ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [245]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sapattika
pavarenti . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave sapattikena
pavaretabbam  yo  pavareyya  apatti  dukkatassa  .  anujanami
bhikkhave  yo  sapattiko  pavareti  tassa  okasam  karapetva
apattiya  codetunti  . tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu
okasam  karapiyamana  na  icchanti  okasam  katum  . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave okasam akarontassa
pavaranam  thapetum 1- evanca pana bhikkhave thapetabba tadahupavaranaya
catuddase  va  pannarase va tasmim puggale sammukhibhute sanghamajjhe
udaharitabbam  sunatu  me  bhante  sangho  itthannamo  puggalo
@Footnote: 1 Po. thapetunti.
Sapattiko  pavareti  tassa  pavaranam  thapemi  na tasmim sammukhibhute
pavaretabbanti . thapita hoti pavaranati . tena kho pana samayena
chabbaggiya  bhikkhu  puramhakam  pesala  bhikkhu  pavaranam  thapentiti
patikacceva  suddhanam  bhikkhunam  anapattikanam  avatthusmim  akarane
pavaranam  thapenti  pavaritanampi  pavaranam  thapenti  .  bhagavato
etamattham  arocesum  .  na bhikkhave suddhanam bhikkhunam anapattikanam
avatthusmim  akarane  pavarana  thapetabba  yo  thapeyya  apatti
dukkatassa  . na ca 1- bhikkhave pavaritanampi pavarana thapetabba
yo thapeyya apatti dukkatassa.
   [246]  Evam  kho  bhikkhave  thapita  hoti pavarana evam
atthapita . kathanca bhikkhave atthapita hoti pavarana . Tevacikaya
ce  bhikkhave  pavaranaya  bhasitaya  lapitaya  pariyositaya pavaranam
thapeti  atthapita  hoti  pavarana  dvevacikaya  ce  bhikkhave
ekavacikaya  ce  bhikkhave  samanavassikaya ce bhikkhave pavaranaya
bhasitaya  lapitaya  pariyositaya  pavaranam  thapeti  atthapita  hoti
pavarana. Evam kho bhikkhave atthapita hoti pavarana.
   {246.1} Kathanca bhikkhave thapita hoti pavarana. Tevacikaya
ce  bhikkhave  pavaranaya  bhasitaya  lapitaya apariyositaya pavaranam
thapeti thapita hoti pavarana . Dvevacikaya ce bhikkhave ekavacikaya
ce bhikkhave samanavassikaya ce bhikkhave pavaranaya bhasitaya lapitaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Apariyositaya  pavaranam  thapeti  thapita  hoti  pavarana  . evam
kho bhikkhave thapita hoti pavarana.
   [247] Idha pana bhikkhave tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa pavaranam
thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho ayasma
aparisuddhakayasamacaro    aparisuddhavacisamacaro   aparisuddhaajivo
balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano anuyogam datunti .
Alam  bhikkhu  ma  bhandanam  ma  kalaham  ma  viggaham ma vivadanti
omadditva sanghena pavaretabbam.
   {247.1}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma     parisuddhakayasamacaro     aparisuddhavacisamacaro
aparisuddhaajivo  balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano
anuyogam  datunti  . alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham
ma vivadanti omadditva sanghena pavaretabbam.
   {247.2}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma  parisuddhakayasamacaro  parisuddhavacisamacaro  aparisuddhaajivo
balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano anuyogam datunti .
Alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva
sanghena pavaretabbam.
   {247.3}  Idha  pana bhikkhave tadahupavaranaya bhikkhussa pavaranam
thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho ayasma
Parisuddhakayasamacaro  parisuddhavacisamacaro  parisuddhaajivo  balo
abyatto  na patibalo anuyunjiyamano anuyogam datunti . alam bhikkhu
ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena
pavaretabbam.
   {247.4}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma  parisuddhakayasamacaro  parisuddhavacisamacaro  parisuddhaajivo
pandito  byatto  medhavi  patibalo  anuyunjiyamano  anuyogam
datunti . so evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno
pavaranam thapesi kimhi nam thapesi silavipattiya [1]- thapesi acaravipattiya [2]-
thapesi ditthivipattiya [3]- thapesiti. So ce evam vadeyya silavipattiya [4]-
thapemi acaravipattiya thapemi ditthivipattiya thapemiti.
   {247.5} So evamassa vacaniyo janati panayasma silavipattim
janati  acaravipattim  janati  ditthivipattinti  .  so ce evam
vadeyya  janami  kho aham avuso silavipattim janami acaravipattim
janami  ditthivipattinti  .  so evamassa vacaniyo katama panavuso
silavipatti  katama  acaravipatti  katama  ditthivipattiti  . so ce
evam  vadeyya  cattari  parajikani  terasa  sanghadisesa  ayam
silavipatti    thullaccayam   pacittiyam   patidesaniyam   dukkatam
dubbhasitam   ayam   acaravipatti   micchaditthi   antaggahika
ditthi  ayam  ditthivipattiti  .  so  evamassa  vacaniyo  yam  kho
@Footnote:1-2-3 Ma. va . 4 Ma. evamupari.
Tvam  avuso  imassa  bhikkhuno  pavaranam  thapesi  ditthena  thapesi
sutena  thapesi  parisankaya  thapesiti  .  so  ce evam vadeyya
ditthena  va thapemi sutena va thapemi parisankaya va thapemiti .
So  evamassa  vacaniyo  yam  kho  tvam  avuso  imassa bhikkhuno
ditthena  pavaranam  thapesi  kinte  dittham  kinti  te  dittham kada
te  dittham  kattha  te  dittham  parajikam  ajjhapajjanto  dittho
sanghadisesam  ajjhapajjanto  dittho  thullaccayam pacittiyam patidesaniyam
dukkatam   dubbhasitam  ajjhapajjanto  dittho  kattha  ca  tvam
ahosi  kattha  cayam  bhikkhu  ahosi kinci 1- tvam karosi kincayam
bhikkhu karotiti.
   {247.6} So ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa
bhikkhuno  ditthena  pavaranam thapemi apica sutena pavaranam thapemiti .
So  evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno sutena
pavaranam  thapesi  kinte  sutam kinti te sutam kada te sutam kattha
te  sutam  parajikam  ajjhapannoti  sutam  sanghadisesam ajjhapannoti
sutam   thullaccayam   pacittiyam   patidesaniyam  dukkatam  dubbhasitam
ajjhapannoti  sutam  bhikkhussa  sutam  bhikkhuniya  sutam  sikkhamanaya
sutam  samanerassa  sutam  samaneriya  sutam  upasakassa  sutam
upasikaya  sutam  rajunam  sutam  rajamahamattanam  sutam  titthiyanam
sutam  titthiyasavakanam sutanti . so ce evam vadeyya na kho aham
avuso    imassa    bhikkhuno    sutena    pavaranam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kinca.
Thapemi  apica parisankaya pavaranam thapemiti . so evamassa vacaniyo
yam  kho tvam avuso imassa bhikkhuno parisankaya pavaranam thapesi kim
parisankasi  kinti  parisankasi kada parisankasi kattha parisankasi parajikam
ajjhapannoti   parisankasi  sanghadisesam  ajjhapannoti  parisankasi
thullaccayam  pacittiyam  patidesaniyam  dukkatam  dubbhasitam  ajjhapannoti
parisankasi  bhikkhussa  sutva  parisankasi  bhikkhuniya  sutva  parisankasi
sikkhamanaya  sutva  parisankasi  samanerassa  sutva  parisankasi
samaneriya  sutva  parisankasi  upasakassa  sutva  parisankasi
upasikaya   sutva   parisankasi   rajunam   sutva  parisankasi
rajamahamattanam  sutva  parisankasi  titthiyanam  sutva  parisankasi
titthiyasavakanam sutva parisankasiti.
   {247.7} So ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno
parisankaya pavaranam thapemi apica ahampi 1- na janami kenapaham 2-
imassa bhikkhuno pavaranam thapemiti . so ce bhikkhave codako bhikkhu
anuyogena  vinnunam  sabrahmacarinam  cittam  na  aradheti ananuvado
cudito bhikkhuti alam vacanaya . so ce bhikkhave codako bhikkhu anuyogena
vinnunam  sabrahmacarinam  cittam  aradheti  sanuvado  cudito bhikkhuti
alam vacanaya . so ce bhikkhave codako bhikkhu amulakena parajikena
anuddhamsitam patijanati sanghadisesam aropetva sanghena pavaretabbam.
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. aham . 2 Si. Ma. Yu. kena aham. Si. Ma. Yu. kenapaham.
@Si. Ma. Yu. kena panaham.
So  ce  bhikkhave codako bhikkhu amulakena sanghadisesena anuddhamsitam
patijanati  yathadhammam  karapetva  sanghena  pavaretabbam  . so
ce  bhikkhave  codako  bhikkhu  amulakena  thullaccayena  pacittiyena
patidesaniyena   dukkatena   dubbhasitena  anuddhamsitam  patijanati
yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbam . so ce bhikkhave cudito
bhikkhu  parajikam  ajjhapannoti  patijanati  nasetva  sanghena
pavaretabbam  .  so  ce  bhikkhave  cudito  bhikkhu  sanghadisesam
ajjhapannoti   patijanati  sanghadisesam  aropetva  sanghena
pavaretabbam  .  so ce bhikkhave cudito bhikkhu thullaccayam pacittiyam
patidesaniyam   dukkatam   dubbhasitam   ajjhapannoti   patijanati
yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbam.
   [248]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  tadahupavaranaya thullaccayam
ajjhapanno  hoti  .  ekacce  bhikkhu  thullaccayaditthino  honti
ekacce bhikkhu sanghadisesaditthino honti . ye te bhikkhave bhikkhu
thullaccayaditthino  tehi  so  bhikkhave  bhikkhu  ekamantam  apanetva
yathadhammam  karapetva  sangham  upasankamitva  evamassa vacaniyo yam
kho  so  avuso  bhikkhu  apattim  apanno  sassa  yathadhammam
patikata yadi sanghassa pattakallam sangho pavareyyati.
   {248.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu tadahupavaranaya thullaccayam ajjhapanno
hoti  .  ekacce  bhikkhu  thullaccayaditthino honti ekacce bhikkhu
Pacittiyaditthino  honti  ekacce  bhikkhu  thullaccayaditthino  honti
ekacce  bhikkhu  patidesaniyaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
thullaccayaditthino  honti  ekacce  bhikkhu  dukkataditthino  honti
ekacce   bhikkhu   thullaccayaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
dubbhasitaditthino  honti  . ye te bhikkhave bhikkhu thullaccayaditthino
tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva
sangham  upasankamitva  evamassa  vacaniyo yam kho so avuso bhikkhu
apattim  apanno  sassa yathadhammam patikata yadi sanghassa pattakallam
sangho pavareyyati.
   {248.2}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavaranaya pacittiyam
ajjhapanno   hoti  patidesaniyam  ajjhapanno  hoti  dukkatam
ajjhapanno  hoti  dubbhasitam  ajjhapanno  hoti  .  ekacce
bhikkhu  dubbhasitaditthino  honti  ekacce  bhikkhu  sanghadisesaditthino
honti . ye te bhikkhave bhikkhu dubbhasitaditthino tehi so bhikkhave
bhikkhu   ekamantam  apanetva  yathadhammam  karapetva  sangham
upasankamitva  evamassa vacaniyo yam kho so avuso bhikkhu apattim
apanno  sassa  yathadhammam  patikata  yadi  sanghassa  pattakallam
sangho pavareyyati.
   {248.3}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavaranaya dubbhasitam
ajjhapanno  hoti  .  ekacce  bhikkhu  dubbhasitaditthino  honti
ekacce   bhikkhu   thullaccayaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
dubbhasitaditthino   honti   ekacce   bhikkhu   pacittiyaditthino
Honti  ekacce  bhikkhu  dubbhasitaditthino  honti  ekacce  bhikkhu
patidesaniyaditthino   honti   ekacce  bhikkhu  dubbhasitaditthino
honti  ekacce  bhikkhu  dukkataditthino honti . ye te bhikkhave
bhikkhu  dubbhasitaditthino tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantam apanetva
yathadhammam  karapetva  sangham  upasankamitva  evamassa vacaniyo yam
kho  so  avuso  bhikkhu  apattim  apanno  sassa  yathadhammam
patikata yadi sanghassa pattakallam sangho pavareyyati.
   [249]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu tadahupavaranaya sanghamajjhe
udahareyya  sunatu  me  bhante  sangho  idam  vatthum  pannayati
na  puggalo  yadi  sanghassa  pattakallam  vatthum  thapetva  sangho
pavareyyati  .  so  evamassa  vacaniyo  bhagavata  kho avuso
visuddhanam  pavarana  pannatta  sace  vatthum  pannayati na puggalo
idaneva nam vadehiti.
   {249.1}  Idha  pana bhikkhave bhikkhu tadahupavaranaya sanghamajjhe
udahareyya  sunatu  me  bhante sangho ayam puggalo pannayati na
vatthum yadi sanghassa pattakallam puggalam thapetva sangho pavareyyati.
So  evamassa  vacaniyo  bhagavata  kho avuso samagganam pavarana
pannatta sace puggalo pannayati na vatthum idaneva nam vadehiti.
   {249.2}   Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  tadahupavaranaya
sanghamajjhe  udahareyya  sunatu  me  bhante  sangho  idam
vatthunca   puggalo  ca  pannayati  yadi  sanghassa  pattakallam
Vatthunca  puggalanca  thapetva sangho pavareyyati . so evamassa
vacaniyo  bhagavata  kho  avuso  visuddhananca samaggananca pavarana
pannatta  sace  vatthunca  puggalo  ca  pannayati  idaneva  nam
vadehiti  .  pubbe ce bhikkhave pavaranaya vatthum pannayati paccha
puggalo  kallam  vacanaya . pubbe ce bhikkhave pavaranaya puggalo
pannayati  paccha  vatthum  kallam  vacanaya  .  pubbe ce bhikkhave
pavaranaya  vatthunca  puggalo  ca  pannayati  tance  kataya
pavaranaya ukkoteti ukkotanakam pacittiyanti.
   [250]  Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta
bhikkhu  kosalesu  janapadesu  annatarasmim avase vassam upagacchimsu .
Tesam  samanta  anne bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka
bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka  vassam  upagacchimsu  mayam  tesam
bhikkhunam vassam vutthanam pavaranaya pavaranam thapessamati.
   {250.1} Assosum kho te bhikkhu amhakam kira samanta anne
bhikkhu  bhandanakaraka  kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka sanghe
adhikaranakaraka  vassam  upagata  mayam  tesam  bhikkhunam  vassam vutthanam
pavaranaya pavaranam thapessamati katham nu kho amhehi patipajjitabbanti.
Bhagavato etamattham arocesum.
   {250.2}  Idha  pana  bhikkhave  sambahula sandittha sambhatta
bhikkhu  annatarasmim  avase  vassam  upagacchanti  . tesam samanta
anne   bhikkhu   bhandanakaraka   kalahakaraka   vivadakaraka
Bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka  vassam  upagacchanti  mayam  tesam
bhikkhunam vassam vutthanam pavaranaya pavaranam thapessamati . anujanami
bhikkhave  tehi  bhikkhuhi dve tayo uposathe catuddasike katum katham
mayam tehi bhikkhuhi pathamataram pavareyyamati . te ce bhikkhave bhikkhu
bhandanakaraka   kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe
adhikaranakaraka  [1]- avasam agacchanti tehi bhikkhave avasikehi
bhikkhuhi  lahum  lahum  sannipatitva  pavaretabbam  pavaretva vattabba
pavarita  kho  mayam  avuso yatha ayasmanto 2- mannanti tatha
karontuti.
   {250.3}  Te  ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka
vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka  asamvihita  tam
avasam  agacchanti  tehi  bhikkhave  avasikehi  bhikkhuhi  asanam
pannapetabbam   padodakam   padapitham   padakathalikam  upanikkhipitabbam
paccuggantva  pattacivaram  patiggahetabbam  paniyena pucchitabba 3- .
Tesam vikkhitva nissimam gantva pavaretabbam . pavaretva vattabba
pavarita  kho  mayam  avuso  yatha  ayasmanto  mannanti  tatha
karontuti  .  evancetam  labhetha  iccetam  kusalam no ce labhetha
avasikena bhikkhuna byattena patibalena avasika bhikkhu napetabba
   {250.4}  sunantu  me ayasmanto avasika yadayasmantanam
pattakallam  idani  uposatham  kareyyama  patimokkham  uddiseyyama
agame kale pavareyyamati . te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka
@Footnote: 1 Ma. tam . 2 Ma. Yu. ayasmanta. evamupari . 3 Ma. paripucchitabba.
Kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka
te bhikkhu evam vadeyyum sadhu avuso idaneva no pavarethati.
Te  evamassu  vacaniya  anissara  kho  tumhe  avuso amhakam
pavaranaya  na tava mayam pavaressamati 1- . te ce bhikkhave
bhikkhu  bhandanakaraka  kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka sanghe
adhikaranakaraka tam kalam anuvaseyyum avasikena [2]- bhikkhuna byattena
patibalena avasika bhikkhu napetabba
   {250.5}  sunantu  me ayasmanto avasika yadayasmantanam
pattakallam  idani  uposatham  kareyyama  patimokkham  uddiseyyama
agame junhe pavareyyamati . te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka
kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka te
bhikkhu evam vadeyyum sadhu avuso idaneva no pavarethati 3-. Te
evamassu  vacaniya anissara kho tumhe avuso amhakam pavaranaya
na tava mayam pavaressamati 4-. Te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka
kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe adhikaranakaraka tampi
junham  anuvaseyyum  tehi  bhikkhave bhikkhuhi sabbeheva agame junhe
komudiya  catumasiniya  akama pavaretabbam . tehi ce bhikkhave
bhikkhuhi  pavariyamane  gilano  agilanassa  pavaranam  thapeti  so
evamassa  vacaniyo ayasma kho gilano gilano ca ananuyogakkhamo
vutto  bhagavata  agamehi  avuso  yava  arogo hosi arogo
@Footnote: 1 Ma. pavareyyamati. 2 Ma. Yu. bhikkhave. 3 Ma. pavareyyathati.
@4 Ma. pavareyyamati.
Akankhamano  codessasiti  .  evanca  vuccamano  codeti
anadariye  pacittiyam  .  tehi  ce bhikkhave bhikkhuhi pavariyamane
agilano  gilanassa pavaranam thapeti so evamassa vacaniyo ayam kho
avuso  bhikkhu  gilano  gilano ca ananuyogakkhamo vutto bhagavata
agamehi  avuso yavayam bhikkhu arogo hoti arogam akankhamano
codessasiti . evance vuccamano codeti anadariye pacittiyam .
Tehi  ce  bhikkhave bhikkhuhi pavariyamane gilano gilanassa pavaranam
thapeti  so  evamassa  vacaniyo  ayasmanta kho gilana gilano
ca  ananuyogakkhamo  vutto  bhagavata  agamehi  avuso  yava
aroga hotha arogo arogam akankhamano codessasiti . evance
vuccamano  codeti  anadariye  pacittiyam  .  tehi ce bhikkhave
bhikkhuhi  pavariyamane  agilano agilanassa pavaranam thapeti . ubho
sanghena  samanuyunjitva samanuggahitva yathadhammam karapetva sanghena
pavaretabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 346-358. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7177&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7177&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=245&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=77              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]