ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1477]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa hetupaccayena paccayo upādinnupādāniyā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1478]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo
upādinnupādāniyā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1479]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   anupādinnupādāniyā  hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1480]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  anupādinnaanupādāniyā  hetū
Sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1481]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  anupādinnaanupādāniyā  hetū
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1482]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
anupādinnaanupādāniyā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1483] Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā uppajjati sotaṃ ... Ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ ... Upādinnupādāniye
rūpe  ...  gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... upādinnupādāniye
khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  kusalākusale
niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā uppajjati upādinnupādāniyaṃ rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  upādinnupādāniyaṃ  gandhāyatanaṃ  ...  rasāyatanaṃ ...
Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1484]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato
anattato  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ ...
Upādinnupādāniye  rūpe  ... gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Upādinnupādāniye khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā   upādinnupādāniyaṃ   rūpaṃ   passati   cetopariyañāṇena
upādinnupādāniyacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānāti  upādinnupādāniyā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1485]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dānaṃ  datvā sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  taṃ  paccavekkhati  pubbe suciṇṇāni paccavekkhati
jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti
vodānaṃ  paccavekkhanti  ariyā  pahīne  kilese  paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti
anupādinnupādāniye rūpe ... sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ...
Anupādinnupādāniye  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā anupādinnupādāniyaṃ rūpaṃ passanti dibbāya
Sotadhātuyā saddaṃ suṇanti cetopariyañāṇena anupādinnupādāniyacittasamaṅgissa
cittaṃ    jānanti    ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ākiñcaññāyatanaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    anupādinnupādāniyā   khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñānassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1486]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sekkhā  vā  puthujjanā  vā
anupādinnupādāniye rūpe ... sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ...
Anupādinnupādāniye  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  kusalākusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanavipākassa   ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanavipākassa
ārammaṇapaccayena    paccayo   anupādinnupādāniyaṃ   rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1487]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  nibbānaṃ  maggassa  phalassa
Ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1488]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  cetopariyañāṇena  anupādinnaanupādāniyacittasamaṅgissa
cittaṃ     jānanti     anupādinnaanupādāniyā     khandhā
cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1489]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati:  cakkhuṃ  garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ ... Upādinnupādāniye rūpe ...
Gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... Upādinnupādāniye khandhe garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  .  anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā
taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati
jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ katvā paccavekkhati sekkhā gotrabhuṃ
Garuṃ  katvā  paccavekkhanti  vodānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti
anupādinnupādāniye rūpe ... sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ...
Anupādinnupādāniye khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. Sahajātādhipati: anupādinnupādāniyādhipati
sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1490]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa     adhipatipaccayena    paccayo    ārammaṇādhipati
sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: nibbānaṃ maggassa phalassa adhipatipaccayena
paccayo    .    sahajātādhipati:   anupādinnaanupādāniyādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1491]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhanti  phalaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti nibbānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa vodānassa adhipatipaccayena paccayo
sahajātādhipati:  anupādinnaanupādāniyādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1492]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena
Paccayo  sahajātādhipati:  anupādinnaanupādāniyādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1493]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā upādinnupādāniyā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   upādinnupādāniyānaṃ   khandhānaṃ
anantarapaccayena    paccayo   pañcaviññāṇaṃ   vipākamanodhātuyā
anantarapaccayena  paccayo  vipākamanodhātu  vipākamanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1494]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   bhavaṅgaṃ   āvajjanāya
vipākamanoviññāṇadhātukiriyā manoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo.
   [1495]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purimā purimā anupādinnupādāniyā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   anupādinnupādāniyānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa
āvajjanā anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1496]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   āvajjanā   pañcannaṃ
viññāṇānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyā  khandhā
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1497]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ
maggassa   anulomaṃ   phalasamāpattiyā   nirodhā   vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1498]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā anupādinnaanupādāniyā
khandhā    pacchimānaṃ    pacchimānaṃ    anupādinnaanupādāniyānaṃ
khandhānaṃ    anantarapaccayena    paccayo   maggo   phalassa
phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1499]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  phalaṃ  vuṭṭhānassa anantarapaccayena
paccayo   .   upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisaṃ.
   [1500]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyo eko khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ
khandhānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  upādinnupādāniyo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā
dvinnaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca rūpānaṃ khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  tayo  mahābhūtā  ekassa
Mahābhūtassa  dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ    sahajātapaccayena    paccayo    asaññasattānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1501]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   sahajātapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1502]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo
upādinnupādāniyo  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1503]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   sajātapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyo  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena
paccayo   dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ
mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  mahābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena
paccayo.
   [1504]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
Dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyo
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [1505]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  anupādinnaanupādāniyā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1506]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo
anupādinnaanupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   sahajātapaccayena   paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1507]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā  anupādinnupādāniyassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo
anupādinnaanupādāniyā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1508]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
anupādinnupādāniyassa    dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo
upādinnupādāniyā  khandhā  ca  mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [1509]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
Dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyo  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  dve khandhā
dvinnaṃ  khandhānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  upādinnupādāniyo  eko  khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca  khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ
asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
   [1510]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyo  eko
khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
   [1511]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   aññamaññapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyo
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ.
   [1512]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyo  eko khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ .
Paṭisandhikkhaṇe   ekaṃ  mahābhūtaṃ  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1513]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   nissayapaccayena   paccayo  upādinnupādāniyā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   nissayapaccayena   paccayo   vatthu
anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1514]  Upādinnupādānayo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  vatthu  anupādinnaanupādāniyānaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1515]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa   nissayapaccayena  paccayo
upādinnupādāniyo  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1516]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa ekā pañhā. Anupādinnaanupādāniyo dhammo tīṇi.
   [1517] Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā
anupādinnaanupādāniyassa   dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  .
Anupādinnaanupādāniyo  eko  khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  dve  khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ
nissayapaccayena paccayo.
   [1518]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
Dhammā  anupādinnupādāniyassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
anupādinnaanupādāniyā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
nissayapaccayena paccayo.
   [1519]  Upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca
dhammā  anupādinnupādāniyassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
upādinnupādāniyā  khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyo  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ca
vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1520]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  kāyikaṃ  dukkhaṃ kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  utu  kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa bhojanaṃ
kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ ...
Utu ... bhojanaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1521]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya
Dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti jhānaṃ uppādeti
vipassanaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ
hanati saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... utuṃ ... Bhojanaṃ upanissāya dānaṃ
deti saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu ... bhojanaṃ
anupādinnupādāniyāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya rāgassa
dosassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1522]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ
sukhaṃ  upanissāya  maggaṃ  uppādeti  phalasamāpattiṃ  samāpajjati kāyikaṃ
dukkhaṃ ... utuṃ ... bhojanaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti phalasamāpattiṃ
samāpajjati . kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utu ... Bhojanaṃ maggassa
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1523]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo    .    pakatūpanissayo:    anupādinnupādāniyaṃ
saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati uposathakammaṃ karoti
jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ
uppādeti  pāṇaṃ  hanati  saṅghaṃ bhindati mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti
anupādinnupādāniyaṃ  sīlaṃ  ...  sutaṃ  cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ
Mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti
samāpattiṃ  uppādeti  pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti  anupādinnupādāniyā  saddhā  ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā
rāgo doso moho māno diṭṭhi patthanā utu bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
anupādinnupādāniyāya  saddhāya  ... sīlassa sutassa cāgassa paññāya
rāgassa  dosassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  ...  patthanāya
upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  paṭhamassa
jhānassa  nevasaññānāsaññāyatanassa  parikammaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa
paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  ākiñcaññāyatanaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa
pāṇātipāto pāṇātipātassa niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā.
   [1524]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:    anupādinnupādāniyaṃ    saddhaṃ    upanissāya
attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti
anupādinnupādāniyaṃ sīlaṃ ... . saṅkhittaṃ . ... Senāsanaṃ upanissāya
attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti
anupādinnupādāniyā saddhā ... . Saṅkhittaṃ. Senāsanaṃ kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  kusalākusalaṃ  kammaṃ
vipākassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1525]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:    paṭhamassa   maggassa   parikammaṃ   paṭhamassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  dutiyassa  maggassa  tatiyassa
maggassa   catutthassa   maggassa   parikammaṃ  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1526]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo
dutiyassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo dutiyo maggo tatiyassa
tatiyo   maggo   catutthassa  maggassa  maggo  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [1527]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:     phalasamāpatti     kāyikassa     sukhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1528]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:    ariyā   maggaṃ   upanissāya   anuppannaṃ
samāpattiṃ  uppādenti  uppannaṃ  samāpattiṃ  samāpajjanti  saṅkhāre
Aniccato dukkhato anattato vipassanti maggo ariyānaṃ atthapaṭisambhidāya
dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya     paṭibhāṇapaṭisambhidāya
ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1529]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ upādinnupādāniye
rūpe ... ... gandhe ... Rase ... Phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato
dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  kusalākusale  niruddhe  vipāko
tadārammaṇatā  uppajjati  upādinnupādāniyaṃ  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
upādinnupādāniyaṃ gandhāyatanaṃ ... ... rasāyatanaṃ ... Phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1530]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
Assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ...  vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  upādinnupādāniyaṃ  rūpaṃ  passanti .
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena
paccayo.
   [1531]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu
anupādinnaanupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1532]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   purejātapaccayena   paccayo   .  ārammaṇapurejātaṃ:
anupādinnupādāniye rūpe ... ... Sadde ... Gandhe ... Rase ...
Phoṭṭhabbe aniccato dukkhato anattato vipassati abhinandati taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā anupādinnupādāniyaṃ
rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti.
   [1533]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa purejātapaccayena paccayo. Ārammaṇapurejātaṃ: anupādinnupādāniye
rūpe ... ... sadde ... Gandhe ... Rase ... Phoṭṭhabbe aniccato
dukkhato  anattato  vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo
uppajjati domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā
Uppajjati    anupādinnupādāniyaṃ    rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.
   [1534]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
upādinnupādāniyassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  anupādinnupādāniyaṃ  rūpāyatanañca  cakkhāyatanañca
cakkhuviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ  .
Anupādinnupādāniyaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  kāyāyatanañca  kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyaṃ  rūpāyatanañca  vatthu
ca  upādinnupādāniyānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo .
Saṅkhittaṃ  .  anupādinnupādāniyaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  vatthu  ca
upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1535]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
anupādinnupādāniyassa   dhammassa   purejātapaccayena   paccayo
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  anupādinnupādāniyaṃ  rūpāyatanañca
vatthu  ca anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo .
Saṅkhittaṃ  .  anupādinnupādāniyaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  vatthu  ca
anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1536]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: upādinnupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   upādinnupādāniyassa   kāyassa
Pacchājātapaccayena paccayo.
   [1537]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: upādinnupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   anupādinnupādāniyassa  kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1538]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo .
Pacchājātā:   upādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1539]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   pacchājātapaccayena   paccayo   .   pacchājātā:
anupādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1540]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa   pacchājātapaccayena   paccayo   .   pacchājātā:
anupādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa upādinnupādāniyassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1541]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa ca
anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo
Pacchājātā:  anupādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1542]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: anupādinnaanupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   upādinnupādāniyassa   kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1543]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo pacchājātā: anupādinnaanupādāniyā
khandhā    purejātassa    imassa    anupādinnupādāniyassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1544]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
ca  anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo
pacchājātā:  anupādinnaanupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1545]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  āsevanapaccayena paccayo purimā purimā anupādinnupādāniyā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   anupādinnupādāniyānaṃ  khandhānaṃ
āsevanapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ vodānassa
Āsevanapaccayena paccayo.
   [1546]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ
maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1547]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  upādinnupādāniyā  cetanā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniyā  cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo cetanā vatthussa kammapaccayena paccayo.
   [1548]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  upādinnupādāniyā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena paccayo . upādinnupādāniyo
dhammo  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1549]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1550]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
Dhammassa  kammapaccayena  paccayo . nānākhaṇikā: anupādinnupādāniyā
cetanā  vipākānaṃ  upādinnupādāniyānaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [1551]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:  anupādinnaanupādāniyā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  anupādinnaanupādāniyā
kusalā   cetanā   vipākānaṃ  anupādinnaanupādāniyānaṃ  khandhānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [1552]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  anupādinnaanupādāniyā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1553]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo
anupādinnaanupādāniyā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1554]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko upādinnupādāniyo eko
khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipāko upādinnupādāniyo
Eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
vipākapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
vipākapaccayena paccayo khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [1555]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipākā upādinnupādāniyā khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [1556]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupāniyassa  ca  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko
upādinnupādāniyo  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   vipākapaccayena   paccayo   dve   khandhā   dvinnaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [1557]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  anupādinnaanupādāniyo
eko    khandho    tiṇṇannaṃ    khandhānaṃ   vipākapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [1558]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipākā  anupādinnaanupādāniyā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [1559]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo
Vipāko  anupādinnaanupādāniyo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  dve  khandhā
dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [1560]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyā  āhārā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniyā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca
rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro
āhāro upādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1561]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyā  āhārā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo upādinnupādāniyo
kabaḷiṃkāro    āhāro    anupādinnupādāniyassa    kāyassa
āhārapaccayena paccayo.
   [1562]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa  āhārapaccayena  paccayo
upādinnupādāniyā  āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro
āhāro  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa ca kāyassa
āhārapaccayena paccayo.
   [1563]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyā  āhārā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo anupādinnupādāniyo kabaḷiṃkāro āhāro anupādinnupādāniyassa
kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1564]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro
āhāro upādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1565]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa  āhārapaccayena  paccayo
anupādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro  āhāro  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1566]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   āhārapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyā
āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [1567]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  anupādinnaanupādāniyā  āhārā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [1568]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo
Anupādinnaanupādāniyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [1569]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
upādinnupādāniyassa    dhammassa    āhārapaccayena   paccayo
upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca kabaḷiṃkāro āhāro
upādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1570]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
anupādinnupādāniyassa    dhammassa   āhārapaccayena   paccayo
upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca kabaḷiṃkāro āhāro
anupādinnupādāniyassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1571]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  dhammassa
āhārapaccayena paccayo upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa
ca kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1572]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyā  indriyā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniyā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca
rūpānaṃ   indriyapaccayena   paccayo  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇassa
Kāyindriyaṃ    kāyaviññāṇassa    rūpajīvitindriyaṃ   kaṭattārūpānaṃ
indriyapaccayena paccayo.
   [1573]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyā  indriyā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1574]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa  indriyapaccayena  paccayo
upādinnupādāniyā  indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1575]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyā  indriyā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena
paccayo.
   [1576]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   indriyapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyā
indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1577]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anupādinnaanupādāniyā  indriyā
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1578]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
Ca   anupādinnaanupādāniyassa   ca   dhammassa   indriyapaccayena
paccayo  anupādinnaanupādāniyā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1579]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  jhānapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyāni  jhānaṅgāni
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   jhānapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniyāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā
ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [1580]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  jhānapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyāni  jhānaṅgāni
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [1581]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa   jhānapaccayena   paccayo
upādinnupādāniyāni    jhānaṅgāni    sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [1582]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  jhānapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyāni  jhānaṅgāni
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  jhānapaccayena
paccayo.
   [1583]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
Dhammassa    jhānapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyāni
jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [1584]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa    jhānapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyāni
jhānaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [1585]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  jhānapaccayena  paccayo
anupādinnaanupādāniyāni   jhānaṅgāni   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [1586]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  maggapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyāni  maggaṅgāni
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1587]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  maggapaccayena  paccayo  upādinnupādāniyāni  maggaṅgāni
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [1588]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa   maggapaccayena   paccayo
upādinnupādāniyāni    maggaṅgāni    sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [1589]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
Dhammassa  maggapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyāni  maggaṅgāni
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  maggapaccayena
paccayo.
   [1590]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa    maggapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyāni
maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [1591]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa    maggapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyāni
maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [1592]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  maggapaccayena  paccayo
anupādinnaanupādāniyāni   maggaṅgāni   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.
   [1593] Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo  upādinnupādāniyo  eko  khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [1594]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  sampayuttapaccayena  paccayo  anupādinnupādāniyo  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  dve khandhā
Dvinnaṃ khandhānaṃ.
   [1595]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   sampayuttapaccayena   paccayo   anupādinnaanupādāniyo
eko    khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   sampayuttapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ.
   [1596] Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Sahajātā:  paṭisandhikkhaṇe  upādinnupādāniyā  khandhā  kaṭattārūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo  vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .pe.
Kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
upādinnupādāniyānaṃ   khandhānaṃ   vippayuttapaccayena  paccayo  .
Pacchājātā:   upādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1597]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:  upādinnupādāniyā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  . purejātaṃ: vatthu anupādinnupādāniyānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: upādinnupādāniyā
Khandhā   purejātassa   imassa   anupādinnupādāniyassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1598]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejātaṃ: vatthu anupādinnaanupādāniyānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [1599]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchājātā:   upādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1600]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .
Sahajātā:  anupādinnupādāniyā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  anupādinnupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   anupādinnupādāniyassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1601]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo pacchājātā: anupādinnupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   upādinnupādāniyassa   kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1602]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa ca
anupādinnupādāniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchājātā:  anupādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1603]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo pacchājātā: anupādinnaanupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   upādinnupādāniyassa   kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1604]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .
Sahajātā:  anupādinnaanupādāniyā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  anupādinnaanupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   anupādinnupādāniyassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1605]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca
anupādinnupādāniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchājātā:  anupādinnaanupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1606] Upādinnupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajāto:  upādinnupādāniyo  eko khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  upādinnupādāniyo  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo  khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...
Mahābhūtā   kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo
asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {1606.1} Purejātaṃ: sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato
dukkhato   anattato   vipassanti   assādenti   abhinandanti
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  kusalākusale
niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  sotaṃ  ...  ghānaṃ
jivhaṃ kāyaṃ upādinnupādāniye rūpe gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti
taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe
vipāko   tadārammaṇatā  uppajjati  upādinnupādāniyaṃ  rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  upādinnupādāniyaṃ  gandhāyatanaṃ  ...  rasāyatanaṃ ...
Phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  .pe.
Kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa    vatthu    upādinnupādāniyānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {1606.2} Pacchājātā: upādinnupādāniyā khandhā purejātassa
imassa  upādinnupādāniyassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo .
Upādinnupādāniyo   kabaḷiṃkāro   āhāro   upādinnupādāniyassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [1607]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  .  sahajātā:  upādinnupādāniyā  khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {1607.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti
assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati
sotaṃ ... Ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ upādinnupādāniye rūpe gandhe rase phoṭṭhabbe
... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā
upādinnupādāniyaṃ  rūpaṃ  passati  vatthu  anupādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {1607.2}   Pacchājātā:   upādinnupādāniyā   khandhā
purejātassa  imassa  anupādinnupādāniyassa  kāyassa  atthipaccayena
paccayo   .   upādinnupādāniyo   kabaḷiṃkāro   āhāro
anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1608]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa atthipaccayena paccayo purejātaṃ: vatthu anupādinnaanupādāniyānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1609]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  .  sahajāto:  upādinnupādāniyo  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  upādinnupādāniyā khandhā
purejātassa  imassa  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa
ca  kāyassa  atthipaccayena paccayo . upādinnupādāniyo kabaḷiṃkāro
āhāro  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa ca kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [1610]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  .  sahajāto:  anupādinnupādāniyo eko khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve
khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   upādārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
   {1610.1} Purejātaṃ: anupādinnupādāniye rūpe ... Sadde gandhe
rase ... phoṭṭhabbe aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  anupādinnupādāniyaṃ  rūpaṃ  passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti  .  pacchājātā:  anupādinnupādāniyā  khandhā  purejātassa
imassa  anupādinnupādāniyassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo .
Anupādinnupādāniyo   kabaḷiṃkāro  āhāro  anupādinnupādāniyassa
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1611]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ .
Purejātaṃ: anupādinnupādāniye rūpe ... sadde gandhe rase ...
Phoṭṭhabbe aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  kusalākusale
niruddhe   vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  anupādinnupādāniyaṃ
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: anupādinnupādāniyā khandhā
purejātassa  imassa  upādinnupādāniyassa  kāyassa  atthipaccayena
paccayo   .   anupādinnupādāniyo   kabaḷiṃkāro   āhāro
upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1612]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa ca
Anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo pacchājātaṃ
āhāraṃ  .  pacchājātā:  anupādinnupādāniyā  khandhā purejātassa
imassa  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  anupādinnupādāniyo kabaḷiṃkāro āhāro
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [1613]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa    atthipaccayena    paccayo   anupādinnaanupādāniyo
eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1614]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  pacchājātā: anupādinnaanupādāniyā
khandhā   purejātassa   imassa   upādinnupādāniyassa   kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [1615]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ . sahajātā:
anupādinnaanupādāniyā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā: anupādinnaanupādāniyā khandhā purejātassa
imassa anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1616]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
Ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajāto:  anupādinnaanupādāniyo  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ purejātassa imassa upādinnupādāniyassa ca
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa
purejātassa  imassa  upādinnupādāniyassa  ca  kāyassa atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1617]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajāto:  anupādinnaanupādāniyo  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo . pacchājāto: anupādinnaanupādāniyo
eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   purejātassa   imassa
anupādinnupādāniyassa  ca kāyassa atthipaccayena paccayo tayo khandhā
ekassa khandhassa purejātassa imassa anupādinnupādāniyassa ca kāyassa
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ purejātassa
imassa anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1618]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
Ca  anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
pacchājātā:  anupādinnaanupādāniyā  khandhā  purejātassa  imassa
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [1619]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
ca  anupādinnupādāniyassa  ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajāto:
anupādinnaanupādāniyo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ purejātassa
imassa  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā  ekassa khandhassa purejātassa
imassa  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ purejātassa
imassa  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca  kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [1620] Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā
upādinnupādāniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  pacchājātaṃ
indriyaṃ  .  pacchājātā:  anupādinnaanupādāniyā  khandhā  ca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1621] Upādinnupādāniyo ca anupādinnaanupādāniyo ca dhammā
anupādinnaanupādāniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
Purejātaṃ  .  sahajāto:  anupādinnaanupādāniyo  eko khandho ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena paccayo tayo khandhā ca
vatthu  ca  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandhā ca
vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1622]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā   upādinnupādāniyassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo
pacchājātaṃ  āhāraṃ  .  pacchājātā: anupādinnaanupādāniyā khandhā
anupādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  upādinnupādāniyassa
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1623]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā   anupādinnupādāniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  .  sahajātā: anupādinnaanupādāniyā
khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
Pacchājātā:  anupādinnaanupādāniyā  khandhā  ca anupādinnupādāniyo
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca anupādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena
paccayo.
   [1624]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  pacchājātaṃ  āhāraṃ  .  pacchājātā:
anupādinnaanupādāniyā  khandhā  ca  anupādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro
Āhāro  ca  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1625]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
upādinnupādāniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  purejātaṃ:  anupādinnupādāniyaṃ
rūpāyatanañca  cakkhāyatanañca  cakkhuviññāṇassa  atthipaccayena paccayo .
Saṅkhittaṃ  .  anupādinnupādāniyaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  kāyāyatanañca
kāyaviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo   anupādinnupādāniyaṃ
rūpāyatanañca vatthu ca upādinnupādāniyānaṃ khandhānaṃ.
   {1625.1}  Saṅkhittaṃ  .  anupādinnupādāniyaṃ phoṭṭhabbāyatanañca
vatthu  ca  upādinnupādāniyānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  upādinnupādāniyā  khandhā  ca  anupādinnupādāniyo
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  upādinnupādāniyassa kāyassa atthipaccayena
paccayo  upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca kabaḷiṃkāro
āhāro  upādinnupādāniyassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  anupādinnupādāniyā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1626]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
anupādinnupādāniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ . sahajātā: upādinnupādāniyā khandhā
Ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo .
Purejātaṃ:   anupādinnupādāniyaṃ   rūpāyatanañca   vatthu   ca
anupādinnupādāniyānaṃ  khandhānaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  anupādinnupādāniyaṃ
phoṭṭhabbāyatanañca   vatthu   ca   anupādinnupādāniyānaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo . pacchājātā: upādinnupādāniyā khandhā ca
anupādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  anupādinnupādāniyassa
kāyassa   atthipaccayena   paccayo   upādinnupādāniyo   ca
anupādinnupādāniyo  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  anupādinnupādāniyassa
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1627]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
upādinnupādāniyassa   ca   anupādinnupādāniyassa   ca  dhammassa
atthipaccayena   paccayo   āhāraṃ:   anupādinnupādāniyo   ca
anupādinnupādāniyo  ca  kabaḷiṃkāro āhāro upādinnupādāniyassa ca
anupādinnupādāniyassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1628]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca
anupādinnaanupādāniyo  ca  dhammā  upādinnupādāniyassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . pacchājātā:
anupādinnaanupādāniyā  khandhā  ca  anupādinnupādāniyo  kabaḷiṃkāro
āhāro ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1629]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
Dhammassa  natthipaccayena  paccayo  ...  vigatapaccayena  paccayo
... Avigatapaccayena paccayo. Saṅkhittaṃ.
   [1630]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  cha  adhipatiyā  pañca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  ekādasa upanisaye nava purejāte satta pacchājāte
nava  āsevane  dve  kamme aṭṭha vipāke cha āhāre dvādasa
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  dasa  atthiyā  tevīsa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate tevīsa.
   [1631]  Hetupaccayā adhipatiyā cattāri ... sahajāte satta
aññamaññe tīṇi nissaye satta vipāke cha indriye satta magge satta
sampayutte tīṇi vippayutte cattāri atthiyā satta avigate satta.
             Saṅkhittaṃ
        yathā kusalattikassa gaṇanā sajjhāyamaggena
        gaṇitā evaṃ gaṇetabbā.
      Kusalattikassa gaṇanato upādinnattike gaṇanā gambhīrā
      sukhumatarā ca evaṃ kātūna asammohantena gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1632]   Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena paccayo
...  Upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejātapaccayena  paccayo
...  pacchājātapaccayena  paccayo  ...  āhārapaccayena  paccayo
... Indriyapaccayena paccayo.
   [1633]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejātapaccayena  paccayo
... Pacchājātapaccayena paccayo ... Āhārapaccayena paccayo.
   [1634]  Upādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Purejātapaccayena paccayo.
   [1635]  Upādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa  ca
anupādinnupādāniyassa   ca   dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo
... Pacchājātapaccayena paccayo ... Āhārapaccayena paccayo.
   [1636]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejātapaccayena  paccayo
... Pacchājātapaccayena paccayo ... Āhārapaccayena paccayo.
   [1637]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ... upanissayapaccayena paccayo
...  purejātapaccayena  paccayo  ...  pacchājātapaccayena paccayo
kammapaccayena paccayo ... Āhārapaccayena paccayo.
   [1638]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1639]  Anupādinnupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa ca
anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo
... Āhārapaccayena paccayo.
   [1640]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo anupādinnaanupādāniyassa
dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo   ...  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1641]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  upādinnupādāniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Pacchājātapaccayena paccayo.
   [1642]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena paccayo
... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchājātapaccayena paccayo.
   [1643]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca
anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa sahajātaṃ pacchājātaṃ.
   [1644]  Anupādinnaanupādāniyo  dhammo  anupādinnupādāniyassa
ca anupādinnaanupādāniyassa ca dhammassa sahajātaṃ pacchājātaṃ.
   [1645]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca
anupādinnupādāniyassa ca dhammassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1646]  Anupādinnaanupādāniyo dhammo upādinnupādāniyassa ca
Anupādinnupādāniyassa  ca  anupādinnaanupādāniyassa  ca  dhammassa
sahajātaṃ pacchājātaṃ.
   [1647]  Upādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātaṃ indriyaṃ.
   [1648]  Upādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā anupādinnaanupādāniyassa dhammassa sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1649]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā upādinnupādāniyassa dhammassa pacchājātaṃ āhāraṃ.
   [1650]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā anupādinnupādāniyassa dhammassa sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ.
   [1651]  Anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo  ca
dhammā  upādinnupādāniyassa  ca  anupādinnupādāniyassa  ca  dhammassa
pacchājātaṃ āhāraṃ.
   [1652]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
upādinnupādāniyassa   dhammassa   purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ.
   [1653]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
anupādinnupādāniyassa   dhammassa  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ.
   [1654]  Upādinnupādāniyo ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
Upādinnupādāniyassa ca anupādinnupādāniyassa ca dhammassa āhāraṃ.
   [1655]  Upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca
anupādinnaanupādāniyo  ca  dhammā  upādinnupādāniyassa  dhammassa
pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1656]  Nahetuyā  catuvīsati  naārammaṇe catuvīsati naadhipatiyā
catuvīsati  naanantare  catuvīsati  nasamanantare catuvīsati nasahajāte vīsati
naaññamaññe  vīsati  nanissaye vīsati naupanissaye tevīsati napurejāte
tevīsati  napacchājāte  sattarasa  naāsevane  catuvīsati  nakamme
catuvīsati  navipāke  catuvīsati  naāhāre  vīsati  naindriye bāvīsati
najhāne  catuvīsati  namagge  catuvīsati  nasampayutte  vīsati  na
vippayutte  cuddasa  noatthiyā  nava  nonatthiyā  catuvīsati novigate
catuvīsati noavigate nava.
   [1657] Nahetupaccayā naārammaṇe catuvīsa . saṅkhittaṃ . Yathā
kusalattike paccanīyagaṇanā vitthāritā evaṃ vitthāretabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1658] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta nasamanantare satta naaññamaññe cattāri naupanissaye
satta   napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane
satta  nakamme  satta navipāke cattāri naāhāre satta naindriye
satta  najhāne satta namagge satta nasampayutte cattāri navippayutte
Tīṇi nonatthiyā satta novigate satta . hetusahajātanissayaatthiavigatanti
naārammaṇe   satta   ...   naadhipatiyā   satta  naanantare
satta.
             Saṅkhittaṃ
        yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā
        vibhattā evaṃ gaṇetabbā.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1659]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  cha ... adhipatiyā pañca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava aññamaññe tīṇi
nissaye  ekādasa upanissaye nava purejāte satta pacchājāte nava
āsevane dve kamme aṭṭha vipāke cha āhāre dvādasa indriye
satta  jhāne  satta  magge  satta sampayutte tīṇi vippayutte dasa
atthiyā tevīsati natthiyā satta vigate satta avigate tevīsati.
             Saṅkhittaṃ
        yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā
        vibhattā evaṃ gaṇetabbā.
          Upādinnattikaṃ catutthaṃ
            niṭṭhitaṃ.
           -----------
            Saṅkiliṭṭhattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1660]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paṭicca saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā .
Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati   hetupaccayā   saṅkiliṭṭhasaṅkilesike   khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
ca  asaṅkiṭṭhasaṅkilesiko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 499-549. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=10057              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=10057              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1477&items=184              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=178              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1660              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12711              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12711              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]