ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [133]  Hetupaccayā  naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [134]   Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
...  napurejāte  tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [135]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [136] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
Samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā  napacchājāte  tīṇi
... Naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [137] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
napacchājāte tīṇi ... Nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [138] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā    āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā  sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā napacchājāte tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [139] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [140] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā  sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā
vigatapaccayā     avigatapaccayā     napacchājāte    ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ.
   [141]  Ārammaṇapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [142]   Ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... Napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  . ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [143] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte  satta  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi
navipāke  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
pañca novigate pañca.
   [144]  Adhipatipaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi . anantarapaccayā samanantarapaccayā
yathā ārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbā.
   [145] Sahajātapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [146]  Sahajātapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [147]   Sahajātapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  yathā
hetumūlakaṃ.
   [148] Aññamaññapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [149]  Aññamaññapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā tīṇi naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte tīṇi
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [150]   Aññamaññapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
Nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [151] Nissayapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca.
Nissayapaccayā ... yathā sahajātamūlakaṃ . upanissayapaccayā ... yathā
ārammaṇamūlakaṃ.
   [152]  Purejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ.
   [153]   Purejātapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
...  pacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [154]  Āsevanapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [155] Āsevanapaccayā hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte
tīṇi   napacchājāte   tīṇi   nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi
navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [156]  Kammapaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  navipāke  nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [157]   Kammapaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  navipāke  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [158]  Kammapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane
tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [159]  Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [160] Vipākapaccayā hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Adhipatiyā
ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ
naupanissaye   ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [161]  Vipākapaccayā  hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
ekaṃ  ... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ
navippayutte ekaṃ.
   [162] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā
napurejāte  ekaṃ  ...  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ
navippayutte ekaṃ.
   [163]   Vipākapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  indriyapaccayā  jhānapaccayā maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā     avigatapaccayā     napacchājāte    ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ.
   [164] Āhārapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
nava  naāsevane  nava nakamme tīṇi navipāke nava naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [165]  Āhārapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... Naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [166]  Āhārapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [167] Indriyapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [168]  Indriyapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe pañca ...
Naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [169]   Indriyapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [170]  Jhānapaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  namagge  ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [171]   Jhānapaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [172]  Jhānapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [173]  Maggapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [174] Maggapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā
nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [175]  Maggapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  yathā hetumūlakaṃ evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [176]  Sampayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [177]   Sampayuttapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ.
   [178] Vippayuttapaccayā  nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  anantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  najhāne  ekaṃ
namagge ekaṃ nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [179]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [180]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi.
   [181]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi.
   [182]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
napacchājāte  tīṇi  ...  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi.
   [183] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
Kammapaccayā    āhārapaccayā   avigatapaccayā   napacchājāte
tīṇi ... Navipāke tīṇi.
   [184] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [185] Vippayuttapaccayā hetupaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   avigatapaccayā   napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [186]  Atthipaccayā  nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [187]   Atthipaccayā   hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [188]  Atthipaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā naadhipatiyā
tīṇi  ...  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi
Nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  navippayutte tīṇi . yathā hetumūlakaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [189]  Natthipaccayā  ... vigatapaccayā nahetuyā dve ...
Naadhipatiyā  tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi
nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte
tīṇi. Yathā ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [190]  Avigatapaccayā nahetuyā dve ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  nava  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [191]   Avigatapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
... naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca
navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  yathā
hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Anulomapaccanīyagaṇanā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 57-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=1124              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=1124              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=133&items=59              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=133              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10966              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10966              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]