ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [229]  Athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi sannipatatha bhikkhave
sangho  pavaressatiti  .  evam  vutte  annataro  bhikkhu bhagavantam
etadavoca atthi bhante bhikkhu gilano so anagatoti . anujanami
bhikkhave  gilanena  bhikkhuna pavaranam datum . evanca pana bhikkhave
databba   .   tena   gilanena   bhikkhuna  ekam  bhikkhum
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavaranakammaniti. 2 Ma. Yu. sabbattha pavaranakammani-kammam.
@3 Ma. casaddo natthi. 4 Ma. evarupanca.
Upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  pavaranam  dammi  pavaranam
me  hara  [1]-  mamatthaya pavarehiti kayena vinnapeti vacaya
vinnapeti  kayena  vacaya  vinnapeti dinna hoti pavarana .
Na  kayena  vinnapeti na vacaya vinnapeti na kayena vacaya
vinnapeti  na dinna hoti pavarana . evancetam labhetha iccetam
kusalam no ce labhetha so bhikkhave gilano bhikkhu mancena va pithena
va sanghamajjhe anetva pavaretabbam . Sace bhikkhave gilanupatthakanam
bhikkhunam  evam  2- hoti sace kho mayam gilanam thana cavessama
abadho  va abhivaddhissati kalakiriya va bhavissatiti . na bhikkhave
gilano [3]- thana cavetabbo sanghena tattha gantva pavaretabbam
na  tveva  vaggena  sanghena pavaretabbam pavareyya ce apatti
dukkatassa.
   {229.1}  Pavaranaharako  ce  bhikkhave dinnaya pavaranaya
tattheva  pakkamati  annassa  databba  pavarana . pavaranaharako
ce bhikkhave dinnaya pavaranaya tattheva vibbhamati .pe. kalam karoti
samanero  patijanati  sikkham  paccakkhatako  patijanati  antimavatthum
ajjhapannako   patijanati   ummattako  patijanati  khittacitto
patijanati  vedanatto  patijanati  apattiya  adassane ukkhittako
patijanati   apattiya   appatikamme   ukkhittako  patijanati
papikaya   ditthiya   appatinissagge   ukkhittako   patijanati
@Footnote: 1 Po. Ma. pavaranam me arocehi. 2 Ma. etadahosi. 3 Ma. bhikkhu.
Pandako  patijanati  theyyasamvasako  patijanati  titthiyapakkantako
patijanati   tiracchanagato  patijanati  matughatako  patijanati
pitughatako  patijanati  arahantaghatako  patijanati  bhikkhunidusako
patijanati  sanghabhedako  patijanati  lohituppadako  patijanati
ubhatobyanjanako patijanati annassa databba pavarana.
   {229.2}  Pavaranaharako  ce  bhikkhave dinnaya pavaranaya
antaramagge  pakkamati  anahata hoti pavarana . pavaranaharako
ce  bhikkhave  dinnaya  pavaranaya  antaramagge  vibbhamati  kalam
karoti .pe. ubhatobyanjanako patijanati anahata hoti pavarana.
Pavaranaharako  ce  bhikkhave  dinnaya  pavaranaya  sanghappatto
pakkamati  ahata  hoti  pavarana . pavaranaharako ce bhikkhave
dinnaya  pavaranaya  sanghappatto  vibbhamati  kalam  karoti  .pe.
Ubhatobyanjanako patijanati ahata hoti pavarana.
   {229.3}  Pavaranaharako  ce  bhikkhave dinnaya pavaranaya
sanghappatto  sutto  na  aroceti  ahata  hoti  pavarana
pavaranaharakassa  anapatti  .  pavaranaharako  ce  bhikkhave
dinnaya  pavaranaya  sanghappatto  samapanno  na  aroceti
ahata   hoti   pavarana  pavaranaharakassa  anapatti  .
Pavaranaharako  ce  bhikkhave  dinnaya  pavaranaya  sanghappatto
pamatto  na  aroceti  ahata  hoti pavarana pavaranaharakassa
anapatti.
   {229.4} Pavaranaharako ce bhikkhave dinnaya pavaranaya sanghappatto
sancicca na aroceti ahata hoti pavarana pavaranaharakassa apatti
dukkatassa . anujanami bhikkhave tadahupavaranaya pavaranam dentena chandampi
datum santi sanghassa karaniyanti.
   [230]  Tena kho pana samayena annataram bhakkhum tadahupavaranaya
nataka  ganhimsu  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . idha pana
bhikkhave  bhikkhum  tadahupavaranaya  nataka  ganhanti  . te nataka
bhikkhuhi  evamassu  vacaniya  ingha  tumhe  ayasmanto  imam bhikkhum
muhuttam  muncatha  yavayam  bhikkhu  pavaretiti  .  evancetam labhetha
iccetam  kusalam  no  ce  labhetha  te  nataka bhikkhuhi evamassu
vacaniya  ingha  tumhe  ayasmanto muhuttam ekamantam hotha yavayam
bhikkhu  pavaranam  detiti  .  evancetam  labhetha  iccetam  kusalam
no  ce  labhetha  te  nataka  bhikkhuhi  evamassu vacaniya ingha
tumhe  ayasmanto  imam  bhikkhum  muhuttam nissimam netha yava sangho
pavaretiti  .  evancetam  labhetha  iccetam kusalam no ce labhetha
na  tveva  vaggena  sanghena  pavaretabbam pavareyya ce apatti
dukkatassa.
   {230.1}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhum tadahupavaranaya rajano
ganhanti   cora   ganhanti  dhutta  ganhanti  bhikkhupaccatthika
ganhanti  .  te  bhikkhupaccatthika  bhikkhuhi  evamassu vacaniya ingha
tumhe  ayasmanto  imam  bhikkhum  muhuttam  muncatha  yavayam  bhikkhu
Pavaretiti . evancetam labhetha iccetam kusalam no ce labhetha te
bhikkhupaccatthika  bhikkhuhi  evamassu  vacaniya ingha tumhe ayasmanto
muhuttam  ekamantam hotha yavayam bhikkhu pavaranam detiti . evancetam
labhetha  iccetam  kusalam  no ce labhetha te bhikkhupaccatthika bhikkhuhi
evamassu  vacaniya  ingha  tumhe  ayasmanto  imam  bhikkhum muhuttam
nissimam  netha yava sangho pavaretiti . evancetam labhetha iccetam
kusalam no ce labhetha na tveva vaggena sanghena pavaretabbam pavareyya
ce apatti dukkatassati.
   [231] Tena kho pana samayena annatarasmim avase tadahupavaranaya
panca  bhikkhu  viharanti  .  athakho tesam bhikkhunam etadahosi bhagavata
pannattam  sanghena  pavaretabbanti  mayancamha  panca  jana  katham nu
kho  amhehi  pavaretabbanti  .  bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave pancannam sanghena 1- pavaretunti . tena kho
pana  samayena  annatarasmim  avase  tadahupavaranaya cattaro bhikkhu
viharanti  .  athakho  tesam  bhikkhunam  etadahosi  bhagavata anunnatam
pancannam  sanghena  pavaretum  mayancamha cattaro jana katham nu kho
amhehi  pavaretabbanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami  bhikkhave  catunnam  annamannam  pavaretum  . evanca pana
bhikkhave  pavaretabbam  .  byattena  bhikkhuna  patibalena te bhikkhu
napetabba
   {231.1}  sunantu  me  ayasmanto  ajja  pavarana .
@Footnote: 1 Ma. Yu. sanghe. ito param idisameva.
Yadayasmantanam pattakallam mayam annamannam pavareyyamati.
   {231.2} Therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam
nisiditva  anjalim  paggahetva  te  bhikkhu  evamassu vacaniya aham
avuso  ayasmante  pavaremi ditthena va sutena va parisankaya
va  vadantu mam ayasmanto anukampam upadaya passanto patikarissami
dutiyampi  avuso  ayasmante  pavaremi  ditthena va sutena va
parisankaya  va  vadantu  mam  ayasmanto  anukampam  upadaya
passanto  patikarissami  tatiyampi  avuso  ayasmante  pavaremi
ditthena  va  sutena  va  parisankaya va vadantu mam ayasmanto
anukampam upadaya passanto patikarissamiti.
   {231.3}  Navakena  bhikkhuna  ekamsam  uttarasangam  karitva
ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva  te  bhikkhu  evamassu
vacaniya  aham  bhante  ayasmante  pavaremi  ditthena va sutena
va  parisankaya  va  vadantu  mam  ayasmanto  anukampam upadaya
passanto  patikarissami  dutiyampi  bhante  ayasmante  pavaremi
ditthena  va  sutena  va  parisankaya va vadantu mam ayasmanto
anukampam   upadaya  passanto  patikarissami  tatiyampi  bhante
ayasmante  pavaremi  ditthena  va  sutena  va parisankaya va
vadantu mam ayasmanto anukampam upadaya passanto patikarissamiti.
   {231.4}  Tena  kho  pana  samayena  annatarasmim  avase
tadahupavaranaya   tayo   bhikkhu  viharanti  .  athakho  tesam
Bhikkhunam  etadahosi  bhagavata  anunnatam  pancannam  sanghena pavaretum
catunnam  annamannam  pavaretum  mayancamha  tayo  jana  katham  nu
kho  amhehi  pavaretabbanti  .  bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  tinnannam  annamannam  pavaretum  .  evanca
pana  bhikkhave  pavaretabbam  .  byattena  bhikkhuna  patibalena te
bhikkhu napetabba
   {231.5}  sunantu  me  ayasmanta  ajja  pavarana .
Yadayasmantanam pattakallam mayam annamannam pavareyyamati.
   {231.6} Therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam
nisiditva  anjalim  paggahetva  te  bhikkhu  evamassu vacaniya aham
avuso ayasmante pavaremi ditthena va sutena va parisankaya va
vadantu  mam  ayasmanta  anukampam  upadaya  passanto patikarissami
dutiyampi  avuso  ayasmante  pavaremi  ditthena va sutena va
parisankaya  va  vadantu  mam  ayasmanta  anukampam  upadaya
passanto  patikarissami  tatiyampi  avuso  ayasmante  pavaremi
ditthena  va  sutena  va  parisankaya va vadantu mam ayasmanta
anukampam upadaya passanto patikarissamiti.
   {231.7}  Navakena  bhikkhuna  ekamsam  uttarasangam  karitva
ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva  te  bhikkhu  evamassu
vacaniya  aham  bhante  ayasmante  pavaremi  ditthena  va
sutena   va   parisankaya   va  vadantu  mam  ayasmanta
anukampam   upadaya  passanto  patikarissami  dutiyampi  bhante
Ayasmante  pavaremi  ditthena  va  sutena  va parisankaya va
vadantu  mam  ayasmanta  anukampam  upadaya  passanto patikarissami
tatiyampi  bhante  ayasmante  pavaremi  ditthena  va sutena va
parisankaya  va  vadantu  mam  ayasmanta  anukampam  upadaya
passanto patikarissamiti.
   {231.8}  Tena  kho  pana  samayena  annatarasmim  avase
tadahupavaranaya  dve  bhikkhu viharanti athakho tesam bhikkhunam etadahosi
bhagavata  anunnatam  pancannam  sanghena  pavaretum  catunnam  annamannam
pavaretum  tinnannam  annamannam  pavaretum  mayancamha  dve  jana
katham nu kho amhehi pavaretabbanti . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami  bhikkhave  dvinnam  annamannam  pavaretum  . evanca pana
bhikkhave pavaretabbam . therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva
ukkutikam  nisiditva anjalim paggahetva navo bhikkhu evamassa vacaniyo
aham avuso ayasmantam pavaremi ditthena va sutena va parisankaya
va  vadatu  mam  ayasma  anukampam upadaya passanto patikarissami
dutiyampi  avuso  ayasmantam  pavaremi  ditthena  va sutena va
parisankaya  va  vadatu  mam  ayasma  anukampam upadaya passanto
patikarissami  tatiyampi  avuso  ayasmantam  pavaremi  ditthena
va  sutena  va  parisankaya  va  vadatu  mam  ayasma anukampam
upadaya passanto patikarissamiti.
   {231.9} Navakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam
Nisiditva  anjalim  paggahetva  thero  bhikkhu  evamassa  vacaniyo
aham bhante ayasmantam pavaremi ditthena va sutena va parisankaya
va  vadatu  mam  ayasma  anukampam upadaya passanto patikarissami
dutiyampi  bhante  ayasmantam  pavaremi  ditthena  va  sutena va
parisankaya  va  vadatu  mam  ayasma  anukampam upadaya passanto
patikarissami  tatiyampi  bhante  ayasmantam  pavaremi  ditthena  va
sutena  va  parisankaya  va vadatu mam ayasma anukampam upadaya
passanto patikarissamiti.
   {231.10}  Tena  kho  pana  samayena  annatarasmim avase
tadahupavaranaya  eko  bhikkhu  viharati  .  athakho  tassa  bhikkhuno
etadahosi   bhagavata  anunnatam  pancannam  sanghena  pavaretum
catunnam   annamannam   pavaretum  tinnannam  annamannam  pavaretum
dvinnam  annamannam  pavaretum  ahancamhi  ekako  katham  nu  kho
maya pavaretabbanti. Bhagavato etamattham arocesum.
   {231.11}  Idha  pana  bhikkhave  annatarasmim  avase
tadahupavaranaya  eko  bhikkhu  viharati  .  tena  bhikkhave bhikkhuna
yattha  bhikkhu  patikkamanti  upatthanasalaya  va  mandape  va
rukkhamule  va  so  deso  sammajjitva  paniyam  paribhojaniyam
upatthapetva  asanam  pannapetva  padipam  katva  nisiditabbam .
Sace  anne  bhikkhu  agacchanti  tehi saddhim pavaretabbam no ce
agacchanti  ajja  me  pavaranati  adhitthatabbam  no  ce
adhitthaheyya  apatti  dukkatassa  .  tatra  bhikkhave  yattha
Panca  bhikkhu  viharanti  na  ekassa  pavaranam  aharitva  catuhi
sanghena  pavaretabbam  pavareyyum  ce  apatti  dukkatassa .
Tatra  bhikkhave  yattha  cattaro bhikkhu viharanti na ekassa pavaranam
aharitva  tihi  annamannam  pavaretabbam  pavareyyum  ce  apatti
dukkatassa  .  tatra bhikkhave yattha tayo bhikkhu viharanti na ekassa
pavaranam  aharitva  dvihi  annamannam  pavaretabbam  pavareyyum
ce  apatti  dukkatassa  .  tatra  bhikkhave  yattha  dve  bhikkhu
viharanti  na  ekassa  pavaranam  aharitva  ekena  adhitthatabbam
adhitthaheyya ce apatti dukkatassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 316-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=6549&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=6549&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=229&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=71              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]