ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [347] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri aññamaññe cattāri nissaye
cattāri  upanissaye  cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme  cattāri  vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri
atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri.
   [348]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  ekaṃ
...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [349]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
ekaṃ ... nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ
indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [350]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
nakammapaccayā  sahajāte  ekaṃ  ... nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [351]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā   nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ
atthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [352]   Nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā   nakammapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  naindriyapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
... Novigatapaccayā sahajāte ekaṃ ... nissaye ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [353]  Naārammaṇapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca  indriye  pañca  jhāne  pañca
Magge pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [354]  Naārammaṇapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ
...  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [355] Naadhipatipaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa  aññamaññe
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte  satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [356]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe  cattāri  nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte
cattāri  āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte
cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā  cattāri  natthiyā  cattāri
vigate  cattāri  avigate  cattāri  . naadhipatipaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.
   [357]  Naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [358]  Napurejātapaccayā hetuyā satta ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  satta  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  upanissaye  tīṇi  āsevane tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
satta natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [359]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  ekaṃ  atthiyā dve natthiyā
dve  vigate dve avigate dve . napurejātapaccayā nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ.
   [360]  Napacchājātapaccayā  hetuyā sattarasa ... ārammaṇe
satta  adhipatiyā  sattarasa anantare satta samanantare satta sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta  āsevane  satta  kamme sattarasa vipāke ekaṃ
āhāre  sattarasa indriye sattarasa jhāne sattarasa magge sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [361]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe   cattāri  nissaye  cattāri  upanissaye  cattāri
purejāte cattāri āsevane cattāri kamme cattāri vipāke ekaṃ
āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi
sampayutte  cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā cattāri natthiyā
cattāri  vigate  cattāri  avigate  cattāri  . napacchājātapaccayā
nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  ekaṃ  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate ekaṃ.
   [362] Naāsevanapaccayā hetuyā sattarasa ... Ārammaṇe satta
adhipatiyā  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [363]  Naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
Aññamaññe  cattāri  nissaye cattāri upanissaye cattāri purejāte
cattāri  kamme  cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye
cattāri  jhāne  cattāri magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte
cattāri  atthiyā  cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate
cattāri  .  naāsevanapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.
   [364]  Nakammapaccayā  hetuyā  satta ... ārammaṇe satta
adhipatiyā  satta  anantare  satta  samanantare satta sahajāte satta
aññamaññe  satta  nissaye  satta  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane satta āhāre satta indriye satta jhāne satta
magge  satta  sampayutte  satta  vippayutte  satta  atthiyā satta
natthiyā satta vigate satta avigate satta.
   [365] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [366]  Nakammapaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte
ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā
ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [367] Navipākapaccayā hetuyā sattarasa ... ārammaṇe satta
adhipatiyā  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte
sattarasa  aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejāte  satta āsevane satta kamme sattarasa āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa natthiyā satta vigate
satta avigate sattarasa.
   [368]  Navipākapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri
...  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri
aññamaññe   cattāri  nissaye  cattāri  upanissaye  cattāri
purejāte  cattāri  āsevane  cattāri  kamme cattāri āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte
cattāri  vippayutte  cattāri  atthiyā  cattāri  natthiyā  cattāri
vigate cattāri avigate cattāri.
   [369]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [370] Naāhārapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
Ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [371] Naindriyapaccayā sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ
nissaye  ekaṃ  kamme ekaṃ āhāre ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [372]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [373]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [374]  Namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ
vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [375]   Namaggapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
sahajāte ekaṃ ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ vipāke
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ vippayutte ekaṃ
Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [376]  Nasampayuttapaccayā hetuyā pañca ... adhipatiyā pañca
sahajāte  pañca  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  pañca  kamme  pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca magge
pañca  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  avigate  pañca .
Nasampayuttapaccayā  nahetupaccayā  sahajāte  ekaṃ  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate ekaṃ.
   [377]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [378]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [379]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
sahajāte  ekaṃ  ... aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ kamme ekaṃ
Āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
Nonatthipaccayā novigatapaccayā naārammaṇapaccayasadisaṃ.
        Paccayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 118-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2340              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2340              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=347&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=347              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]