ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [309] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca napurejate satta napacchajate satta naasevane
sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa  nasampayutte  panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [310]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  satta
... napurejate tini napacchajate satta naasevane satta nakamme
satta navipake satta navippayutte tini.
   [311] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya    purejatapaccaya    napacchajate    satta
... Naasevane satta nakamme satta navipake satta.
   [312] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
napacchajate satta ... Nakamme satta navipake satta.
   [313]   Hetupaccaya   arammanapaccaya   purejatapaccaya
asevanapaccaya kammapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya
maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya
natthipaccaya   vigatapaccaya   avigatapaccaya  napacchajate  satta
... Navipake satta.
   [314] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [315] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya    aharapaccaya    .pe.    avigatapaccaya
napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [316] Arammanapaccaya nahetuya cattari ... Naadhipatiya satta
Napurejate  tini  napacchajate  satta  naasevane  satta nakamme
satta navipake satta najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [317]  Arammanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya satta ...
Napurejate tini napacchajate satta naasevane satta nakamme satta
navipake satta navippayutte tini. Yatha hetumulakam evam ganetabbam.
   [318] Adhipatipaccaya naarammane panca ... naanantare panca
nasamanantare   panca   naannamanne  panca  naupanissaye  panca
napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane sattarasa nakamme
satta  navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
nonatthiya  panca  novigate  panca  .  adhipatipaccaya  hetupaccaya
sankhittam  .  anantarapaccaya  hetupaccaya  samanantarapaccaya  yatha
arammanamulakam evam vittharetabbam.
   [319] Sahajatapaccaya nahetuya cattari ... Naarammane panca
naadhipatiya   sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta
napacchajate  sattarasa  naasevane sattarasa nakamme satta navipake
sattarasa  naahare  ekam  naindriye ekam najhane ekam namagge
ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
novigate panca.
   [320]  Sahajatapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca .
Sankhittam  .  ... navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte
tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .  sahajatapaccaya
hetupaccaya arammanapaccaya. Sankhittam.
   [321]  Annamannapaccaya  nahetuya cattari ... naarammane
ekam naadhipatiya satta naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye
ekam  napurejate  tini  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte
tini nonatthiya ekam novigate ekam.
   [322]  Annamannapaccaya  hetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya satta naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye
ekam napurejate tini napacchajate satta naasevane satta nakamme
satta  navipake  satta  nasampayutte  ekam  navippayutte  tini
nonatthiya  ekam  novigate  ekam  . annamannapaccaya hetupaccaya
arammanapaccaya naadhipatiya satta. Sankhittam.
   [323]  Nissayapaccaya  nahetuya  cattari  .  nissayapaccaya
yatha  sahajatapaccaya  .  upanissayapaccaya  nahetuya  cattari .
Uppanissayapaccaya arammanapaccayasadisam.
   [324] Purejatapaccaya nahetuya cattari ... Naadhipatiya satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
Satta  najhane  ekam  namagge  ekam  .pe.  purejatapaccaya
hetupaccaya .pe.
   [325] Asevanapaccaya nahetuya cattari ... Naadhipatiya satta
napurejate  tini  napacchajate satta nakamme satta navipake satta
namagge ekam navippayutte tini.
   [326]  Asevanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  satta
...  napurejate  tini napacchajate satta nakamme satta navipake
satta navippayutte tini.
   [327]   Asevanapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya  satta . sankhittam . asevanapaccaya hetupaccaya .pe.
Purejatapaccaya  kammapaccaya  aharapaccaya  .  sankhittam .
... Avigatapaccaya napacchajate satta ... Navipake satta .pe.
   [328] Kammapaccaya nahetuya cattari ... naarammane panca
naadhipatiya   sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta
napacchajate sattarasa naasevane sattarasa navipake sattarasa naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [329] Kammapaccaya hetupaccaya naarammane panca. Sankhittam.
...  Navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
Nonatthiya panca novigate panca. Sankhittam.
   [330]  Vipakapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [331]   Vipakapaccaya  hetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nasampayutte  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [332] Vipakapaccaya hetupaccaya arammanapaccaya . Sankhittam.
... Purejatapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam .pe.
Vipakapaccaya hetupaccaya . sankhittam . purejatapaccaya kammapaccaya
aharapaccaya . sankhittam . ... avigatapaccaya napacchajate ekam
... Naasevane ekam .pe.
   [333] Aharapaccaya nahetuya cattari ... Naarammane panca
naadhipatiya   sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta
napacchajate  sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta
Navipake  sattarasa  naindriye  ekam  najhane ekam namagge ekam
nasampayutte   panca   navippayutte   tini   nonatthiya  panca
novigate panca.
   [334]  Aharapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca .
Sankhittam  .  ... navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca. Sankhittam.
   [335]  Indriyapaccaya  nahetuya  cattari ... naarammane
panca .pe. navipake sattarasa naahare ekam najhane ekam namagge
ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
novigate panca. Indriyapaccaya hetupaccaya. Sankhittam.
   [336]  Jhanapaccaya  nahetuya  cattari  ...  naarammane
panca .pe. ... navipake sattarasa namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte   tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .
Jhanapaccaya hetupaccaya. Sankhittam.
   [337]  Maggapaccaya  nahetuya  tini ... naarammane panca
navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte tini nonatthiya
panca  novigate  panca  .  maggapaccaya  hetupaccaya  naarammane
panca. Sankhittam. Sampayuttapaccaya arammanapaccayasadisam.
   [338]  Vippayuttapaccaya  nahetuya cattari ... naarammane
panca  naadhipatiya  sattarasa  naanantare  panca  nasamanantare  panca
Naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  panca
napacchajate  sattarasa  naasevane sattarasa nakamme satta navipake
sattarasa  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca
nonatthiya panca novigate panca.
   [339]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
...  naadhipatiya  sattarasa  naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  panca
napacchajate  sattarasa  naasevane sattarasa nakamme satta navipake
sattarasa nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [340]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya  satta  ...  napurejate  ekam  napacchajate  satta
naasevane satta nakamme satta navipake satta.
   [341]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya  napacchajate  satta  ... naasevane satta nakamme
satta navipake satta.
   [342]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya  purejatapaccaya  asevanapaccaya  napacchajate  satta
... Nakamme satta navipake satta.
   [343]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  .pe. asevanapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  avigatapaccaya  napacchajate  satta
... Navipake satta.
   [344]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya .
Sankhittam  .  ...  purejatapaccaya  kammapaccaya  vipakapaccaya
napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [345]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  .pe. purejatapaccaya
kammapaccaya  vipakapaccaya  aharapaccaya avigatapaccaya napacchajate
ekam ... Naasevane ekam .pe.
   [346] Atthipaccaya sahajatapaccayasadisam . Natthipaccaya vigatapaccaya
arammanapaccayasadisam. Avigatapaccaya sahajatapaccayasadisam.
       Paccayavare anulomapaccaniyam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 110-118. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2185&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2185&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=309&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=34              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=309              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11177              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11177              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com