ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Paccayavāro
   [246]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe
paccayā  eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe
paccayā  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paccayā
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [247]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā tayo khandhe
paccayā  eko  khandho  dve  khandhe  paccayā  dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
akusale  khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ paccayā
akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo
khandhe  paccayā  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [248]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paccayā eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paccayā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe paccayā
eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  tayo mahābhūte paccayā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paccayā dve mahābhūtā mahābhūte
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ
paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {248.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā.
Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā  akusalā  khandhā mahābhūte
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [249]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . Kusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthuñca paccayā dve khandhā kusale khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [250]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhā  ca  vatthuñca  paccayā eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dve  khandhā  . akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ  paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā
akusale  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  ca  abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  ca vatthuñca paccayā eko
Khandho  dve  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā dve khandhā akusale
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [251]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā tayo
khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [252]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā tayo
khandhe paccayā eko khandho dve khandhe paccayā dve khandhā .
Abyākataṃ   dhammaṃ   paccayā   abyākato   dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  paccayā  eko khandho dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  tayo  khandhe paccayā eko khandho dve
khandhe  paccayā  dve  khandhā  vatthuṃ  paccayā  khandhā cakkhāyatanaṃ
paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   sotāyatanaṃ   paccayā   sotaviññāṇaṃ
ghānāyatanaṃ   paccayā   ghānaviññāṇaṃ   jivhāyatanaṃ   paccayā
jivhāviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   [253]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā  .  abyākataṃ
Dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  vatthuṃ
paccayā akusalā khandhā.
   [254]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā   kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   [255]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   [256]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  akusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato
dhammo   uppajjati  adhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā
khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā  . yathā hetupaccayaṃ
Evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [257]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā  ...  samanantarapaccayā ... . yathā ārammaṇapaccayaṃ
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [258]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati   sahajātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe.  mahābhūte  paccayā
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā
kiriyābyākatā  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ paccayā kusalo dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā . yathā
hetupaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [259]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  ekaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā akusalo dhammo
uppajjati  aññamaññapaccayā  ekaṃ  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā
abyākato   dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  vipākābyākataṃ
Kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  .pe.  dve
khandhe  paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā vatthu ca .pe. dve khandhe paccayā
dve  khandhā  vatthu ca khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.  dve mahābhūte
paccayā dve mahābhūtā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.
Dve  mahābhūte  paccayā  dve  mahābhūtā  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā . abyākataṃ dhammaṃ
paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  vatthuṃ paccayā
kusalā khandhā. Yathā ārammaṇapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [260]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā . yathā
sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [261] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [262]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā . akusalaṃ
Dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  purejātapaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe paccayā
dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
purejātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo khandhā .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā
kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā khandhā
vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
purejātapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati purejātapaccayā
vatthuṃ paccayā akusalā khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   {262.3}  Kusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo dhammo
uppajjati  purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ
purejātapaccayā  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ paccayā akusalo
dhammo  uppajjati  purejātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
vatthuṃ purejātapaccayā.
   [263] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā
Kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
akusalo  dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  .pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati  āsevanapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  paccayā  eko khandho dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  vatthuṃ  paccayā  kiriyābyākatā  khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo uppajjati āsevanapaccayā
vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo
dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā .
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  .pe. akusalañca abyākatañca
dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā akusalaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā .pe.
   [264]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
kammapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paccayā
akusalo  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  tīṇi  .  abyākataṃ dhammaṃ
paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ
mahābhūtaṃ   paccayā   .pe.   asaññasattānaṃ   ekaṃ  mahābhūtaṃ
paccayā  .pe.  mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
Vatthuṃ paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {264.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
kammapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ paccayā
akusalo dhammo uppajjati kammapaccayā vatthuṃ paccayā akusalā khandhā.
Kusalañca  abyākatañca dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  kammapaccayā  .pe.  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
paccayā  akusalo  ca  abyākato ca dhammā uppajjanti kammapaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  .pe.  akusale khandhe
ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [265]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
vipākapaccayā   vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .pe.
Paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe.  cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā vipākābyākatā khandhā.
   [266] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati
āhārapaccayā  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  āhārasamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ   .pe.   cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā
Kiriyābyākatā khandhā. Paripuṇṇaṃ.
   [267]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccayā  .pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe.
Cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā vipākābyākatā kiriyābyākatā
khandhā indriyapaccayā. Yathā kammapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [268]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
jhānapaccayā  maggapaccayā  .  jhānapaccayāpi  maggapaccayāpi .
Yathā hetupaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [269]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
sampayuttapaccayā. Ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [270]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe  paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . kusalaṃ
dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā
kusale  khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  ca abyākato ca dhammā uppajjanti
vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   .pe.   dve   khandhe   paccayā   dve   khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā .pe. Dve
khandhe  paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale
khandhe  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . akusalaṃ
dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve
khandhe paccayā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.2} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   khandhe   vippayuttapaccayā   paṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca
rūpaṃ .pe. dve khandhe paccayā dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā
vatthuṃ   vippayuttapaccayā   kaṭattārūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā  khandhā  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā  vatthu  khandhe  vippayuttapaccayā  ekaṃ  mahābhūtaṃ
Paccayā  .pe.  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ   khandhe   vippayuttapaccayā   cakkhāyatanaṃ   paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā   vipākābyākatā   kiriyābyākatā   khandhā   vatthuṃ
vippayuttapaccayā.
   {270.3}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā kusalā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
vatthuṃ  paccayā  akusalā  khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . abyākataṃ
dhammaṃ paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
vatthuṃ  paccayā  kusalā  khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.4} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  vippayuttapaccayā  vatthuṃ paccayā akusalā khandhā mahābhūte
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā . kusalañca abyākatañca dhammaṃ paccayā
kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā tayo khandhe ca vatthuñca paccayā eko khandho dve
khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. Kusalañca
Abyākatañca   dhammaṃ   paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {270.5}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  kusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā tayo khandhe ca vatthuñca
paccayā eko khandho dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
kusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā
vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
.pe. Dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {270.6}  Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā abyākato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale khandhe ca mahābhūte ca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  . akusalañca
abyākatañca dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
.pe. dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā akusale khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   [271]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
atthipaccayā  .pe.  atthipaccayā  sahajātapaccayasadisaṃ  kātabbaṃ .
Natthipaccayā  vigatapaccayā  ārammaṇapaccayasadisaṃ  .  avigatapaccayā
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [272]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  satta  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane  satta  kamme  sattarasa  vipāke ekaṃ āhāre
sattarasa  indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa
sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [273]  Hetupaccayā  ārammaṇe  satta  ...  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta samanantare satta sahajāte sattarasa .pe.
Avigate sattarasa.
   [274]  Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā satta (sabbattha
satta) ... Vipāke ekaṃ avigate satta.
   [275] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā      sahajātapaccayā      aññamaññapaccayā
nissayapaccayā   upanissayapaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā
kamme satta ... Āhāre satta avigate satta.
   [276] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
kammapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate satta.
   [277]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
   [278]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ.
            Hetumūlakaṃ.
   [279] Ārammaṇapaccayā hetuyā satta ... Adhipatiyā satta .pe.
Ārammaṇamūlakaṃ yathā hetumūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [280] Adhipatipaccayā hetuyā sattarasa . anantarapaccayā ...
Samanantarapaccayā hetuyā satta . sahajātapaccayā ... Aññamaññapaccayā
nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā ... āsevanapaccayā
hetuyā  satta  ...  ārammaṇe  satta  adhipatiyā satta anantare
satta  samanantare  satta  sahajāte  satta aññamaññe satta nissaye
satta  upanissaye  satta  purejāte  satta  kamme satta āhāre
satta  indriye  satta  jhāne satta magge satta sampayutte satta
vippayutte  satta  atthiyā  satta  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate satta.
   [281] Kammapaccayā ... Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe
ekaṃ adhipatiyā ekaṃ anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ
Aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ
kamme  ekaṃ  āhāre  ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge
ekaṃ  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [282]  Āhārapaccayā  ...  indriyapaccayā  jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā ... Avigatapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe
satta vigate satta.
         Paccayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 85-101. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=1672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=1672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=246&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=246              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11064              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11064              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]