaso  gantabbo  annatra  sanghena  annatra  antaraya . na
bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhuka  avasa  abhikkhuko  anavaso
gantabbo  annatra  sanghena  annatra  antaraya  .  na bhikkhave
tadahuposathe  sabhikkhuka  avasa abhikkhuko avaso va anavaso
va  gantabbo  annatra sanghena annatra antaraya . na bhikkhave
tadahuposathe  sabhikkhuka anavasa abhikkhuko avaso ... abhikkhuko
anavaso  ...  abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo
annatra  sanghena  annatra  antaraya  . na bhikkhave tadahuposathe
sabhikkhuka  avasa  va  anavasa va abhikkhuko avaso ...
Abhikkhuko  anavaso  ... abhikkhuko avaso va anavaso va
gantabbo  annatra  sanghena  annatra  antaraya  .  na bhikkhave
Tadahuposathe  sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko  avaso  gantabbo
yatthassu   bhikkhu   nanasamvasaka  annatra  sanghena  annatra
antaraya  . na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuka avasa sabhikkhuko
anavaso  gantabbo  yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka  annatra
sanghena  annatra  antaraya  . na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuka
avasa  sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu
bhikkhu nanasamvasaka annatra sanghena annatra antaraya.
   {200.1} Na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko
avaso ... Sabhikkhuko anavaso ... Sabhikkhuko avaso va anavaso va
gantabbo   yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka  annatra  sanghena
annatra  antaraya  . na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuka avasa
va anavasa va sabhikkhuko avaso ... Sabhikkhuko anavaso ...
Sabhikkhuko  avaso  va  anavaso  va gantabbo yatthassu bhikkhu
nanasamvasaka  annatra  sanghena  annatra antaraya  . gantabbo
bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko  avaso
yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi  ajjeva
gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhuka  avasa
sabhikkhuko  anavaso  ... sabhikkhuko avaso va anavaso va
yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi  ajjeva
gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhuka anavasa
Sabhikkhuko avaso ... sabhikkhuko anavaso ... Sabhikkhuko avaso
va  anavaso  va  yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna
sakkomi  ajjeva  gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahuposathe
sabhikkhuka  avasa  va  anavasa va sabhikkhuko avaso ...
Sabhikkhuko  anavaso  ... sabhikkhuko avaso va anavaso va
yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi  ajjeva
gantunti.
   [201]  Na  bhikkhave  bhikkhuniya  nisinnaparisaya  patimokkham
uddisitabbam  yo  uddiseyya  apatti  dukkatassa  .  na  bhikkhave
sikkhamanaya ... na samanerassa ... Na samaneriya 1- ... Na sikkham
paccakkhatakassa  ...  na  antimavatthum  ajjhapannakassa  nisinnaparisaya
patimokkham  uddisitabbam  yo  uddiseyya  apatti  dukkatassa . na
apattiya   adassane   ukkhittakassa  nisinnaparisaya  patimokkham
uddisitabbam  yo uddiseyya yathadhammo karetabbo . na apattiya
appatikkamme  ukkhittakassa  nisinnaparisaya ... na papikaya ditthiya
appatinissagge  ukkhittakassa  nisinnaparisaya  patimokkham  uddisitabbam
yo uddiseyya yathadhammo karetabbo . na pandakassa nisinnaparisaya
patimokkham  uddisitabbam  yo  uddiseyya  apatti  dukkatassa . na
theyyasamvasakassa  ...  na titthiyapakkantakassa ... na tiracchanagatassa
@Footnote: 1 samanerayatipi patho.
... Na matughatakassa ... Na pitughatakassa ... Na arahantaghatakassa ...
Na bhikkhunidusakassa ... na sanghabhedakassa ... na lohituppadakassa ...
Na  ubhatobyanjanakassa  nisinnaparisaya  patimokkham  uddisitabbam  yo
uddiseyya apatti dukkatassa.
   [202] Na bhikkhave parivasikaparisuddhidanena uposatho katabbo
annatra avutthitaya parisaya.
   [203] Na ca bhikkhave anuposathe uposatho katabbo annatra
sanghasamaggiyati.
        Uposathakkhandhakam nitthitam. Tatiyam bhanavaram.
          Imamhi khandhake vatthu chaasiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 261-269. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=5372&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=5372&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=197&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=65              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]