ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [192] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve samanantare
dve  sahajāte  dve  aññamaññe  dve nissaye dve upanissaye
dve  purejāte dve āsevane dve kamme dve vipāke ekaṃ
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā dve vigate dve
avigate dve.
   [193]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [194]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ
indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
   [195]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā   napacchājātapaccayā   naāsevanapaccayā  .
Yāvāsevanā   sabbaṃ   sadisaṃ   .  nakamme  gaṇite  pañca
pañhā honti . ... nakammapaccayā sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ
Āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [196]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte  ekaṃ
... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [197]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā   navipākapaccayā   naāhārapaccayā  naindriyapaccayā
najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthipaccayā  novigatapaccayā  sahajāte  ekaṃ ... nissaye ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [198]  Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [199]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
Avigate ekaṃ. Yathā nahetumūlakaṃ.
   [200] Naadhipatipaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [201] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajāte  dve aññamaññe dve nissaye
dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [202] Naadhipatipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [203]  Naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā  ...
Naaññamaññapaccayā ... naupanissayapaccayā hetuyā pañca ... Adhipatiyā
pañca  sahajāte  pañca aññamaññe ekaṃ nissaye pañca kamme pañca
Vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [204]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [205]  Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  satta  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  upanissaye  tīṇi  āsevane tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [206]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ sampayutte dve vippayutte ekaṃ atthiyā dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [207] Napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
Ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [208]  Napacchājātapaccayā hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
aññamaññe  tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye
nava  jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
   [209]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve
kamme  dve  vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve
natthiyā dve vigate dve avigate dve
   [210]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [211]  Naāsevanapaccayā  hetuyā nava ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
Aññamaññe  tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi kamme
nava  vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā nava natthiyā tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [212]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve purejāte dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [213]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [214]  Nakammapaccayā  hetuyā  tīṇi  ...  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [215] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [216]  Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ  āhāre  ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [217]  Navipākapaccayā  hetuyā  nava  ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  nava  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava
aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane
tīṇi  kamme  nava  āhāre nava indriye nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā nava natthiyā tīṇi
vigate tīṇi avigate nava.
   [218] Navipākapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajāte  dve aññamaññe dve nissaye
dve upanissaye dve purejāte dve āsevane dve kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā dve vigate dve
avigate dve.
   [219] Navipākapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ...  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [220] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [221] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [222]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [223] Namaggapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
Avigate ekaṃ.
   [224]  Namaggapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [225]  Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge
pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [226]  Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā sahajāte ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [227]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [228]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  Anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [229]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [230] Nonatthipaccayā ... novigatapaccayā hetuyā pañca ...
Adhipatiyā  pañca  sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ nissaye pañca
kamme  pañca  vipāke ekaṃ āhāre pañca indriye pañca jhāne
pañca  magge  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  avigate
pañca.
   [231]  Novigatapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ ...
Aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [232]   Novigatapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye  ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
Ekaṃ avigate ekaṃ.
   [233] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye  ekaṃ  āhāre  ekaṃ  atthiyā
ekaṃ avigate.
   [234] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte  ekaṃ  ...  nissaye
ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [235] Novigatapaccayā nahetupaccayā . saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā   naāhārapaccayā   naindriyapaccayā  najhānapaccayā
namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā
sahajāte ekaṃ ... Nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 70-80. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=1375              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=1375              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=192&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=192              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10984              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10984              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com