ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [283]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {283.1} Abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā ahetukaṃ vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ
paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paccayā dve khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo
mahābhūtā  .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ
paccayā ahetukavipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {283.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccayā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho .
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [284]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā kusale khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   Yathā paṭiccavāre naārammaṇapaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [285]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  paṭisandhikkhaṇe .pe.
Abyākataṃ  paripuṇṇaṃ  kātabbaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā .pe. Cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  paccayā  vipākābyākatā  kiriyābyākatā khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vatthuṃ
Paccayā  kusalā  khandhā  .pe.  yathā  anulome  sahajātapaccayaṃ
evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [286]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo uppajjati
naanantarapaccayā   ...   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā ... . yathā paṭiccavāre evaṃ
vitthāretabbaṃ.
   [287]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
napacchājātapaccayā  ...  naāsevanapaccayā  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ   .pe.   napacchājātapaccayampi   naāsevanapaccayampi
paripuṇṇaṃ sattarasa. Yathā anulome sahajātapaccayaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [288] Kusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati nakammapaccayā
kusale  khandhe  paccayā   kusalā  cetanā  .  akusalaṃ  dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
paccayā  akusalā  cetanā  .  abyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  paccayā
kiriyābyākatā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .pe. mahābhūte paccayā upādārūpaṃ vatthuṃ
paccayā kiriyābyākatā cetanā.
   {288.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo dhammo uppajjati
nakammapaccayā  vatthuṃ  paccayā  kusalā  cetanā  . abyākataṃ dhammaṃ
paccayā    akusalo    dhammo   uppajjati   nakammapaccayā
Vatthuṃ  paccayā  akusalā  cetanā  .  kusalañca  abyākatañca dhammaṃ
paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā kusale khandhe ca
vatthuñca  paccayā  kusalā  cetanā  . akusalañca abyākatañca dhammaṃ
paccayā  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
ca vatthuñca paccayā akusalā cetanā.
   [289]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ
paccayā  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo
uppajjati  navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  dve  khandhe paccayā dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo
mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  kiriyābyākatā  khandhā  .  abyākataṃ
dhammaṃ  paccayā  kusalo  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  vatthuṃ
paccayā kusalā khandhā. Vipākaṃ ṭhapetvā sabbattha vitthāretabbaṃ.
   [290]  Abyākataṃ  dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati
naāhārapaccayā  ... naindriyapaccayā ... najhānapaccayā cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
Najhāne  imaṃ  nānākaraṇaṃ . ... namaggapaccayā cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  ahetukavipākābyākatā  kiriyābyākatā  khandhā namagge imaṃ
nānākaraṇaṃ . avasesaṃ yathā paṭiccavāre paccanīyaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
Nasampayuttapaccayā    navippayuttapaccayā    nonatthipaccayā   .
Kusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  abyākato  dhammo  uppajjati novigatapaccayā
kusale  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . yathā paṭiccavāre
evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [291]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [292] Nahetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [293]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [294] Naārammaṇapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā pañca
naanantare   pañca   nasamantare   pañca   naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane
pañca nakamme ekaṃ navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte ekaṃ
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [295]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... Novigate ekaṃ.
   [296] Naadhipatipaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane
sattarasa nakamme satta navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [297]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
Ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri naāsevane cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [298]   Naadhipatipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naanantare ekaṃ (sabbattha ekaṃ) . naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [299] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  satta  naanantare  pañca  nasamanantare pañca naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  tīṇi  navipāke  satta  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte pañca navippayutte tīṇi
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [300]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ naupanissaye ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve nakamme
ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā ekaṃ
novigate  ekaṃ  . napurejātapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [301] Napacchājātapaccayā ... Naāsevanapaccayā nahetuyā cattāri
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca
nasamanantare  pañca  naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte
satta   napacchājāte   sattarasa   nakamme   satta  navipāke
sattarasa naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [302]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri
nakamme  ekaṃ  navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
nonatthiyā  ekaṃ  novigate ekaṃ . naāsevanapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... novigate
ekaṃ.
   [303]  Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  satta  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta
naāsevane  satta navipāke satta naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ navippayutte tīṇi
Nonatthiyā  ekaṃ  novigate  ekaṃ  .  nakammapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇe ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [304] Navipākapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe  pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [305]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā cattāri naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve napacchājāte cattāri
naāsevane cattāri nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte dve
... nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ . navipākapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā naadhipatiyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ) ... Novigate ekaṃ.
   [306]  Naāhārapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ)
... novigate ekaṃ. Naindriyapaccayā nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
Najhānapaccayā  nahetuyā  ekaṃ  (sabbattha  ekaṃ)  . namaggapaccayā
nahetuyā ekaṃ (sabbattha ekaṃ). Nasampayuttapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [307] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... Naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [308]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā dve naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  dve  napacchājāte
dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā  ekaṃ  novigate ekaṃ . navippayuttapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ  (sabbattha ekaṃ) nonatthipaccayā
novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
         Paccayavāre paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 101-110. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2000              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2000              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=283&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=283              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11137              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11137              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]